VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Poezija

06 01.

Algirdas Pilvelis

Akmenų skiemuo

žolynų alėjoje

žaliai sapnuoja.

***

Nejučia jutau -

esu sau šiurpas

pretenzijas ir pretenzijas.

***

Poryt rysime

ikonų šventumą

ir mirusį lietų.

***

Tikrai taip skurdžiai

nejautei lapkričio vilties

paglostytos praeities.

***

Vaikystės upė,

jūra viršum obuolių

srūdama klupo.

***

Tamsos paskirtis.

Gervių takas kadaise

po žieve žydėjo.

***

Vėl pulsas laša.

Dusliai spalvos užsimoja,

medžius šakoja.

***

Visąlaik dejuok,

melskis suklupęs po dangum

margame krante.

***

Dangaus paslaptis

vienodai matoma

akliems ir bedaliams.

***

Iš tolumos regiu

seno kapo užraktą,

nublizgintą ašarom.

***

Bandom gyventi

sutepta meile netikra.

Stikliniai esam.

***

Stiklinis jausmas,

vijokliai iš stiklo kyla,

glausdamies prie sienos.

***

Regėjai jūrą,

uolon kopiančią tylą

rūkų laiptais.

***

Valdo gailestis,

nuolatos spengia vyno aidas

žilam pavasario šalty.

***

Plaukiam vien skaisčiai.

Tie patys skaičiai irklu

girgždina krūtis.

***

Tikėjimą pilk,

susikaupus suk dešinėn

pro tyrą žvilgsnį.

***

Grįžimas žydras,

prie pat sniego blyksime

prilipinti pūgos alsavimo.

***

Kadaise kvapas,

visur gyvas, tyliai stingdė

laukinį stiebą.

***

Kai tyli pirštai,

vaikšto tuščias Mėnulis.

Kodėl čia vėsu?

***

Ilgesio paukštis

atmintį skraidindavo.

Kūno giesmė tyra.

***

Ir krabas pastebi

kito pasaulio priežastis.

Štai koks jaudulys!

***

Meilę tvirkina pastovumas,

tvarkingai kurstomi jausmai,

šaknų išdraskomi.

***

Įvairovės savaip jaudina,

nors ne tobulas pabundi.

Melas narsto mano sąnarius

***

Lūpos išdrožė minčiai,

tikras plakimas viduje

ir visur siekiama aiškaus likimo.

***

Apžiota lova,

nukryžiuota moteris

praveria vokus.

***

Dažnas chaosas

siaurame vandenyje

nepaliauja sūkuriuoti.

***

Nukauti jurginai.

Rytoj ardom grindinį.

Atkasim balsus ir šypsenas.

***

Kančių verpetuos –šmėžuoja gūduma.

Painus pasaulis save nerangiai suras.

Lakštingala –pavasarin.

***

Būtovės sienos

ir net oras blakstienų

priberia žaibų.

***

Nebėra gėlės

akmens vidury

mezgant jausmo inkilus.

***

Kartą pamaniau –

pasaulio kūno erdve

tik vakar tapau.

***

Kažkuri būtis

apsinuogins svetimo

laiko prarajoj.

***

Abu –mes slenksčiai,

tikėkim kriauklės išvaizda

žaibuojant baimei.

***

Keičiasi laikas

pašlovintų formų

ūkų turėklais.

***

Alsuoji ūku

lyg aistringas ilgesys,

sklendi žiogo sparnu.

***

Pabudus protui

drėgnų ryto dulkyčių

nebebus taurėj.

***

Į niekur jūros

krantai neplaukia. Aistra

atrodo žalsva.

***

Kraujo sūneliai

visur prakeikti maži,

telygūs mirtims.

***

Kapų pilkuma.

Skamba rožės speiguose,

bando sulapot.

***

Savaime drebam.

Gėlė nustebus mąsto,

gamina meną.

***

Šlamanti anga.

Tik vynas taurę skambins

lyg knyga raides.

***

Nupjovė šieną,

išgalando nuogumą –

puolėm prisiliest.

