VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

05 27. Užgniaužtas kraujas

Algirdas Pilvelis

Kontūras matos,

gražus kvatoja rūmas.

O ko tu liūdi?

***

Žodžiai glaustosi,

prie žodžių šlovė limpa

kažkada girdėta.

***

Visko, ko reikia,

pakanka tik ten aukštai,

dievotam danguj.

***

Keliai, šešėliais

nusivylę, leidžiasi,

tą mato aklas.

***

Padaryk tvarką

savo galvoje, širdy.

Tikrai nepavyks.

***

Liko šešėliai,

karščiausi žodžiai nyko...

Pamaži melskis.

***

Šiandien iškilmės,

rytoj liūdesys –taurės

tebevaldo mus.

***

Tačiau žodžiuose

neramios naktys –praradau

mamą sapnuos.

***

Tiesiog linksmybės

be drabužių vidurnaktį

jazminu skleidžias.

***

Skaityk sutemas.

Laiškai pilki be ugnies

kartą primena.

***

Veidas sutemo,

balkonas matė sapną

kur kas liūdnesnį.

***

Kelio pabaigą

pajutus, sakydavai vežk

į kapines taksi.

***

Tau meilinantis

atsinešiau kaip gėlę

ateitį degint.

***

Aukso valandos

augina kryžių, barsto

tylos šnabždesius.

***

Mėlyna saulė

sėja mėlį švenčiausią –

alsuok linuose.

***

Linų armija.

Miršta tyliai vandenys,

mėliu atskiesti.

***

Jau pilnos kekės

tau blėstančio sunkumo

jazminų žodžiuos.

***

Pripiltas vėtrų

vos pajudinu kojas

sparnams nulėpus.

***

Degutas lange,

jei tada ėjo metai

vis sunkyn, žemyn.

***

Akys šlepsėjo,

paskum žingsnius sumaišėm,

pirkome ratus.

***

Liežuviui atleisk –

jam leidžiama taukšti

ir vien nesąmones.

***

Kapinės rengias

juodai net per Kalėdas

šviečiant tik snaigėms.

***

Skambėjo pūga,

pavalgę vėtrų ėjom

iš ryto rytan.

***

Laimingi atgal

grįžo broliai iš tolių,

bet susipyko.

***

Įsikūrėme

žydroj dangaus pašonėj

vis mylėjomės.

***

Basa žydrynė

per širdį smėlius bėrė

mums skambant.

***

Melsva šypsena,

mirtis ir jūra rausta

po drabužiais.

***

Dangus uždanga

sielai, kad neprilytų

žuvėdrų akių.

***

Sutemos dugne

po rudenio vėtromis

sugulėm mirti.

***

Sutemos blėso.

Erdvė –giliausios akys

turbūt mirštančios.

***

Kvailos sutemos,

kvailėja net ir erdvė.

Pasaulis trumpas.

***

Pagavus šaknį

grauži dangų formate,

senam užmirštam.

***

Rožė niaukstosi

į žiedlapius vynioja

moters ašaras.

***

Sustoja žvaigždės.

Visur vien graudi tamsa,

žaibo apglėbta.

***

Trankosi tyla

sulaukėjo net vėtros,

apžėlė tiesas.

***

Buvo sunkiausia

vakarop akim badyt

didžiulį dangų.

***

Rožė skaisčiausia

visiems kvapams padažas

po dramų dangum.

***

Laukia aukščiausia

dvasiai kelionė žvaigždėm,

aprengtom mirtim.

***

Ar miršta mirtis

senam danguj kaip sapnas –

išmokom apgaut.

***

Ne ten nunoko

varnalėšų blakstienos.

Švytėjom šventi.

***

Prisimink vartus,

juoko kvapas intymus

koks dangus saldus.

***

Pagaliau gėlė

esi tik prisiminus

dvasią vieversių.

***

Žvaigždės –tai rasa

mėlynės tolimiausios

dvasioms krebždant .

***

Dangum ėjome

pajūrio smėliu apsirengę,

matavome lūpas.

***

Sieloje rūkas,

ieškau senatvės šaknų

išdidaus žiedo.

***

Išgelbėk žodį

aukštą –tiktai skeletą,

žvaigždėmis pieštą.

***

Plevenom tyla,

netroškom mirties žiedo

iš pelenų nakties.

***

Jūra sugrįžta.

