VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

12.22. Skapiškio klebonas – kun. Juozas Giedraitis SJ

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Žinomi du asmenys – du Juozai Giedraičiai: vienas pasaulietis, kitas – kunigas  jėzuitas.

Pasaulietis Juozas Giedraitis

Juozas Giedraitis (1910 12 18–2008 01 12) – Lietuvos patriotas, gyvenimą atidavęs Tėvynei. 1944 m. pasitraukė  į Vakarus. Talkino VLIK’ui, rašė spaudoje. 1949 m. atvykęs į JAV, padėjo steigti Tremtinių ir Lietuvių bendruomenes, organizuoti jų veiklą. Ypač daug nuveikė Tautos fondo labui kaip pirmininkas, vėliau – kaip Garbės pirmininkas. Darbavosi įvairiose lietuviškose struktūrose, rinko lėšas VLIK’o ir katalikiškų organizacijų veiklai bei spaudai Lietuvoje finansuoti.  Dirbdamas „Royal“ firmoje Hartforde, sudarė rašomosioms mašinėlėms lietuvišką raidyną, kurį vėliau pritaikė ir vokiečių gamybos „Olympia“ mašinėlėms.

Grupelė parapijiečių prie kun. J. Giedraičio SJ  praplėsto Skapiškio klebonijos pastato. Dešinėje kraštinė Elvyra Bickuvienė

Grupelė parapijiečių prie kun. J. Giedraičio SJ praplėsto Skapiškio klebonijos pastato kitos pusės

Nedidelis tvartelis Skapiškio klebonijos kieme kun. J. Giedraičio SJ pastangomis  pertvarkytas į didelį pastatą

Kun. Juozas Giedraitis SJ  (1971 m. vasario 24 d.Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo, portretinė nuotrauka iš Lietuvos jėzuitų provincijos archyvo

 Prezidentas Valdas Adamkus 2001 m. Vasario 16-osios proga už nuopelnus Lietuvai  apdovanojo Juozą Giedraitį DLK Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.

Juozo Giedraičio kelias į kunigystę

Juozas Giedraitis, būsimasis kunigas, gimė 1927 m. kovo 12 d.  Joniškėlio parapijos Nakiškių kaime. 1943 m. rugsėjo 8 d. įstojo į Jėzaus draugijos noviciatą Pagrįžuvyje. Jį užbaigęs, persikėlė į jėzuitų namus Šiauliuose, mokėsi Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje, o po 1950-ųjų – dvejus metus lankė užsiėmimus Kauno finansų-kredito technikume. Dirbo Kauno taupomųjų kasų ir kreditų valdyboje.

1952 m. įstojo į Tarpdiecezinę kunigų seminariją Kaune. 1957 m. balandžio 17 d. vyskupo Julijono Steponavičiaus (1911 10 18–1936 06 21–1955 05 22–1991 06 18) įšventintas į kunigus. Teologijos studijas  baigė filosofijos licenciato laipsniu.

 Kunigo darbas parapijose

Kun. J. Giedraitis pastoracinį darbą pradėjo1959 metais. Vikaravo trijose parapijose:  Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo, Utenos Kristaus Žengimo į dangų ir net 10 metų Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje.

Po keturiolikos vikaravimo metų kun. J. Giedraitis SJ buvo paskirtas klebonu. Trejetą metų (1973–1976) klebonavo Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijoje, vėliau (1976–1981) – Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus), Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (1981–1987) ir  Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijose (1987–1993).

Dirbdamas Zarasuose ir Raguvoje, ėjo ir dekano pareigas. Be to, 1987 m. paskirtas Panevėžio vyskupijos Bažnytinio tribunolo viceoficiolu, o 1992 m. – to paties tribunolo oficiolu.

Kun. Juozas Giedraitis SJ Skapiškio klebonas (1976–1981)

1976 m. birželio 2 d. Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapiją kun. Juozapas Lukšas (1917 10 19–1944 03 25–1997 03 09) perdavė naujai paskirtam klebonui Juozui Giedraičiui SJ, kuris čia klebonavo iki 1981 m. Perdavime dalyvavo Bažnytinio komiteto nariai Juozas Zavadžius ir Petras Baltrūnas. Protokole pažymėta, kad  „karo metu buvo viskas labai apgriauta  ir drabužiai sunaikinti. Kun. J. Lukšas viską atnaujino iki vidutinio stovio“. O Švč. M. Marijos paveikslas  minėtame dokumente įrašytas kaip meninė vertybė.

Kun. J. Giedraičiui SJ talkino Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos  tarnaičių kongregacijos vienuolės Julija Runkelaitė ir Marytė Giedraitytė. Anot parapijiečių, kunigas buvęs uždaroko būdo, choristus vaišindavęs savo namuose... Sykį šv. Mišių metu buvęs apvogtas – iš klebonijos išnešti kilimai, dalis baldų. Elvyra Bickuvienė pasakoja, kad klebonas J. Giedraitis buvo labai malonus – nedrąsu buvo bendrauti, o klebono šeimininkė, jo sesuo Julytė Giedraitytė buvo labai graži, tvarkinga, puošusi bažnyčią, nuoširdžiai ir pasiaukojamai rengusi vaikus Pirmajai Šv. Komunijai.

