VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

08.19. Darbuotis su meile Marijai

 Vlada Čirvinskienė

Pranas Duff – Marijos Legiono įsteigėjas

Pranas Duff gimė Dubline, Airijoje. 1889 m. birželio 7 d. būdamas 18 metų, jis įstojo į civilinę tarnybą, o sulaukęs 24–erių – į šv. Vincento Pauliečio Draugiją, kuri jam padėjo dar labiau pasišvęsti katalikybei ir kurioje jis išmoko ypatingai suprasti beturčių ir nuskriaustųjų poreikius.

 1921 m. rugsėjo 7 d. jis su grupe moterų katalikių ir kun. Michael Toher iš Dublino Arkivyskupijos įsteigė pirmąjį Marijos legiono prezidiumą. Tai įvyko mūsų Dievo Motinos gimimo šventės išvakarėse. Nuo tos dienos iki pat savo mirties, 1980 m. lapkričio 7 d., jis didvyrišku atsidavimu vadovavo Legiono plėtimuisi visame pasaulyje. Pranas Duff dalyvavo II Vatikano susirinkime kaip stebėtojas pasaulietis. Jo gilus Švenčiausiosios Mergelės vaidmens Atpirkimo darbe supratimas, kaip tikinčiųjų pasauliečių vaidmuo Bažnyčios misijoje, atsispindi knygoje „Marijos Legiono atmintinė“, kuri yra beveik vien tik jo kūrinys.

Marijos legiono tikslas

Marijos legiono tikslas yra Dievo garbė per jo narių šventumą, išvystyta malda ir aktyviu įsijungimu, dvasininkui vadovaujant, darbuotis su meile ir pasiaukojimu Bažnyčiai ir skleisti Kristaus karalystę. Marijos Legiono dvasia yra pačios Marijos dvasia. Ypač Legionas siekia jos didžio kuklumo, tobulo klusnumo, angeliško švelnumo, nuolatinės maldos, didvyriškos kantrybės, dangiškos išminties, pasiaukojančios meilės Dievui, o labiausiai jos tikėjimo – tos dorybės, kuri vien joje yra pati didžiausia ir kuriai niekas neprilygsta. Marijos Legionas yra dalis tų judėjimų, kurie jaučia asmeninį įsipareigojimą skleisti ar atgaivinti tikėjimą, kuris kovoja už sielų išganymą. Tai nenukrypstamas tarnavimas Švč. Mergelei Marijai, kuri kviečia visus atkakliai budėti, visada būti pasiruošus įveikti savo silpnybes ir padėti kitiems, ypač tiems, kurių sielos paklydo. Legionierius šventėja pats, tarnauja savo kaimynams, artimiesiems, laikydamasis ištikimybės Marijai, kuri yra Kristaus, Bažnyčios ir visų mūsų motina. Viena iš nuoširdžiausių legionieriaus pareigų - atsidavimas Dievo Motinai, o didysis tikslas – suteikiant pagalbą žmonėms – atnešti Mariją pasauliui. Legionieriai dirba Azijoje, Afrikoje, Filipinuose, plinta po visą pasaulį. Žymiausi veikėjai: Pranas Dufas, Alfonsas Lambė, Edelė Quinn, tėvas W Aldan Me Grath ir kiti.

Marijos Legiono įkūrimas Lietuvoje ir Panevėžio vyskupijoje.

Pasirengimas  Acies šventei. Marijos Legiono atributika. Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilika

Atnašas neša  Pasvalio Marijos Legiono prezidiumo „Krikščionių pagalba“ narės

 Šv. Mišios. Pamokslą sako vyskupas emeritas Jonas Kauneckas

Lietuvoje pirmasis Marijos Legiono prezidiumas buvo įkurtas 1992 metais Kretingoje. Jį įkūrė pasaulietė legionierė Marytė Smilgaitė gyvenanti JAV.

Panevėžio vyskupijoje yra įkurta dešimt Marijos legiono prezidiumų. Tai: „Krikščionių pagalba“ (Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapija) 1994 08 30; Motina Meilingoji“ (Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapija) 1996 12 23; „Gailestingoji motina” (Panevėžio Šv. Trejybės bažnyčia ) 1998 03 25; „Nuliūdusiųjų paguoda“ (Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija) 1999 07 17; „Motina Bažnyčios“ (Rokiškio Šv. Mato evangelisto parapija) 1999 11 06; „Motina Sutvėrėjo“ (Kupiškio dekanato Subačiaus Šv. Pranciškaus Asyziečio parapija ) 2001 09 25; „Karalienė Taikos“(Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapija) 2001 10 07; „Motina Švenčiausioji“(Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo parapija) 2003 05 19; „Nekalto Prasidėjimo“(Anykščių Šv. Mato evangelijos parapija) 2009 02 02; „Malonių Versmė“ (Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija) 2012 06 11.

