VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2023.12.23.Skelbimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 4400-2798-5895; 4400-0823-4579; 4400-5000-7226; 4400-2267-1641; 4400-2797-7828; 6615-0002-0010; 6615-0002-0011; 6615-0002-0076; 4400-2260-4059; 4400-2754-5519; 4400-2755-0946; 6615-0003-0039; 6615-0003-0015; 6615-0002-0034; 6615-0001-0042; 6615-0002-0091; 6615-0001-0008; 4400-5282-6572; 6615-0002-0111; 4400-5002-9624; 6615-0001-0001; 4400-1863-7124 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į teritoriją su statybos apribojimais[1] ir atstumo, kurį sudaro UAB „Windlita“ ar UAB „Pakruojo vėjas“, veikiančioms kartu arba atskirai (toliau – Bendrovė),planuojamas statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija), Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Bendrovė

UAB „Windlita“ ar UAB „Pakruojo vėjas“, veikiančios kartu arba atskirai. Šio informacinio pranešimo teikimo metu numatoma vykdyti veikla gali būti vykdoma arba atskirai UAB „Windlita“, arba atskirai UAB „Pakruojo vėjas“, arba skirtingomis proporcijomis šioms bendrovėms veikiant kartu. Dėl šios priežasties UAB „Windlita“ ir UAB „Pakruojo vėjas“ teikia vieną bendrą informacinį pranešimą.

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki  8000 kW, stiebo aukštis iki 170 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE01žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0450-3298, teritorijos plotas 15.9600 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Pazūkų k.

VE02žemės sklypo unikalus Nr. 6615-0001-0007, teritorijos plotas 23.7600 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonių k.

VE03žemės sklypo unikalus Nr. 4400-4998-2447, teritorijos plotas 20.7986 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonių k.

VE04žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3877-2139, teritorijos plotas 7.2663 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Ažagų k.

VE05žemės sklypo unikalus Nr. 6615-0002-0091, teritorijos plotas 22.4700 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Dragonių k.

VE06žemės sklypo unikalus Nr. 6615-0002-0031, teritorijos plotas 12.1000 ha, adresas Panevėžio r. sav., Panevėžio sen., Stačiūnų k.

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t.y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki  8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 4400-2798-5895; 4400-0823-4579; 4400-5000-7226; 4400-2267-1641; 4400-2797-7828; 6615-0002-0010; 6615-0002-0011; 6615-0002-0076; 4400-2260-4059; 4400-2754-5519; 4400-2755-0946; 6615-0003-0039; 6615-0003-0015; 6615-0002-0034; 6615-0001-0042; 6615-0002-0091; 6615-0001-0008; 4400-5282-6572; 6615-0002-0111; 4400-5002-9624; 6615-0001-0001; 4400-1863-7124; nebus galimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirti į aukščiau nurodyta paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektai statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmones, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose): ūkinės veiktos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

  1. Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;
  2. Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos turite teisę pateikti raštu per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Windlita“, juridinio asmens kodas 302409301 ir UAB „Pakruojo vėjas“, juridinio asmens kodas 305024549, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. 8 657 56631, el. pašto adresas [email protected].

----------------------

[1]Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 7167-0007-0123; 7167-0007-0017; 4400-3830-7369; 4400-3818-8257; 4400-0088-9730; 4400-3826-4781; 4400-3839-6606; 4400-3839-7490; 4400-3849-6723; 4400-3849-4740 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Radviliškio vėjas“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Radviliškio vėjas“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

RV7 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3849-4894, teritorijos plotas 32.6917 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šaukoto sen., Abrieskų k.

RV8žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3850-6684, teritorijos plotas 35.0680 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šaukoto sen., Abrieskų k.

RV9žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3850-1076, teritorijos plotas 13.3892 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šaukoto sen., Abrieskų k.

RV10žemės sklypo unikalus Nr. 7167-0007-0097, teritorijos plotas 5.2600 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šaukoto sen., Žemųjų Levikainių k.

