VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.02.09. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


INFORMACIJA APIE PARENGTUS APIE 7,34 HA TERITORIJOS PRIE SKERSINĖS GATVĖS DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS. Informuojame apie galimybę susipažinti su parengtais Apie 7,34 ha teritorijos prie Skersinės g. detaliojo plano (TPD Nr. K-VT-13-23-494), sprendiniais. Planuojama teritorija: apie 7,34 ha ploto teritorija prie Skersinės g., Verkių seniūnijoje, Vilniuje, kurią sudaro sklypas kadastro Nr. 0101/004:1468, sklypai Skersinės g. 34 (k/Nr. 0101/004:1379), Skersinės g. 44 (k/Nr. 0101/0004:756), Skersinės g. 38A (k/Nr. 0101/0004:671), Skersinės g. 36 (k/Nr. 0101/0004:876), Skersinės g. 32 (k/Nr. 0101/0004:1482), Skersinės g. 26 (k/Nr. 0101/0004:1436) ir gretima teritorija.  Planavimo pagrindas: Vilniaus miesto savivaldybės mero 2023-06-06 potvarkis Nr. 955-272/23 „Dėl leidimo rengti apie 7,34 ha teritorijos prie Skersinės gatvės detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-06-09 įsakymas Nr. A30-1385/23 „Dėl 7,34 ha teritorijos prie Skersinės gatvės detaliojo plano darbų programos tvirtinimo“, 2023-06-14. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-100/23. Planavimo tikslai ir uždaviniai: pakoreguoti ir nustatyti Skersinės gatvės raudonąsias linijas, pertvarkyti žemės sklypų ribas atskiriant miško paskirties žemės sklypą, kitoje dalyje nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties sudalinti sklypus, nustatyti žemės naudojimo būdus (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, rekreacinės teritorijos) ir teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti susisiekimo ryšių sistemą, vykdyti institucijų išduotose planavimo sąlygose nurodytus reikalavimus. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. (85) 211 2000, el. p. [email protected]. Planavimo iniciatorius: UAB „Skersinės projektas“, į. K.305830647, Ozo g. 41 - 101, 07171 Vilnius, tel.+370 650 21192. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: (85) 261 1115, el. p. [email protected]. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. [email protected] ir Violeta Miciūtė - Bružienė, el. p. [email protected]. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka:bendroji. Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2024 m vasario 12 d. iki vasario 27 d. imtinai galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-494), planavimo organizatoriaus - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos - interneto svetainėje www.vilnius.lt (Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas),  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Verkių seniūnijoje (Kalvarijų g. 156, Vilnius) ir  projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais rengėjo kontaktais. Viešas svarstymas vyks 2024 m. vasario 28 d., 17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės 215 salėje (Konstitucijos pr. 3, Vilnius). Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-494) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


Informacija žemės sklypo savininkams, kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas

arba kuriems nepavyko įteikti registruoto laiško dėl vėjo elektrinių parko Kėdainių

rajono savivaldybėje statybos

Informuojame apie planuojamas statyti iki 8 MW galios vėjo elektrines.

Statytojas UAB „GG LTU V4“, įmonės kodas: 306112977, Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius,

+370 669 90360.

Planuojamų vėjo elektrinių vieta: Kėdainių r. sav., Truskavos sen., Ratlanksčio k., Lalų k.,

Volungiškių k.

Sklypų, kuriuose numatomos vėjo elektrinės, unikalūs Nr.: 4400-0227-9694, 5373-0002-0396,

5373-0001-0002, 5373-0001-0003, 5373-0001-0027.

Numatoma vykdyti veikla – Elektros energijos gamyba. Galimi apribojimai: nuo planuojamo

vėjo elektrinės stiebo aukščio (apie 180 m) padauginto iš 4 atstumu, atsiras apribojimai

dėl Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d. numatytos

paskirties pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo bei teritorijų rekreacijai planavimo. Turite

teisę pareikšti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų ir sudaryti

susitarimą nurodytą Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49

str. 14 ir (ar) 15 dalyse jei jūsų sklypas patenka į nurodytą 180 m., arba 720 m atstumu turite

49 str. 9 d. minimos paskirties pastatus, arba šiuo atstumu yra pradėtos vykdyti procedūros,

susijusios su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 d.

nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai

planavimu. Dėl papildomos informacijos suteikimo galite kreiptis į UAB „GG LTU V4“,

įmonės kodas: 306112977, tel.: +370 669 90360, el. paštas: [email protected], adresas:

