VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

12.19. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje įšventintas naujasis vyskupas D. Trijonis

 Vilniuje vyskupu pašventintas D. Trijonis.

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šeštadienį Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas įšventino kun. Darių Trijonį vyskupu. Iškilmėse dalyvavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopezas Quintana, vyskupai iš Lietuvos ir užsienio, gausus būrys kunigų, vienuolių, tikinčiųjų, praneša Vilniaus arkivyskupijos kurija.

Telšių katedros archyv. nuotr.
Pažadėjęs saugoti tikėjimo paveldą, ištikimai atlikti vyskupo tarnystę, kun. D. Trijonis vyskupų rankų uždėjimu ir šventimų malda buvo įšventintas vyskupu. Įteikti vyskupiški ženklai: žiedas, mitra ir pastoralas. Naująjį vyskupą pasveikino visi vyskupai, tikintieji palydėjo gausiais plojimais.
Arkivyskupas G. Grušas pamoksle kalbėjo apie paprastumą ir nuoširdumą - dorybes, kurias vyskupas Darius pasirinko kaip savo šūkį. "Viešpats kviečia Darių ir mus visus į tą paprastumą, kuriame glūdi nepaprasta jėga", - kalbėjo arkivyskupas. Jis kreipėsi į šventinamąjį: "Šiais jubiliejiniais metais priimantį vyskupystės dovaną, Trakų Dievo Motina tegloboja ir telydi Tavo vyskupystės tarnystę. Marija savo paprastume ir nuolankume išgirdo Dievo Žodį ir svarstydama savo širdyje jį vykdė visą gyvenimą, - linkiu ir Tau eiti ir taip gyventi."
D. Trijonis gimė Telšiuose 1973 m. Baigęs vidurinę mokyklą, nuo 1991 iki 1996 m. studijavo Telšių vyskupijos kunigų seminarijoje. 1997 m. gegužės 18 d. jam suteikti kunigystės šventimai. Nuo 1997 iki 1999 m. studijavo Popiežiškajame Laterano universitete Romoje ir įgijo teologijos licenciato laipsnį. Grįžęs į vyskupiją iki 2002 m. buvo kunigų seminarijos prefektas. Nuo 2002 iki 2006 m. tęsė studijas Romoje, apgynė moralinės teologijos doktoratą. Nuo 2006 m. dėstė Klaipėdos universitete; nuo 2007 iki 2008 m. buvo Telšių kunigų seminarijos studijų prefektas; nuo 2008 m. - Plikių parapijos klebonas. Nuo 2010 iki 2015 m. kun. D. Trijonis ėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriaus pavaduotojo pareigas. O pastaruosius dvejus metus buvo Telšių vyskupijos katedros administratorius.
Vilniaus arkivyskupas G. Grušas nuo šiol darbuosis padedamas dviejų pagalbininkų vyskupų: Arūno Poniškaičio ir D. Trijonio. D. Trijonis tapo devintuoju Lietuvoje vyskupijose šiuo metu aktyviai besidarbuojančiu vyskupu, praneša Vilniaus arkivyskupija.
Prieš keletą mėnesių Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą kunigą D. Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą.
Vyskupo D. Trijonio herbe vaizduojamos septynios žalios kalvos simbolizuoja Telšių miestą. Auksinė M raidė - tai Mergelė Marija, o balta lelija simbolizuoja šv. Antaną, taip pat ir šv. Kazimierą. Lotyniškas šūkis "in simplicitate et sinceritate Dei" yra paimtas iš apaštalo Pauliaus antrojo laiško korintiečiams, kuriame jis mini, kad "mes vadovavomės iš Dievo einančiu paprastumu bei nuoširdumu - ir ne kūniška išmintimi, bet Dievo malone" (2 Kor 1, 12b). Paprastumo ir nuoširdumo dorybės leidžia sutikti kasdienybėje Dievą, kviečiantį pasidaryti paprastais kaip vaikais, atvirais Jo malonei.

 

 

Atgal