RV11žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3826-4938, teritorijos plotas 9.5827  ha, adresas Radviliškio r. sav., Šaukoto sen., Žemųjų Levikainių k.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t.y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 7167-0007-0123; 7167-0007-0017; 4400-3830-7369; 4400-3818-8257; 4400-0088-9730; 4400-3826-4781; 4400-3839-6606; 4400-3839-7490; 4400-3849-6723; 4400-3849-4740, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Radviliškio vėjas“, juridinio asmens kodas 305020305, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. 8 657 56631, el. pašto adresas [email protected].

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 7167-0007-0123; 7167-0007-0017; 4400-3830-7369; 4400-3818-8257; 4400-0088-9730; 4400-3826-4781; 4400-3839-6606; 4400-3839-7490; 4400-3849-6723; 4400-3849-4740; 7167-0007-0120; 7167-0007-0015; 7167-0007-0084; 4400-3839-2560; 4400-1648-6429; 4400-3849-4972; 4400-3849-4040; 4400-3849-8318; 4400-3826-4849; 4400-3849-8950; 4400-3850-5210; 4400-3830-9709; 4400-3849-8361; 4400-3840-5648; 7167-0004-0047; 7167-0004-0036; 7167-0007-0107;  4400-3840-3820; 7167-0007-0024; 4400-3847-9900; 4400-3850-8902; 4400-2268-3165; 7167-0012-0006; 4400-3849-9037; 7167-0007-0020; 7167-0004-0033; 7167-0007-0108; 4400-3842-3179; 4400-3831-1181(toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais[2] ir atstumo, kurį sudaro UAB „Radviliškio vėjas“  (toliau – Bendrovė)planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). UAB „Radviliškio vėjas“ kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 169 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

RV7žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3849-4894, teritorijos plotas 32.6917 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šaukoto sen., Abrieskų k.

RV8žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3850-6684, teritorijos plotas 35.0680 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šaukoto sen., Abrieskų k.

RV9žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3850-1076, teritorijos plotas 13.3892 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šaukoto sen., Abrieskų k.

RV10žemės sklypo unikalus Nr. 7167-0007-0097, teritorijos plotas 5.2600 ha, adresas Radviliškio r. sav., Šaukoto sen., Žemųjų Levikainių k.

RV11žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3826-4938, teritorijos plotas 9.5827  ha, adresas Radviliškio r. sav., Šaukoto sen., Žemųjų Levikainių k.

RV12žemės sklypo unikalus Nr. 4400-3818-5976, teritorijos plotas 0.9392  ha, adresas Radviliškio r. sav., Šaukoto sen., Žemųjų Levikainių k.

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t.y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 7167-0007-0123; 7167-0007-0017; 4400-3830-7369; 4400-3818-8257; 4400-0088-9730; 4400-3826-4781; 4400-3839-6606; 4400-3839-7490; 4400-3849-6723; 4400-3849-4740; 7167-0007-0120; 7167-0007-0015; 7167-0007-0084; 4400-3839-2560; 4400-1648-6429; 4400-3849-4972; 4400-3849-4040; 4400-3849-8318; 4400-3826-4849; 4400-3849-8950; 4400-3850-5210; 4400-3830-9709; 4400-3849-8361; 4400-3840-5648; 7167-0004-0047; 7167-0004-0036; 7167-0007-0107;  4400-3840-3820; 7167-0007-0024; 4400-3847-9900; 4400-3850-8902; 4400-2268-3165; 7167-0012-0006; 4400-3849-9037; 7167-0007-0020; 7167-0004-0033; 7167-0007-0108; 4400-3842-3179; 4400-3831-1181; nebus galimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirti į aukščiau nurodyta paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektai statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmones, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose): ūkinės veiktos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

  1. Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;
  2. Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos turite teisę pateikti raštu per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Radviliškio vėjas“, juridinio asmens kodas 305020305, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. 8 657 56631, el. pašto adresas [email protected].