***

Registrai skaudūs,

širdy dantenos virpa.

Pabusk erškėčiu.

***

Dangus, likimas,

veidų monotonija

vaivorykštėse.

***

Žaliuojam dugne,

jaunystės pyragą

Visata kepa.

***

Staigios Visatos

lašas grįžta papildyt

nauju balseliu.

***

Dūdelė beria,

sapno pilnatis šaldo

dangaus žalumoj.

***

Eik paskum meilę.

Ta architektūra –

smegenims rašalas.

***

Tikiu lelija,

mirusia kibirkštyse

magiško dugno.

***

Koksai smėlys

pro tuščią figūrą

jūras mūrija.

***

Žiūrėk pro smėlius,

jau mūrai viksvom dugne

šnabždesius piešia.

***

Iš delno rožės

spygliai iškišo nosį,

aštrią lyg balsas.

***

Pušys pareina

lieptu violetiniu

liepžiedžio ilgesin.

***

Tetrūko syvų,

smilčių pienas į valtis

susėdo nuskęst.

***

Koks daiktas –raktas.

Į veidą skvarbų kiaurai

skverbiasi tikslas.

***

Didingai klausais

tikrovės žiedų sukrėsta,

gulies neprašyta.

***

Tos pievos alkis

plevena vis sendamas,

ne akim regi.

***

Prasmė –tik akys,

kažkokie keliai spindi

vidury akmens.

***

Vėl mėnesiena

gyva –beveik vanduo,

beveik kraujo skrydis.

***

Žiema –tai jėga,

žila patirtis regi

vidine spalva.

***

Prarastas oras

varnos sparnams vis mojant

tyriausiems jausmams.

***

Migloti dūriai,

o kraujas vėl rytmečiu

nudažytas sunkias.

***

Mirtis –tai valtis,

tai sniegas, tai miegas

debesyluose.

***

Pirmąsyk švelni

buvai, nes negalvojai

apie meilę ilgą.

***

Sakau –mes nuogi.

Rūbuos iškirpk laimės langus

būsim artimesni.

***

Galvojom naktim,

toli dardėjo vidūs,

negalim sustot.

***

Šiandiena liktų

toli išbarstyta,

skaudžiai žalia.

***

Su dangaus gėle

glostau pievas ir žmones,

kūnus senovės.

***

Meile banguota

iš sparnų išvyta

palieku aukštį.

***

Kieno rankose

meilė, aistros paslaptys,

dalykai gurkšneliais?

***

Žuvėdros plazda.

Bekraštė siela iš dulkės

aš ieškau šauksmo.

***

Dangaus putose

tikriausiai tokie pat gultai

gimimams, mirtims.

***

Tikiuosi būties

amžinosios dykumos,

užklotos bangom.

***

Ką dangaus gėlei,

šėlstančiai mumyse,

su ta mėlyne daryt.

***

Visuomet kelias

bus savo vietoje.

Ten skrydžiai veršis.

***

Nesakyk gailies

kranto ir Nojaus ratų,

plaukiančių dangum.

***

Apgauta pienė,

skaudžiai apgaubtas laukas

galvoja geltoniu.

***

Per menka žinot,

per gilu sukti grožį

apie nosį lūpom.

***

Laikas –tai fleita,

erdvė žemyn galva

alsuoja.

***

Virš aikštės paukščiai.

Toliau trupiniai virsta

kūnu ir alkis.

***

Spalvas paberia

nuogiausia jėga –

jaunystės dangus.

***

Peilis mums bus amžinas.

Graudžiausios mintys nuogos

perlaužia duobę.

***

Atrodai lapė.

Balsas uosto, koks tuščias

tylus ežeras.

***

Stulpas ir meilė,

varnos plasnoja vartuose

ligi maldos.

***

Per maldą gelmėn,

per vašką skverbias šviesa

gilyn į Saulę.

***

Sruogos stiklinės

subyrėjo kaip meilė

seniai atminta.

***

Lengvi trupiniai

ar tai pintinės saikas

ir ši atmintis.

