VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

12 30. Trečioji Kupiškio bažnyčia įžengė į antrąjį amžių

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2014 metais Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia minėjo savo veiklos 100-metį.

Kristaus Žengimo į dangų titulu Lietuvoje pašventintos tik penkios bažnyčios: keturios Panevėžio vyskupijoje (Dabužių, Kupiškio, Uliūnų ir Utenos) ir viena – Eišiškės – Vilniaus arkivyskupijoje. Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia turi prasmingą ir sudėtingą istoriją. Dabartinė Kupiškio bažnyčia, kurios šįmet minime 100-ąjį jubiliejų – trečioji (1616; 1791; 1914) – pirmosios dvi medinės – viena suseno ir sudegė, antrą – pakeitė didelė mūrinė į antrąjį amžių įžengusi šventovė.

Bažnyčios 100-mečio minėjimai tęsėsi keliais etapais, prasidėjusiais gegužės mėnesį ir užbaigtais moksline konferencija rudenį.

Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė prie tautodailininko Vytauto Jasinsko pastatyto akmeninio kryžiaus „Kupiškio bažnyčiai 100“. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Pirmieji bažnyčios 100-mečiui skirti renginiai

Bažnyčios šimtmečio jubiliejų Kupiškio rajono savivaldybė priderino prie Kupiškio miestui skirtų 485-tųjų metinių. Į jos rengimą įsijungė Kultūros – švietimo skyrius, Kupiškio etnografijos muziejus, Kupiškio Kultūros centras, Viešoji biblioteka.

Gegužės mėnesį bažnyčioje parengta rajono moksleivių piešinių ir kitų darbelių paroda „Bažnyčia mokinių akimis“. Viešojoje bibliotekoje – organizuota spaudinių ir nuotraukų paroda „Kupiškio bažnyčia istorijos vingiuose“.

Gegužės 30 d. šventinis renginys Kupiškio bažnyčios šimtmečiui ir Kupiškio miesto 485-sioms metinėms pažymėti prasidėjo rajono vaikų ir moksleivių meno švente „Čir vir vir vasara“. Į šventę atvyko svečiai iš Rezeknės (Latvija). Renginyje dalyvavo JE Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ. Susirinkusius pasveikino Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaras Rimantas Rimkus. Gegužės 30 d. renginiu prasidėjo miesto ir bažnyčios jubiliejines datas vienijanti tris dienas trukusi šventė „Mano Kupiškis“.

Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje – kunigų kapai. Prie monsinjoro Klemenso Gutausko antkapinio paminklo s. Dalia Liutkevičiūtė PAMI

Renginys Etnografijos muziejuje

Kupiškio etnografijos muziejuje 2014 m. gegužės 30 d. buvo atidaryta skulptūrų, fotografijų ir tapybos darbų paroda, skirta Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios šimtmečiui (paroda veiks iki birželio 27 d.).

Parodoje – Irenos Vapšienės, Renės Sriubiškienės, Vidos Kaulakienės, Elenos Jankauskienės, Genutės Vaičekauskienės, Vytauto Pastarnoko, Alfonso Blažio tapyba, Virginijos Jurevičienės karpiniai, Leono Perekšlio ir Romualdo Dobricko drožiniai.

Etnografijos muziejaus paroda „Kupiškio dekanato bažnyčios“ tapo oficialiuoju miesto šventės atidarymo akcentu.

Muziejaus direktorės Violetos Aleknienės suorganizuotame renginyje dalyvavo gausus būrys svečių: Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, Panevėžio vyskupijos generalvikaras kun. Eugenijus Styra, Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios klebonas dr. kun. Rimantas Gudelis, kan. Vladas Rabašauskas, Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis, Švietimo bei kultūros skyriaus vedėjas Rimantas Jocius ir jo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius, Seimo narys Aleksandras Zeltinis, svečiai iš Latvijos ir kiti garbūs asmenys.

Šventės dalyviams koncertavo visoje Lietuvoje žinomas Rokiškio rajono Pandėlio meninio lavinimo centro ansamblis „Pandėlio balsiukai“ (vadovė Vilma Likienė). Jis – 2014 metų respublikinio sakralinės muzikos koncerto „Giesmių giesmelė“ laureatas. Dainininkai buvo apsirengę puikia apranga, įsigyta Kunigo švietėjo Jono Katelės vardo labdaros ir paramos fondo lėšomis (šį fondą 2011 m. birželio 23 d. Panemunėlyje įsteigė rokiškėnas verslininkas Leonardas Šablinskas).

Renginį vedusi muziejaus direktorė V. Aleknienė, pristačiusi svečius, apžvelgė bažnyčios istoriją.

Padėkas už pagalbą organizuojant pirmąją piligrimystę Dievo tarno Mečislovo Reinio vardo įamžinimo vietomis Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ (viduryje) įteikia Kupiškio Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjui Rimantui Jociui ir jo pavaduotojui Vytautui Knizikevičiui (dešinėje). Kairėje – pranešėja dr. Aldona Vasiliauskienė

Dekanas dr. kun. Rimantas Gudelis, sveikindamas susirinkusius, pasidžiaugė, kad visos miesto kultūrinės įstaigos atkreipė dėmesį į bažnyčios jubiliejų. Dėkodamas direktorei Violetai Aleknienei už rūpestį ir surengtą parodą padovanojo jai Kryželį iš Jeruzalės. Už dėmesį sakraliniam menui ir muziejaus salės papuošimą meno kūriniais 10 menininkų – visiems minėtiems parodos dalyviams įteiktos padėkos, gėlės ir angeliukai.