-------------------------

[1]Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

 


Pakartotinė informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k., unikalus Nr. 6717-0007-0359, plotas 2.8521 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6212397, Y: 529549).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 234 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju (apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodyto žemės sklypo savininkui, turto unik. Nr.: 6717-0007-0357).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 234 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodyto žemės sklypo savininkams, turto unik. Nr.6717-0007-0357.Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Pakartotinė informacija apie planuojamą statyti vėjo elektrinę

 

UAB „Vėjas du” (įm. k. 306246734, Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, toliau – Statytojas), informuoja, kad žemės sklype, esančiame Pasvalio r. sav., Pasvalio apylinkių sen., Stačiūnų k., unikalus Nr. 6717-0007-0643, plotas 2.7800 ha, planuoja statyti 7,2 MW ar panašios galios bei 180 metrų neįskaitant sparnuotės aukščio vėjo elektrinę (VE) (bendras VE aukštis bus iki 270 metrų) ir užsiimti elektros energijos gamybos vykdymu (VE koordinatės X: 6211596.64, Y: 530033.19).

Vadovaujantis LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (AIEĮ) 49 str. 14 d., žemės sklypams, patenkantiems į atstumą aplink planuojamą statyti VE jos stiebo aukščio ribose (arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas VE stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (šios VE atveju ji yra 191 m.) bus taikomai apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Į minėtą teritoriją patenkančių žemės sklypų savininkai turi teisę pateikti Statytojui prieštaravimą raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklype sąlygų su Statytoju(apribojimai bus taikomi, įskaitant, bet neapsiribojant, toliau nurodyto žemės sklypo savininkams, turto unik. Nr.:6717-0007-0643; 6717-0007-0647).

Vadovaujantis AIEĮ 49 str. 15 d., žemės sklypų, patenkančių į atstumą tarp teritorijos su statybos apribojimais (AIEĮ 49 str. 14 d., kuri šios VE atveju yra 191 m.) ir 49 str. 9 d. nustatyto atstumo (kuris šios VE atveju yra 720 m.), savininkams gali būti taikomi apribojimai dėl naujų AIEĮ 49 str. 9 d. numatytos paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo žemės sklype. Šie apribojimai gali būti taikomi, įskaitant, bet, neapsiribojant, toliau nurodytų žemės sklypų savininkams, turto unik. Nr.6717-0007-0643; 6717-0007-0647. Prieštaravimą Statytojui raštu dėl VE statybos per 20 d. d. nuo šios informacijos paskelbimo turi teisę pateikti 49 str. 9 d. nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į minėtą teritoriją, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su 49 str. 9 d. nurodytų naujų įvardintos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.Prieštaravimą pateikę pastatų savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti minėtas procedūras, gali sudaryti su Statytoju susitarimą dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių su pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams.

Dėl papildomos informacijos suteikimo Jūs turite teisę kreiptis į UAB „Vėjas du“, įmonės kodas 306246734, adresas Ozo g. 41-101, LT-07171 Vilnius, tel. Nr. +370 657 71340, el. p. [email protected].

 


Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno r. sav. administracijos direktoriaus 2004m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr. ĮS-1471 patvirtinto detaliojo plano koregavimą žemės sklypuose Guobų g.4,6,9,10,11, 14, 16, 18, Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj. ir galimybę susipažinti su parengto projekto sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm. kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.

Planavimo iniciatorius – privatūs asmenys.

Detaliojo plano rengėjas – architektas M. Čekaitis, Laisvės al.86, Kaunas, el.p.:

[email protected] , tel. 8-654-64286.

Planuojamos teritorijos adresas: Guobų g.4, 6,9,10,11,14,16,18 Pagirių k., Garliavos apyl. sen., Kauno raj.

Detaliojo plano tikslas - planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais, servitutų poreikio patikslinimas.

Planavimo procese SPAV atliekamas nebus.

Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2023-12-14 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Laisvės al.86, Kaune, ir Garliavos apyl. seniūnijos adresu Vytauto g.62, Garliava, Kauno r. sav.., patalpose. Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

 Atgal