***

Voliojas pievoj

po fontanu abudu

senukai smuikai.

***

Tavo vasaros

atodūsis pavirstų

pūga violeto.

***

Arbatos aura,

audinys nunertas

bildant langams į rytus.

***

Kabintis jaunystės

terūpi senam

klystkeliui.

***

Kalbu prinokusių mūrų jėga,

galvugaly subintuotų

sapnų gniūžtėmis.

***

Naktis trupa,

kažkas sekundes surenka.

O ko motina rauda?

***

Žolės nėra

aplink suoliuką,

dūzgia geluonis aitrus.

***

Tik aukštikalnių stabdžiai gelbsti

trupindami ugnį

iš vidaus.

***

Liepsna negyvenama

tavyje dar prieš gimimą

supasi.

***

Kiekviena kibirkštis

savyje apgyvendinus

ir liepsnų liežuvius.

***

Kūdikiai nevaikščiotais balsais

vis lipdo saulėtekį prie saulėlydžio,

kol ašarose dangaus nelieka.

***

Sidabro varlė moja –

ko verkei

šarvuotam Urale.

***

Labiausiai skauda

arčiausias ženklas –

apačios viršaus

išvirkščias pasaulis.

***

Ir Dievas,

ir velnias –vertikalė.

Senatvė amžinai kosti.

***

Kai senatvės srovės nesensta,

mūsų dangų vairuoja

arčiausias ženklas.

***

O dangaus tamsa

mato ne tokiais tobulais

žvaigždynais.

***

Kaip greičiau atsikratyti

nuo tos vėtros!

Tiktai išmintis nežino.

***

Įsirausus į dangų

dievų balsais nupiešk

ir savo vilties griausmą viltingą.

***

Su šnabždesiu įsčiose

nešiosiu ir pirmos meilės

zigzagus.

***

Žalzgani žvaigždynai tiksi

po erškėtrože, pervėrusia

spindinčią kaktą.

***

Vejasi praeitį

atbulos dulkės.

***

Laidokit orą –

senatvė pavargo

kvėpuoti.

***

Šėlsta žeberklai

sūriai žvynais kraujuojančioj

jūros žaizdoj.

***

Subiro į uoslę

pjuvenų kvapas

miško sapnų pakutenti.

***

Miglų prakaitu

permerktas, perdvelktas

artojo rytas vagom nuėjo.

***

Grūdas, dalgio pasmaugtas,

tūkstantį kartų numiręs,

progresuojančiom matricom

dar daugiau kartų atgimsta.

***

Lydosi krosnys,

savo kaitros neatlaikiusios.

***

Pumpuro šūvis

pavasariui.

***

Plaukia bažnyčių stogais

tikėjimo kelias,

švenčiausiomis pėdomis,

debesy sudrėkintomis, braukia.

***

Išskaidyk miegą,

Hirosimos ugneles

permesk per dangų.

***

Rytas, ištrūkęs

iš minkšto rūko glėbio,

atsako galva.

***

Noriu vairo

net sode, nukritusiam

po Nojaus ratais.

***

Degėsiai –mitas.

Titnago ilgis skyla

truputį kasdien.

***

Norėti mirties

mįslę įminti –išrinkt

kalno vakarą.

***

Ilgas šventumas –

gėrimas, sakau, Dievas

negeria vyno.

***

Pamelžk vakarą,

susuk drugelio skrydį –

rožės sutekės.

***

Ženklų giluma,

pamesta veidrodžiuose,

šuoliuoja oru.

***

Mes palikom gert

tylą, tolius, kas buvo

arčiausia varpo.

***

Kai kas nutinka,

kad būtų lengviau poruot

jausmus mėsiškus.

***

Sakys dulkino

dangų, išrastą žemėj,

universalų.

***

Irklo juoduma

ritmiškai mėtė mane,

tu –valtis grakšti.

***

Tu pristovėta

užsimerkus su kaupu.

Aš karčiama nebuvau.

***

Peronas šlaistos –

koks aš slidus.

