VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

08.05. Lietuvos katalikių moterų sąjungos suvažiavimas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2017 m. balandžio 29 d. iš Kauno, Kaišiadorių, Alytaus, Tauragės, Panevėžio, Pasvalio, Zarasų, Šiaulių į Vilnių, į buvusį Vilniaus senamiesčio vienuolyną, kuriame įsikūrusi „Domus Maria“ (Aušros Vartų 12), į savo suvažiavimą. Devynis Lietuvos katalikių moterų sąjungos skyrius atstovavo 38 moterys. Svarbiausias šio Lietuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) suvažiavimo klausimas – naujos vadovybės rinkimai.

LKMA pirmininkė Dalia Batutienė, šioms pareigoms išrinkta 2012 m. birželio 9 d.,Vilniuje vykusiame Lietuvos katalikių moterų sąjungos suvažiavime (galima priminti, kad už jos kandidatūrą balsavo 47-nios narės, 7 – buvo prieš ir 4 susilaikė), nors pirmininkės pareigas ji ėjo jau daug anksčiau (nuo 2010 rugsėjo 26 d., tačiau realiai nuo 2011 m. sausio 23 d.). 

Pirmininkė D. Batutienė sveikinimo žodžiui ir maldai pakvietė LKMS dvasios vadą kun. Vytautą Rapalį.

Dvasios vado kun. Vytauto Rapalio sveikinimas.

Kunigas nuoširdžiai sveikino visas atvykusias, o ypač iš tolimiausių vietų – iš Tauragės. Džiaugėsi suvažiavimu, nes ilgai laukė šios akimirkos. Dvasios vadas kalbėjo, kad pagrindinis klausimas – pirmininkės Dalios Batutienės atsistatydinimas ir naujos pirmininkės rinkimai. „Prašykime ypatingos Šventosios Dvasios globos mūsų suvažiavimo darbui, kad ji mums suteiktų išminties, tolerancijos, kantrybės...“ – sakė dvasios vadas ir pakvietė visas maldai.

Vaikų koncertas.

Po maldos buvo išklausytas VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro vaikų koncertas: vyresnieji bei jaunesnieji vaikai atliko po pora dainų (Apie įspūdingą „Vaikų Velykaičių“ šventę straipsnio autorės rašyta „Lietuvos aide ( 2017 m. Gegužės 6 d. Nr. 97, 98, 99. P. 6–7). Nuotaikingai skambančioms dainoms suvažiavimo dalyviai pritarė ilgais aplodismentais.

Vaikų ir jaunimo paramos centro direktorė Alma Šiaudinienė pasidžiaugė, kad šįmet vaikai dalyvaus Lietuvos teatro vaikų festivalyje. A. Šiaudinienė suvažiavimo dalyvėms padovanojo vaikų sumaniai ir skoningai sukurtas spalvingas gėlių puokšteles.

Paskaita apie Lietuvos šventuosius ir palaimintuosius.

Po muzikinės įžangos paskaitą „Lietuvos šventieji ir palaimintieji – Lietuva šventųjų ugdytoja“ skaitė dr. Aldona Vasiliauskienė, pasidžiaugdama būsimąja švente Teofiliui Matulioniui, primindama, kad šįmet minimas Rytų (Graikų) apeigų katalikų (unitų) Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino, įkurto Lietuvoje 400 metų jubiliejus, o taip pat ir Ivano Kuncevičiaus paskelbimo šventuoju 150 metų.

Prelegentė kalbėjo apie vieną ordino įkūrėjų šv. Juozapatą (Ivaną Kuncevičių), dirbusį ir šventumui subrendusį Vilniuje, apie Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčią 2014 m. minėjusią 500 metų jubiliejų ir ten dabar saugomas šv. Juozapato relikvijas. O LKMS emblemoje esantys vartai – tai bazilijonų vienuolyno vartai. Pakvietė visas apsilankyti minėtoje Švč. Trejybės bažnyčioje, nes šiais, jubiliejiniais ordino metais, apsilankius vienuolių bazilijonų globojamose bažnyčiose ir išpildžius visus atlaidams būtinus reikalavimus, galima pelnyti visuotinus atlaidus.

Prelegentė kiekvienai suvažiavimo dalyvei padovanojo Šv. Kazimiero paveikslėlį. Tai Antano Ambrulevičiaus Merkinėje pastatyta vieninteliam Lietuvos šventajam įdomi skulptūra. Paveikslėlio kitoje pusėje „Malda šventajam Kazimierui“ iš Sibiro lietuvaičių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“. Šios maldaknygės pagrindinė autorė Adelė Dirsytė – Dievo tarnaitė – būsimoji palaimintoji... Paveikslėlius perdavė ir padovanojo alytiškis, aktyvus saleziečių talkininkas Alfonsas Vitkauskas.

