VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

07 15. Plaukiant vaivorykšte

Algirdas Pilvelis

Senatvės lapai

beveik nešlama tylai,

tik vėtros žaizdai,

o mudu nešam žiedą,

tą patį, tiksintį.

***

Pasaulis doras,

jei Tavęs nedomina

Adomo langas

krūty mylimos kalės.

Gimdyti jau pamiršom.

***

Žeberklų kryptis –

užrišus žvyrui akis,

veriasi tamsa.

Sekundės ryja tylą,

baltas balandis miršta.

***

Spyglius išgręžti,

jojant ant perlo apgalvot

patirtis. Gyjant

pergros sprendimų kekėm,

siūlys valkataut apskritai.

***

Dar daug prasmingiau –

rožytėj gimiau laužyt

spyglius nelaisvus.

O kurgi tie niekeliai,

gyvent skirti ne musėms?

***

Liūdniausias tango

rudens rasų spiralėj

prasuka kalnus,

uždaigina nemeilę.

Mėnulis atgyvena.

***

Daryk man greičiau,

darsyk darkyk atmintis –

liksiu liekniausias.

Tą patį jusčiau šildant,

šiaurės pašvaistėm lūžtant.

***

Pakilau aukštai.

Visas vaivorykštes

mušu tik rykštėm,

per skliautą tykštu, vokai –

niekas, utėlės dūksta.

***

Palauk žvilgsniuko,

sauso šalčio jazmine

mojuoki slyvom

aklom, noro išpūstom.

Akordai plunksnas rikiuoja.

***

Toks šveplas taktas.

Juodam langely lekia

vėjas išskintas,

auga prakaito lašai.

Delno raukšlėse –rakštis.

***

Pasvėręs kryptį,

nenoriu dangun brydės.

Žiotyse skina

šventą jausmą be grimo.

Nakties veidą rakinam.

***

Agrastai laša,

ašakom spardos. Gelia

pusiniai taktai.

Pėdas girti ištaškom,

kasam miegą doriausią.

***

Nuostabi širdie,

skink ar nulaužki akį

gatvės praeity,

gulk į mintis upelėm,

paglostyk pelę raudų.

***

Pelės žodeliai.

Kažin kokia kūniška

kamanė leidžias

pakriaušėn? Pavasaris

ten –koralų stebuklas.

***

Norėjai –gavai.

Amžinai norėt naujai,

berods jau griausti.

Krūtinės, šarvai, žvaigždės...

Ilgai ubagavai, ego.

***

Pabarškink kaukę –

makaulės tupia ežion,

jų oro tiltan.

Atsipalaiduot, aišku,

panorom tada abu.

***

Čia, aišku, gana

suaugę tada buvom,

akim parėmėm

lubas, upę ilgiausią,

išmaudėm krūvį žaibų.

***

Kritau pas Kristų

šienan už pulto būvį –

išguldėm viską.

Elementorius žiaurus,

bet be keiksmų dar mielas.

***

Mums miegant sienoj

solfedžiavo mergelė

Pilies gatvelėj.

Sėja žodžių klaupiuosi

į sūraus kūno rožę.

***

Auksinis skrydis

lyg ištirpęs taškosi.

Geltonam veidui

dega uosiai, gulbelės,

sparnai slenka pasimelst.

***

Dainuok Sacharai,

dejuok –pirkelėj akmuo.

Brolelis kuklioms

mergom turtus išbarstė.

Nieko, tik širdį turi.

***

Vaikai lizdely.

Iš alaus kiaušų kalės

purslai lengvučiai –

glaustos prie dangaus stiklo.

Laiškai panašiai skrenda.

***

Labai apvaliai

alyvų suodžiai perša

kraujo ekraną,

Pigmėjas vilko lyroj

neša vėlę padangėm.

***

Atkandęs anglies,

aš juodbruvas kaip sniegas

imuosi galąst

kiekvienos minties randą –

tam ryžtųs ne kiekvienas.

***

Ne gausmo pilnas

pilkosios bitės žiedas.

Pražydo cukrus,

ant debesies užpiltas,

pavirto sparnuotu tiltu.