Ozo g. 10A, LT-08200 Vilnius.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Panevėžio miesto savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-panevezio-miesto-savivaldybeje/.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Zarasų rajono savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais bei Plano tvirtinimo įsakymo projektu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-zarasu-rajono-savivaldybeje/

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3-505patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kauno miesto  savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 1999600690120092 Kauno m. Kuršių g. 9A-45, 440049774087 Kauno m., 440054750860 Kauno m. Briedžių tak. 13C,440044957254 Kauno m. Islandijos pl. 6, 440051306975 Kauno m. Islandijos pl. 217, 440038986904 Kauno m. Islandijos pl. 161, 440021417842 Kauno m. Kulautuvos g. 67A, 1999600690120058 Kauno m. Kuršių g. 9A-84, 440031053448 Kauno m., 440020236117 Kauno m. Bačkonių g. 25, 1999600690120020 Kauno m. Kuršių g. 9A-30, 440044958536 Kauno m. Briedžių tak. 1, 440023290306 Kauno m. Gervių g. 7A, 190102920377 Kauno m., 190100690076 Kauno m. Čerpių g. 12, 440006058591 Kauno m. Šilupio g. 11, 440045049446 Kauno m. Islandijos pl. 8, 528300060145 Kauno m. B. Brazdžionio g. 25A, 440017828721 Kauno m. Kulautuvos g. 49F, 440015719616 Kauno m. Savanorių pr. 410, 440008881441 Kauno m. Užnemunės g. 25, 440029255483 Kauno m. Medeinės g. 34, 440031053448  Kauno m.,  ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-kauno-miesto-savivaldybeje/.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3-505patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kauno miesto  savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 1999600690120092 Kauno m. Kuršių g. 9A-45, 440049774087 Kauno m., 440054750860 Kauno m. Briedžių tak. 13C,440044957254 Kauno m. Islandijos pl. 6, 440051306975 Kauno m. Islandijos pl. 217, 440038986904 Kauno m. Islandijos pl. 161, 440021417842 Kauno m. Kulautuvos g. 67A, 1999600690120058 Kauno m. Kuršių g. 9A-84, 440031053448 Kauno m., 440020236117 Kauno m. Bačkonių g. 25, 1999600690120020 Kauno m. Kuršių g. 9A-30, 440044958536 Kauno m. Briedžių tak. 1, 440023290306 Kauno m. Gervių g. 7A, 190102920377 Kauno m., 190100690076 Kauno m. Čerpių g. 12, 440006058591 Kauno m. Šilupio g. 11, 440045049446 Kauno m. Islandijos pl. 8, 528300060145 Kauno m. B. Brazdžionio g. 25A, 440017828721 Kauno m. Kulautuvos g. 49F, 440015719616 Kauno m. Savanorių pr. 410, 440008881441 Kauno m. Užnemunės g. 25, 440029255483 Kauno m. Medeinės g. 34, 440031053448  Kauno m.,  ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima- LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-kauno-miesto-savivaldybeje/.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3-505patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kauno miesto  savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440038986904  Kauno m. Islandijos pl. 161, 440044956774  Kauno m. Žemaičių pl. 65E, 440045357339  Kauno m. Partizanų g. 67B, 1999600690120096 Kauno m. Kuršių g. 9A-11, 1999600690450012 Kauno m. Kuršių g. 9D-26, 440016801014 Kauno m. Islandijos pl. 4,  440053361312 Kauno m., 440020422500 Kauno m. J. Skvirecko g. 19A, 440020422266 Kauno m. J. Skvirecko g. 19, 440053362353 Kauno m., 190100550020 Kauno m. Islandijos pl. 181, 1999600690120032 Kauno m. Kuršių g. 9A-50, 440038908682 Kauno m. 9-ojo Forto g. 33E, 440057787603 Kauno m. A. Sabaliausko g. 44, 528300070001 Kauno m., 525000140116 Kauno m., 440009739459 Kauno m. Gervių g. 7, 440020234577  Kauno m. Gervių g. 7B, 440020801525 Kauno m. Neveronių g. 40, 190100660016 Kauno m. Verslo g. 25, 190100660017 Kauno m. Verslo g. 27, 440009043558 Kauno m. Islandijos pl. 163D, 440008487400 Kauno m. Islandijos pl. 163C, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima - LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-kauno-miesto-savivaldybeje/.