Balsų skaičiavimo komisija, prezidiumas.

Prelegentei atsakius į klausimus buvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija. Pirmininkė D. Batutienė pagal visus suvažiavimui reikalaujamus protokolo nurodymus, balsuojant suvažiavimo narėms, į prezidiumą pakvietė LKMS dvasios vadą kun. Vytautą Rapalį, pavaduotoją Jolantą Žakevičienę, sekretoriauti buvo išrinkta Aldona Vyšniauskienė. Pirmininkauti suvažiavimui LKMS pirmininkė paprašė Jolantos Žakevičienės, kuri, supažindinusi su darbotvarke, pakvietė pirmininkę Dalią Batutienę pateikti darbo ataskaitą.

Iš LKMS pirmininkės Dalios Batutienės ataskaitos.

LKMS pirmininkė D. Batutienė ataskaitą pradėjo padėka visoms atvykusioms, visoms, kurios savo laiką, žinias ir gebėjimus skiria kitiems. Dėkojo už pagalbą bei patarimus pirmininkaujant.

Dėkojo visoms draugijoms dirbančioms kasdieninius darbelius ir didelius darbus. Džiaugėsi Pasvalio ir Pakruojo draugijų moterimis – šios draugijos gebėjo išleisti savo veiklos knygeles. Tai didelis pirmininkių Janinos Gasiūnienės ir Vlados Čirvinskienės nuopelnas. Tai ir skatinantis pavyzdys kitiems skyriams. Svarbu, kad apie atliekamą darbą – įvairiausius renginius informuojama visuomenė straipsniuose periodikoje (Lietuvos aide, Vorutoje, XXI amžiuje, Kupiškėnų mintyse). Pirmininkė pabrėžė Aldonos Ramanauskienės (Palėvenė) ir Vlados Čirvinskienės (Pasvalys) nuolatines informacijas periodikoje. Visa tai labai svarbu ateičiai, šie informaciniai straipsniai greit taps istoriniais šaltiniais tolimesniems LKMS veiklos tyrinėjimams. Pasidžiaugė, kad A. Ramanauskienė renka istorinius šaltinius, užrašo atsiminimus apie kraštiečius. Ji surinkusi unikalią medžiagą apie bažnyčios patarnautojus.

Pirmininkė D. Batutienė dalyvavo įvairiose šventėse bei susitikimuose Kaišiadoryse, Pasvalyje, Skapiškyje, Palėvenėje, Kupiškyje, Kaune, Gargžduose, Priekulėje. Vilniuje LKMS dalyvavo Šeimos festivalyje LITEXPO rūmuose. LKMS turėjo savo stendą, sulaukusį dėmesio ir daug svečių.

 Džiaugėsi arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo dėmesiu ir dvasios vado Vytauto Rapalio globa. Pirmininkė D. Batutienė apgailestavo, kad dėl laiko stokos, dėl kitų įvairių priežasčių, be to, ne visuomet laiku sužinota apie renginius, tad ne visur spėta dalyvauti.

LKMS pirmininkė džiaugėsi moterų įkurtų vaikų namų auklėtiniais: „Nuo pirmos pažinties su jais iki dabar labai pasikeitė patys vaikai. Dabar tai daug kur dalyvaujantys ir skinantys pergales, nebekompleksuoti, turintys iniciatyvos vaikai. Įvairioms šventėms jie ruošia nuostabias programas, tad norisi pas juos vėl ir vėl sugrįžti“. D. Batutienė kalbėjo, kad vaikų namų veikloje, dėl sklandančių įvairių šnekų, gandų, ilgą laiką nebuvo ramu. Pasisekė susitarti su žinomu finansininku Artūru Kapitanovu dėl audito. Buvo patikrinta 2010–2015 metų finansinė veikla, kuri džiugina, nes jokių didelių nusižengimų nerasta. „Turiu pasidžiaugti, kad auditas padarė didžiulę labdarą ir dar nemaža dalis darbuotojų pervedė 2% vaikų centrui.

Pirmininkė džiaugėsi, kad dvasios tėvas kun. V. Rapalis sudėtingose situacijose pastiprindavo dvasiškai, ją paguosdavo, patardavo, tad jo stiprinama galėjo kartu dirbti.

D. Batutienė džiaugėsi, kad LKMS nebesijaučia aštrių tarpusavio ginčų bei nesutarimų – pagrindiniai ginčų klausimai išspręsti ir norisi, kad katalikės moterys kryptingai ir veikliai dirbdamos keliautų toliau.

