VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

08.09. Bažnyčios atšventinimo jubiliejus

Dr. Aldona Vasiliauskienė

 

Kadaise vienuolių dominikonų Skapiškyje pastatyta mūrinė bažnyčia 2019 metais minės 200 metų jubiliejų. Po 1831 m. sukilimo carinė valdžia apkaltino vienuolius, rėmus sukilimą ir 1832 m. vienuolyną uždarė(jame įrengta ligoninė) uždarė ir bažnyčia (ji paversta sandėliu).

Vienuolyno patalpose 1854 m. buvo įsikūrę suomių gvardijos kariai, kurie dėl ištikusių ligų (šiltinės) nebegalėjo vykti į frontą. 220 jų mirė ir Skapiškyje palaidoti. Suomiai gražiai sugyveno su skapiškėnais ir dabar, kaip 1947 m. rašė  ilgametis (1925–1956) Skapiškio klebonas kanauninkas Nikodemas Kasperiūnas (1872 01 02–1896 05 18–1956 02 13) skapiškėnai puošia jų kapus. Už tai karinė Suomijos vyriausybė skapiškėnams yra pareiškusi padėką.

Irstant senajai parapijinei Šv. Lauryno kankinio bažnyčiai, tikintieji ėmėsi pastangų atgauti buvusią vienuolyno bažnyčią. Vikaro kun. Mykolo  Skorupskio iniciatyva ji sutvarkyta. 

1858m. Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus (1801 02 1–1828 09 01–1850 02 24–1875 05 17) pastangų dėka, gubernatorius Vladimiras Nazimovas buvusią vienuolyno bažnyčią sugrąžino katalikams, o vysk. M. Valančius tais pačiais metais birželio 8 d. ją pašventino Šv. Jackaus (Hiacinto) vardu ir padarė parapijine bažnyčia (o 1888 m. inventoriuje buvusi parapijinė Šv. Lauryno kankinio bažnyčia jau vadinama  kapinių Šv. Lauryno koplyčia).

Į naująją pašventintą bažnyčią iš senosios parapijinės buvo perneštas Dievo namų inventorius: Kryžiaus kelio stotys, kiti daiktai, o svarbiausia malonėmis išgarsėjęs Švč. Mergelės Marijos paveikslas.  Bajorų kaimo meistras Andriejus Kinderys nutekino Dievo stalą, kuris tebėra iki šiol.

Ta pačia proga vyskupas Motiejus Valančius pasakė pamokslą apie „arielkos“ žalingumą ir baisius girtybės vaisius. Žmonės prisiekė nebevartoti tos „smarvės“, ir šio susitikimo atminimui 1862 m. pastatė paminklą su viršuje įmūrytais buteliais – Blaivybės paminklą, kuris, 1990 m. atstatytas, tapo svarbia miestelio puošmena.

Skapiškėnai gali džiaugtis, kad  Lietuvoje yra tik dvi Šv. Hiacinto (Jackaus) vardu tituluojamos bažnyčios: abi Panevėžio vyskupijoje, abi Kupiškio dekanate – Skapiškyje ir Antašavoje.

Skapiškio parapiją aptarnaujantis kun. lic. Albertas Kasperavičius, domėdamasis Skapiškio parapijos istorine praeitimi, išsiaiškino svarbią datą – birželio 8-ąją bažnyčios atšventinimo 160 – metų jubiliejų. Šios gražios sukakties paminėjimą kleb. A. Kasperavičius organizavo 2018 m. birželio 8 d., per Švč. Jėzaus Širdies iškilmę.

Bažnyčios atšventinimo 160 metų jubiliejų sudarė kelios dalys:  supažindinimas su bažnyčios istorija; šv. Mišios; spektaklis šventoriuje,  sodybos – muziejaus lankymas ir  agapė.