Vyskupas Lionginas Virbalas SJ džiaugėsi Kupiškiu, kuris jam asmeniškai artimas: vasaros atostogas praleisdavo pas senelius Alizavoje. O sekmadieniais, retsykiais vietoj šv. Mišių Alizavoje, atvykdavo melstis į Kupiškį. Tad iš vaikystės pasilikęs didingos Kupiškio bažnyčios įspūdis.

Bažnyčia, kaip sakė vyskupas, yra svarbi – tai savotiškas veidas tų, kurie ją statė, rūpinosi, kurie ir dabar gyvena Kupiškyje. Bažnyčia visada išlieka kaip vietos įžymybė. Ji kaip žiedas, kurį nešiojam – juk mums jis prasmingesnis ženklas negu metalo vertė. Tuo labiau ir bažnyčia – ženklas, kur mes ypatingu būdu galime susitikti.

Bažnyčią vyskupas įvertino ir kaip šalies architektūros pasididžiavimą, ir kaip Dievo buvimo šalia ženklą.

Renginys Kupiškio etnografijos muziejaus salėje. Iš dešinės sėdi Panevėžio vyskupijos generalvikaras kun. Eugenijus Styra, tuometinis Kupiškio dekanas dr. kun. Rimantas Gudelis, toliau pirmoje eilėje sėdi Seimo narys Aleksandras Zeltinis su žmona. Už jų antroje eilėje Dalia Liutkevičiūtė PAMI ir Aldona Pranskūnienė. Filmuoja Kupiškio televizijos ir informacijos centro vadovas Povilas Vireliūnas

Vyskupas linkėjo, kad išliktų šventinis bendradarbiavimas ir kad kiekvienas bokštas kalbėtų mums, kam jie pastatyti ir kur mes kviečiami.

Straipsnio autorė dr. Aldona Vasiliauskienė, apžvelgusi naujausius archyvinius Kupiškio bažnyčios tyrinėjimus – įrašus krikšto, santuokos ir mirties metrikų knygose prieš 200 metų, apdovanojo rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėją Rimantą Jocių ir jo pavaduotoją Vytautą Knizikevičių specialiomis padėkomis už pagalbą organizuojant Rusijos Vladimiro (prie Kliazmos) Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės parapijos piligrimų, vadovaujamų parapijos klebono Sergiejaus Zujevo, maldingą kelionę po Lietuvą Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio įamžinimo keliais (piligrimai lankėsi Skapiškyje bei Kupiškyje). Padėkas įteikė Jo Ekscelencija vysk. Lionginas Virbalas SJ.

Seimo narys Aleksandras Zeltinis, sveikindamas šventės dalyvius, žavėjosi tautodailininkų darbais ir siūlė juos pristatyti Seimo rūmuose.

Susirinkusiuosius sveikino rajono meras Jonas Jarutis. Džiaugėsi į šventę atvykusiomis delegacijomis iš užsienio. „Šimto metų jubiliejaus ne taip dažnai sulauki. Mes čia susirinkę istoriškai svarbioje vietoje – buvusioje pirmojoje parapijinėje mokykloje – šalia bažnyčios. Tai liudijimas kad mokslas ir dvasingumas nuo seno buvo ir yra greta. Katalikiškam krašte Bažnyčia svarbi kiekvienam. Tad visiems linkiu darbuotis dvasingumo augimui“ – kalbėjo meras. Informavo apie padėkos raštą tautodailininkui Leonui Perekšliui už darbus Kupiškio miestui.

Atstovė iš Latvijos, dėkodama už pakvietimą ir džiaugdamasi gražia švente, pažymėjo, kad klesti mūsų tradicijos, linkėjo gyventi vienybėje su savimi ir Dievu.

Tą pačią dieną per vakarines šv. Mišias vysk. L. Virbalas SJ 100 jaunuolių suteikė Sutvirtinimo Sakramentą.

Šeštadienį (gegužės 31 d.) visą dieną vyko turizmo sezono atidarymo šventė Aukštupėnų poilsiavietėje prie Kupiškio marių.

Po renginio Kupiškio etnografijos muziejuje. Prie bažnyčių nuotraukų. Iš kairės: Vyta Semėnienė, s. Dalia Liutkevičiūtė PAMI, Kupiškio architektė Euchrida Sipavičienė, istorikė Aušra Jonušytė

Trečioji šventės diena

Birželio 1 d., sekmadienį, 9 val. šv. Mišias transliavo Marijos radijas. Klebonas dr. Rimantas Gudelis Marijos radijo klausytojus supažindino su Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios istorija.

12 valandos iškilmingoms šv. Mišioms vadovavo vyskupas Lionginas VirbalasSJ. Kartu meldėsi generalvikaras kun. Eugenijus Styra ir Kupiškio dekanas dr. Rimantas Gudelis. Šv. Mišių metu giedojo jungtinis virš 200 vaikų choras (vadovė vyr. vargonininkė Inga Baniulienė, dirigentas ir akompaniatorius Marijanas Remeikis). Į šį vaikų chorų festivalį susirinko 10 kolektyvų iš įvairių parapijų bei mokyklų: Utenos Dievo Apvaizdos, Panevėžio apaštalų Petro ir Pauliaus, Kupiškio bažnyčios vaikų ir jaunių choras, Pasvalio Muzikos mokyklos jaunučių ir jaunių chorai, Salamiesčio pagrindinės mokyklos, Antašavos pagrindinės mokyklos, Kupiškio L.Stuokos–Gucevičiaus gimnazijos jaunių choras, Kupiškio P. Matulionio progimnazijos jaunių choras, Kupiškio meno mokyklos vaikų ir jaunių choras.

Po šv. Mišių JE Vyskupas L. Virbalas SJ pašventino akmentašio tautodailininko Vytauto Jasinsko šventoriuje pastatytą proginį akmeninį kryžių „Kupiškio bažnyčiai 100“.

Atgal