D. Batutienė išskirtinai džiaugėsi LKMS pirmąja Garbės nare, dr. Aldona Vasiliauskiene 2014 m. Romoje išleidusia monografiją. Pirmininkė dalyvavo knygos pristatymuose. Kalbėjo apie jos dabar atliekamus darbus, kurie garsina ir katalikių moterų sąjungą. Paminėjo svarbiausius Ukrainos ir Lietuvos Prezidentų jai įteiktus apdovanojimus.

Daug teko bendrauti su Vilniaus ir Skapiškio iniciatyviomis moterimis. Tartasi dėl LKMS skyrių steigimo. Tačiau matyt ne viską gebėjau padaryti. Vilniuje po ilgų galvojimų buvo įkurtas LKMS Vilniaus skyrius. Jo narėmis tapo: Lietuvos teatro ir kino aktorė Dalia Michelevičiūtė (pirmininkė), Joana Pribušauskaitė, Violeta Bičkauskienė, LKMS Garbės narė dr. Aldona Vasiliauskienė. Tikimasi, kad ir Skapiškyje greitu laiku moterys susiburs į draugiją: jos pačios puoselėja tokią viltį“, - sakė D. Batutienė.

Pirmininkė priminė, kad teko dalyvauti iškilių asmenybių: Kaišiadorių vyskupo emerito Juozo Matulaičio kunigystės penkiasdešimtmečio minėjime, taip pat sveikino ir monsinjorą jubiliatą Juozapą Antanavičių su jubiliejumi.

Prie Dievo tarnui Mečislovui Reiniui pagerbti Skapiškyje pastatytų Koplytstulpio ir Rūpintojėlio Lietuvos katalikių moterų sąjungos (LKMS) dvasios vadas kun. Vytautas Rapalis (viduryje) su katalikėmis moterimis iš Vilniaus ir Kauno. Ketvirtoji iš kairės LKMS pirmininkė Dalia Batutienė. Iš dešinės Skapiškio pagrindinės mokyklos mokytoja Nijolė Bagdonavičienė, Lietuvos teatro ir kino aktorė Dalia Michelevičiūtė, LKMS pirmininkės pavaduotoja Jolanta Žakevičienė

Kupiškio viešojoje bibliotekoje dr. Aldonos Vasiliauskienės monografijos pristatymo prezidiumas. Iš kairės: Šiaulių universiteto rektorius prof. Donatas Jurgaitis, kalba t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM, Šiaulių universiteto doc. dr. Irena Ramaneckienė, LKMS pirmininkė Dalia Batutienė, Vilniaus ukrainiečių bendrijos pirmininkė gydytoja Natalija Šertvytienė, dr. Aldona Vasiliauskienė

VšĮ LKMS vaikų ir jaunimo paramos centre pasibaigus „Vaikų Velykaičių“ šventei. Iš kairės: Vaikų ir jaunimo paramos centro direktorė Alma Šiaudinienė, LKMS pirmininkė Dalia Batutienė (Kaunas) ir nuo 2017 m. balandžio 29 d. naująja LKMS pirmininke suvažiavimo išrinkta Rita Baušienė (Kaišiadorys)

Lietuvos katalikių moterų suvažiavimas Vilniuje (2017 m. balandžio 29 d.). Ataskaitą apie nuveiktus darbus pristato LKMS pirmininkė Dalia Batutienė (dešinėje). Prezidiume sėdi iš kairės: LKMS dvasios vadas kun. Vytautas Rapalis, suvažiavimui sekretoriaujanti Aldona Vyšniauskienė, LKMS pirmininkės pavaduotoją Jolanta Žakevičienė

Skapiškyje prie Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios po šv. Mišių grupelė parapijiečių su LKMS dvasios vadu kun. Vytautu Rapaliu (kairėje pusėje, kraštinis), pirmininke Dalia Batutiene (pirmoje eilėje trečia iš dešinės) ir LKMS narėmis. Pirmoje eilėje dešinėje stovi Pandėlio Švč. Mergelės Marijos vardo parapijos vargonininkė Asta Davolienė

Palėvenės Šv. Domininko bažnyčioje po LKMS Palėvenės skyriaus renginio. Priekyje sėdi: iš dešinės – renginio organizatorė, pastoracinės tarybos narė Aldona Ramanauskienė, LKMS dvasios vadas kun. Vytautas Rapalis, kan. Vladas Rabašauskas. Prie jo stovi LKMS pirmininkė Dalia Batutienė

Vilniaus Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos, Gailestingumo Motinos koplyčioje pamokslą LKMS suvažiavimo dalyvėms sako dvasios vadas kun. Vytautas Rapalis

Ataskaitą pirmininkė užbaigė primindama, kokiu nelengvu metu jai teko vadovauti katalikėms moterims ir džiaugiasi, kad pačius opiausius klausimus pavyko išspręsti. „O ir ėjau vadovauti, kaip jūs žinote, kad nebeliktų skandalų“ – sakė D. Batutienė, – „Džiaugiuosi, kad pavyko atnaujinti patalpų nuomos sutartį ir turime patalpas Aušros Vartų 7, taip pat pavyko atnaujinti sutartį butui Žirmūnų gatvėje“.

