VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2023.12.09.Skelbimai

 

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Perku Mišką. Moku iki 20 000 € už hektarą. Atsiskaitau sąžiningai ir greitai. Miškininkas Vitalijus.Tel. nr.: 8 610 30 722.

 

 


Informuojame, kad rengiamas Sklypų Vilkeliškių kaime (kadastro Nr. 4110/0100:13 ir 4110/0100:70) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 13 (Angelavos g. 31, kadastro Nr. 0101/0167:997), Nr. 14 (Angelavos g. 33, kadastro Nr. 0101/0167:998), Nr. 15 (Angelavos g. 35, kadastro Nr. 0101/0167:216), Nr. 16 (Angelavos g. 37, kadastro Nr. 0101/0167:217), Nr. 17 (kadastro Nr. 0101/0167:218), Nr. 18 (kadastro Nr. 0101/0167:219), Nr. 19 (kadastro Nr. 0101/0167:221 ir Nr. 20 (kadastro Nr. 0101/0167:220) inicijavimo sutarties pagrindu.

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas ir/ar TPD Nr.: Sklypų Vilkeliškių kaime (kadastro Nr. 4110/0100:13 ir 4110/0100:70) detaliojo plano sprendinių koregavimas sklypuose Nr. 13 (Angelavos g. 31, kadastro Nr. 0101/0167:997), Nr. 14 (Angelavos g. 33, kadastro Nr. 0101/0167:998), Nr. 15 (Angelavos g. 35, kadastro Nr. 0101/0167:216), Nr. 16 (Angelavos g. 37, kadastro Nr. 0101/0167:217), Nr. 17 (kadastro Nr. 0101/0167:218), Nr. 18 (kadastro Nr. 0101/0167:219), Nr. 19 (kadastro Nr. 0101/0167:221 ir Nr. 20 (kadastro Nr. 0101/0167:220) inicijavimo sutarties pagrindu.(TPD Nr. K-VT-13-22-1118)

Planuojamos teritorijos aprašymas: žemės sklypai: Angelavos g. 31, kadastro Nr. 0101/0167:997, Angelavos g. 33, kadastro Nr. 0101/0167:998, Angelavos g. 35, kadastro Nr. 0101/0167:216, Angelavos g. 37, kadastro Nr. 0101/0167:217, kadastro Nr. 0101/0167:218, kadastro Nr. 0101/0167:219, kadastro Nr. 0101/0167:221, kadastro Nr. 0101/0167:220

Dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo  2022 m. spalio 27 d. įsakymas Nr. A30-4067/22

Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius:  Fizinis asmuo

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Geri projektai “, juridinio asmens kodas 125308583, buveinės adresas Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius,  informacija teikiama  tel.: 868672572  arba el. paštu: [email protected] bei raštu adresu: Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius, projekto vadovė S. Kazlauskienė, T. Bernatavičius 

Teritorijų planavimo dokumento planavimo tikslai ir uždaviniai: performuoti sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (pagal pridedamą miesto plano ištrauką). Keičiami galiojančiame detaliajame plane nustatyti reglamentai (išskyrus Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių 315.1 ir 315.2 papunkčiuose nurodytus atvejus): žemės sklypų naudojimo būdai – G1 ir R, statinio aukštų skaičius be mansardos – 1, bendrojo ploto tankis – 0,5 ir 0,7, užstatymo intensyvumas – 0,25 ir 0,35, paviršiaus (karniz.) – <7,0. atstumas nuo žemės paviršiaus (kraigo.) –– <9,0

Kur ir kada galima susipažinti su parengtu teritorijų planavimo dokumentu:  Detaliojo plano koregavimo sprendiniais bus  galima susipažinti  nuo 2023-12-12 iki 2023-12-29 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-13-22-1118), Pilaitės seniūnijoje, Vydūno g. 20, LT-06005 Vilniuje,Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt, projekto rengėjo patalpose (Pamėnkalnio g.  25-12, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo. Informacija nuotoliniu būdu teikiama  telefonu 868672572  ir el. p.: [email protected].

