VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.01.19. Skelbimai

Į LA redakciją, norėdamas padėkoti, tačiau  nepanoręs viešintis kreipėsi ,,Lietuvos aidas“ skaitytojas V.R. (pavardė redakcijai žinoma). Pasak jo, jis daugelį metų lankosi Vilniaus Vichy vandens parke (UAB „Vandens parkas") . Problema ta, kad neseniai skaitytojas pametė kasos čekį, patvirtinantį sumokėtą sumą. Metinis  abonementas, kainuojantis kelis šimtus eurų, į šį parką išduodamas remiantis būtent šiuo čekiu. Asmuo pamanė, kad šiemet bus netekęs sveikatos gerinimo  ir sporto paslaugų.

                      Dėl problemos susikrimtęs žmogus kreipėsi į Vichy vandens parką. Šią problemą itin operatyviai ir atsakingai išsprendė pardavimų vadovė  Violeta Ročienė, kuriai ir dėkojama.

LA Redakcija

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Pagėgių savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Pagėgių savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-pagegiu-rajono-savivaldybeje/.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Klaipėdos rajono savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-klaipedos-rajono-savivaldybeje/

 


2024-02-02 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Liudmilos Blažaitienės, mirusios 2023-11-02, testamentas.

 


2024-01-29 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Gelenos Leganovič, mirusios 2024-01-08, testamentas.

 


INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA PRADEDAMĄ RENGTIžemės sklypo bivylių g. 37, kaune, detaliojo plano keitimą

Detaliojo plano keitimo pagrindas:

  • 2023 m. spalio 25 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkis Nr. M-847 dėl žemės sklypo Bivylių g. 37, Kaune, detaliojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
  • 2023 m. lapkričio 17 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas Nr. A-2480dėl detaliojo plano keitimo organizavimo
  • 2023 m. lapkričio 24 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. 70-28-87
  • Detaliojo plano keitimo planavimo darbų programa

Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius

Detaliojo plano iniciatorius – Fizinis asmuo

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Polilinija“, Volungės g. 7, Didvyrių k., Kauno r. PV Justina Pliskauskienė, Tel. 8 652 71128; Architektė Indrė Satkutė, tel. 8-686-66176, el.p.: [email protected]

Planavimo tikslai ir uždaviniai – keisti žemės sklypo Bivylių g. 37, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. A-977 „Dėl žemės sklypų Bivylių g. 37, 37A ir Paltiškių g. 27A detaliojo plano patvirtinimo“, siekiant žemės sklypą Bivylių g. 37, Kaune, padalyti į keturis atskirus žemės sklypus, įsiterpusius valstybinės žemės plotus sujungti su trimis besiribojančiais atidalytais žemės sklypais, pakeisti nustatytus ir nustatyti papildomus detaliojo plano sprendinius, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.
Susipažinti su pradedamo rengti detaliojo plano keitimo procedūrų dokumentais ir stebėti proceso eigą galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje TPD Nr. K-VT-19-23-905

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau - AIEĮ) 49 str. 16 d. nuostatomis, šiuo skelbimu informuojame, kad yra planuojama vėjo elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 30 kW, statyba šalia žemiau esančioje lentelėje nurodytų žemės sklypų. Toliau lentelėje pateikiami duomenys apie žemės sklypus, kurių savininkams nepavyko įteikti registruotų laiškų AIE įstatymo 49 str. 15 d. nustatyta tvarka arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas.

Žemiau esančioje lentelėje nurodyti žemės sklypai patenka į planuojamos statyti vėjo elektrinės stiebo aukščio padauginto iš 4 teritoriją ir jam gali būti taikomi apribojimai dėl sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) statybos, nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose įrengimo ir rekreacinių teritorijų planavimo.

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į AIEĮ 49 str. 9 d. nurodytą atstumą nuo planuojamos vėjo elektrinės, kurių savininkui (-ams) nepavyko įteikti registruotų laiškų arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė adresas

Žemės sklypo adresas, kuriame planuojama vėjo elektrinė plotas

4912-0006-0076

4912-0006-0060

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

11,69 ha

4912-0006-0076

4912-0006-0060

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

11,69 ha

4912-0006-0088

4912-0006-0030

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

9,16 ha

4400-0200-5220

4912-0006-0030

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

9,16 ha

4400-1006-2621

4912-0006-0030

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

9,16 ha

4400-0266-5369

4912-0006-0030

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

9,16 ha

4912-0006-0158

4912-0006-0030

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

9,16 ha

4400-1164-8801

4912-0006-0030

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

9,16 ha

4912-0006-0018

4912-0006-0030

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

9,16 ha

4400-0266-5658

4912-0006-0030

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

9,16 ha

4400-0543-9407 

4912-0006-0030

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

9,16 ha

4400-3971-3263 

4912-0006-0030

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

9,16 ha

4400-5060-9715

4912-0006-0030

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

9,16 ha

4400-0729-1549

4912-0006-0060

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

11,69 ha

4400-0266-5658

4912-0006-0030

Kaišiadorių r. sav., Kaišiadorių apylinkės sen., Gudzenkos k.

