VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

04.27. „Marijos radijas“ ir skapiškėnai

Dr. Aldona Vasiliauskienė  

 

„Marijos radijo“ savanorės Skapiškyje tęsiasi daugiau dešimtmetį. Kai tik „Marijos radijo“ bangos pasiekė Skapiškį (Kupiškio r.), atsirado klausytojų ir tuo pačiu katalikiškų laidų radijo rėmėjų. 2011 m. Skapiškyje privačiai lankėsi viena „Marijos radijo“ laidų vedėja, kuri susižavėjusiu skapiškėnais, pakvietė į radijo studiją Vilniuje. Skapiškėnai kalbėję per „Marijos radiją“ tapo pirmaisiais Kupiškio dekanate.

Ir pagaliau šįmet, klebono Alberto Kasperavičiaus iniciatyva, į Skapiškį atvyko „Marijos radijo“ savanorės iš Utenos.

„Marijos radijo“ savanorės Skapiškyje

Šių metų balandžio 15 d. Skapiškyje pirmąsyk lankėsi „Marijos radijo“ savanorės, dalyvavo šv. Mišiose Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje, kurias aukojo klebonas kun. Albertas Kasperavičius. Gražiai giedojo Skapiškio parapijos choras vadovaujamas Astos Davolienės. Reikia pasakyti, kad choras, nepaisant, kad keletas pasitraukė, vis pasipildo naujais dainininkais.

 Po šv. Mišių savanorės iš Utenos:  Violeta Jacevičienė, Jolita  Stundžienė ir Alvyda Kapušinskienė  bendravo su parapijiečiais, pasimeldė prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus.

Malonėmis garsėjantis Švč. Mergelės Marijos paveikslas

Švč. Mergelės Marijos paveikslą puošia votai – tai individualios padėkos už patirtas malonės. O pati didžiausia malonė – bažnyčios išgelbėjimas.

„Marijos radijo“ savanorės  išgirdo pasakojimą, apie tai, kad karo metu, bombarduojant Skapiškį, ilgametis parapijos klebonas (1925–1956) kan. Nikodemas Kasperiūnas (1872 01 02–1896 05 18–1956 02 13), meldėsi prie Švč. Mergelės Marijos paveikslo, prašydamas Dievo Motiną apsaugoti bažnyčią. Jo maldą Marija išgirdo: iš lėktuvo ant bažnyčios numesta bomba pramušė lubose skylę ir įsmigo giliai į žemę ties Marijos altoriumi. Skylė buvo užkalta skarda ir per visą sovietmetį, visi lankantieji bažnyčią žinojo, kad ten yra bomba – vaikams buvo prigrasyta – negalima atsistoti ant skardos – bomba sprogs. Ačiū Dievui, niekas nepaskundė sovietinei valdžiai – būtų buvęs puikus pretekstas uždaryti Lietuvoje dar vieną bažnyčią.

Apie bombą buvo pranešta tik atėjus Nepriklausomybei. Išminuotojai, ją išvežę į poligoną, kažkam sakė, kad labai laiku pranešta – galėjo savaime sprogti.

Lurdas Skapiškio bažnyčios šventoriuje

„Marijos radijo“ savanorės apžiūrėjo kanauninko N. Kasperiūno Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios šventoriuje pastatytą Lurdą.  

Lurdas – miestas Prancūzijos pietuose, Pirėnų kalnų papėdėje prie Ispanijos sienos. Čia Masabielės uolos grotoje 1858 m. įvyko Švč. Mergelės Marijos – Nekaltojo Prasidėjimo aštuoniolika Apsireiškimų Bernadetai Subiru (1844 01 07–1879 04 16). Grota Lurde, šalia ištryškęs vandens šaltinis, pastatytos didžiulės šventovės garsėja tuo, kad čia įvyko ne vienas stebuklingas išgijimas. Tai viena populiariausių vietų krikščioniškajame pasaulyje, kur piligrimai stebuklingo šaltinio vandenyje ieško ne tik dvasinio, bet ir fizinio išgijimo.

Kalbant apie Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimus Lurde, būtina pažymėti, kad daugelyje pasaulio tautų puoselėjama religinė – etnokultūrinė idėja, kuri išreiškiama statant Lurdo grotas. Lurdą įvykusį stebuklą žymi grotoje pastatytos Dievo Motinos ir jai besimeldžiančios Bernadetos skulptūros.

Be Prancūzijos, panašių grotų atsirado ir kitose katalikiškose šalyse.

Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios šventoriuje prie kan. N. Kasperiūno kapo ir Lurdo. Marijos radijo savanorės su Skapiškio giesmininkais ir klebonu

Marijos radijo savanorės su klebonu kun. Albertu Kasperavičiumi. Iš kairės sėdi: Jolita Stundžienė, Violeta Jacevičienė ir Alvyda Kapušinskienė

Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje prie malonėmis garsėjančio Švč. Mergelės Marijos paveikslo. Iš dešinės: klebonas kun. Albertas Kasperavičius, Violeta Jacevičienė, Alvyda Kapušinskienė ir Jolita Stundžienė

2012 m. prie „Marijos radijo“ atstovybės Vilniuje. Iš kairės: skapiškietis  tautodailininkas, tremtinys Bronius Bickus, dr. Aldona Vasiliauskienė, prof. Vilija Targamadzė ir Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius. Nuotraukos iš dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Lietuvoje Lurdo grotų statymo, papročių puoselėjimo bei specifinių apeigų atlikimo prie jų idėja pradėta realizuoti 1898 m. Palangoje. Lietuvoje žinoma 30 Lurdų, vienas iš jų – Skapiškyje. Kada jis pastatytas, nepavyko nustatyti, tik ant šv. Bernadetos postamento yra 1938 metų data. Kol kas nežinomas ir Lurdą statęs meistras.