Skapiškiečiai atsimena, kad kunigas, susirgęs apendicitu, kurį laiką gydėsi ligoninėje...

Remiantis bažnytinių knygų įrašais, kun. J. Giedraitis, dirbdamas Skapiškyje, 1976–1981 m. palaidojo 265 mirusiuosius (1976 m. – 17; 1977 m.  – 36; 1978 m.  – 37; 1979 m.  – 18; 1980 m.  – 40; 1981 – 17).

Kun. J. Giedraitis, be kitų palaidojimų, 1977 m. spalio 4 d. Skapiškio parapijos kapinėse palaidojo ilgamečio Skapiškio klebono (čia dirbo 1925–1956) kan. Nikodemo Kasperiūno (1872 01 22–1896 05 18–1956 02 13) 98-erių metų sulaukusią jo šeimininkę tretininkę Viktoriją Ž(i)ogūnaitę (apie 1880–1977 10 02).

Onutė Leknickienė prisimena, kad ji iš gimtojo Utenos krašto į Skapiškį 1977 m. atsivežė sergantį savo tėvelį Petrą Gruodį (1898–1978), kurį dėmesingai lankė klebonas J. Giedraitis, suteikė jam ligonių Sakramentą.

Onutė Leknickienė  Oninių švenčių metu gaudavo daug gėlių (ypač gladijolių), jas veždavo į bažnyčią, o klebonas visada rasdavo gražių padėkos žodžių. O. Leknickienė pasakojo, kad adoruotojos Šv. Juozapo  šventėje po Mišių eidavo sveikinti klebono su vardadieniu, o jos visas mergaites apdovanodavo saldainiais.

Skapiškio parapijos vizitacijos protokoluose įrašytas kunigo rūpesčiu įsigytas violetinis arnotas, vardijami kiti liturginiai drabužiai, minimi kun. J. Giedraičio pastangomis atlikti darbai: sudėti zakristijos langai, suremontuotos grindys, rekonstruotas kunigo butas (1978), nudažyta varpinė, šventoriuje atnaujinti (1979) ir pastatyti 6 nauji suolai (1980).

Altarijos namas – klebonija

Prie buvusios Dominikonų bažnyčios (1832 m. caro valdžia bažnyčią pavertė sandėliu, 1858 m. atšventinta  tapo parapijine) kanauninkoN. Kasperiūnoiniciatyva ir lėšomis 1933 m. pradėta altarijos statyba. 1940 m. priešais Skapiškio bažnyčią, beneficijos žemėje įsteigta altarija.

1944 m. bombarduojant miestelį, sudegė dviejų aukštų parapijos klebonija, buvusi prie senosios bažnyčios, bei dalis kitų parapijai priklausiusių trobesių.  Klebonas kan. N. Kasperiūnas apsigyveno savo altarijoje– ji tapo klebonija.

Klebono N. Kasperiūno pastatyta altarija buvusi nedidelė, tad į šias pareigas paskirtas kun. J. Giedraitis SJ ją išplėtė. Namo rekonstrukcijai pirmiausia reikėjo medienos, kurios sovietinė valdžia nė nesirengė skirti.

Klebonas J. Giedraitis sumaniai pasinaudojo atsiradusia proga. Kaip pasakoja skapiškietė  Elvyra Bickuvienė, Totorių kaime vyko melioracija. Bickai privalėjo nugriauti savo pastatus: namą, daržinę su tvartu, pašiūrę (juos nugriovus, valstybė išmokėdavo persikėlimo išlaidas). Bronius (1934 01 15–2018 05 07) ir Elvyra Bickai, gavę sklypą namams  statytis Skapiškio miestelyje, buvo įsigiję ir medžiagų, tad geranoriškai atsiliepė į klebono J. Giedraičio, atvykusio pas juos su tuometiniu vargonininku Leonardu Juškėnu (1939 01 25–2013 03 18), prašymą – parduoti namą kaime ir kitus pastatus: turėsiąs daug geros medienos. Bronius Bickus namą bažnyčiai atidavė už simbolinę kainą – tik 400 rub. (tai savotiška dovana, niekam kitam už tokią sumą nebūtų pardavęs). Klebono paprašyti kolūkio statybininkai Vailiusis (Valerijonas) Kytra (1915 02 21–2001 03 05), Juozas Leknickas (1932 10 08–2015 10 25) ir kiti griovė melioruojamos sodybos pastatus ir vežė prie klebonijos.  Valstybė Bickams išmokėjo 10 000 rub.

Bronius Bickus tuo metu statė savo namus, tad praplečiant kleboniją, darbuose netalkino. Iš kitur atvykę klebono pasamdyti statybininkai praplėtė ne tik gyvenamąjį namą – kleboniją, bet ir jos kieme buvusį nedidelį tvartelį, tapusį ganėtinai didžiuliu pastatu. Taigi, B. Bickaus buvusių namų mediena ir dabar  dar atlieka savo funkcijas.

