VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

07.22. Šventojo Bazilijaus Didžiojo ordinui – 400 metų 11. Konferencija Bazilionuose – 400 metų ordinui: šv. Mišios, sveikinimai, padėkos

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2000 m. pabaigoje Lietuvoje įkurta „Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacija“ ėmėsi svarbios tyrinėjimų krypties – Rytų apeigų katalikų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorijos. Primename, kad tai –  vienintelis ordinas, įkurtas Lietuvoje, šįmet minintis 400 metų jubiliejų (Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino įkūrėjai šv. Juozapatas ir Josyfas Veljaminas Rutskis). Žinių apie šį ordiną sklaidai nuo 2001 m. pradėtos organizuoti tarptautinės mokslinės - praktinės konferencijos. Pagrindiniai organizatoriai –  Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas, Šiaulių universitetas, Bazilionų vidurinė mokykla (dabar mokykla – daugiafunkcis centras), „Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacija“. Ukrainoje į konferencijų organizavimą vietovėse, kur jos vyko,  įsijungdavo universitetai  ar vienuolijos. Nuo 2001-ųjų iki jubiliejinių 2017-ųjų metų buvo suorganizuota 12-ka konferencijų: 5 Ukrainoje ir 7 Lietuvoje. Joms dėmesio skyrė ir Lietuvos periodika, tarp įvairių laikraščių bei žurnalų yra  ir „Lietuvos Aidas“.

2017 m. birželio 21 d. Bazilionų mokykloje – daugiafunkciame centre (Šiaulių r.) vyko XII mokslinė – tarptautinė konferencija, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino įkūrimo 400 metų jubiliejui paminėti.

Šv. Mišios Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje

Vienintelė Šv. Bazilijaus Didžiojo vardu tituluota bažnyčia Lietuvoje yra Bazilionuose (Šiaulių r.). 1749 m. tada dar į Padubysiu vadintą vietovę broliai žemvaldžiai Antanas ir Jonas Beinoriai atsikvietė iš Vilniaus ukrainiečius – vienuolius bazilijonus, padovanojo  jiems žemės, parėmė pinigais. Vienuoliai pastatė bažnyčią, vienuolyną, įkūrė mokyklą . Beauganti vietovė žmonių  pradėta vadinti Bazilionais. Vėliau tas pavadinimas buvo oficialiai įformintas – tai vienintelis miestelis, įamžinęs vienuolių bazilijonų vardą.

Tad vienuoliai bazilijonai, atvykę į Lietuvą, noriai lankosi Bazilionuose, juo labiau, kad čia organizuojamos konferencijos, mokykloje sukaupta ukrainistika, o prieš mokyklą puikuojasi didžiulis Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui pastatytas paminklas – irgi vienintelis paminklas ordinui  pasaulyje. Atvykę į svečius, vienuoliai apsilanko bažnyčioje, pasimeldžia, sugieda keletą giesmių. Bažnyčiai yra padovanoję ir ikonų.

Visos  Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui skirtos konferencijos prasideda šv. Mišiomis Vilniuje, Šiauliuose arba Bazilionuose. Šįmet vienuoliams bazilijonams skirta šventė – Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejaus minėjimas pradėtas  šv. Mišiomis Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje, kurias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, parapijos klebonas kun. Tomas Ūksas, iš  Šakynos šv. Arkangelo Mykolo parapijos atvykęs kun. Jordanas Urbonas ir svečiai ukrainiečiai, būtent, Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios klebonas t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM, tėvai bazilijonai iš Ukrainos –  mgr. t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM ir mgr. t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM.  Meldėsi ir kartu su tėvais iš Bučiačių atvykęs brolis Volodymyras (Romanas Bucius) OSBM. Įspūdingai giedojo vargonininko Pranciškaus Aliesiaus suburti giesmininkai. Šiose bendrose Mišiose Evangelija skaityta lietuviškai ir ukrainietiškai; t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM ukrainietiškai pasakė pamokslą. Į lietuvių kalbą pamokslą vertė ukrainietis Vasylis Kapkanas (Jis vertėjavo ir konferencijos metu. Reikia pasakyti, kad V. Kapkanas nebe pirmą kartą atvyksta į Bazilionus ir nuoširdžiai talkina konferencijų organizatoriams, versdamas iš ukrainiečių į lietuvių arba iš lietuvių į ukrainiečių kalbas).