***

Tauri figūra.

Galbūt tu išsvajotas

dangaus šviesulys.

***

Veidas prasmingas,

dirbtinis krūpčiojimas

labai duobėtas.

***

Tas šaltis šaudo

lediniais saldainiais.

***

O kita pažintis

su mirštančiu pasauliu

pakerės plevėsas.

***

Tą mergaitę

pasaulis pametė

po ašarų kojom.

***

Ašarų erdvė

pragręžta meilės vėlėm

nubundant mirtims.

***

Skrydžių kantrybė.

Imk skaityti žvaigždynuos

agato miegą.

***

Besparnis uodas

iš puodo vis pažiūri –

viską reik suprast.

***

Galvoji, juokas

apuoko jau ištirpo

priešaušriui giedant.

***

Ekonominis sniegas

sustingdė visumą.

***

Skaidrumas žino,

ką vėtra didina,

padalyja po lygiai.

***

Švinui smilkiniai

padalijami po lygiai

žvaigždynams lyjant.

***

Ištiesk vizijas,

ištiesink sniego vaizdą

trypdama.

***

Įbridęs krūtin

randi būrimų sniegą,

giedantį speigą.

***

Stiklo varnėnas.

Varnalėša įplėšta

žvyrkelio žvilgsniu.

***

Senolės sodas –

miršta žiedai krūtinėj,

barškančioj tyliai.

***

Tirštas aukštis

pats vėl praretina skrydžius,

pats tirštas aukštis

išklibina tylą,

lekia numirt ir grįžta.

***

Tirštinki aukštį,

jūrų bangas

skaidrinki.

***

Sniegynus iškelk,

viršuje paskleisk rūku.

Pabudus pasiversk.

***

Ne visi skrido

tik žemyn –į prietemas

ieškot branduolio.

***

Sapnavai –miršti

vidurdieny Palangoj,

bažnyčios bokšte.

***

Gražiausia meilė

nugrimzta nepažvelgus

į mėnesieną.

***

Užverstas saulėm

neilstantis kelias

linguoja sapne.

***

Kartą sužvengęs

kažkoks siaubingas sapnas

žvelgė atgalios.

***

Lieka kaip miegas,

du trikampiai beldžiasi

lyg gervių pulkai.

***

Greitai ištirpsta,

matyt, ir tau nelemta

gilintis tylon.

***

Dangaus žvakelė

mirusiems greičiams budint

muzikas trenkia.

***

Uždainuot tyliau

už tylą ne tik žvaigždynai –

ir toliai moka.

***

Oi, apvilks, jei spės

trinktelt ūku uždusus,

neviltį patirs.

***

Sukarinta erdvė

šmėkščioja lakioja

varnos sparnu ilgiausiu.

***

Meilė stiprėja,

gyvenimas sutrupa

snaigėms sukantis.

***

Vėl snaigės sprunka,

delnuose raukšlės lieka –

gilus buvimas.

***

Mačiau pro šieną

raukšlės šiepėsi, bėgo

šviesos gilumon.

***

Traukinys –dangus,

o ką pasakys vargui,

gali nesulaukt.

***

Po rūko suknia

vėtrą nuduria lydys,

rytmetį gimdys.

***

Meiliausia troba

varnalėšos šešėly

jį pasistvėrus.

***

Saulės galvijai

zyliuoja, matau, gėlėj.

Akmenį nuskink.

***

Skurdo trikampis.

Ten žiedai kalavijai

laisto ašaras.

***

Moters akmenys

pervėrė naktį –neskink

ūkų ašarų.

***

Nuskink žvaigždutę,

kai toliuose pabusim

pravėrę akis.

***

Jūras skambino,

žuvų akyse žinias

darkė pavargę.

***

Vargo vandenis,

nugalėjo radijas,

keliai sutrumpėjo.

***

Sveikiname jubiliatus –

duok duonos kasdieninės.

***

Ką audžia žuvys

iš ilgų lietaus siūlų –

žvaigždynams tariu.

