VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

08.29. Marijos Dangun Ėmimo šventė Krekenavoje

Vlada Čirvinskienė

Iš istorijos puslapių

Marijos Dangun Ėmimo šventė yra seniausia ir garbingiausia iš visų Dievo Motinos garbei skirtų švenčių, Lietuvoje ir vadinama Žoline, nes nuo seniausių krikščionybės laikų gyvuoja paprotys šią dieną Bažnyčioje šventinti laukų žoleles, gėles, augalus. Tikima, kad pašventintos gėlės apsaugo nuo perkūno, gaisro, piktųjų dvasių. Ši diena tai – pagarba Dievo Motinai, Žemei už šitą derlių , kuris jau baigiamas nuimti.

Per Žolines kaip ir per Kūčias ar Velykas šeima turėtų susėsti prie vaišių stalo ir pabūti maldoje bei kartu jaukioje aplinkoje.

Katalikų įsitikinimu, mirusios Marijos kūnas neliko kape, bet buvo sudvasintas ir paimtas į Dangų. Šv. Jonas Damaskietis (m. 780) savo raštuose mini paplitusį pasakojimą, kad apaštalai susirinko į Jeruzalę atsisveikinti su Išganytojo motina prieš Jos mirtį. Po laidotuvių jie budėjo prie Dievo Motinos kapo. Petras apšviestas Dievo, pareiškė, kad Marija prisikėlė, ir pasiūlė atidaryti karstą. Marijos kūno ten jau nebebuvo, o karstas buvo pilnas gėlių.

VII amžiaus istoriniai dokumentai liudija, kad Marijos karstas buvo išsaugotas vėlesniems amžiams Jeruzalėje ir ten demonstruojama. Nuo VI amžiaus Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo šventė minima Rytų ir Vakarų bažnyčiose.

Kiekvienais metais į Žolinės atlaidus, rengiamus Lietuvos bažnyčiose, suplūsta daugybė žmonių iš tolimiausių šalies vietovių.

Marijos ėmimo į dangų atlaidai Krekenavoje

Marijos ėmimo į dangų atlaidais garsėja ir Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventovė, Panevėžio vyskupijoje.

Šiais metais Žolinės atlaidai šioje šventovėje buvo švenčiami rugpjūčio 14 –20 dienomis. Kiekviena atlaidų diena turėjo savo intenciją; meldžiamasi už kunigus ir vienuolius, katechetus ir mokytojus, ligonius ir medikus, maldos grupes ir katalikiškus judėjimus, už šeimas.

Pasvalio dekano Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebono kun. Henriko Kalpoko pritarimu bei dvasiniu palinkėjimu Gyvojo Rožinio maldininkai ( iš Pasvalio, Mikoliškio, Pušaloto, Daujėnų, Saločių, Skrebotiškio ) ir Marijos Legiono maldininkai, bei grupelė Pasvalio Katalikių draugijos narių dalyvavo šiuose atlaiduose – Krekenavos šventovėje – rugpjūčio 19 d. Kaip ir visada mūsų kelione pasirūpino geraširdis ūkininkas Petras Karoblis iš Girsūdų kaimo ( Pasvalio r.). Kelionę lydėjo Rožinio malda, Švč. Mergelės litanija bei Dievo Gailestingumo vainikėlis.

Krekenavos miestelį supo šventinė aplinka. Bazilikos vartus bei vidų puošė gražiai nupinti bei padabinti vainikai, sukurtos vietinių floristų puokštės. Parapijos namų bendruomenės kiemelis dabinosi Panevėžio vyskupijos Marijos legiono prezidiumo akcentu – puokštėmis , kurios kūrybingai atspindėjo kiekvieną Marijos Legiono prezidiumą. Puokštes supo mėlynos ir baltos spalvos audeklas, kuris tarsi alsavo marijišku kantrumu ir nuolankumu.

Netoliese įkurtose palapinėse buvo galima pabendrauti su Marijos Radijo darbuotojais, įsigyti pluoštelį katalikiškos literatūros bei atsigerti kavos ir arbatos puodelį. Prie Marijos Legiono knygynėlio bei puokščių stoviniavo ne tik maldininkai, bet buvo galima sutikti Panevėžio vyskupą Liną Vodopjanovą, vyskupą emeritą Joną Kaunecką, Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, Panevėžio vyskupijos bei kitų vyskupijų kunigus. Lankytojai domėjosi knygomis bei kitais leidiniais. Klausinėjo savanorių apie knygas bei jų autorius.

Prie bazilikos šventoriaus sienos vyko kermošius. Įsikūrę prekeiviai siūlė maldininkams savo prekes: rožančius, medalikėlius, Marijos statulėles, knygutes, bei šventųjų paveikslus. Buvo galima nusipirkti kvepiančios ruginės ar kvietinės duonos, ypatingų pyragų, indelį medaus, saldainių , įsigyti namų puošmenų - medinių gėlių.

Pasvaliečiai pasimeldę prie kunigų kapų bazilikos šventoriuje, skubėjo į šventovę – Rožinio maldai.  

I- ąją Rožinio dalį - „ Džiaugsmo slėpinius‘‘ vedė Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio vadovė Nijolė Gylienė.

Šv. Mišias aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jam kocelebravo Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM , Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas bei Panevėžio vyskupijos kunigai.

Eucharistijos šventimas

Panevėžio vyskupas Linas pasveikino visus susirinkusius į Krekenavos šventovę : Gyvojo Rožinio, Marijos Legiono maldininkus bei kitų katalikiškų organizacijų ir grupelių narius - iškilmingai švęsti Eucharistijos Dievo Motinos garbei.

