VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

05.16. Šventojo Bazilijaus Didžiojo ordinui – 400 metų

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2017 metai labai svarbūs vienuoliams bazilijonams (Rytų (Graikų) apeigų katalikai, dar vadinami unitais), – minimas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejus.

OSBM Herbas

Tai vienintelis ordinas įkurtas Lietuvoje, atlikęs ženklių darbų skleidžiant dvasingumą, statęs vienuolynus, mokyklą, steigęs bibliotekas. 1617 m. įkurtas ordinas tapo plačiai žinomas, todėl vienuoliai bazilijonai iš Vilniaus buvo kviečiami į įvairias LDK vietas. Vieno iš ordino kūrėjų – šventojo Juozapato (Ivano Kuncevičiaus, 1580–1623), palaikai 1963 m. perlaidoti Vatikane Šventojo Petro Bazilikoje  Šv. Bazilijaus Didžiojo altoriuje. Šv. Juozapatas 1596 m. atvykęs į Vilnių čia gyveno, mokėsi ir darbavosi iki 1617 m. Juozapatas, išrinktas Polocko arkivyskupu, pasirenka vyskupišką šūkį „Tegul visi būna viena!“ Vizitacijos Vitebske metu 1623 m. lapkričio 12 d. Juozapatas nužudomas prieš Bažnyčios vienybę kovojusių priešų. 1643 m. Juozapatas popiežiaus Urbono VIII paskelbiamas palaimintuoju.1867 m. Popiežius Pijus IX Juozapatą paskelbė šventuoju. 1963 m. šventojo Juozapato palaikai perlaidoti Vatikane Šventojo Petro Bazilikoje, Šv. Bazilijaus Didžiojo altoriuje (netoli Petro Sosto). Tai vienintelis Rytų (Graikų) apeigų katalikų šventasis. Šventas Juozapatas svarbus ne tik vienuoliams bazilijonams, visiems rytų apeigų katalikams, jis svarbus ir Lietuvai, kurioje brendo šventumui, 1604–1617 m. darbuodamasis Švč. Trejybės vienuolyne.

Rubrikoje „Šventojo Bazilijaus Didžiojo ordinui – 400 metų“  spausdinami straipsniai skirti ordino istorijai,  vienuoliams bazilijonams ir lietuvių – ukrainiečių dvasiniams, moksliniams bei kultūriniams ryšiams  nušviesti.

1.Kunigas Maksymas (Mychailas Pišta)OSBM vėl Lietuvoje <text>Pirmas rubrikos „Šventojo Bazilijaus Didžiojo ordinui – 400 metų“ straipsnis, skirtas t. Maksymui (Mychailui Pištai) OSBM (OSBM –Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino pavadinimo trumpinys; pirmas vardas – vienuolinis, skliausteliuose vardas ir pavardė esantys pasaulietiškuose dokumentuose). Kunigas beveik po dviejų metų pertraukos vėl atvyko į  Vilnių. 2017 m. balandžio 30 d. t. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM  Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje aukojo pirmąsias šv. Mišias ir teikė primicijinį palaiminimą.

Keletas biografinių faktų

Mychailas Pišta gimė 1989 m. rugpjūčio 24 d. Kryvo kaime, Chustsko rajone (Užkarpatės sritis) Josyfo Pištos ir Liudmylos Slynčenkos šeimoje. Po penkerių metų šeimoje gimė Inesa (Molnar) tapusi vaistininke. Ištekėjusi už Serhijaus Molnaro (jis vairuotojas) susilaukė  sūnelio Mareko (gimė 2016 m. liepos 1d.). Kunigo motina dirba akušere Chustsko centrinėje rajoninėje ligoninėje, tėvas – bedarbis.

Mychailas mokėsi Kryvo vidurinėje mokykloje (1995–2003), kur baigė 8 klases. 2003–2006 m. mokslą tęsė Šv. Juozapato kolegijoje Bučiačyje. Ten užbaigė vidurinį mokslą.

2006 m. lapkričio 6 d. įstojo į Malyj Bereznyj (Velikoberezinskio rajonas, Užkarpatės sritis) kaime esantį bazilijonų Šv. Juozapato ordiną. 2007 m. rugpjūčio 19 d. įvilktas į vienuolinius drabužius pasirinko vienuolinį Maksymo vardą. Tada Šv. Mikalojaus vienuolyne Krechive pradėjo noviciatą (naujokyną). 2008 m. rugpjūčio 19 d. šiame vienuolyne sudėjo pirmuosius vienuolinius įžadus.

2008 metais tada dar brolis Maksymas OSBM pradėjo studijas Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų bazilijonų institute Briuchovičiuose. Po trijų kursų metams gavo akademines atostogas. Tarnavo Malyj Bereznyj Šv. Mikalojaus vienuolyne. 2012 m. grįžo į Briuchovičius tęsti studijų.

Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje Šv. Mišiose meldžiasi parapijiečiai. Gale, kairėje stovi brolis Pachomijus (Jurijus Levčunas)OSBM

Rankų uždėjimu kun. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM  Vilniaus vienuolyno igumenui t. Vinkentijui (Vasyliui Pelychui) OSBM suteikė primicijinį palaiminimą

 

t. Maksymo  OSBM  pokalbis su ukrainiečiais

Kun. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM aukoja šv. Mišias

t. Maksymas ir t. Vinkentijus su grupele parapijiečių prie šventojo Juozapato ikonos

2013 m. liepos 14 d.  Mukačevo Šv. Mikalojaus vienuolyne davė amžinuosius įžadus, o rugpjūčio 2 d. buvo įšventintas į subdiakonus (įšventino Mukačevo Graikų apeigų katalikų vyskupijos vyskupas-pagalbininkas Nila (Jurijus Lučakas) OFM). 2013 m. rugsėjo 21 d. Imstyčevo Šv. Mykolo arkangelo vienuolyne įšventintas į diakonus (įšventino Mukačevo Graikų apeigų katalikų vyskupijos vyskupas Milanas Šašikas).

2014 m. t. Maksymas OSBM baigė Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų bazilijonų instituto Briuchovičiuose penkis kursus.

Ukrainos Švenčiausio Išgelbėtojo provincijos protoigumenas t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM  2014 m. lapkrityje talkinti Vilniuje dirbusiems bazilijonams paskyrė diakoną t. Maksymą (Mychailą Pištą) OSBM. Vienuolyno igumenu – vyresniuoju tuo metu Vilniuje dirbo mgr. t. Vinkentijus (Vasylis Janickis) OSBM  (1973 05 07–1998 06 07–2015 03 04), Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonu – t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM. Lietuvoje t. Maksymas dirbo iki 2015 m. rugsėjo. Per nepilnus metus t. Maksymas OSBM, lankėsi įvairiose Lietuvos vietose – dalyvavo renginiuose, skirtuose vienuoliams bazilijonams bei žymiems lietuviams, lietuviams tapo savu ir laukiamu.

2015 m. rugsėjyje t. Maksymas OSBM grįžo į Briuchovičius užbaigti studijas – 6-tą kursą.

2016 birželio 15 d. sėkmingai apgynė diplominį darbą ekumenizmo tematika, kurio pavadinimas lietuvių kalba skambėtų maždaug taip: „Pasitarimai ir perspektyvos dialogui tarp Romos Apaštališkojo sosto ir Konstantinopolio Patriarcho 1958–1979 metais“. Mat nurodytu metu buvo daug suartėjimo su Rytų katalikais momentų. Diplominiam darbui vadovavo dr. kun. Pavlo (Mychailas Krečiunas) OSBM.

Apgynus diplominį darbą, po 4 dienų t. y. 2016 m. birželio 19 d. – Šv. Dvasios atsiuntimo dieną – Mukačevo Graikų apeigų katalikų vyskupijos vyskupas Milanas Šašikas t. Maksymą (Mychailą Pištą) OSBM Šv. Mikalojaus vienuolyno bažnyčioje Malyj Bereznyj įšventino į kunigus.

Po šventimų t. Maksymas OSBM buvo paskirtas į Ukrainos Šv. Mykolo provincijos Imstyčeve esantį Šv. Mykolo Arkangelo vienuolyną, kur darbuojasi ir šiandien (vienuolyno igumenas –dr. kun.  Pavlo (Mychailas Krečiunas) OSBM). Vienuolyne tik du kunigai bazilijonai ir vienas brolis. Tad be dvasinių patarnavimų, nemaža laiko ir jėgų tenka skirti ūkiniams darbams: malkų ruošimui kurui, svečių patalpos statybai ir įrengimui (pastarieji darbai jau beveik baigti), kitiems darbams, kurių esant kalnuose visada atsiranda dėl gamtos „išdaigų“...

Ukrainos Šv. Mykolo provincija esanti Užkarpatėje jungia keturis bazilijonų vienuolynus tai: Boroniavo Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo, Malyj Bereznyj – Švento Mikalojaus,  Mukačevo Švento Mikalojaus ir  Imstyčevo – Šv. Mykolo Archangelo (kur, kaip minėta, darbuojasi kun. Maksymas). Užkarpatės provincijai priklauso ir Fatimos šventovėje (Portugalija) besidarbuojantys vienuoliai bazilijonai, turintys savo gyvenamas patalpas – laikinus namus.

T. Maksymą Pištą OSBM pažinojusieji lietuviai ir Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios parapijiečiai tikėjosi, kad, įšventintas į kunigas, jis bus paskirtas į Vilnių... Ką gali žinoti, gal ateityje šis troškimas ir išsipildys.

2016 m. liepos 31 d. primicijinės (pirmąsias) šv. Mišios kunigas Maksymas OSBM aukojo gimtajame Kryvo mieste Dievo Motinos Globėjos bažnyčioje, vėliau –  Lvovo srityje Krechive, Briuchovičiuose ir Užkarpatėje:  Malyj Bereznyj, Boroniavo...

2017 m. balandžio 30 d. t. Maksymas (Mychailas Pišta) OSBM Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje paaukojęs pirmąsias šv. Mišias ir suteikęs primicijinį palaiminimą, pabendravęs su parapijiečiais, tą pačią dieną išvyko į Ukrainą.

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

 

 

 

Atgal