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3-505patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kauno miesto  savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 190100550048 Kauno m. Šiauriečių aklg. 30, 1999600690120048 Kauno m. Kuršių g. 9A-66, 440015039920 Kauno m. Islandijos pl. 163B, 190100660016 Kauno m. sav. Kauno m. Verslo g. 25, 190100660017 Kauno m. Verslo g. 27, 440015719592 Kauno m. Savanorių pr. 408, 440007817778 Kauno m. Briedžių tak. 2, 199560074019 Kauno m. Briedžių tak. 2, 190100490042 Kauno m. Briedžių tak. 19, 1999600690120003 Kauno m. Kuršių g. 9A-100, 1999600690120020 Kauno m. Kuršių g. 9A-30, 1999600690450107 Kauno m. Kuršių g. 9D-30, 440046829192 Kauno m., 440046829238 Kauno m. Strasbūro g. 8, 528300060152 Kauno m. Vakarinis aplinkl. 36, 440031053448 Kauno m., 1999600690120060 Kauno m. Kuršių g. 9A-86, 440053720633 Kauno m. Atramos g. 5A, 190100550317 Kauno m. Islandijos pl. 239, 190100550320 Kauno m. Islandijos pl. 237, 440049959828 Kauno m. Islandijos pl. 223, 440051306975 Kauno m. Islandijos pl. 217, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima - LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-kauno-miesto-savivaldybeje/.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3-505patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kauno miesto  savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440057331045 Kauno m. J. Skvirecko g. 21A, 199570311018/440019969498 Kauno m. Savanorių pr. 453, 4400444073906402 Kauno m. Kuršių g. 9C-24, 4400134734928801 Kauno m. Kuršių g. 9C-22, 1999600690340015 Kauno m. Kuršių g. 9C-25, 4400079462988539  Kauno m. Kuršių g. 9C-26, 529400202011/440058290872 Kauno m. Bačkonių g. 10, 1999600690120019 Kauno m. Kuršių g. 9A-3, 440016801014 Kauno m. Islandijos pl. 4, 440051890358 Kauno m. Savanorių pr. 451, 440054750860 Kauno m. Briedžių tak. 13C, 440054931112 Kauno m. Žemaičių pl. 65K, 440006058770 Kauno m. Šilupio g. 13, 1999600690120098 Kauno m. Kuršių g. 9A-82, 440054750939  Kauno m. Briedžių tak. 13R, 440020422266  Kauno m. J. Skvirecko g. 19, 440012378742 Kauno m. Piliuonos g. 116A, 440015719592 Kauno m. Savanorių pr. 408, 440057331045 Kauno m. J. Skvirecko g. 21A, 190102830016 Kauno m. Klovainių g. 14,  440046023958 Kauno m. Partizanų g. 67C, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima - LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-kauno-miesto-savivaldybeje/.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3-505patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kauno miesto  savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440006339328 Kauno m. Palemono g. 173B, 440031053448 Kauno m., 440061818080 Kauno m. Islandijos pl. 61D, 440051622176 Kauno m. Islandijos pl. 61E, 440022414464 Kauno m. Partizanų g. 85C, 440052188488 Kauno m. Islandijos pl. 235, 5290500100100002 Kauno m. Technikumo g. 2-2, 524702570003 Kauno m. Technikumo g. 2, 440005093363  Kauno m. Raudondvario pl. 159A, 1999600690120063 Kauno m. Kuršių g. 9A-89, 440008590054 Kauno m. Piliuonos g. 66, 440051306975 Kauno m. Islandijos pl. 217, 1999600690450021 Kauno m. Kuršių g. 9D-2, 440054225937 Kauno m. Šilupio g. 3C, 440051306975 Kauno m. Islandijos pl. 217, 440058771661 Kauno m. Palemono g. 173C, 440021727166 Kauno m. Gervių g. 7D, 440053362353 Kauno m., 440020423063 Kauno m. Bačkonių g. 27, 440020422266 Kauno m. J. Skvirecko g. 19, 440053361312 Kauno m., 190100060019/199970030022 Kauno m. Judrėnų g. 19A, 527300170020 Kauno m., ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima - LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-kauno-miesto-savivaldybeje/.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3-505patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kauno miesto  savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 1999600690120086 Kauno m. Kuršių g. 9A-14, 440021610406 Kauno m. Islandijos pl. 39, 440021610382 Kauno m. Medeinės g. 36, 190102920338 Kauno m. Piliuonos g. 72, 199650151018/190100060029 Kauno m. Šeduvos g. 15, 440005023478  Kauno m. Kražių g. 11, 440044949626 Kauno m. Islandijos pl. 14, 440020285334/440020285478  Kauno m. Kulautuvos g. 63A, 1999600690120087 Kauno m. Kuršių g. 9A-12, 190100490115 Kauno m. Briedžių tak. 14, 440020423063 Kauno m. sav. