VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

Arkivyskupas Mečislovas Reinys ir Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčia

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Katalikų bažnyčia Vladimire – muziejaus reikmėms

1930 m. valdžios uždaryta ir nuo 1934 m. katalikų bažnyčia Vladimire dėl aukštos varpinės buvo naudota radijo – retransliacijos darbams, o klebono namas panaudotas gyvenamoms patalpoms, gyvendavo net iki 12 šeimų.

Tačiau 1989 m. gegužės 19 d. Vladimiro srities Liaudies deputatų tarybos (LDT) sprendimu bažnyčia ir klebono namas buvo perduoti Vladimiro –Suzdalės muziejui – draustiniui. Restauracijai išskirdamas lėšas iš biudžeto, nuoširdžiai padėjo miesto vykdomojo komiteto pirmininkas Michailas Ivanovičius Zvonarevas. Muziejus – draustinis mokėjo tik už projektą (projekto autorė Kira Limonova) – vien klebono namui už projektą sumokėta didelė suma - 479604 rubliai. Darbai užsitęsė ketverius metus (1987-1991), nes dar iki galutinio LDT sprendimo vykdyti restauracijos darbai.

Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčios sugrąžinimas Vladimiro tikintiesiems

Nuo 1992 m. Vladimiro katalikų bendruomenė ėmė atsigauti, rinko parašus ir kreipėsi dėl bažnyčios sugrąžinimo. Šią mintį palaikė vokiečių dvasininkai (Vladimiras su Erlangenu jau buvo užmezgę partnerystės ryšius) tėvai Kondradas Vegeris ir Rudolfas Taijleris. Pastarasis tiesiogiai kreipėsi į Vladimiro merą dėl bažnyčios sugrąžinimo tikintiesiems. 1992 m. kovo 1 d. miesto tarybos priimtu sprendimu nutarta Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčią sugrąžinti tikintiesiems. Apaštalinė administracija su Vladimiro restauracijos įmone pasirašė sutartį – dėl bažnyčios restauracijos.

Įregistravus katalikų bendruomenę, į Vladimirą 1992 m. atvyko t.Stefanas Kaprio, tris metus dirbęs kapelionu Italijos ambasadoje Rusijoje, tad jau gerai žinojęs rusų kalbą. Užmegzti ryšiai su miesto muziejaus direktore Alisa Ivanovna Aksenjeva dėl klebono namo sugrąžinimo parapijai. Jame buvo rengiamas muziejinis Vaikų centras, kuriame vaikai eksponatus galėtų paimti į rankas ir net su jais žaisti... Muziejus už atliktus remonto darbus mainais prašė autobusiuko... 1995 m. t. Stefanas Kaprio su Vladimiro-Suzdalės draustinio muziejaus direktore Alisa Akimova pasirašė sutartį dėl kompensacijos muziejui.

1992 m. gruodyje tada dar monsinjoras Tadeušas Kondrasevičius oficialiame vizite pas vietos stačiatikių vyskupą Evlogijų kalbėjo apie atrestauruotos katalikų bažnyčios atšventinimą Vladimire.

Lietuvoje minint 40-ąsias arkivyskupo M. Reinio mirties metines, Rusijoje 1993 m. liepos 24 d. Vladimiro katalikų bendruomenė atgavo šventovę – po 63 metų bažnyčia buvo sugrąžinta tikintiesiems. Atšventinant Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčią dalyvavo svečiai iš Vokietijos, Prancūzijos, Belgijos, Italijos (ambasadorius Federiko di Roberto). Šv. Mišias koncelebravo italų arkivyskupas mons. Džiuzepe Kazala. Mišių aukoje dalyvavo mon. Tadeušas Kondrasevičius, kiti dvasininkai. Šventėje dalyvavo miesto meras I.V. Šamovas, valdžios atstovai (Valentina Artiukova, N.Penevskaja), vyr. architekto pavaduotojas Vladimiras Toporovas ir gausus būrys tikinčiųjų.

T. Stefanas Kaprio – atminimo lenta kankiniams

Pirmajam atšventintos Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčios klebonui Stefanui Kaprio talkino iš Italijos atvykusios vienuolės ir afrikietis vikaras iš Kongo. Apie trejetą metų talkino vikaras Mario Baveratti (argentinietis, vėliau paskirtas Nižnij Novgorodo katalikų parapijos klebonu).

