VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

08.31. Tradiciniai Šv. Augustino atlaidai Porijų koplyčioje

Vlada Čirvinskienė

Kvietimas švęsti atlaidų

 Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas  dek. teol. lic.  Henrikas Kalpokas  ir šios parapijos kunigai ,  artėjant Šv. Augustino dienai  (08 – 28 ),  pakvietė Daujėnų Šv. Jėzaus Vardo  bei Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos tikinčiuosius   iškilmingai švęsti  Šv. Augustino altaidų iškilmę Porijų koplyčioje. 

Porijų Šv. Augustino koplyčia – kapinių koplyčia, esanti šalia Porijų kaimo, Pasvalio rajone. Koplyčia supa nedidelės kaimo kapinaitės. Priklauso Daujėnų  parapijai. Šioje koplyčioje vyksta tradiciniai Šv. Augustino atlaidai. Jų metu altoriuje pakabinamas  Šv. Augustino paveikslas.

2014 m. per  Vėlines Šv. Mišias laikė  mūsų kraštietis vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.

Koplyčia yra klasicizmo stiliaus tradicijų paveiktas, bet ir savitų bruožų turintis XIX a. liaudiškos medinės sakralinės architektūros pavyzdys.

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 13 d.  sprendimu  koplyčia įtraukta į rajono lankytinų vietų sąrašą.

Link Porijų

Dulkėtais kaimo keliukais riedėjo pilnutėlis  autobusas  su maldininkais , vairuojamas Girsūdų kaimo ( Pasvalio r.) geradario ūkininko Petro Karoblio link Porijų.  Autobusas pasiekęs Porijus , toliau riedėjo miško takeliais, kuris kvepėjo eglėmis, pušimis net ir grybais.  Štai pagaliau pamatėme pro autobuso langus  miško tankmėje  aikštelę , kurioje švytėjo  puošni  Šv. Augustino koplyčia, apaugusi šimtamečiais medžiais. Koplyčios aplinką puošė šių apylinkių tikinčiųjų pasodintos gėlės bei ant koplyčios durų pakabintas dailiai  nupintas atlaidų vainikas.  Koplyčia buvo pilnutėlė maldininkų. Čia buvo galima pamatyti daug šio kaimo gyventojų ir svečių :  koplyčios prižiūrėtoją Joną Stipną , buvusį Daujėnų seniūną Vladą Vitkauską  bei kitus geradarius.

 Į visus su meile ir artumu  iš išdabinto astrų  žiedais  altoriaus žvelgė  Šv. Augustinas.

 Šv. Mišias aukojo Pasvalio  Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas dekanas Henrikas Kalpokas

Šv. Mišių pradžioje visus tikinčiuosius  su malonia šypsena pasveikino  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas  dekanas Henrikas Kalpokas ir pakvietė minint  Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metus bei Fatimos Marijos 100 – čio jubiliejų, su gilia malda garbingai  švęsti Šv. Augustino – vieno įtaikingiausių katalikų bažnyčios teologo, filosofo ir bažnyčios mokslo skleidėjo, Augustinų vienuolių ordino patrono iškilmę.

Šv. Mišas aukojo  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Henrikas Kalpokas.

 Dalyvaudami atlaidų šventime , tikintieji atvėrė savo sielas ir širdis Dievo meilei bei Šv. Augustinui. Šv. Mišių pradžioje skubėjo atlikti išpažinties  ir apvalyti savo sielas nuo nuodėmių, kad atlaidų eigoje  galėtų džiaugsmingai  pajusti Dievo meilę bei įgyti daugiau malonių iš Šv. Augustino.

 Išpažinčių klausėsi  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaras mgr. Nerijus Papirtis ir Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos altarista kan.jubil. Povilas Miškinis.

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos kleb. dek. teol.lic. Henrikas Kalpokas Šv. Augustino atlaidų metu Porijų koplyčioje.

Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos vik. mgr. Nerijus Papirtis Porijų koplyčios aplinkoje.

Šv. Augustino iškilmių akimirkos Porijų koplyčioje

Šv. Augustino iškilmių akimirkos Porijų koplyčioje

Pasvalio klebonas   Henrikas Kalpokas   savo homilijoje, daug dėmesio skyrė  to sekmadienio Evangelijai .  Klebonas  atskleidė  Jėzaus Kristaus santykį su apaštalais, ypač Šv. Petru  ir pateikė  daug pavyzdžių iš šventųjų, Šv. Augustino  bei savo gyvenimo patirties.  Klebonas Henrikas kalbėjo, kad tikėjimas ir visi geri darbai kyla iš Dievo iniciatyvos. Tikėjimas ir Kristaus sekimas yra artimai susiję.  Žinant, kad tikėjimas reikalauja sekimo, jį reikia visuomet stiprinti ir gilinti ir brandinti, sykiu stiprinti ir mūsų ryšį su Jėzumi, meilę jam. Juk ir Petras su kitais mokiniais turėjo eiti šituo keliu, kol susitikimas su prisikėlusiu Viešpačiu atvėrė jų akis tikėjimo pilnatvei.  Savo homilijos pabaigoje  klebonas   kvietė pamilti ne Dievo trafaretą , o tikrajį Viešpatį  ir  skatino, nebijoti Dievo paimti už rankos bei nuoširdžiai pasikalbėti net  susidraugauti .  Juk Dievas kartu  tai  - jėga!

Šv. Mišių eigoje skambiai  giedojo Daujėnų parapijos choras.

 Šios iškilmės metu  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas   Henrikas Kalpokas pašventino  Jėzaus Širdies išaustą paveikslą, kurį Porijų koplyčiai padovanojo   Petras Karoblis.

Pasibaigus Šv. Mišioms buvo nuoširdžiai padėkota visiems tikintiesiems, geradariams ir pagalbininkams, kurie savo tikėjimu  ir gražiais darbais prisidėjo prie  atlaidų iškilmingo šventimo.

 Pasvalio dekanas  Henrikas Kalpokas  pakvietė Porijų ir Daujėnų tikinčiuosius atvykti į koplyčią pasimelsti už visus šventuosius bei  savo artimuosius iškeliavusius į amžinybę lapkričio mėnesio pradžioje, o jeigu būtų noro ir dažniau.

Lydėjo malda ir puiki Šv. Augustino atlaidų iškilmės nuotaika

Po pamaldų, dar niekas neskubėjo į namus.   Bendravo, dalinosi Gerąja naujiena koplyčios ramioje ir jaukioje aplinkoje .  Įsigyję katalikiškos literatūros bei kermošiaus duonelės ar pyrago vyko į Daujėnus ir Pasvalį. Kelionę į namus lydėjo   malda ir puiki Šv. Augustino  atlaidų iškilmės  nuotaika. 

 

Nuotraukos autorės.

Atgal