VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Poezija

Pradalgės pagalvėj

2011 01 18

Algirdas Pilvelis

Aukšti tikslai, bet jokios romantikos ir dar kai kas žiūrisi. 1953 m. vasarą su motina Veronika Pilveliene, iš kairės: brolis Vitas Petras, sesuo Danguolė ir aš, Algirdas... Truskos iš Skovagalių kaimo nuotrauka

Nauji laikai,

kitų vaikų ateitis,

tik dangus tas pats.

***

Dangus dantytas,

triukšmadarės snaigytės

šviečia jam kelią.

***

Tamsa išvirkščia.

Žvaigždynai pašviečia

sieloms apaštališką kelią.

***

Guzą parsinešė

net iš bažnyčios,

bet nė sykio

nekaltino savęs.

***

Ilgesys ilgas.

Jauti – nepakelsi

kelio į prapultį.

***

Kalno kepurė

nekenčia žalios spalvos,

pasipuoš mėlyna.

***

Mirčių erdvė.

Neliesk kapsinčių dulkių.

Ten nėr jokio gėrio.

***

Kokie žvaigždynai

siunčia erdvę meilei,

beria beribę meilę?

***

Rojaus veidai

apraizgyti

obuoliais.

***

Papasakotas dūmas

apkabins ūsą,

jei užsirūkysi.

***

Lūpom prismeigtas

debesies pavasaris

trokšta prigyti.

***

Jau geriau nebūki

basučiu akmenėliu –

sugrubs kelias.

***

Griuvėsiais pažirs

sąvaržėlių lietutis

ir nusės širdin.

***

Vieversio lizdas

patefono gerklytėje

vis šūkalioja.

***

Taip pakabintas

ne šis vienas žvyrkelis

ant akmens siūlo.

***

Trys skliautų akys

į rasos ašarėlę

stebuklu tilpo.

***

Smilčių takelį

neįžiūrimos pėdos

į dangų žymi.

***

Ne aušrai skirtas

šios nakties užgimimas –

jau paskutinis.

***

Raudona naktis,

įsodinta į tamsą,

bučiniu gieda.

***

Išvirkščios taurės

netgi alkano vyno

pripiltos nebus.

***

Žvaigždynų ilgesį įsimylėjusios

mylės ir Viešpatį

net skurdžios sielos.

***

Lygumų kraujas – žalias.

Įstrižai baltų kalnų

širdis – kruviniausia.

***

Spalvotas sniegas

žvaigždynų vaivorykštėmis

krinta pro Žemę toliau.

***

Meilė iki nukritimo

į pagalvės bangas,

į melsvumą besapnį.

***

Plečiasi Žemė,

ir žvaigždynai tolumose

eina tuo pačiu taku.

***

Sunkiausia bus gulėti

su mylimąja po akmeniu –

tylus griuvimas, kurčia tyla.

***

Skaisti mėlynė,

dangus sutvarstytas

vėtrų rankšluosčiu.

***

Neieškok rankų,

jei lūpos švenčia pergalę

meilės skliaute.

***

Jaunas mėnulis

tėra kriauklė

ateinant meilei karščiausiai.

***

Pavasario bitė tupia

ant žiedo žydrumo –

laižysim žydrą medų.

***

Siausk žydrai,

bučiuok žydrą jūros augalą

po  lieso žiogo šuoliu.

***

Kalnų spalvos

tėra tik dvi – juoda balta

ilgesio svajonė.

***

Gal gegužės kumeliukas

šuoliuoja virš vandenų,

tik nežino, kur nutūps.

***

Nepamesk žvaigždžių,

neieškok gaudžiančio smėlio

užpūstų jausmų trobelėj.

***

Dangaus gyvybė – tauri.

Jūros juda dangaus mėlynėmis.

Kokia žiauri geltonuoja jūra.

***

Pražūtinga viltis.

Krantai apgulti purslų.

Tokia audrų karūna.

