VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

08.05. Pasvaliečiai dalyvavo XIII–ame Gyvojo Rožinio Kongrese Vabalninke

Vlada Čirvinskienė, Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio vadovė

Pasvalio dekanato Gyvojojo Rožinio maldininkai ( 71 ) ankstų liepos 29 d. rytą  su pakilia dvasine nuotaika išvyko į XIII – jį PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS Gyvojo Rožinio draugijos kongresą, skirtą Pal. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams paminėti „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32), kuris vyko  Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje ( Biržų d.)

Dvasingumo ir Gyvojo Rožinio maldos tvirtovė

Visus  maldininkus kelionėje lydėjo malda bei dvasinga šventinė nuotaika.  Vykome ūkininko Petro Karoblio autobusu.

Štai ir Vabalninko miestelis, kuris šiandien tapo dvasingumo ir nuoširdžios Gyvojo Rožinio maldos tvirtove. Visur, o ypač prie bažnyčios rikiavosi prie savo vėliavų Gyvojo Rožinio maldininkai ir skubėjo registracijai bei Šv. Sakramento adoracijai. Čia buvo galima sutikti kongreso dalyvių iš visos Panevėžio vyskupijos bei svečių iš Vilniaus, Kaišiadorių, Ukmergės. Pasvaliečiai sustojo prie bažnyčios bendrai foto nuotraukai. Šventoriuje mus pasitiko Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio dvasinis vadovas kun. Remigijus Kavaliauskas, Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio vadovė Nijolė Gylienė, Biržų dekanato Gyvojo Rožinio vadovė Zita Sabeckaitė. Kaip kompasas šiame renginyje, visiems maldininkams buvo išdalinti Kongreso leidinukai – programos.

Iki renginio pradžios bus galima įsigyti literatūros religine tematika, devocianalijų, kurios bus pašventintos po šv. Mišių.

Rinkosi katechezei

10.30 val. varpams skambinant „Viešpaties Angelo“ maldą, kongreso dalyviai rinkosi į bažnyčią katechezei, kurią vedė brolis Antanas Blužas OFM.  Brolis Antanas savo katechezėje daug dėmesio skirė tikrai krikščioniškai tikėjimo sampratai, Gyvojo Rožinio maldos gelmei.

Rožinio maldos procesija

Pasibaigus katechezei, ant centrinio tako rožinio maldos procesijai rikiavosi dekanatų bei svečių vėliavnešiai su Gyvojo Rožinio draugijos vėliavomis bei kiekvieną vėliavą palydinčios dvi moterys, apsirėdę tautiniais kostiumais.. Vyskupijos Gyvojo Rožinio vėliavą nešė Biržų dekanato Vabalninko parapijos atstovai. Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio vėliavą nešė Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos Gyvojo Rožinio maldininkas Andrius Stakėnas ir palydinčios moterys Gyvojo Rožinio maldininkės: Kunigunda Bikinienė ir Elena Gumbelienė, pagalvėlę su rožančiumi procesijos metu nešė Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos Gyvojo Rožinio maldininkė Vijolė Saulevičienė.

11.30 val. Rožinio maldos procesija pradedama bažnyčioje - visiems drauge giedant Gyvojo Rožinio draugijos himną – giesmę „Su galinga rožinio malda“. Po to, br. Antanui Blužui OFM vadovaujant buvo meldžiamasi Rožinio įžangos malda. Visiems drauge giedant giesmę „Sveika, Marija, Dangaus Lelija“ procesijos dalyviai pajudėjo į šventorių pirmosios rožinio slėpinio stoties link.

Rožinio maldai - „Šviesos slėpiniams“ vadovavo ir mąstymus sakė br. Antanas Blužas OFM.

Eidami nuo vienos slėpinio stoties iki kitos visi drauge giedojome giesmes: Procesijos dalyviams sugrįžus į bažnyčią, kunigai giedojo Švč. Mergelės Marijos litaniją, skaitė Rožinio pabaigos maldas, pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai aktą, kurį buvo galima rasti lankstinuke. Po to buvo ruošiamasi švęsti Eucharistiją.

Šv. Mišių auka

Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir kunigai. Vyskupas Linas savo homilijoje kalbėjo apie Šv. Mortos, Švč. Mergelės Marijos nuopelnus bei Rožinio maldos svarbą tikinčiojo gyvenime. Vyskupas ragino nepamiršti atliekant griežtai rikiuojamus darbus ir skubėjimą Viešpaties artumo ir meilės bei Švč. Mergelės Marijos rūpesčiu kiekvienu Žemėje gyvenančiu žmogumi.

Šv. Mišių metu giedojo Biržų parapijos choras. Į bendrą giesmę jungėsi visi tikintieji.

Šv. Mišių metu skaitinius skaitė:

pirmąjį skaitinį Jn 4, 7-16 iš Š knygos skaitė Mačiulskienė Rima Biržų dekanato atstovė; buvo giedama 112 psalmė, bendruomeninę maldą – Nijolė Gylienė. Atnašas – duoną ir vyną - atnešė Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio atstovas seimo ir Gyvojo Rožinio narys Povilas Urbšys ir Vida Jasinevičienė Biržų dekanato atstovė, kaimišką duonos kepalą Mirdza Mikoliūnienė ir Vaičekonienė Marytė Biržų dekanato atstovės.

Padėkos

Panevėžio vyskupas Linas OFM, dvasinis vadovas kun. Remigijus Kavaliauskas, Gyvojo Rožinio vadovė Nijolė Gylienė padėkojo kongreso dalyviams ir organizatoriams bei pasidžiaugė , kad kasmet Gyvojo Rožinio dalyvių skaičius bei jų malda auga ir darosi vis labiau įtakingesnė telkiant ir stiprinant katalikišką bendruomenę .

Biržų dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai vadovaujami Zitos Sabeckaitės padėkojo svečiams gėlėmis ir lankstinukais apie Biržus. Padėkas įteikė jaunieji savanoriai.

P.n. Panevėžio Vyskupijos Vyskupas Linas OFM aplankė Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkus bei maloniai pabendravo

t.n. Rožinio maldą bažnyčios šventoriuje veda br. Antanas Blužas OFM  iš Kretingos

k.n. pasvaliečių dvasinga bendrystė su Biržų dekanu , Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonu kun. Algiu Neverausku

Pereinamasis Rožinis perduotas Pasvalio dekanatui

Po šv. Mišių Biržų dekanato VabalninkoŠvč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos atstovai perdavė pereinamąjį rožinį Pasvalio dekanato Joniškėlio parapijos atstovams. Ten 2018m. numatoma rengti XIV Gyvojo Rožinio draugijos kongresą. Ji perėmė kun. Virginijus Liuima būsimasis Joniškėlio Šv. Trejybės parapijos klebonas, šios parapijos Gyvojo Rožinio būrelių vadovai, jaunimas bei Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio vadovai.

Buvo pašventintos įsigytos devocianalijos.

Atminimo medelio sodinimas ir agapė

Po to bažnyčios šventoriuje buvo sodinamas atminimo medelis.

Šalia šventoriaus esančiame parkelyje vyko agape. Jos metu vaišinomės iš savo pačių atsineštomis gėrybėmis. Bendravome susitikome su kitų dekanatų Gyvojo Rožinio maldininkais. Agapės metu mus aplankė Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kuris nuoširdžiai bendravo bei domėjosi apie artimiausius darbus Pasvalio dekanate. Šiltas bendravimas vyko su kraštiečiu vyskupu emeritu Jonu Kaunecku bei Biržų dekanu kun. Algiu Neverausku. Mus linksmino  Biržų krašto meninis kolektyvas „Saulala“ nariai.

Padėkoję šauniesiems Kongreso organizatoriams laimingi ir dvasiškai pasistiprinę grįžome į savo gimtuosius namus . Džiugu, kad dauguma kongreso dalyvių puikai vertino mūsų vėliavą. Iki susitikimo 2017 m. Joniškėlyje.

Nuotraukos autorės

Atgal