Kur ir kada vyks ekspozicija ir viešas aptarimas: Detaliojo plano sprendiniai bus eksponuojami nuo 2023-12-12 iki 2023-12-29 www.tpdris.lt, www.vilnius.lt, Pilaitės seniūnijos patalpose skelbimų lentoje. Viešas svarstymas įvyks 2023-12-29 17:00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu.
Transliacijos nuoroda:  https://events.teams.microsoft.com/event/484aedd0-6319-4e08-805d-63ed6132489b@64ba0a2a-ee06-48a2-b7c0-3037ad791cdd

Informacija apie pasiūlymų teikimo tvarką ir susipažinimo su parengtais teritorijų planavimo dokumentais tvarka (iki kada, kam ir kokiu būdu visuomenės atstovai gali teikti pasiūlymus): pasiūlymus dėl detaliojo plano galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris, Nr. K-VT-13-22-1118) per visą detaliojo plano sprendinių rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.
Pasiūlymus teikusiems asmenims ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau - AIEĮ) 49 str. 16 d. nuostatomis, šiuo skelbimu informuojame, kad yra planuojama vėjo elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 30 kW, statyba greta žemiau esančioje lentelėje nurodytų žemės sklypų. Toliau lentelėje pateikiami duomenys apie žemės sklypus, kurių savininkams nepavyko įteikti registruotų laiškų AIE įstatymo 49 str. 14 d. nustatyta tvarka arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas.

Žemiau esančioje lentelėje nurodyti žemės sklypai (jų dalis) patenka į planuojamos statyti vėjo elektrinės stiebo aukščio teritoriją arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, ir jiems bus taikomi apribojimai dėl sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) statybos, nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose įrengimo ir rekreacinių teritorijų planavimo.

Toliau nurodytuose žemės sklypuose nebus ribojama objektų statyba naudojamų tik ūkininko ar įmonės, vykdančios kitą veiklą nei prieš tai nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms.

 

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į AIEĮ 49 str. 9 d. nurodytą atstumą nuo planuojamos vėjo elektrinės, kurių savininkui (-ams) nepavyko įteikti registruotų laiškų arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė adresas

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė plotas

4912-0006-0050

4912-0006-0060

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k

11,69

3365-0003-0170

3365-0003-0025

Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Barkūniškio k.

12,1800

3365-0003-0082

 

4400-0130-1322

 

Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Jackonių k.

2,4027

 

3310-0001-0027

4400-0240-4704

Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Barkūniškio k.

18,02

 

Numatoma vykdyti veikla: elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia: iki 7,5  MW

Šių sklypų savininkai turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose sąlygų[1].

Dėl papildomos informacijos gavimo apie planuojamą vėjo elektrinę arba susitarimo sudarymo, prašome, kreiptis šiais kontaktais: UAB „Sunly Land“, įmonės kodas: 305420705, adresas: Vilniaus g. 28-201, LT-01402, Vilnius, el. pašto adresas: [email protected],tel. nr. +370 6758 2881darbo dienomis 9 – 12 val. ir 13 – 16 val.

--------------

[1]Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 17 d., negavus prieštaravimo raštu per nustatytą terminą, laikoma, kad žemės sklypų ir (ar) statinių, esančių Įstatymo 49 str. 9 d. nurodytu atstumu, savininkai planuojamai didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybai neprieštarauja.

 


Pakartotinė informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Gaidynės k., unikalus Nr. 6717-0004-0006, plotas 11.9200 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6211973.67, Y: 530562.36).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 215 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju(apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.: 6717-0004-0186).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 215 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.6717-0004-0186; 6725-0007-0144; 4400-0993-2014; 4400-0154-2244; 6717-0004-0200; 4400-0074-0052. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Pakartotinė informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k., unikalus Nr. 6717-0007-0643, plotas 2.7800 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6211596.64, Y: 530033.19).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 191 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju(apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.:6717-0007-0643; 6717-0007-0647).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 191 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų ir juose esančių gyvenamųjų pastatų savininkams, turto unik. Nr.6717-0007-0643; 6717-0007-0647; 4400-0074-0052. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


UAB „Inžinerija LT“ matininkė G. Kaveckienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-2728) vykdo žemės sklypų, esančių Panevėžio mieste Marijonų g. 35 proj. skl. Nr. 57 (koordinatė X-6178448; Y-522793), ir Seinų g. 12 ir 12A proj. skl. Nr. 88 (koordinatė X-6176874; Y-521337), kadastrinius matavimus ir kviečia gretimų žemės sklypų, kad. skl. Nr.2701/0012:32 (V.Š.) ir kad. skl. Nr. 2701/0021:292 (A.J.), kad. skl. Nr. 2701/0021:293 (A.J.), savininkus / įgaliotus asmenis / paveldėtojus 2023-12-20 į (Proj. Nr. 88) 14 val. ir į (Proj. Nr. 57) 15:00 val. atvykti į ribų ženklinimą. Neatvykus ar neinformavus, darbai bus tęsiami. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Inžinerija LT“ matininkę Greta Kaveckienę adresu Perspektyvos g. 10-213, Kaunas, el. paštu [email protected] arba telefonu +370 670 65156.

Atgal