***

Apie širdį sukasi

užhipnotizuoti žvaigždynai,

o bulvių vagoje – sliekas.

***

Nuo medaus saldumo

aitriai peršti širdį.

Paklausyk – vaitoja Mėnulis.

***

Laikas prasižiojo –

prarijo erdvę.

Begalinėj pienėj raudojai.

***

Juda dangus,

byra sutemos,

tamsa klaidžioja meilėje.

***

Erškėtis negalvoja

apie mirtį, bet smaigsto

kardus į skrydžius.

***

Geriau būtum pieva –

eitų vyrai nuogi speneliu

įkaitintu giesmių.

***

Kardiograma –

smarkus garsiakalbis,

įspėjanti kraujagysles.

***

Pražydus tylai

dabar tiktai su ja

sapnuosiu vėtras.

***

Varnos danguje

šmėkščioja krisdamos

juodom žvaigždėm.

***

Kartu su žiedais

pavasaris nubyra.

Kelias atgal – miglos.

***

Juodą debesį

padegė lietus,

žaibus vos palietęs.

***

Išsirink upę.

plačią ir gilią vagą –

debesyse art lengva.

***

Meilės bangose

dvi galvos per naktį

ieško savo atspindžio.

***

Abu esam žiedas,

užmirštas ant rankų,

jaunystę sapnuojančių.

***

Pievoj nukritom.

Žalias žaibas po galva.

Visada per ankšta.

***

Skrydžių raudos.

Dūžių perverta būtis,

persmelkta ugnies.

***

Silpnumu kvepiam,

kaip lapai plazdam

tamsoje.

***

Kiek žiežirbų

po vandenynais

dugne tyko.

***

Pašvaisčių laukai –

vaivorykščių vaikaičiai

Ar glaudžias mėnuo?

***

Knygoje randi

visos poeto širdies

sekinančias mintis.

***

Ant rožės spyglio

sukasi meilė

ir rožės žiedas.

***

Neteko girdėti,

kad žaibas kada nors

išgarintų lietų.

***

Sprogus jonvabaliui,

dangaus toliuose

sužibo žvaigždynai.

***

Žiemos augalas –

be vieversių lietaus,

bet žiedais marguoja.

***

Aš esu dobilo galvutė.

Giedoki jazmino pasaulį

prie tvoros pavartėj.

***

Kartoti vėją,

įsiūbavusį jūras,

tegali liūdesys.

***

Gegutė svajojo

auginti rugius

ir nutildyt žaibus.

***

Greičiau nei pirmas bučinys

net smarki vėtra

nekyla.

***

Eliksyro galybė

gieda tartum

besiblaškanti mirtis.

***

Pirmutinė meilė

gėdydamasi mirė –

pavirtom rutina.

***

Visų spalvų kelias

vaivorykštėje telpa,

bet tai tiktai žemės.

***

Meilė mirė.

Mėlynasis likimas

jai grakščiai moja.

***

Jei bučinys būtų negimęs,

žmonijos saulėtekių

irgi nebūtų.

***

Į tėvo dvasią atėjęs

kažką nuskyniau

bedvasėj tyloj.

***

Meilė spurda

jurginų krūme

brangiausia viltim.

***

Iškapok sekundes

iš geležinės kupros,

tada išsitiesins.

***

Ar žaibas vaikos liūtį,

ar liūtis – ugnį,

meilė vis vien vysta.

***

Reikia numirti,

kad sužinotum, koks atšvaistas

šio dangaus tyla.

***

Taurė šviesos –

gerkime ir tamsą suartėję,

širdis nesustos.

***

Gervių takas

užmigo kelyje,

trenkėsi į gelmės sapną.

***

Sapnų gelmėse

vaivorykštės šviesa šildo

miego giesmes.

***

Siaubo apdainuoti

tik erelis traukia

virš kalnų ramybės.

***

Jei iš niekur niekas sugrįžtų

tai išvirkščias į išvirkščią dangų

primėtytų išvirkščių žvaigždžių.

Atgal