T. S. Kaprio iniciatyva bažnyčioje buvo pakabinta lenta su įrašu „Didžiulis Jums atlygis danguje“ (Velikaja vam nagrada na nebesach) ir devynios pavardės (tik trijų nurodytos mirties datos). Pirmasis sąraše Reinys, po jo Antanas Dzemiškevičius (1891–3 11 1937). Klebonas S.Kaprio nežinojo nei tikslios arkivyskupo M. Reinio pavardės (užrašyta arkivyskupas Reimis), nei vardo, nei jo gimimo bei mirties datų – tą paliko išsiaiškinti būsimiems šios parapijos kunigams.

Po dešimties metų t. S. Kaprio darbo Vladimire (1992-2002), jam išvykus į Italiją, nebegalėjo sugrįžti į Rusiją. Todėl Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčios vikaru buvo paskirtas kun. Bonaventūra Karanten. Jis dirbo beveik metus (2002 m. – iki 2003 m. rudens). Trečiasis atšventintos bažnyčios kunigas – Josifas Adomovičius. Į Vladimirą atkeltas jau turėdamas 60 metų, čia iškentė tik 7 mėnesius. Klebonas yra sakęs, kad čia ne parapija, o sekta.

T. Sergiejus Zujevas – arkivyskupo M. Reinio portretas bažnyčioje

Lietuvoje plačiai minint arkivyskupo M. Reinio 120-ąsias gimimo metines, 2004 m. kovo 5 d. į Vladimiro Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės parapijos bažnyčią klebonu buvo paskirtas t. Sergiejus Zujevas, kartu gavo ir antrą parapiją – už 120 km esantį Ivanovą (ten gyvena vikaras t. Igoris Sergejevas). T. Sergiejui Zujevui talkino vikarai: kun. Maklein Kaminks (amerikietis), užsiimant labdaros reikalais. Metus ir tris mėnesius talkino vikaras italas kun. Alfredo Fekondo. Tačiau minėti vikarai Vladimire negyveno, jie atvykdavo iš Peterburgo. Ir dabar iš Peterburgo į Vladimirą talkai atvyksta dominikonas Jevgenijus Geinriks.

Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčią puošia Palaimintojo Klementijaus Šeptickio ikona, kun. A. Dzemeškevičiaus paveikslas, o nuo spalio pabaigos ir Dievo Tarno M. Reinio paveikslas.

2010 m. spalio 28 d., kaip jau minėta, t. Sergiejus Zujevas Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčioje pakabino iš Lietuvos atvežtą arkivyskupo Mečislovo Reinio portretą. Tai arkivyskupo giminaičio, Vilniaus Pedagoginio universiteto rektoriaus akademiko Algirdo Gaižučio dovana.

Džiugu, kad šv. Mišiose, kartu su įvairiais šventaisiais, palaimintuoju Klementijum Šeptickiu, kun. Antonu Dzemiškevičiumi minimas ir Dievo Tarnas Mečislovas Reinys. Malonu buvo stebėti, kad parapijiečiai domėjosi arkivyskupui M. Reiniui parengtu stendu su straipsniais „Lietuvos Aide“, „Utenyje“, vartė žurnalą „Sietuvos“, prašė lietuvius paaiškinti ir papasakoti.

Konferencija Vladimiro katalikų bažnyčioje

Pirmąsyk plačiau apie arkivyskupą M. Reinį Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės parapijiečiai sužinojo konferencijoje, skirtoje politinių represijų aukų atminimui. Jos metu skaityti pranešimai skirti Rytų apeigų Katalikų Studitų ordino archimandritui Palaimintajam Klementijui Šeptickiui (pranešėjas t. Manuil Liškovič), Dievo Tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui (dr. Aldona Vasiliauskienė), kunigui Antonui Dzemiškevičiui (t. Mario Boveratti) ir Estijos generolui Janui Laidoneriui bei Lenkijos užsienio reikalų ministrui Janui Stanislavui Jankovskiui (t. Kiril Mironov). Kun. Sergiejus Zujevas planuoja kuo greičiau išleisti pranešimų tekstus, kad besidomintys daugiau galėtų sužinoti ir apie K. Šeptisckį, ir apie A. Dzemiškevičių, ir apie M. Reinį.

T. Sergiejus Zujevas laukia arkivyskupo M. Reinio paveikslėlio su vyskupų aprobuota malda (rusų kalba), prašant Aukščiausiojo malonės Beatifikacijos bylos pagreitinimui – Vladimiro Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės parapijiečiai pasiryžę pastoviai melstis. 

