VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

12.23. Dvasingumo šventė Ramygaloje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

2017 m. lapkričio 30 d. Panevėžio rajono  Ramygalos kultūros namų centro pilnutėlėje žiūrovų salėje  vyko tik ką išleistos solidžios 544 puslapių  knygos „Po Dievo dangumi – mano tauta“ (Kaunas: UAB „Spindulio spaustuvė“) pristatymas.

Knygos „Po Dievo dangumi –  mano tauta:  anotacija

Knygos anotacijoje  rašoma „Rinktinėje spausdinama išsami autentiška, tik šiai knygai parašyta, versta iš anglų kalbos, paimta iš įvairių Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos spaudos leidinių medžiaga apie tikėjimo ir lietuvybės puoselėtojos, mokytojos ir vienuolės, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos steigėjos Marijos Kazimieros Kaupaitės (1880 01 06–1940  04 17) gyvenimą, darbus, vienuolės Marijos ir kitų lietuvių beatifikacijos bylas, Šv. Kazimiero seserų kongregacijos veiklą. Tai pirmas tokios plačios apimties leidinys, skiriamas M. K. Kaupaitei bei Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Šv. Kazimiero seserų kongregacijos įsteigimo sukaktims (1907–1920–2017).

Pateikiama motinos Marijos biografija, žinios apie jos artimųjų žmonių – tėvų, brolių, seserų – gyvenimą, istorinę situaciją Lietuvoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Motinos Marijos litanija, jos autentiški laiškai seserims, Kryžiaus kelio stočių apmąstymai pagal M. K. Kaupaitės tekstus, sąsajos su dabartimi, vyskupų, kunigų, mokslininkų, kazimieriečių ir kitų vienuolių, žurnalistų, kraštotyrininkų, visuomenininkų, mokytojų, kitų autoritetų straipsniai, atsiminimai apie Šv. Kazimiero seserų kongregaciją Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Lietuvoje, Pažaislio vienuolyne, bei medžiaga apie įsimintinus atminimo renginius“.

Knygos rengėjai ir rėmėjai

Knygos sudarytojas – Ramygalos gimnazijos vyr. mokytojas Mantas Masiokas.  Jis  dar ir –  Ramygalos  Šv. Jono Krikštytojo parapijos vargonininkas. Redaktorė – Panevėžio rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Birutė Goberienė.  Knygos viršelį puošia gimnazijos abiturientės Arminos Gedgaudaitės fotografija. Tekstus iš anglų kalbos vertė Ramygalos gimnazijos anglų kalbos mokytojos Rima Kerbelienė ir Viktorija Paškevičienė su savo mokiniais. Tarp  knygos iliustracijų yra Viktorijos Paškevičienės vadovaujamo fotografijų būrelio narių foto darbai, dailės mokytojos Laimos Kiškienės mokinių piešiniai.

Knygos sudarytojas Mantas Masiokas kalbėjo, kad Panevėžio rajono savivaldybė, supratusi šios asmenybės – M. Kaupaitės svarbą, skyrė dalį lėšų leidybos darbams. Nemažai aukojo pavieniai asmenys: ramygaliečiai, kunigai, mokytojai, Seimo nariai, verslininkai ir daugelis kitų geros valios žmonių. Gal toks ir buvo Aukščiausiojo planas, kad šios knygos atsiradimas bendram tikslui turėjo suvienyti skirtingų profesijų ir nevienodo amžiaus  žmones.

Šventinis renginys Ramygalos kultūros namų centro žiūrovų salėje

Renginį, subtiliai reikšdama pagarbią meilę, vedė Kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė.

Šventinis vakaras pradėtas mini spektakliu. Parodytos scenos iš Kazimieros Kaupaitės gyvenimo – spaudos draudimo laikų.  Vaidino teatro trupė „Ąžuolynė“ (rež. Audronė Palionienė), muzikinius numerius atliko vokalinis ansamblis „Aušra“ (vad. Karolina Raziūnienė).

Knygos pristatyme dalyvavo Panevėžio vysk. emeritas Jonas Kauneckas, Panevėžio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Antanas  Pocius, kunigai –  dr. Gediminas Jankūnas, lic. Albertas Kasperavičius ir mgr. Alfredas Puško, dr. Aldona Vasiliauskienė, seserys kazimierietės iš Pažaislio, Ramygalos gimnazijos mokytojai ir gimnazistai, svečiai iš gretimų parapijų.

Birutė Goberienė kalbėjo apie išgyvenamą jaudulį, sutinkant unikalią knygą apie nepaprastą asmenybę. Knygą  ji, kaip redaktorė, daug kartų skaitė, susidūrė su įvairiais sunkumais. Be abejo, kaip užsiminė pati redaktorė, leidinį dar būtų galima tobulinti.

Džiugu, kad knyga paplis po pasaulį, tad pasklis ir žinios apie Ramygalą. Redaktorė dėkojo Mantui ir tiems, kurie ėmėsi tokių grandiozinių dalykų. Sveikindama Mantą Masioką, knygos sudarytoją, B. Goberienė kalbėjo:  „Pradėjai neįkainojamą veiklą, kurios erdvėje daug dar analogiškų darbų. Juos ir  linkiu nuveikti. Kad sugebi tai atlikti – liudija ši knyga. Pilna salė susirinkusiųjų reiškia kuo nuoširdžiausią padėką Tavo palaikytojams, rėmėjams“.

Knygos sudarytojas Mantas Masiokas kukliai kalbėjo: „Vienas tokio darbo nebūčiau padaręs. Ačiū kunigams už straipsnius, materialinę paramą, moralinį palaikymą. Dėkingas Kultūros centrui, kuris priima tokias „avantiūras“. Mantas dėkojo visiems, „žaibišku greičiu“ pastačiusiems spektaklį,  ir trupės režisierei Audronei Palionienei įteikė rožėsžiedą. Priminė rašytus projektus, akcentavo, kad be redaktorės pagalbos knygos kalba būtų buvusi gana prastoka.

Į Ramygalą atvykusios seserys kazimierietės džiaugėsi, kad dabar viename leidinyje turės visą informaciją. Ir dar sakė, kad Lietuvos bei Amerikos seserys kazimierietės, dėkodamos už knygą, lydės ir rems malda jos sudarytoją ir visus, prisidėjusius prie  rengimo bei leidybos rūpesčių ir darbų.

Dalis teatro trupės „Ąžuolynė“ artistų po spektaklio 

Kaip visada įtaigiai ir nuotaikingai kalbėjo dr. kun. Gediminas Jankūnas

Pilnutėlė Ramygalos kultūros namų centro salėje  buvo pilna žiūrovų ir klausytojų. Pirmoje eilėje iš dešinės sėdi knygos sudarytojas Mantas Masiokas, lic. kun. Albertas Kasperavičius ir Manto žmona Jolanta Masiokienė su dukrele Dominyka ant kelių  

Mantas Masiokas sulaukė gražių žodžių iš gimnazijos kolektyvo atstovų. Iš kairės: Mantas Masiokas,  Ramygalos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Regina Petrulytė ir direktorius Algis Adašiūnas 

Grupelė knygos rėmėjų, palaikytojų ir autorių su knygos sudarytoju Mantu Masioku. Iš kairės: Dr. kun.Gediminas Jankūnas (Krekenavos Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažoji bazilika), Ramygalos kultūros centro meno vadovė, režisierė Audronė Palionienė, Panevėžio rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Birutė Goberienė, Ramygalos gimnazijos vyr. m mokytojas Mantas Masiokas, pagrindinio vaidmens (Kazimieros Kaupaitės) atlikėja Aistė Čyplytė, Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Alfredas Puško, kultūros centro direktorė Loreta Kubiliūnienė. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, dėkodamas  leidinio sudarytojui už knygą, gėrėdamasis  originalia, labai kryptinga programėle, kalbėjo:  „Nieko negaliu pridėti, tik kalbėti maldas, kad žmonės daugiau pasitikėtų, melstųsi. Tada ir įvyks stebuklai“.

Dr. kun. Gediminas Jankūnas prisipažino: „Šiek tiek pavydžiu Ramygalai. Ir tęsė toliau: „Kada tik beatvažiuoju, čia tiek daug turiningų renginių... ir jie visi giliai prasmingi. O šiandienos renginys itin reikšmingas. Knygos sudarytoją Mantą norėčiau pavadinti  visų mūsų, rašiusių straipsnius, – kankintoju. Prieš metus jis kreipėsi į mane, prašydamas apžvelgti Motinos Marijos laiškus. Artėjo gavėnia, tad nutariau juos skaityti tuo metu. Skaitydamas  Motinos Marijos laiškus, ne kartą išgirdau „ją pačią kalbančią“. Pradėjo ryškėti tema, o galutinis rezultatas – straipsnis. Perskaityti laiškus – tai sužinoti, kas Marijai buvo tikėjimo džiaugsmas“.  Dr. kun. Gediminas Jankūnas neslėpė pasitenkinimo, kad Marija Kaupaitė tapo šimtmečio žmogumi: „Lietuvoje užteko žmonių, kurie pažinojo M. Kaupaitę ar žinojo apie ją ir balsavo už ją“.