Vyskupas Linas įžanginiame sveikinimo žodyje kalbėjo:

Džiaugiuosi galėdamas Jus visus pasveikinti čia, Krekenavos bazilikoje, kur nuo amžių yra saugomas ir gerbiamas stebuklingasis Dievo Motinos Marijos su Vaikeliu Jėzumi paveikslas. Šiais metais švęsdami Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmes turime puikią progą geriau suprasti

ir patirti, kokia yra šio šventimo tikroji prasmė. Marijos į dangų paėmimas – tai mūsų ateities viltis ir tikrovė. ‘‘

Vyskupas Linas pakvietė visus dalyvaujančius drąsiai kreiptis į Dievo Motiną, šventuosius ir mūsų naująjį palaimintąjį arkivyskupą Teofilių Matulionio, kad jie lydėtų mus mokinystės keliu paskui Jėzų Kristų į gyvenimą ir garbę, kuriais mylintis ir gailestingas. Dievas nori apdovanoti kiekvieną savo vaiką.

Po sveikinimo žodžio vyskupas Linas pavedė Šv. Mišias aukoti svečiui iš Šiaulių - Vyskupui Eugenijui Bartuliui. Vyskupo Eugenijaus homilija buvo labai dvasinga ir pamokanti kiekvieno kataliko gyvenime. Homilijoje vyskupas daug dėmesio skyrė Dievo meilei ir Marijos nuolankumui bei katalikiškos šeimos svarbiausioms vertybėms.

Vyskupas kalbėjo:

„Jeigu laikysimės Dievo įstatymų, tai jo meilė ir stiprybė bei Marijos globa lydės mus visur: šeimoje, bendruomenėje, seime, valstybės veikloje.“ Baigdamas savo homiliją vyskupas palinkėjo kad Dievas ir Marija būtų mūsų gyvenimas ir viltis.

Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo nuoširdus pokalbis su Pasvalio Gyvojo Rožinio maldininke nepailstančia devyniasdešimtmete  piligrime Onute Kvedaravičiene

Palaimintojo Arkivysk. Teofiliaus Matulionio paveikslas. Krekenavos bazilika

Atlaidų vainikas. Krekenavos bazilika

Šv. Mišių metu puikiai giedojo bažnytinis choras iš Utenos, kuri globojo Utenos Kristaus į dangų parapijos klebonas kun. Kęstutis Palepšys.

Padėkos žodžius maldininkams tarė vyskupas Linas ir Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bazilikos klebonas teol. m.dr. Gediminas Jankūnas.

Šv. Mišių pabaigoje buvo giedama Švč. Mergelės litanija ir suteikiamas palaiminimas.

Pasibaigus šv. Mišioms maldininkai suklupo prie Fatimos Marijos bei Pal. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijų ir paveikslo. Maldomis padėkojo jiems už patirtas malones, sveikatą bei padovanotą nepaprastą susitikimą – atlaidų iškilmę Krekenavoje.

Agapė parapijos bendruomenės kiemelyje

Gerą pusvalandį pasvaliečiai prie kavos puodelio ir sumuštinių šiltai bendravo su kitais piligrimais.

Gerąja naujiena dalinomės su Panevėžio vyskupijos Marijos Legiono Curijos pirmininke Aldona Juozapaitiene, valdybos narėmis Zofija Zakarevičiene, Stefanija Misevičiūte, sesėmis iš Krekenavos, Panevėžio, Anykščių ir kitų prezidiumų.

Atsisveikindami padėkojome malda ir rankos paspaudimu bazilikos klebonui teol. m.dr. Gediminui Jankūnui ir Krekenavos sesėms, savanoriams už nuoširdžią ir nepailstančią veiklą Dievo Motinos garbei.

Aplankymas

Prieš išvykstant iš Krekenavos pasvaliečius piligrimus autobuse aplankė ir palaimino kunigas Kęstutis Palepšys, kuris tarnavo Pasvalio parapijoje ir kruopščiai vedė Alfa kursus bei Panevėžio vyskupas Linas. , kuris taip pat dar maloniai ir nuolankiai pabendravo su pasvaliečiais. Mes buvome labai laimingi šių svečių apsilankymu ir dėmesiu. Grįžome į namus su malda bei linkėdami šios dienos vakaro maldininkams įspūdingos žvakučių procesijos Krekenavoje Fatimos Marijos – 100–mečio garbei. Iki Pumpėnų su mumis keliavo aktyvi literatė iš Paįstrio

 (Panevėžio r.) Onutė Strikšienė, kuri turėjo misiją aplankyti savo pusbrolį Pumpėnų miestelyje.

Pabaigai

 „Švęsti Žolinę – reiškia keliauti su Marija. Keliauti su Marija, kuri buvo besiklausanti Dievo Žodžiu, su Marija, pasitikinčia Dievo Žodžiu, kasdienybės su juo gyvenančia, kantriai ir veikliai laukiančia jo išsipildymo. Švęsti Žolinę – reiškia švęsti Motinos, mūsų visų Motinos ir jos Sūnaus meilę mums.“

„Žolinė tai šventė, kuri mus sukviečia kaip į Marijos namus, kur mums padeda įsiklausyti į Dievo Žodį ir liudyti jį savo kasdieniniame gyvenime“. (Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ).

 

Nuotraukos autorės

Atgal