Marijos legiono veikla Panevėžio vyskupijoje

Pirmasis prezidiumas  buvo įkurtas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijoje - 1994 m. rugpjūčio 30 d. Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono Kurijos „Malonių Tarpininkė prezidiumas buvo įsteigtas šiek tiek vėliau tai - 1998 m. spalio 18 d. Kristaus Karaliaus katedros parapijoje. Prezidiumams priklauso apie 2730 narių. Kiekvienas prezidiumas turi Dvasios vadą. Prezidiumų pirmininkai ir Dvasios vadai sudaro Curijos valdybą, kuri renkasi kartą į mėnesį pasimelsti, pabendrauti, išklausyti prezidiumų metinių veikos ataskaitų, spręsti įvairių klausimų, nuoširdžiai pabendrauti. Kurijos prezidiumą ilgą laiką globojo Apašt. protonotaras kun. Bronius Antanaitis. Šiuo metu  Marijos Legiono Curijos prezidiumą jau globoja Panevėžio Švč.Trejybės parapijos kun. Rimantas Kaunietis. Kurijos prezidiumui vadovauja Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų „Malonių versmė“ prezidiumo pirmininkė Aldona Juozapaitienė, kuri visuomet kupina įvairiausių naujovių ir pasiūlymų šioje marijiškoje veikloje.

Legionierių dvasinis formavimas prezidiume labai padeda išvystyti jų Šventumą. Tokiomis dvasinėmis mintimis vedami, kiekvieno mėnesio paskutinįjį antradienį, prezidiumo atstovai  atvykstame į Panevėžio Vyskupijos Marijos Legiono kurijos „Malonių tarpininkė“ susirinkimą  prie Švč. Trejybės bažnyčios klebonijos patalpose Sodų g. Nr. 3.

Kiekvienas kurijos susirinkimas prasideda pradinėmis legiono maldomis ir Rožinio malda. Jo metu skaitomi dvasiniai skaitiniai iš Marijos Legiono atmintinės, kurie ne tik ugdo krikščioniškus įsitikinimus, bet yra labai naudingi pamaldžiam gyvenimui.  Prezidiumai pateikia savo metines veiklos ataskaitas. Susirinkimų metu yra vertinamas Allocutio, kai dvasios vadas trumpai kreipiasi į prezidiumų narius bei suteikia savo dvasiniu žodžiu reikšmingą vaidmenį auklėjant narius.

Panevėžio vyskupijos Marijos legionų prezidiumų veikla yra vykdoma pritariant Panevėžio vyskupijos Lino Vodopjanovo OFM ir dvasios vadovų kunigų padrąsinančia nuoširdžia pagalba bei vadovaujantis Marijos legiono atmintine. Pagrindinės veikos kryptys, kurias vykdo prezidiumai yra: geranoriška pagalba Bažnyčiai, apaštalavimas parapijose, naujų narių ieškojimas, ligonių lankymas, žmonių, šeimų lankymas, darbas su pačiais nelaimingiausiais ir atstumtaisiais visuomenės nariais, darbas su vaikais, katalikiškos spaudos platinimas, piligriminės kelionės, dalyvavimas rekolekcijose.

Curijos veiklos ataskaitas valdyba pateikia Kauno arkivyskupijos Marijos Legiono Concilium valdybai, kuri pakoreguoja ir išverčia tekstus (į anglų kalbą) bei išsiunčia į Airiją.

 Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono nariai kovo 25 d. susirenka į kasmetinį bendrą susirinkimą – Acies – pasiaukojimo Dievo Motinai šventę. Ši šventė jau keletą metų vyksta Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikoje. Ji prasideda Marijos Legiono maldomis ir Šv. Mišių auka. Iškilmių pabaigoje vyksta Legiono ištikimybės priesaikos atnaujinimas bei agapė – parapijos bendruomenės namuose. Šiais metais šventė buvo skirta Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams ir Fatimos Marijos 100–mečiui. Organizuojant šventes daug dėmesio skiria šios bazilikos kleb. teol.m.dr. Gediminas Jankūnas, Curijos Marijos legiono pirmininkė Aldona Juozapaitienė, Marijos legiono prezidiumai bei šios parapijos nariai. Šventę Dievo Motinai visuomet lydi dvasingumas, meilė ir padėkos bei šilta marijiška bendrystė.

Pabaigai

Legionieriaus kelias nėra lengvas, tačiau patrauklus. Šiame kelyje kovojama , ne kardu ar kitomis žemiškomis priemonėmis, o meile, nuolankumu, dorybe, malda. Ryžtinga kova turi prasidėti kiekvieno širdyje: kovoti su savimi, savo puikybe, savimyla, atsisakyti savęs kitų labui. Sunku, bet įveikiama, nes kartu yra Viešpats ir Dievo Motina. Jie mus lydi darbuose, džiaugiasi ir liūdi kartu, pakelia kai parklumpame, pataria, kai pritrūkstame savo nuomonės, meldžiasi kartu. Tik nepamirškime pasikalbėti ir pašlovinti Viešpaties bei Mergelės Marijos ir sieloje taps ramu.

 

 

Atgal