Ramygalos  Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas mgr. Alfredas Puško pasakojo, kad,  atvykus į parapiją,  Mantas  pirmiausia supažindino jį su M. Kaupaitės biografija ir kriptoje esančiomis pirmojo laipsnio relikvijomis.  „Knyga – langas į pasaulį. Knyga – akstinaskiek kitaip pagalvoti apie save, savo tautos ateitį“, – tokiais žodžiais klebonas dėkojo Mantui, tapusiam leidinio varikliu.

Dr. Aldona Vasiliauskienė, pasisakydama apie pristatomą knygą, akcentavo daug gerų jos ypatybių ir  dėkojo sudarytojui, į šį unikalų leidinį  patalpinusiam ir jos straipsnį. Sveikintoja puikiai žino, kiek daug pastangų, sveikatos ir laiko reikia paaukoti  renkant, dėstant ir telkiant straipsnius į visumą, kol susidėlioja  knyga. Ypatingą padėką išreiškė teatro grupei, gebėjusiai režisierės sumąstytus  epizodus atlikti taip nuoširdžiai ir uždegančiai,  kad žiūrovas pajuto spaudos draudimo laikais jaunimo patirtą mokslo godulį ir  suvokė knygos svarbą žmogaus gyvenime. Pakerėjo Mariją Kaupaitę vaidinusios aktorės paprastumas. Labai žavėjo vaikai, jų betarpiškumas, paprastumas: jie, kaip ir visi artistai, nevaidino – jie gyveno scenoje. Tai buvo nuostabus įvadas į knygos pristatymą...

Knygos sudarytojas Mantas Masiokas priminė susirinkusiesiems, kad ji  rengta  priešlapyje išvardytomis keliomis intencijomis. Atkreipė dėmesį, kad leidinio turinį praturtinančios  nuotraukos ir piešiniai – tai mokytojų ir jų gabių, talentingų mokinių nuopelnas.  Graži užsienio kalbų mokytojų ir mokinių  dovana –  dalykiškai  iš anglų kalbos išversti tekstai.

Seserys kazimierietės ragino susirinkusiuosius dėkoti Šventajai Dvasiai,  įkvėpusiai darbui ir davusiai drąsos. Juk tokio pobūdžio renginys liudija Ramygalos bendruomenės gyvybingumą. Per Motiną Mariją skleidžiasi šiluma, gerumas, prigimtinė tautos dvasia.

Knygos pasirodymo proga sveikinimo žodį tarė  Panevėžio rajono savivaldybės vicemeras Antanas Pocius. Perskaitytas  Seimo narės Rasos Juknevičienės sveikinimas. Knygos „katalizatoriui“ Mantui dėkojo Ramygalos seniūnijos vadovas  Valdas Chirv.  Panevėžio  Katechetikos centro atstovė, Ramygalos gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Milda Švelnienė  akcentavo, kad knyga nebūtų išaugusi  be  sudarytojo Manto Masioko šeimos palaikymo. Tad dėkojo žmonai už supratingumą ir  nuoširdžią paramą.

Gimnazijos direktorius Algis Adašiūnas džiaugėsi mokytojo atlikto darbo rezultatu: „Rašytas žodis pasilieka ilgam. O jūs, taip pat  kaip ir Kazimiera Kaupaitė – esate po Dievo dangumi“.

Mantą Masioką knygos sutiktuvių proga sveikino parapijos choristai, vietos bendruomenės atstovai. Atvyko ir vargonininkės iš kitų –  Pumpėnų, Ukmergės – parapijų.

Kiekvienam kalbėtojui buvo įteiktas  rožės žiedas, o knygos sudarytojas Mantas Masiokas dovanojo knygą.

Po renginio salėje  nusitęsė ilga eilutė norinčiųjų gauti autografą.

Šv. Mišios Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

Knygos sutiktuvės užbaigtos šv. Mišiomis Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kurias aukojo Panevėžio vysk. emeritas Jonas Kauneckas (jis pasakė pamokslą), Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos klebonas  dr. Gediminas Jankūnas,  Pandėlio Švč. Mergelės Marijos vardo,  Panemunio  Švč. Trejybės ir Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijų klebonas lic. Albertas Kasperavičius ir Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas mgr. Alfredas Puško.

Šv. Mišios aukotos už Garbingosios Dievo tarnaitės Motinos Marijos (Kazimieros Kaupaitės) LSSC  beatifikacijos bylos eigą. Beatifikacijos byla pradėta išeivijoje – 1986 m. Čikagos arkivyskupijoje. 2010 m. popiežiui Benediktui XVI leidus, motinai Marijai Kazimierai Kaupaitei suteiktas Garbingosios Dievo tarnaitės titulas. Primintina, kad Šv. Mišios beatifikacijos bylos intencija Ramygaloje ir JAV Čikagos seserų kazimieriečių motiniškųjų namų koplyčioje aukojamos kiekvieno mėnesio pirmą  šeštadienį. 

 

Atgal