Vladimiro kapinėse memorialinė lenta arkivyskupui M. Reiniui

Spalio 30-ąją minint politinių represijų aukų atminimo dieną Rusijoje, po šv. Mišių Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčioje senosiose Vladimiro kapinėse, esančiose prie kalėjimo, Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Rusijos Federacijoje iniciatyva buvo atidengta memorialinė lenta arkivyskupui M. Reiniui. Tai dar viena nauja M. Reinio vardo įamžinimo vieta Vladimire. Kartu atidengta lenta ir Palaimintajam Klementijui Šeptickiui.

Kapinių aikštėje kalbėjo Lenkijos, Estijos, Ukrainos ambasadų Rusijoje ambasadoriai ar juos atstovaujantys pareigūnai, Lietuvos Respublikos ambasadorius Antanas Vinkus kalbėjo apie Lietuvos užsienio reikalų ministrą arkivyskupą M. Reinį, mons. Kęstutis Latoža perskaitė Jo Eminencijos Vilniaus arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio sveikinimą.

Dievo Tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys – 1953 m. lapkričio 8 d. miręs Vladimiro kalėjime (180 km nuo Maskvos), palaidotas šalia kalėjimo esančiose kapinėse, palaidojimo vieta, kaip ir kitų šiame kalėjime mirusių kalinių, nežinoma.

Lapkričio 8-ąją M. Reinio mirties datą liudija Vladimire saugomos M.Reinio asmens bylos aktas, kad 1884 m. gimęs M. Reinys mirė 1953 m. lapkričio 8 d. Todėl nuo Nepriklausomybės pradžios, o kai kur ir anksčiau, arkivyskupo M. Reinio mirties diena buvo paminima kartu su paskutiniąja Vėlinių oktavos diena. Manyčiau, kad nederėtų jos perkelti į lapkričio 9-ąją...

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija

Po iškilmingo renginio kapinėse, muziejaus salėje, išklausius įvairių valstybių atstovų ir dvasinių vadovų sveikinimus, vyko tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija. Išklausyti penki pranešimai: „Iš Suzdalės politizoliatoriaus istorijos“ (Sergiej Petrovič Gordiejev), „Tikėjimas ir tikintieji represijų laikmečiu“ (Sergiej Nikolajevič Minin), „Švietėjas Afanasijus Sacharovas ir jo tarnystė Bažnyčiai ir pasauliui“ (doc. kand. fil. m. Svetlana Aleksejevna Martjanova), „Dievo Tarnas Mečislovas Reinys: Rusijos kalėjimas kaip kelias į šventumą“ (dr. Aldona Vasiliauskienė), „TSRS represijos Katalikų Bažnyčiai ir lenkų tautai 1920-1950 metais“ (Volos Mariuš). Konferencijoje dalyvaujantys įvairių konfesijų atstovai galėjo susipažinti su M. Reinio gyvenimu ir veikla video prezentacijos pagalba.

Konferencijos metu už arkivyskupo Mečislovo Reinio atminimo puoselėjimą ir paramą, garsinant jo vardą, buvo įteiktos Vilniaus Pedagoginio universiteto Arkivyskupo Mečislovo Reinio krikščioniškosios antropologijos tyrimo centro (pasirašė akademikas Algirdas Gaižutis) ir Utenos rajono savivaldybės (pasirašė Utenos meras Alvydas Katinas) padėkos. Jas gavo Vladimiro srities administracijos Užsienio ekonominių ryšių departamento Tarptautinių ryšių ir protokolo skyriaus vedėja Elena Iljinična Voronina, pedagogė Valentina Jurganova (ji, kaip žinome, pirmoji dar 2009 m. susipažino su arkivyskupo Mečislovo Reinio bei kun. Vlado Mirono bylomis) ir Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčios klebonas t. Sergiejus Zujevas. Kartu su padėkomis buvo įteikti ir lietuviški šakočiai bei kiti suvenyrai.

Tikime, kad Vladimire organizuoti renginiai plės žinias apie arkivyskupą Mečislovą Reinį.

 

 Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčioje konferencijos, skirtos politinių represijų aukų atminimui, dalyviai

 Vėlinių dieną Vladimiro kapinėse prie Palaimintojo Klementijaus Šeptickio simbolinio kapo aukojamos šv. Mišios. Tolumoje prie kalėjimo sienos matyti memorialas, kurio kairėje pusėje paminklinė lenta ir arkivyskupui M. Reiniui

 

Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčios klebonas t. Sergiejus Zujevas šventina arkivyskupui M. Reiniui paminklinę lentą

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

 

Atgal