Prieš šv. Mišias bažnyčioje prie Didžiojo altoriaus Kupiškio kultūros centro Skapiškio padalinio vaikų ir jaunimo teatro studijos „Ku-kū“ aktoriukai, vadovaujami režisierės Vitos Vadoklytės, papasakojo Skapiškio parapinės bažnyčios pašventinimo istoriją, didžiausią dėmesį skirdami Žemaičių vyskupui Motiejui Valančiui.  Bažnyčios istoriją skaitė šie Skapiškio vaikų ir jaunimo teatro studijos nariai: Orinta Aleknaitė, Greta Tijušaitė, Titas Bakanas, Linas Giedrys, Džiugas Meilus, Karolis Velk, Luka Janulionytė, Vygantas Rulys, Evelina Žiaugrytė, Ignas Broneika.

Prie Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios. Iš dešinės  parapijos kleb onas kun. Albertas Kasperavičius, svečias iš Panevėžio – kun. Rimantas Kaunietis ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus

Tremtinė Onutė Leknickienė prie senosios bažnyčios  restauruotos varpinės

Šventų Mišių dalyviai prie Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios, kurios paminėtas 160 metų  atšventinimo jubiliejus

Du Poviliukai: Povilas Puronas (dešinėje) ir Povilas Baltrūnas (kairėje). Vitos Vadoklytės  nuotraukos

Taip pat teatro studijos jaunuoliai perskaitė ir paties vysk. Valančiaus prisiminimus: „Birželio 7 d. Kupiškyje  Sutvirtinimą priėmė  979  žmonės. Iš ten išvažiavau į Skapiškį. Žmonės sutiko mane pora varstų prieš privažiuojant miestelį. Triumfo arkos ir vėliavos plevėsavo pakely. Čia yra dvi mūrinės bažnyčios. Viena sena, parapinė, kita nauja, kunigų dominikonų pastatyta. Pastarąją man ir žmonėms rūpinantis,  maloninga valdžia atidavė viešai katalikams naudotis. Žmonės, vadovaujami veiklaus vikaro Skarupskio, sutvarkė buvusią  dominikonų bažnyčią gražiausiai, o aš birželio 8, sekmadienį, iškilmingai pakonsekravau. Į didįjį altorių įdėjau šventų kankinių Tigrido, Bonifaco ir Julijonos relikvijas. Rytojaus dieną suteikiau sutvirtinimą 1839 asmenims. Tai atlikęs nusprendžiau grįžti namo, nes skausmas krūtinėje, alinanti šiluma ir dulkės kliudė man toliau važiuoti.“

Visus, dalyvavusius šventinėse iškilmėse, apstulbino paminėtas tūkstantinis sutvirtintųjų skaičius. Kažkada Skapiškis buvęs kultūriniu centru, aktyvus ir šiandien.  Tą paliudijo ir prasminga bažnyčios atšventinimo šventė.

Padėkos šv. Mišios už Skapiškio parapiją – buvo Pagrindinis šventės akcentas. Šv. Mišias Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje aukojo Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros vikaras kunigas Rimantas Kaunietis, dalyvaujant Skapiškio bažnyčios kunigui kun. lic. Albertui Kasperavičiui. Kun.  R.Kaunietis pasakė įspūdingą ir labai jautrų pamokslą. Pamokslininkas džiaugėsi gausiu susirinkusių į pamaldas parapijiečių būriu, kalbėjo apie parapijos bendruomenės svarbą, prisiminė istorines parapijos šaknis, kvietė tolesnei tikėjimo kelionei. Iškilmės proga pamaldos bažnyčioje buvo užbaigtos malda į Švč. Jėzaus Širdį prie Švč. Sakramento.

Šv. Mišių metu giedojo vargonininkės Astos Davolienės sutelkti bažnyčios choristai.

 Po pamaldų bažnyčioje visi šventės dalyviai buriavosi šventoriuje, kur režisierės Vitos Vadoklytės vadovaujama Skapiškio vaikų teatro studija dovanojo spektaklį  „Mintys apie Lietuvą”, skirtą Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

Režisierė Vita Vadoklytė birželio 9-ąją – su dviem  Skapiškio teatriniais kolektyvais „Stebule” bei vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-kū”  ir su  dviem skirtingais spektakliais ruošėsi vykti į Lietuvos Dainų šventės teatro dienos „Sau, tautai, žmonijai” generalinę repeticiją Telšiuose. Sužinojęs apie generalinę repeticiją Telšiuose ir, kad skapiškėnai šį spektaklį vaidins kunigų seminarijos kiemelyje, nuoširdžiai džiaugėsi ir aktoriukus pasveikino šventėje dalyvavęs Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos seminaristas – klierikas  Raimundas Zimka.