***

Po sparnu gydo

kiekvieną debesėlį,

jau išpažinęs

ereliui atbuliausiam.

Dar neiškeltas tiltas.

***

Praganėm dulkes

gaisruose uragano.

Kiekvienas medis –kekė,

pilniausia smilčių turto,

ne mūsų nakčiai kurto.

***

Dulkė, iškirpta

iš pilko žingsnio drobės.

Gal apsimest

samanos akustika,

jei žvyrkelis žaliuoja?

***

Užpylė vyzdžius

pernykščio grožio šienas.

Nuskuskim aukšty

padebesių ražienas

pasukę paukščio sparną.

***

Susegė sapną

jazmino sąvaržėlėm.

Pabalo naktis,

smėlyne išmėčiusi

savo prarastą mėlį.

***

Flamingo spalvą

į kas antrą žiedelį

būsimoms vyšnioms

įberiu su baltumu,

kol nakties šaknys sirpsta.

***

Bežvaigždės naktys,

net už mane juodesnės,

apakti bijo.

Akustikoj sužvarbo

neišgirsta aimana.

***

Delną išgrindė

bevingiuodamos raukšlės.

Debesis rieda

prisilietimo tiltu,

kol tūkstantmetis girdi.

***

Rūko inkiluos

pasislėpę lašiukai,

priveržtas sniegas

atlapiausiąją drėgmę

su samanom sugėlė.

***

Ne garbanose

išsiritusio sniego

lukštai paslėpti.

Išvirkščia žievė slenka

šaltos rasos išperėt.

***

Žvaigždėtą naktį

sapnų išartoj vagoj

dobilus skinu

plikiems vainikams drėbti

ant surauktųjų kaktų.

***

Debesis ūžia

nutūpęs į jazminą,

skaidriausias sparnas

negesina geluonies

šalto vandens plakimu.

***

Kuprotas gausmas

po kiekvienu varpeliu

sodina jausmą,

kad sugriaudėtų smilga

varinei ryto jūrai.

***

Prisėta ore

gegužės meteorų.

Kosmosas negrįš

akustikos genėti

net ir žuvėdrų žirklėm.

***

Saulės atkirpau

savo bedugniam žingsniui.

Laistysiu dulkes

menku stiebu brisdamas

išradęs vėjo kulką.

***

Nuskynė kulką

plakimo raudonumas.

Ne venos riša

žodžius prie žalio kūno.

Gal taip sudygsta skausmas?

***

Žvaigždyno skliautas

sprogsta žaibais, pumpurais.

Dar nesudygęs

smėlis dūmuoja ūku –

žingsniams jau teks užgesti.

***

Susmigo putos

nuo paraštės žalumo.

Trupėti ima

dūsaudamos suslėgtu

neišskaptuotu oru.

***

Rikiuoju tylą

atodūsių arimuos

užvertęs ritmą.

Neišgirsiu alyvų –

sniegina akustika.

***

Nepabučiuotas

turbūt nė vienas skliautas:

siekiu lūpomis

neužauginęs aukščio,

kad ir mosuodamas sparnais.

***

Lašo atakos

taško neišgrynino.

Nakties paraštėj,

žvaigždynų daugtaškiuose

baltu vandeniu tampa.

***

Bedūmę naktį gijom

surišta ugnim.

Plaukus auginu,

ant debesies plikumo

voratinklį piešiu.

***

Sulankstytoje

spindulio tiesumoje

varinėju dulkę,

nesudegusioj nakty

radęs nykščio spaudimą.

***

Kryptį atsuksiu

medvaržčių neapgavęs.

Vienoj rievėje

sapnuotą žievę gydau

pumpuro apsukimu.

***

Koksai raudonas

Tavo šypsnio kraštelis.

Nusirpus vysta

dar nepražydus vyšnia,

ar neišdžiūvo žvilgsniai?

***

Padžioviau aušrą

ant nuogo žvilgsnio virvės.

Negręžtas varva

kreivų spindulių vėjas

be krypties į debesį.

***

Sapnuoju orą

vis dar skaidriu netapęs.

Lašus apsuku

aplink audrotą ašį

siūbuojančiame aukšty.

