VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

02.27. Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejiniai renginiai Ukrainoje – Ivano-Frankivskas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

 

Be pagrindinės tarptautinės mokslinės konferencijos Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino 400 metų jubiliejui Lvove, buvo organizuotos  ir lokalinės mokslinės praktinės konferencijos.

Rugsėjo 23 d. tokia konferencija vyko Ivano-Frankivske Kristaus Karaliaus vienuolyno konferencijų salėje, perpildytoje parapijiečių bei svečių. Į jubiliejinę konferenciją atvyko dvasininkų, vienuolių, pasauliečių ne tik iš Prieškarpatės srities centro, bet ir Užkarpatės bei užsienio, tad konferencija iš planuotos lokalinės apimties tapo tarptautine. Dalyvius vienijo šv. Bazilijaus Didžiojo, šv. Juozapato, metropolito Josyfo Veljamino Rutskio asmenybės, 400 metų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istorija bei jų pasekėjų – vienuolių bazilijonų veikla.

Sveikinimo žodį tarė vienuolyno igumenas mgr. t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM. Jo kalbą papildė jubiliejui skirta videomedžiaga apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordiną.

Metropolito Josyfo Veljamino Rutskio filosofijos – teologijos studijų bazilijonų instituto patristikos dėstytojas br. Orestas (Ivanas Dvernytckis) OSBM skaitė pranešimą  „Šventas Bazilijus Didysis – įstatymų kūrėjas Rytų vienuolijai“. Prelegentas kalbėjo ir apie vienuolinio gyvenimo ištakas.

Imstyčevo vienuolyno igumeno dr. t. Pavlo (Mychailo Krečuno)OSBM  pranešimo tema „Šventas Juozapatas Kuncevičius kaip tikėjimo liudytojas“.

Dr. Aldona Vasiliauskienė savo pranešime – „Lietuvos ir Ukrainos šventieji: Kazimieras ir Juozapatas“ – analizavo jų  gyvenimo analogijas,  dėstomas mintis  iliustruodama lentelėmis, schemomis bei nuotraukomis. Pranešimą  ji užbaigė konferencijos dalyvius apdovanodama iš Lietuvos atsivežtais šv. Kazimiero paveikslėliais bei paaiškindama, kodėl šv. Kazimieras nutapytas su trimis rankomis.

Konferencijos dalyvius Ivano-Frankivsko Kristaus Karaliaus vienuolyno konferencijų salėje sveikina vienuolyno igumenas  t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM

prezidiume sėdi vienuoliai bazilijonai:  br. Orestas (Ivanas Dvernytckis) OSBM (kairėje) ir t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM  (dešinėje)

dr. Aldona Vasiliauskienė Kristaus Karaliaus bazilijonų vienuolynui įteikia išaustą paveikslą „Kristaus malda Alyvų kalne“. Tai Vilniaus arkikatedros administratoriaus  dekano  Virginijaus Česnulevičiaus dovana ukrainiečių dvasininkams

Grupelė Ivano-Frankivsko Kristaus Karaliaus bazilijonų vienuoliai. Iš kairės: t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM,  diakonas Vasylis (Petro  Ohirko) OSBM, vienuolyno igumenas  t. Juozapatas (Andrijus Chaimykas) OSBM,  t. Klymentijus (Dmytro Šuvaras)  OSBM  ir t. Danyjilas (Andrijus Sikora) OSBM

t. Pavlo (Petro Jachimecas) OSBM ir t. Pantalejmonas  (Mychailas Salamacha) OSBM  Vilniuje prie Šv. Kazimiero bažnyčios. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Be to, prelegentė apžvelgė 16-kos metų veiklą Lietuvoje, tyrinėjant Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino istoriją bei skleidžiant apie jį žinias, akcentavo Bazilionų mokyklos darbus, garsinant vienuolių bazilijonų vardą, iškeliant Vilniaus Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje dirbusius dvasininkus, ypač t. Pavlo (Petro Jachimecą) OSBM veiklą, suburiant Graikų apeigų katalikų parapiją, organizuojant piligrimines keliones, bendradarbiaujant su Marijos radiju, stiprinant ukrainiečių ir Vilniaus Šv. Mikalojaus tikinčiųjų bendrystę.  

Dr. A. Vasiliauskienė konferencijos organizatoriui   Kristaus Karaliaus bazilijonų vienuolyno igumenui mgr. t. Juozapatui (Andrijui Chaimykui) OSBM įteikė  Vilniaus arkikatedros bazilikos administratoriaus dekano kun. Virginijaus Česnulevičiaus dovaną 400 metų bazilijonų ordino jubiliejaus proga  – nuostabiai atrodantį  tautodailininkų išaustą  paveikslą „Kristaus malda Alyvų kalne“.

Romos Popiežiškojo saleziečių universiteto doktorantas t. Vasylis Ilykas pranešime  „Šventas Juozapatas Romos archierėjų (arkivyskupų) laiškuose“ pasidalijo savo tyrinėjimų rezultatais, kalbėjo apie šventojo kanonizacijos  bylos procesą. 

Konferencijos dalyviai galėjo detaliai susipažinti su metropolito Josyfo Veljamino Rutskio veikla, žiūrėdami jo atminimo įamžinimui sukurtą filmą. Nors filme skambėjo baltarusių kalba, tačiau ukrainiečiai viską puikiai suprato.

Konferencijos pabaigoje organizuota knygos „Tėvų bazilijonų Kristaus Karaliaus vienuolynas Maizliuose“ prezentacija. Ją pristatė leidinio sudarytojas –  salezietis t. Orestas Smycniukas SDB (publicistas, istorikas, kraštotyrininkas). Knygos sutiktuvių proga kalbėta apie įvairiašakę ir ilgametę vienuolių bazilijonų veiklą Ivano-Frankivske.

Maloni staigmena – tik ką išleista t. Irynėjaus Nazarko OSBM  knygelė  „Metropolitas Josyfas Veljaminas Rutskis (1574–1637), kurią Ivano-Frankivsko Kristaus Karaliaus vienuolyno vadovybė padovanojo kiekvienam  konferencijos dalyviui.

Ivano-Frankivske leidžiamuose laikraščiuos  džiaugtasi, kad konferencijos pranešimai nebuvo „sausi“ informacine gausa: jie buvo gyvi, šilti ir nuoširdūs. Ši jubiliejinė konferencija, kaip ir daugelis renginių, organizuojamų Kristaus Karaliaus parapijoje, vienijo visus dalyvius – dvasininkus, vienuolius, pasauliečius ir jungė  juos į vieningą bazilijonišką bendruomenę. Kaip rašė spaudoje Darija Narivna, šiuo visuomenės skaldymosi, skausmo, neaiškumo,  netikrumo laiku itin svarbūs tokie subūrimai, teikiantys džiaugsmą ir viltį.

Periodikoje detalizuoti pozityvūs konferencijos rezultatai, būtent:  plačiau sužinota apie Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino įkūrėjų dvasingumą ir didvyriškumą, susipažinta su prie vienuolynų įsikūrusių bendruomenių veikla, išsamiai apibūdinti  Lietuvoje  Ordino garbei atliekami darbai, išgirsta daug  naujos informacijos apie mokinių skaičiumi  nedidelę,  tačiau didžią savo dvasia  Bazilionų mokyklą.

Atgal