***

Ką audžia žuvys

iš skaidrių lietaus siūlų –

saulė ant dugno.

***

Ką audžia žuvys

iš lietaus siūlų?

Akis perkūnams.

***

Akis perkūnija

paguldė

ant jūrų dugno.

***

Numatyk Saulės,

besiblaškančios Visatoj,

man bus daug lengviau.

***

Kas suskaičiuotų sapnus,

tą skelbtų pranašu.

***

Vis laužė pirštus

ir mėtė ant kalvišų,

girdė akordus

krauju violetiniu,

Hirosimos tanaku

pasibaigė vakar.

***

Paklojo širdį

pakelės jonvabalis

pasišviest audroj.

***

Šįryt pragydo

ūkas akustikose

smuikuojant lūpoms.

***

Linijų tinklas

išsijojo Visatą,

skaidrėja meilė.

***

Praloštos kojos.

Gerbiantis vėtras dangus

užgula sapnus.

***

Varvanti mintis

į protą, vėl atsakau

tik lūpom, žodžiais.

***

Pažaidę žaibais

iškėlėm šešias žvakes

to veido tylai.

***

Besvorės olos,

tokios pat akustinės

meilės rožės guls.

***

Blaškos tik vėjai,

mus suvedę, išskyrę

ir net viską ištrynę.

***

Balčiau už pūgas

kalbėjo ausys meilei,

prarastai šiąnakt.

***

Pūgos slinks baltos,

sukrėtimai pabarbens

labai švelniai.

***

Laikas vis tiek erdves apsaugos,

žuvis paskleis vietoj žvaigždžių.

***

Išvirkščią dangų

bado išvirkščio varpo

išvirkšti dūžiai.

***

Oro duobės

neatsako už paukštelio

sudūžimą.

***

Meilė gers dangų,

aukštybių akys susilies

mums slepiantis

alyvų krūme.

***

Iš šąlančio dangaus

gėriau labai daug.

Sukrito dangus,

spindi dugnas.

***

Ale gi, šita

kryžkelių siela

jau kurčia.

***

Kaukė bežadė.

Šuo gėrė tylą

iš upės, padegtos žodžių.

***

Uždegtas delnas

pro raukšles pabėgti taikės

boružei tik sparnus išskleidus.

***

Dvasia ateina

ir pasilieka amžiams.

***

Viename karste keturios sielos,

mamos rankom suguldytos, dingsta.

***

Senatvė gimė,

ji viską nori

paversti skrydžiais.

***

Pievos lūpas pagimdo,

sviesk taiklumą į aklumą.

***

Šviesink mirštantį dangų.

Lūpų tyla ir ugnys

priverčia akis užsimerkt.

***

Ilgesio dalgis

geria žolę

birželio šešėliuos.

***

Tik aš ilgai mėginau

rast išeitis skaisčias

be pašėlimo.

***

Verkia Sibiras –

drovi likimo žaizda.

***

Tremtis amžina.

Meilė netyli.

***

Dangus krypteli

link antro sprogimo.

***

Antras gimimas,

mirtis, jos šaknys

gieda kūdikystėje.

***

Vis tas šilimas

rizikingas, negyvas.

Kaip viską pamiršt?

***

Kontūras matos,

gražus kvatoja rūmas.

O ko tu liūdi?

***

Žodžiai glaustosi,

prie žodžių šlovė limpa

kažkada girdėta.

***

Broliams diena atplaukė,

praūžė juoko dangus

matyt, ne veltui.

***

Visko, ko reikia,

pakanka tik ten aukštai,

dievotam danguj.

***

Keliai, šešėliais

nusivylę, leidžiasi,

tą mato aklas.

***

Padaryk tvarką

savo galvoje, širdy.

Tikrai nepavyks.

***

Liko šešėliai,

karščiausi žodžiai nyko...

Pamaži melskis.

***

Šiandien iškilmės,

rytoj liūdesys –taurės

tebevaldo mus.

***

Tačiau žodžiuose

neramios naktys –praradau

mamą sapnuos.