„Tėve mūsų“ maldą skambiais balsais ukrainietiškai giedojo vienuoliai kunigai.

Po šv. Mišių bažnyčioje Šiaulių r. meras Antanas Bezaras mokyklos direktoriui Rimantui Gorui už konferencijų organizavimą  įteikė padėką. Už aplinkos tvarkymą meras padėką įteikė  ir Bazilionų miestelio bendruomenės pirmininkui Vytautui Radžvilui.

Bažnyčioje Mišių dalyvius keliais kūrinėliais pradžiugino Pramoginės muzikos atlikėjai – Bazilionų filialo Kultūros centro meno vadovo Raimondo Sinkevičiaus ir  jau devintokės mokinės Audronės Bagūnaitės duetas.

Evangeliją skaito mgr. t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM. Šalia jo vyskupas Eugenijus Bartulis, kun. Jordanas Urbonas, kun. tomas Ūksas ir ilgametis šv. Mišių patarnautojas Antanas  Urbelis

 Šv. Mišias aukoja JE vysk. Eugenijus Bartulis. Kairėje – vienuoliai kunigai. Iš kairės t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM, t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM ir t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM

Brolis vienuolis bazilijonas Volodymyras (Romanas Bucius) OSBM, pirmąsyk atvykęs į Bazilionus

Dainuoja Raimondas Sinkevičius ir Audronė Bagūnaitė

Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčioje po šv. Mišių kunigai klauso giesmių: iš kairės t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM, kun. Tomas Ūksas,  t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM ir t. Pantalejmonas (Mychailas Salamacha) OSBM

Gupelė šventės dalyvių prie bažnyčios, papuoštos  Bazilijonų ordino herbu ir jubiliejine data

Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio (kairėje) padėką skaito Bazilionų parapijos klebonas kun. Tomas Ūksas (dešinėje)

Konferencijos dalyviai: iš dešinės – mokyklos direktorius Rimantas Gorys, Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė Natalija Šertvytienė ir mokytoja Jūratė Formanskė

tvykusieji svečiai, o ypač ukrainiečiai, džiaugėsi klebono T. Ūkso sumanymu virš bažnyčios durų iškelti didžiulį spalvotą plakatą su  vienuolių bazilijonų herbu ir jubiliejine 400 metų data – jie matyti iš tolo. Šiuo plakatu klebonas T. Ūksas labai gražiai garsins Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejų visą vasarą ir rudenį.

XII  konferencija: sveikinimai, padėkos,pranešimai

2017 m. birželio 21 d. Bazilionų mokykloje – daugiafunkciame centre, kaip jau minėta, vyko  XII mokslinė tarptautinė konferencija, skirta Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino įkūrimo 400 metų jubiliejui paminėti.

Konferenciją sudarė kelios dalys: sveikinimai, padėkų teikimas, pranešimai, leidinio „Padubysio Kronikos“  pristatymas.

Konferenciją, vykusią  prof. Vytenio Rimkaus konferencijų salėje,  moderavo mokyklos direktorius Rimantas Gorys. Invokacijai buvo pakviestas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. 

Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis

Po maldos JE  vysk. E. Bartulis už tarptautinių mokslinių konferencijų, skirtų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinui organizavimą Lietuvoje ir Ukrainoje, tikėjimo ir dvasinio paveldo puoselėjimą, vienuolių bazilijonų ir Šiaulių vyskupijos vardo garsinimą padėkas įteikė Bazilionų mokyklos daugiafunkcio centro kolektyvui ir direktoriui Rimantui Goriui, dr. Aldonai Vasiliauskienei ir kun. t. Pavlo (Petro Jachimecui) OSBM – ilgamečiam Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčios klebonui, bazilijonų vienuolijos igumenui, negalėjusiam iš Ukrainos atvykti į šią šventę (Jam skirtą vyskupo bei kitas padėkas priėmė t. Juozapatas (Andrijus  Chaimykas) OSBM, igumenas Kristaus Karaliaus vienuolyno Ivano Frankivske, kuriame dabar darbuojasi t. Pavlo OSBM).