Grįsta žvaigždėmis viltis

mus sustiprintų.

***

Dvasios skambesys

pakeliui dangun tebus

ištvirkavimas.

***

Bjaurasties jėga –

atsargumu iš vidaus

apšviestas veidas.

***

Sodžiaus trobelėj

sapnai vėl kabo –tulpės

vien puola, audžia.

***

Einu per gelmę,

akys, užmerktos vakar,

ugnimis svaidos.

***

Dangus pagelbsti:

sielai šviesos daugiausia

reikia keisčiausios.

***

Apkabink šviesą

ir kritimus alpstančius

nebent verpetais.

***

Sniegas iš tikro

yra jūra siaučianti

giliausiai širdy.

***

Merginos torsas

pabudo saulėgrąžoj

mums geltonuojant.

***

Gelsva dilgėlė

išdygo kaktos raukšlėj

greta kriauklelės.

***

Žemė vėl švyti.

Jūra mažytė žydra

kaip plaukiant Nojui.

***

Rojaus padange

šiaurėj skleidžias pašvaistė.

Ten rauni plaukus.

***

Vėtra išmokė

rauti plaukus ir skleistis

po dilgėle žydra.

***

Duona mokosi

žydėti iš žvaigždyno.

Akmuo taip pat toks.

***

Vėlė vis mėlsta.

Pravirkus erdvė dingo,

jūros ištirpo.

***

Netikėk dalgiu,

nakties mostu. Akmenuos

mūs širdys dingo.

***

Jau striksi dagiai,

smagi mergaitė joja

spalvom kinkyta.

***

Pasaulio galas

dar rauda ir puotauja

ugnies troškimuos.

***

Užgniaužtas kraujas.

Greit naktis užguls šviesą

minčių tolimų.

***

Norėjau oro,

gilios dangaus tolumos.

Naktis –surikau.

***

O tenai žėri...

dievai bežadžiai gali

pamiršti visus.

***

Metai –vien melas

draugai be jokio aido

ištirpę miškuos.

***

Tavo peizažas

sunyko. Glostai kaulus

delnu švelniausiu.

***

Nenorėk tylos.

Tos stiklo sielos delnas

perdurtas meilės.

***

Apšviestas krikštu

Kristus įbrido mirtin

į šviesos jūrą.

***

Kekės nuskintos

likimo, nes tu pradžia

jau sudarkyta.

***

Tiktai neieškok

mirties skrydžio, jaunystės

širdin nukritusio.

***

Ši vaivorykštė –

žiedas spalvų taurėje

vakaro aiduos.

***

Išgelbėk pumpurą

ir mirties pradžią vyki,

sutikti šviesą.

***

Akys – tos gėlės

Mūsų atminties torsas

ten palydėtas.

***

Balsai žieduoti.

Vanduo iš gelmių laša,

iš dangaus žolės.

***

Bespalvis vėjas

sielai dar dangų žada.

O kas rauda širdy?

***

Kraujo žieduose

jau žiebias naujos sielos,

bet tu pamiršti.

***

Mėlynė dingo.

Plaukai pamėlo kriauklėj.

Ajeras šypsos.

***

Juoda aguona

mėlynuoja, ir skonis

žydrumoj dingsta.

***

Ten iš prapulties

verias vėjy buvusios

kalnų giesmės.

***

Ta išlaisvėjus,

kita mirties glėbyje

tetrokšta dangaus.

***

Alsuok išdidi!

Bespalviam sūkuryje

drugelis palies.

***

Ant delno siela

nutūpė vėjo smėliu

pasivertusi.

***

Jūra laikosi

už žalzgano maištingos

žuvėdros snapo.

***

Aušros šulinys.

Ėriukas –šitas vėjas

liko danguje.

***

Erškėčiuos dangus.

Uodas ilgai virš jūros

ieško sau kapo.

***

Kriauklės sielvartas,

gaudesys patalynėj –

du kūnai vėlė.

***

Naktis ir laikas,

vis ta pati ta baladė

skamba abiem.

***

Ar ilgai žibės

vardai akmeny? Sapne

regime šmėklas.

***

Blykčioja šmėklos.

Kregždės lipdo lizdelį

ant skaidraus varveklio.

***

Tavimi žiedai

šmėžuoja kai gitara

ugnį žarstome.

***

Gana tos tamsos –

net ir saulė prabyla:

dangus –vien tamsa.