***

Ne mano aukštis

debesies žiedą kelia

plaukų pirštukais

į jazmino sprogimą –

po šaknim aušros sniegas.

***

Spalvos spaudimas

žilina jauną mintį.

Laisvas, plauko

neprikabintas mėlis,

kol nežvejoju skliauto.

***

Tyla diktuoja

plakimo dūzgėjimą.

Raudoną medų

išskobusios alyvos

palieka tuščią naktį.

***

Tvorom sukarpėm

kiekvieną vėjo žingsnį.

Į tuščią žievę

prikrauta sniego smilgų,

linguojančių prie tiltų.

***

Bangelės dreba,

kai upė kelia tiltą.

Ne žvynai verkia,

akmens nebeatlaikę

ir irklo juoko svorio.

***

Prakasė skliautą

spygliuotas rožės paukštis.

Varva bespalvis

jaunų žvaigždelių kraujas

ant griaudžiančio akmens.

***

Palaistys mintį

gegutės balso syvai.

Kol spygliai tyli,

iš žingsnių dygsta smilgos

vien debesims siūbuoti.

***

Neįsiūbuotas

dar anei vienas tiltas –

per silpnos srovės.

Bedugnio akmens krosnys

nesitraukia nuo dugno.

***

Užsiūtos mintys

nykiai šlamės nendryne.

Veidrodžio trūkiai

išmes jas akimirksniais,

paskleis po debesyną.

***

Mane pradūrė

akimirkų dygsniukai.

Sekundžių kraujas

užtvenkia skaidrią tamsą

besprogstančiom rodyklėm.

***

Užmirštos dulkės

ne laiką apipylė

po ciferblatais.

Sušluotos dūžių snaigės

baltam tvaike ištirpo.

***

Tamsa nusilpo,

vos aš sukarpiau snaiges.

Toks baltas laikas

nudažė nakties blandą,

išpaišė viršuj žvaigždes.

***

Griuvėsiai rieda

pavirtę žaibo perlais.

Apvalus griausmas

sudaužė sapno skausmą,

beliks lašams nubusti.

***

Kolonoj plieskia

ne antikinis gaisras.

Baltam griaustiny

įsuktas sniego sunkis

prarado šaltą aukštį.

***

Šešėlio kūnas

jau virš nakties pašoko.

Juodžiausioj pievoj

šalčiausias žiedas gieda

šiaurinei krypčiai riedant.

***

Miglotas šienas

nebepažadins žiedo.

Toks žalias laikas

nepasibaigus sniegui.

Gal aš po juo prigulsiu.

***

Perkando skliautą

vienkartinė naktelė.

Tamsa nežino,

kur akustikos medus

žvaigždės ritmą įmūrys.

***

Kol aš garuoju,

medus rūku nuvarva.

Perlūžus smilga

vakar vaškinį saulės

blyksnio spyglį nutvėrė.

***

Debesis kanda

tokiam jautriam melsvumui.

Kraujuoja lašas

išpylęs skaidrų tūrį

iš savo gležno lukšto.

***

Užmyniau raukšlę,

suskilo žemės oda.

Ore nukerpu

baltą garbanę avį

pats tapdamas besvoriu.

***

Ne mintis dūzgia,

medus galvoje girgžda.

Išgėrus naktį,

sapno saldumas ima,

blykčioja žvaigždės oras.

***

Ne delnas rymo

ant akmeninio dūmo.

Šiurkščiausias oras

kaktoj iškasė mintį

mažais aušros kauptukais.

***

Debesies raumuo

iškėlė sparno rimtį.

Pabunda plunksnos...

Kol saulė bijo gimti,

vėl tapom vėjo dulke.

***

Nubudo dulkė,

palaistyta alyvom.

Ne šalčio kvapą

iš plaukų sniegas veja,

kol išsirito daigas.

***

Įskilo dugnas –

belukščio skliauto kojos

ištrypė jūras,

o purslų žiedų svorį

vien bangos tebelaiko.

***

Sudrumstas sniegas

dar neišgriovė kryžiaus.