Iškėlus kleboną J. Giedraitį SJ į Zarasus, parapijiečiai labai gailėjo sav o kunigėlio, o Skapiškio choristai važiuodavo jo lankyti, nes Zarasai buvo vargonininko L. Juškėno  tėviškė. Primintina, kad  L. Juškėnas Skapiškyje dirbo daugiau nei 50 metų (1962–2013), iki mirties.

Zarasų dekanas ir parapijos klebonas (1981–1987)

Kun. Juozas Giedraitis SJ 1981 m. buvo  paskirtas Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu ir Zarasų dekanu.

Iš kun. Sigito Sudento prisiminimų:

Kunigas J. Giedraitis,Zarasų dekanas,priėmė mane atostogauti, kai baigiau Kauno kunigų seminarijos I kursą. 1985 m. vasaros pradžioje nuvykau į Zarasus. Pasitiko mane griežtoku, bet šypsena nuskaidrintu veidu. Paaiškino, kokios tvarkos reikės laikytis, ir parodė, kur bus mano kambarys. Tvarka, – pasakė, – kaip seminarijoje, tik truputį laisvesnė“. Vakare pabrėžė, kad reikės laikytis silenciumo (tylos).Kambaryje nebuvo nei radijo, nei televizoriaus,tik knygos.

Kunigas J. Giedraitis buvo vienuolis, priklausė Jėzuitų ordinui, bet tai pasisakė vėliau. Jis buvo nekalbus,bet geros širdies, mėgo darną,ir, manau, buvo pedantiškai tvarkingas. Valgydavome kartu. Pavalgius turėdavau šeimininkei Julei (seseriai vienuolei)padėti sutvarkyti valgomąjį ir suplauti indus. Plaudami indus, kalbėdavome Rožinį.

Dekanas iš pradžių labai akylai mane stebėjo ir, jei kas būdavo negerai, pasakydavo (kartais su sarkazmo gaidele).Nuoširdžios būdavo dvasingumo pamokos. Daug kur dekaną lydėdavau. Kartu plaukiodavome valtele, šnekėdavomės. Išsisakę net kelis kartus Rožinius sukalbėdavome.

Jis buvo dvasingas, bet įsitempęs ir gana nervingas. Dažnai vakare ir net naktį eidavome į bažnyčią Švč. Sakramento adoracijai. Patardavo ir man taip daryti.

Kunigas gyveno tikrai pagal Jėzaus širdį. Dažna išpažintis, sakydavo,padeda būti geresniam ir kovoti su savo silpnybėmis. Mėgo būti vienas. Prieš šv. Mišias ir po jų visuomet 10 min. melsdavosi. Žmonių nepriimdavo,kol nesukalbėdavo maldų. Daug ruošdavosi pamokslams.

Šiandien džiaugiuosi, kad turėjau gerą mokytoją – kunigą ir tėvą“.

Raguvos dekanato dekanas ir parapijos klebonas  (1987–1993)

Po šešerių metų darbo Zarasuose kun. J. Giedraitis buvo paskirtas Raguvos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu  ir Raguvos dekanato dekanu. Čia dirbo iki mirties.

1987 m. paskirtas Panevėžio vyskupijos Bažnytinio Tribunolo viceoficiolu, o 1992 m. – to paties tribunolo oficiolu.

Kun. J. Giedraitis SJ  buvo griežtas, kuklus, labai mėgo tvarką, ištikimai ir sąžiningai atlikdavo jam pavestas pareigas nelengvais ateistinės propagandos laikais. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, parapijų mokyklose sėkmingai dirbo  kapeliono ir tikybos mokytojo darbą. Jis buvo mokslo ir knygos žmogus.

LKMA narys, teologijos licenciatas Raguvos dekanas ir Raguvos parapijos klebonas kun. Juozas Giedraitis SJ mirė 1993 m. rugsėjo 4 d., insulto palaužtas, sunkiai sirgęs dvi savaites iki mirties. Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse tarp buvusių bendraminčių brolių jėzuitų.

Mirus kunigui J. Giedraičiui SJ, kuris ėjo ir klebono, ir dekano, ir oficiolo pareigas, vysk. J. Preikšas (1926 10 22–1951 09 23–1984 12 02–2018 02 11) pamaldose dalyvauti negalėjo (turėjo lydėti išvykstantį Popiežių – Šventąjį Joną Paulių II). Vyskupijai atstovavo kurijos kancleris mons. Jonas Juodelis (1921 05 21–1947 06 29–2006 01 07). Pamokslą pasakė kun. Boleslovas Babrauskas SJ (1926 04 20–1960 04 13–2002 07 16). Prasmingi ir įsimintini šie jo žodžiai: „Mes šiomis dienomis susitikome su Kristaus Vietininku ir su Šventojo Petro Įpėdiniu popiežiumi Jonu Pauliumi II – a. a. kun. Juozas susitiko su pačiu Kristumi ir Šventuoju Petru“.

 

 

Atgal