***

Tiesiog linksmybės

be drabužių vidurnaktį

jazminu skleidžias.

***

Skaityk sutemas.

Laiškai pilki be ugnies

daug ką primena.

***

Veidas sutemo,

balkonas matė sapną

kur kas liūdnesnį.

***

Kelio pabaigą

pajutus, sakydavai vežk

į kapines taksi.

***

Tau meilinantis

atsinešiau kaip gėlę

ateitį degint.

***

Aukso valandos

augina kryžių, barsto

tylos šnabždesius.

***

Mėlyna saulė

sėja mėlį švenčiausią –

alsuok linuose.

***

Linų armija.

Miršta tyliai vandenys,

mėliu atskiesti.

***

Jau pilnos kekės

tau blėstančio sunkumo

jazminų žodžiuos.

***

Pripiltas vėtrų

vos pajudinu kojas

sparnams nulėpus.

***

Akys šlepsėjo,

paskum žingsnius sumaišėm,

pirkome ratus.

***

Liežuviui atleisk –

jam leidžiama taukšti

ir vien nesąmones.

***

Kapinės rengias

juodai net per Kalėdas

šviečiant tik snaigėms.

***

Skambėjo pūga,

pavalgę vėtrų ėjom

iš ryto rytan.

***

Laimingi atgal

grįžo broliai iš tolių,

bet susipyko.

***

Įsikūrėme

žydroj dangaus pašonėj

vis mylėjomės.

***

Skambėjo akys,

atimtos širdys gieda

vien mėlių vėtrom.

***

Sutemos dugne

po rudenio vėtromis

sugulėm mirti.

***

Sutemos blėso.

Erdvė –giliausios akys

turbūt mirštančios.

***

Rožė niaukstosi

į žiedlapius vynioja

moters ašaras.

***

Sustoja žvaigždės.

Visur vien graudi tamsa,

žaibo apglėbta.

***

Trankosi tyla,

sulaukėjo net vėtros,

apžėlė tiesos.

***

Buvo sunkiausia

vakarop akim badyt

didžiulį dangų.

***

Rožė skaisčiausia

visiems kvapams padažas

po dramų dangum.

***

Laukia aukščiausia

dvasios kelionė žvaigždėm,

aprengtom mirtim.

***

Ar miršta mirtis

senam danguj kaip sapnas –

išmokom apgaut.

***

Pagaliau gėlė

esi tik prisiminus

dvasią vieversių.

***

Sieloje rūkas,

ieškau senatvės šaknų –

išdidaus žiedo.

***

Plevenom tyla,

netroškom mirties žiedo

iš pelenų nakties.

***

Jūra sugrįžta.

Grįsta žvaigždėmis viltis

mus sustiprintų.

***

Tada krūtinė

linksma gatvele ramstos,

arkadų sienom.

***

Bjaurasties jėga –

atsargumu iš vidaus

apšviestas veidas.

***

Taurėj niaurumas.

Antrasis žiedų glėbys

nuaidi soduos.

***

Einu per gelmę,

akys, užmerktos vakar,

ugnimis svaidos.

***

Dangus pagelbsti:

sielai šviesos daugiausia

reikia keisčiausios.

***

Sniegas iš tikro

yra jūra siaučianti

giliausiai širdy.

***

Merginos torsas

pabudo saulėgrąžoj

mums geltonuojant.

***

Žemė vėl švyti.

Jūra mažytė žydra

kaip plaukiant Nojui.

***

Dangau, imk viską.

Buvau adrenalinas šiltas,

bet graudus.

***

Duona mokosi

žydėti iš žvaigždyno.

Akmuo taip pat toks.

***

Vėlė vis mėlsta.

Pravirkus erdvė dingo,

jūros ištirpo.

***

Neieškok danguj

aukso graudžių žiedelių –

tu nemylima.

***

Pasaulio galas

dar rauda ir puotauja

ugnies troškimuos.

***

Užgniaužtas kraujas.

Greit naktis užguls šviesą

minčių tolimų.

***

O tenai žėri...

Dievai bežadžiai gali

pamiršti visus.