Dr. A. Vasiliauskienė, dėkodama už gautą padėką su Vyskupo palaiminimu, konferencijos dalyviams kalbėjo, kad vysk. E. Bartulis, į konferencijų ciklą „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“ įsijungė nuo pirmosios konferencijos (2001), dalyvavo visose Lietuvoje vykusiose konferencijose, aukojo šv. Mišias, sakė pamokslus, tardavo žodį, apibendrinant konferencijų pranešimus. Konferencijas Vyskupas yra parėmęs ir materialiai. Šiaulių Ganytojas mielai priima iš Ukrainos atvykusius vienuolius bazilijonus, visada randa laiko su jais pabendrauti.

Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis

Šiaulių universiteto rektorius  prof. Donatas Jurgaitis kalbėjo apie bendrystę su vienuoliais bazilijonais. Nuo pirmųjų konferencijų ŠU tapo vienu konferencijų organizatoriumi. Rektorius pasidžiaugė, kad konferencijų ciklas „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas“  vedė prie sutarčių pasirašymo su Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio Filosofijos – teologijos studijų bazilijonų institutu (2004) bei Lvovo nacionalinio Ivano Franko universitetu (2005). Ir kad šios – pirmosios Lietuvoje sutartys – nebuvo popierinės:  vyko įvairūs organizaciniai, moksliniai, dvasiniai, kultūriniai darbai tarp aukštųjų mokyklų. Prof. D. Jurgaitis įteikė puokštę rožių neseniai savo gimtadienį minėjusiai Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkei Natalijai Šertvytienei, dr. Aldonai Vasiliauskienei, o taip pat penkias padėkas už Šiaulių universiteto vardo garsinimą Lietuvoje ir Ukrainoje: Bazilionų mokyklos kolektyvui ir direktoriui Rimantui Goriui, dr. Aldonai Vasiliauskienei ir ukrainiečiams vienuoliams bazilijonams – kun. t. Pavlo Jachimecui, mgr. t. Pantalejmonui (Mychailui Salamachai) ir mgr. t. Juozapatui (Andrijui Chaimykui).

LR Seimo vicepirmininkės Rimos Baškienės sveikinimai

LR vicepirmininkės Rimos Baškienės padėjėja Gitana Kudulienė su Judita Šakočiuvienė įteikė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės pasirašytas padėkas Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino, švenčiančio 400 metų jubiliejų, proga.  Jas gavo Bazilionų mokyklos – daugiafunkcinio centro kolektyvas  ir Rimantas Gorys, t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM ir dr. Aldona Vasiliauskienė. Padėkose  dėkota už aktyvią veiklą, švietėjišką rūpinimąsi Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorija, lietuvių ir ukrainiečių mokslinių ir kultūrinių ryšių stiprinimą, prasmingas tarptautines  konferencijas Lietuvoje ir Ukrainoje, vertingų mokslinių straipsnių ir knygų leidybą.

Straipsnio autorė visų apdovanotų vardu tarė nuoširdų „ačiū“ ir priminė, kad Rima Baškienė buvo aktyvi konferencijų dalyvė Lietuvoje nuo pat pirmosios konferencijos, jos pasakytos apibendrinančios įžvalgos tapo svarbiomis tolesniems tyrinėjimams. Buvo net pajuokauta, kad  bendravimas su vienuoliais ir jų malda pakylėjo ponią Rimą ir į LR Seimą.

Klebonas Jordanas Urbonas

Konferencijos dalyvius sveikino buvęs Bazilionų Šv. Bazilijaus Didžiojo bažnyčios klebonas kun. Jordanas Urbonas, prisimindamas pirmąsias neblėstančio bendravimo akimirkas su iš Ukrainos dar 2001 m. atvykusiais vienuoliais bazilijonais.

Apie skaitytus pranešimus ir tolesnę konferencijos eigą rašysime kitame straipsnyje.

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Atgal