Per sausas medis

akustikoj pragydo,

kol džiuvo sapno valtys.

***

Erškėčio spyglį

į ašarą įkėliau.

Išdaužtas langas

vasaras išbarstė,

aštriom, žydinčiom mintim.

***

Per sraunų žvilgsnį

padovanojau tiltui,

nubudo ledas.

Nustūmęs vėjo rimtį

išsinešiau skaidrumą.

***

Toks žalias žvilgsnis...

Išsproginėjus sniegui,

žievė įtrūko.

Per sraunios brydės sulauks

po pumpurą gimimo.

***

Geltonas rytas,

vos spinduliui nubudus.

Šešėlį meta

kas antras mano žingsnis

vėl atnešdamas mintį.

***

Debesies kekę

nuskynė mano mintys –

per aukštas žvilgsnis.

Seniai spalva išaušo,

kol rytas ruošės busti.

***

Pagimdžiau sniegą

šaltai mintydamas.

Naktis ištirpo

snaigės krašteliui žydint

vaivorykštinėm blykstėm.

***

Per šaltas žaibas

įdūrė minties plutai.

Ne lukštas žydi

kartu su bangų putom

po mano vyzdžio langu.

***

Belangės liūtys

užtvindė vyzdžio kojas.

Spalva nuskendo,

kol sniegas piešė drobę

ant juodo skliauto lango.

***

Prašniokščia plaukas

pro tamsų vėjo vingį.

Kabinu orą,

kiekvienai gijai mintį –

voratinklinę drobę.

***

Suglamžiau orą

drobele apsimetęs.

Kiekvienam lūžiui

skirt vieną noro dygsnį,

išmaniai įrėmintą.

***

Praplėštas rūkas

žvaigždės dar nenustvėrė,

tamsoj suklupo.

Vos prasivėrus orui,

išsipila žvaigždynai.

***

Kosmoso sterblėj

subrendo vėjo grotos.

Įrėmins žvaigždę

ugninio skrydžio tiltas

virš upės mestos smilgos.

***

Nerimas leidžias.

Kvapus karpo suskėlę

laiškai vedini.

Klyksmą reiks pagydyti

perkūnijų žnyplėmis.

***

Pasakyt skrydžiams,

patart tuštybėms drobe

pilna įspaudų

gali būti jau vėlu –

veikia juodžiausi skrydžiai.

***

Kas mus dar baudžia?

Sugraužtas raštas kvepia,

vyzdžius surakins

tik senatvės vizijos.

O kas mums bus, kai mirsim?

***

Man jau praėjo.

Aš pamiršau tą viltį

aprengti vaiskiai,

kažkokių vaisių sultim,

kol tu malei liežuviu.

***

Trenksmas nugertas –

tai ir viskas kas liko

iš to plaukimo.

Širdžių plakimas laša

kritimais per Visatą.

***

Pasakyk galvai:

„Sapno versmės užbertos

neriantis kilpą,

tuštinant lašą klijų,

liečiant bekryptį gūzą.“

***

Suklaupėm muštis

lūpom vaiskumo drobėj

lietaus iškvėpto,

žaibams iškepus kapus

ikrų ant irklų aukštų.

***

Aukštybėm sningant

susmigsim abu mirti

vienas už kitą.

O kaipgi raidės miršta?

Kitaip, gal ne blyksniuose.

***

Kam gi reikėjo

susidėt su vėtromis

ir sugult rėžiuose,

praskaidrint tą skaitalą

griausmuose grafomanų?

***

Ar užsispyrus

Mums įkvėpti vaiskumus

tėra nuodėmė?

Mažiausia ar mažesnė?

Ir dar mažėja staigiai.

***

Kalnų šviesoje

pašvaistės lyg ir lipa

nuleisti gūsius

išlaisvinant tik krūtis,

o venų nepaliečiant.

***

Ar ilgai trumpas

toks ir toks vartys gumą

šlapumo ženkle

puspadžiui duriant mintis,

varnos laiškus vartant audroj?

***

Melsviausia spalva

protu melsvu paslenka

mane sapnuoti –

Tave per sapną jaučiu,

tai apkabink dieviškai.

Atgal