***

Ropoja žinia,

tamsos su pienu forma

pasiramsčiuoja.

***

Žemė nežino,

iš kur žibutės rados

senajai meilei.

***

Jau greitai ruduo

nulaužys žalius ajerus –

bedugnė šviečia.

***

Varganos akys

neklauso, neklausia –žiūri

pro uždengtą langą.

***

Tenai jau temsta,

meilėj kitoj graudulys

užmigti bando.

***

Už tolių laikaus

aš, senovė šakota,

išnokus danguj.

***

Regiu žydrynę,

vien ežerėlių žydrynę –

užkeikto pieno.

***

Skleidžiasi mirtys.

Nors mintyse nuprauski

šaltą kūną.

***

Keistai žydėjom,

pirmam bučiny žvengėm,

linkom į mirtį.

***

Du žemės daigai

po vaivorykšte urve

būrėm troškimus.

***

Tą melsvą vinį

išrauk iš gelsvo žaibo

ir pasiųsk deivei.

***

Tolumų kaimo

gelsvoj krūtyje šėlo

sutemų dievas.

***

Sugurės pievos,

akmeniniai varnėnai

sparnus ištiesins.

***

Toliausi skrydžiai

bildės virš žalios saulės

lyg sapno griaučiai.

***

Skleidžiasi Šiaurė,

atskridau pašvaistėmis

giesmių apkabint.

***

Spalvų galvelės,

tulpėje aidi uolų

prarajos gūdžios.

***

Vėlės pajuodo.

Kai motina žydėjo,

miestas numirė.

***

Žodis –užburtas:

kiekvienoj raidėj sparnas

vis kitas gieda.

***

Nerias iš kalno

urvai tiesiai į dangų

jūrų rūbeliuos.

***

Gal dar nejauti

užmuštų vaikų žvilgsnio

vidaus kvailumu.

***

Savyje augai,

lyg žudike pavirstum...

Dabar kankinies.

***

Esi dilgėlynas

tarp akmenyno širdyj.

Žiūri į tamsą.

***

Žvelgei iš šiaurės,

juodu šaltumu trenkei

mano angelui.

***

Nužudei juoku.

Kvatojimas pabiro

iš tavo krūtų.

***

Tylutėlė naktis,

sapnai pabando prikelt

lyg negimėlį.

***

Plaukia negimę

vaikai daigai iš mūsų

dviejų nemeilės.

***

Skaudžiai verkėme.

Kiek vergų tolumose

šienavo ašaras.

***

Svirplys beširdis

gieda: Žalgiris toli

ir senoj širdy.

***

Žuvęs drugelis,

vėtros parneštas, kiemo

jau nepažino.

***

Dar vakar žemė

regėjo meilės lizdus,

susuktus sniego.

***

Lieka toks tuščias

beržas, pavasario tylos

ištardytas.

***

Duok dar lizdelį,

duok atšilusią žemę,

sugulsim žaibuot.

***

Kokia gyvastis!

Lėtai likimas kyla

į tulpės taurę.

***

Varnos greta sutemų.

Sapnų saulė draikosi

aušrų aptverta.

***

Per visą žemę

skersai išilgai grįžta

obelų vėlės.

***

Broliukas toliuos

su motina rudenį

iškeliaus mirti.

***

Vėl blyksi mirtis.

Mirtos žiedas nemiršta,

lapoja dangun.

***

Atriek smėlyno,

dvasios pajūrio vėtrų

jau gęstant meilei.

***

Ant eglių kabo

sakūrų žiedai, kad mes

atkakliai skristum.

***

Šaknys –žaliausios.

Budi dangus žvaigždyne.

Lydėkim šviesą.

***

Pajūrio meilė –

pilu saują po saujos

smėlį ant sparnų.

***

Vėlės ilgesys

mamai širdį sudraskys.

Ką ji nužudė?

***

Atgręžk gailestį.

Vėlu, tas žodis smogė

sūnui įsčiose.

***

Aš ilgiuos šviesos.

Mama, leisk man išvysti

dangų ir naktį.

***

Gėlės paveiksle

sukabintos rėmuose –

kančia vis plečias.

***

Nieko baisesnio

nesutikau už mamą

nužudžius šviesą.

***

Dainuot jautrumą

išmokė dangus, žemė –

vien liūdesį.

***

Kolei vasarą

ieškai speigų balčiausių,

ruduo jau esi.

Atgal