9,16 ha

 

Numatoma vykdyti veikla: elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia: iki 7,5 MW

Informuojame, kad per 20 darbo dienų galima pateikti prieštaravimą  dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos, jei nurodytame (-uose) sklype (-uose) turite nuosavybes teise priklausančių sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų), nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose ar sklypas patenka į rekreacinę teritoriją, taip pat, jei yra pradėtos vykdyti procedūros, susijusias su naujų pirmiau nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.[1]

Dėl papildomos informacijos gavimo apie planuojamą vėjo elektrinę arba susitarimo sudarymo, prašome, kreiptis šiais kontaktais: UAB „Sunly Land“, įmonės kodas: 305420705, adresas: Vilniaus g. 28-1, LT-01402, Vilnius, el. pašto adresas: [email protected], tel. nr. +370 601 52367 darbo dienomis 9 – 12 val. ir 13 – 16 val.

------------------

[1]Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 17 d., negavus prieštaravimo raštu per nustatytą terminą, laikoma, kad žemės sklypų ir (ar) statinių, esančių Įstatymo 49 str. 9 d. nurodytu atstumu, savininkai planuojamai didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybai neprieštarauja.

 


INFORMUOJAME APIE BENDRĄJA TVARKA PRADEDAMĄ RENGTIŽEMĖS SKLYPŲ Šlavanto g. 34, 36, 38, 40, Kaune, detaliojo plano KOREGAVIMĄ

Detaliojo plano rengimo pagrindas:

  • Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 17 d. Įsakymas Nr. A-2472 dėl žemės sklypų Šlavanto g. 34, 36, 38, 40, Kaune, detaliojo plano koregavimo pradžios, planavimo tikslų ir organizavimo
  • 2023 m. gruodžio 5 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. 70-28-92
  • Žemės sklypų Šlavanto g. 34, 36, 38, 40, Kaune, detaliojo plano koregavimo planavimo darbų programa

Detaliojo plano darbų organizatorius – Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius

Detaliojo plano iniciatorius – UAB „Specialūs mechanizmai“

Detaliojo plano rengėjas - UAB „Polilinija“, Volungės g. 7, Didvyrių k., Kauno r. PV Justina Pliskauskienė, Tel. 8 652 71128; Architektė Indrė Satkutė, tel. 8-686-66176, el.p.: [email protected]

Planavimo tikslai ir uždaviniai –  Koreguoti žemės sklypų Šlavanto g. 34, 36, 38, 40, Kaune, detalųjį planą, patvirtintą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A- 4839 „Dėl žemės sklypų Plytinės g. 79, 83, 87, 91 detaliojo plano patvirtinimo“ (detaliajame plane sklypai Nr. b6, b7, b8 ir b9), siekiant pakeisti nustatytus detaliojo plano sprendinius ir nustatyti papildomus sprendinius, pakeisti ir papildyti nustatytus teritorijos naudojimo režimo ir statybos reglamentus, kurti sveiką, saugią, darnią, klimato kaitos padariniams atsparią gyvenamąją aplinką ir visavertes gyvenimo sąlygas gyvenamojoje vietovėje.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas.

Susipažinti su pradedamo rengti detaliojo plano koregavimo procedūrų dokumentais ir stebėti proceso eigą galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (proceso numeris sistemoje TPD Nr. K-VT-19-23-908).

 


Informuojame apie supaprastinta tvarka rengiamą Kauno raj. sav. Tarybos 2008 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. TS-231 patvirtinto detaliojo plano koregavimą žemės sklype Motiejaus Gustaičio g. 40, Rokų k., Rokų sen., Kauno raj.planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais patikslinimui ir galimybę susipažinti su  parengto projekto sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Kauno rajono savivaldybės administracija (įm.kodas 188756386), adresas Savanorių pr. 371, Kaunas, tel.: (8 37) 305503, www.krs.lt.
              Planavimo iniciatorius – privatus asmuo.

              Detaliojo plano rengėjas – architektas M. Čekaitis, Laisvės al.86, Kaunas, el.p.: [email protected] ,   tel. 8-654-64286.

             Planuojamos teritorijos adresas: Motiejaus Gustaičio g. 40, Rokų k., Rokų sen., Kauno raj. (kad. Nr. 5273/0013:484)

            Detaliojo plano tikslas –planuojamos teritorijos aprūpinimo inžineriniais tinklais patikslinimas.

             Planavimo procese SPAV atliekamas nebus.
             Susipažinti su parengtais detaliojo plano sprendiniais nuo 2024-01-22 (10 darbo dienų) galima LR teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt bei interneto svetainėje www.krs.lt; Kauno rajono savivaldybės adresu Savanorių pr. 371, Kaune, plano rengėjo adresu Laisvės al.86, Kaune, ir Rokų seniūnijos adresu Nemuno g. 2, Rokų k.,  Rokų sen., Kauno r. sav.., patalpose.
Pasiūlymus dėl detaliojo plano sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar planavimo iniciatorių vardu rengėjui iki detaliojo plano viešinimo pabaigos.

Atgal