Į Amžinybę iškeliavus kan. Nikodemui Kasperiūnui, jis buvo palaidotas prie kadaise pastatyto Lurdo. „Marijos radijo“ savanorės kartu su choristais ir klebonu įsiamžino nuotraukoje prie kanauninko kapo.

Paroda „Pažintis su Ukrainos kultūra“

Savanorės lankėsi ir Pandėlyje, o grįždamos iš Pandėlio užsuko į straipsnio autorės sodybą, kur išgirdo pasakojimą apie Dievo tarną arkivyskupą Mečislovą Reinį (1884 02 03–1907 06 10–1926 04 05–1953 11 08) ir jo vardo įamžinimą Koplytstulpyje ir Rūpintojėlyje, apžiūrėjo parodą „Pažintis su Ukrainos kultūrą“, kurią 2012 m. atidarė Ukrainos ambasadorius Valerijus Žovtenka. „Marijso radijo“ savanorės išgirdo pasakojimą apie Rytų (Graikų) apeigų Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino, įsikūrusio Lietuvoje veiklą, 2017 m. švęstą 400 metų sudėtingą ir prasmingą ordino istoriją.

Skapiškėnų „ryšiai“ su „Marijos radiju“

Reikia pasakyti, kad  daugelis skapiškėnų nuo pat pradžių (kai Skapiškyje jau buvo galima girdėti) klauso „Marijos radiją“ – ypač didelė paguoda buvo šv. Mišios, transliuojamos per „Marijos radiją“, kai keletą metų skapiškėnams pamaldos buvo problema. Skapiškėnai –  radijo klausytojai atsiliepdavo į paraginimus paremti „Marijos radiją“. Aukos buvo perduodamos įvairiais būdais. Straipsnio autorė ne kartą į „Marijos radijo“ atstovybę Vilniuje yra atvežusi savo kaimynų šviesios atminties Aldonos Kytrienės (1932 01 01–2015 11 19), o taip pat  Elenutės ir Broniaus Stuokų nemažas pinigines sumas. Ir dabar Elenutė Stuokienė  susitikime su savanoriais, paaukojo beveik visą tremtinės pensiją – 40 eurų.

O pirmoji pažintis su „Marijos radiju“ – Skapiškyje 2011 m. apsilankiusi Vilniaus universiteto  filosofijos fakulteto Edukologijos katedros habil. dr. prof. Vilija Targamadzė, tuomet  viena iš itin populiarių „Marijos radijo“ laidų „Socialinių problemų karuselė“, „Meilės ir vilties“ rubrikos „Meilė tiesoje“ vedėjų. Profesorė buvo sujaudinta skapiškėnų betarpišku nuoširdumu, pagarba istorijai ir nūdienai. 2012 m. birželio 25 d. „Marijos radijo“ Vilniaus atstovybėje prof. V. Targamadzė kalbino  atvykusius skapiškėnus: seniūną Valdą Juškevičių, Bronių Bickų ir dr. Aldoną Vasiliauskienę, kad šie visus „Marijos radijo“ klausytojus supažindintų su Skapiškio miestelio kultūros paminklais, su Dievo Skapiškiui atsiųstomis asmenybėmis, garsinančiomis miestelį.

Per „Marijos radijo“ eterį buvo kalbėta apie Skapiškio liaudies teatrus, jų festivalius ir vadovę- režisierę Vitą Vadoklytę. Skleistos žinios apie asmenybes, kuriančias meno paminklus –tremtinį  Bronių Bickų. Jis papasakojo apie ką tik atidengtą ir pašventintą stogastulpį Maironiui. Pristatytos rašančios ir leidžiančios unikalius leidinius – pedagogės Aliutė Elena Markevičiūtė (1923 04 29–2017 01 10)ir Stanislova Mažeikytė, liaudies menininkas Paulinas Kaluina (1933 03 02–2017 01 02)ir kiti.

Kalbėta apie Aldonos Vasiliauskienės parengtą parodą „Pažintis su Ukrainos kultūra“ ir Skapiškio vardo garsinimą Ukrainoje per iš šios šalies atvykstančius svečius, bei šią parodą atidariusį Ukrainos ambasadorių Lietuvos Respublikoje Valerijų Žovtenką.

Pristatyti ir kiti Skapiškiui svarbūs akcentai. Radijo laida buvo transliuota  2012 m. liepos ir liepos 10 dienomis.

Skapiškėnai tapo pirmaisiais Kupiškio dekanate, prabilusiais per „Marijos radiją“ į jos klausytojus Lietuvoje ir už jos ribų. Prabėgus šešetui metų, klebono kun. A. Kasperavičiaus iniciatyva, kaip jau žinome, į Skapiškį atvyko „Marijos radijo“ savanorės, kurioms Skapiškis buvo nauja ir įdomi vietovė. Skapiškėnams taip pat buvo didelis džiaugsmas pabendrauti su savanorėmis, tad jie reiškė  nuoširdų dėkingumą kleb. A. Kasperavičiui.

 

 

Atgal