Tad atvykusieji į bažnyčios atšventinimo 160-ųjų metų jubiliejinį renginį, tarsi dalyvavo ir savo kraštą garsinančių teatro kolektyvų palydėtuvėse.

Po spektaklio visi šventės dalyviai įsiamžino nuotraukoje ant bažnyčios laiptų.

Po spektaklio kunigai, iš Panevėžio atvykusios seserys vienuolės ir keli parapijiečiai apsilankė dr. Aldonos Vasiliauskienės sodyboje (sodybos savininkė dėl ligos nedalyvavo šventėje) ir apžiūrėjo parodą „Pažintis su Ukrainos kultūra“ bei naujai pertvarkytą „Seklyčią“.

Baigiamasis šventės akcentas buvo agapė po liepom, kur kadaise stovėjusi ankstesnė parapijinė bažnyčia, per Pirmąjį pasaulinį karą vokiečių kariuomenės nugriauta. Klebonas A. Kasperavičius džiaugiasi: „nuo bažnyčios keliaujančius į agapę pasitiko Skapiškio mokyklos vaikų piešinių paroda, perteikianti šių vaikų kūrybinį žvilgsnį į bažnyčios istoriją. Agapės metu netrūko geros nuotaikos ir šilto bendravimo. Nors šiuo metu Skapiškio parapija žmonių skaičiumi mažėja ir traukiasi, džiugu, kad parapijoje esantys žmonės brangina istorinę atmintį, moka kartu švęsti, moka susitelkti rimtiems darbams ir kilniems siekiams tikėjimo kelionėje“.

Režisierė Vita Vadoklytė rašo:  „Džiugu, kad ši šventė sutelkė žmones, sustiprino bendrystės ir patriotizmo jausmą… Jautru, kada šventėje matai tautinėmis juostelėmis pasipuošusius vaikus, niekieno neragintą vyresnio amžiaus moterį – buvusią tremtinę Onutę Leknickienę pasidabinusią tautiniu kostiumu…  

Su pasididžiavimu ir  atsakomybe paminėjome Skapiškiui svarbią bažnyčios atšventinimo jubiliejinę datą bei dar vienu renginiu įprasminome visai Lietuvai ypatingus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio jubiliejinius metus“.

 

 

n/vadok1 – Tremtinė Onutė Leknickienė prie senosios bažnyčios  restauruotos varpinės

 

n/vadok2 – Šventų Mišių dalyviai prie Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios, kurios paminėtas 160 metų  atšventinimo jubiliejus

 

n/vadok3 – Du Poviliukai: Povilas Puronas (dešinėje) ir Povilas Baltrūnas (kairėje)

n/vadok1 – Tremtinė Onutė Leknickienė prie senosios bažnyčios  restauruotos varpinės

 

n/vadok2 – Šventų Mišių dalyviai prie Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios, kurios paminėtas 160 metų  atšventinimo jubiliejus

 

n/vadok3 – Du Poviliukai: Povilas Puronas (dešinėje) ir Povilas Baltrūnas (kairėje)

n/vadok1 – Tremtinė Onutė Leknickienė prie senosios bažnyčios  restauruotos varpinės

 

n/vadok2 – Šventų Mišių dalyviai prie Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios, kurios paminėtas 160 metų  atšventinimo jubiliejus

 

n/vadok3 – Du Poviliukai: Povilas Puronas (dešinėje) ir Povilas Baltrūnas (kairėje)

n/vadok3 – Du Poviliukai: Povilas Puronas (dešinėje) ir Povilas Baltrūnas (kairėje)
n/vadok3 – Du Poviliukai: Povilas Puronas (dešinėje) ir Povilas Baltrūnas (kairėje)
Atgal