***

Metai –vien melas.

Draugai be jokio aido

ištirpę miškuos.

***

Apšviestas krikštu

Kristus įbrido mirtin

į šviesos jūrą.

***

Kekės nuskintos

likimo, nes tu pradžia

jau sudarkyta.

***

Tiktai neieškok

mirties skrydžio, jaunystės

širdin nukritusio.

***

Ši vaivorykštė –

žiedas spalvų taurėje

vakaro aiduos.

***

Išgelbėk pumpurą

ir mirties pradžią vyki,

sutiki šviesą.

***

Bespalvis vėjas

sielai dar dangų žada.

O kas rauda širdy?

***

Juoda aguona

mėlynuoja, ir skonis

žydrumoj dingsta.

***

Ten iš prapulties

verias vėjy buvusios

kalnų giesmės.

***

Ant delno siela

nutūpė vėjo smėliu

pasivertusi.

***

Jūra laikosi

už žalzgano maištingos

žuvėdros snapo.

***

Aušros šulinys.

Ėriukas –šitas vėjas

liko danguje.

***

Naktis ir laikas,

vis ta pati ta baladė

skamba abiem.

***

Ar ilgai žibės

vardai akmeny? Sapne

regime šmėklas.

***

Blykčioja šmėklos.

Kregždės lipdo lizdelį

ant skaidraus varveklio.

***

Gana tos tamsos –

net ir saulė prabyla:

dangus –vien tamsa.

***

Žemė nežino,

iš kur žibutės rados

senajai meilei.

***

Jau greitai ruduo

nulaužys žalius ajerus –

bedugnė šviečia.

***

Varganos akys

neklauso, neklausia –žiūri

pro uždengtą langą.

***

Tenai jau temsta,

meilėj kitoj graudulys

užmigti bando.

***

Už tolių laikaus

aš, senovė šakota,

išnokus danguj.

***

Augink troškimus,

begalinius lyg laikas,

alsuojant skrydžiams.

***

Sugurės pievos,

akmeniniai varnėnai

sparnus ištiesins.

***

Skleidžiasi Šiaurė,

atskridau pašvaistėmis

giesmių apkabint.

***

Žodis –užburtas:

kiekvienoj raidėj sparnas

vis kitas gieda.

***

Tylutėlė naktis,

sapnai pabando prikelt

lyg negimėlį.

***

Skaudžiai verkėme.

Kiek vergų tolumose

šienavo ašaras.

***

Svirplys beširdis

gieda: Žalgiris toli

ir senoj širdy.

***

Žuvęs drugelis,

vėtros parneštas, kiemo

jau nepažino.

***

Dar vakar žemė

regėjo meilės lizdus,

susuktus sniego.

***

Lieka toks tuščias

beržas, pavasario tylos

ištardytas.

***

Kokia gyvastis!

Lėtai likimas kyla

į tulpės taurę.

***

Varnos greta sutemų.

Sapnų saulė draikosi

aušrų aptverta.

***

Per visą žemę

skersai išilgai grįžta

obelų vėlės.

***

Broliukas toliuos

su motina rudenį

iškeliaus mirti.

***

Vėl blyksi mirtis.

Mirtos žiedas nemiršta,

lapoja dangun.

***

Atriek smėlyno,

dvasios pajūrio vėtrų

jau gęstant meilei.

***

Šaknys –žaliausios.

Budi dangus žvaigždyne.

Lydėkim šviesą.

***

Motinos žvaigždė –

gimdyti dangui, tylai.

Žudyt uždrausta.

***

Aš ilgiuos šviesos.

Mama, leisk man išvysti

dangų ir naktį.

***

Gėlės paveiksle

sukabintos rėmuose –

kančia vis plečias.

***

Angelas auga,

plečias į skaidrų žalią

laukiamą skrydį.

***

Dainuot jautrumą

išmokė dangus, žemė –

vien liūdesį.

***

Kolei vasarą

ieškai speigų balčiausių,

ruduo jau esi.

***

 

 

Atgal