Visiems ačiū už palaikymą, padrąsinimus ir kritiką. Naujai išrinktai pirmininkei linkiu stiprybės, sėkmės ir gerų rezultatyvių darbų. Tarybai ir valdybai – kūrybinio darbo, o visiems – Dievo Palaimos“.

D. Batutienė laiko stokos motyvacija atsakė į klausimą, kodėl ji atsistatydina.

Komisijų ataskaitos.

Dvasios vadas kun. V. Rapalis kalbėjo, kad etikos klausimais jokių skundų nebuvo, tad nieko ir nenuveikta.

Revizijos komisijos ataskaitą pateikė Aldona Vyšniauskienė: pajamų nėra, nuo senų laikų kybo skolos...

LKMS pirmininkės rinkimai.

Į pirmininkės postą buvo pasiūlytos keturios kandidatės: Rita Baušienė, Vlada Čirvinskienė, Jolanta Žakevičienė ir Aldona Vasiliauskienė.

A. Vasiliauskienė (Vilnius), motyvuodama laiko stoka – laukia nebaigtų mokslinių darbų gausa ir sveikatos bukle, padėkojo už pasitikėjimą ir atsisakė kandidatuoti.

Marytė Šakienė labai plačiai pristatė R. Baušienės (Kaišiadorys) veiklą, motyvavo tinkamas charakterio savybes vadovauti ir gebėjimus suburti žmones bei organizuoti renginius, iškėlė jos aktyvumą.

Vlada Čirvinskienė (Pasvalys) kalbėjo apie atliekamus darbus – jie stebino savo gausa.

Apie savo veiklos LKMS pirmininkės poste planus konkrečiai, įdomiai ir detaliai kalbėjo Jolanta Žakevičienė (Kaunas).

Atviru balsavimu išrinkta Rita Baušienė surinkusi 14 balsų (už J. Žakevičienę balsavo 10, o už V. Čirvinskienę – 5). Šešios suvažiavimo dalyvės susilaikė.

Naująją LKMS pirmininkę salė pasveikino aplodismentais.

Buvo pasiūlytos kandidatės rinkimui į LKMS Tarybą. Į tarybą įeina visų draugijų pirmininkės ir 15 siūlomų narių, kurios patvirtintos bendru balsavimu: Dalia Batutienė, Rita Baušienė, Violeta Bičkauskienė, Marija Gečienė, Aldona Kačerauskienė, Rimutė Kėvilienė, Eugenija Kiznienė, Kazimiera Ona Kiznienė, Irena Mašiukaitienė, Dalia Michelevičiūtė, Ilona Paklonskaitė, Joana Pribušauskaitė, Vanda Rakauskaitė, Aldona Vasiliauskienė, Aldona Vyšniauskienė.

Išrinktos revizijos (Marija Glebavičienė, Marytė Šakienė ir Aldona Vasiliauskienė) bei etikos (kun. Vytautas Rapalis, Vlada Čirvinskienė ir Kazimiera Kiznienė) komisijos.

Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje.

Už produktyvų darbą LKMS moterys susirinko padėkoti Aušros Vartų koplyčioje Švč. M. Marijai. Šv. Mišias aukojo LKMS dvasios vadas kun. V. Rapalis. Mišiose kelias giesmes atliko Ritos Baušienės paruoštų Kaišiadorių moterų, apsirengusių tautiniais drabužiais, grupelė.

Kunigas Vytautas Rapalis pamokslo metu kalbėjo apie katalikės moters vaidmenį šeimoje ir visuomenėje: visa veikla remiasi savanoryste – pasiaukojamai dirbama savanoriškais pagrindais. LKMS dvasios vadas, klebonas dėkojo, kad katalikių moterų savęs aukojimas – puikus, sektinas pavyzdys.

Po šv. Mišių kun. V. Rapalis, pakvietęs buvusią LKMS pirmininkę Dalią Batutienę, jos pavaduotoją Jolantą Žakevičienę ir naujai išrinktą pirmininkę Ritą Baušienę, prieš stebuklingą Marijos paveikslą kartu kalbėjo maldą į Švč. Mergelę Mariją.

Vėliau dar ilgai buvo bendrauta prie pietų stalo „Domus Maria“ kavinėje. Pietumis LKMS suvažiavimo dalyvius vaišino dvasios vadas kun. Vytautas Rapalis.

 

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Atgal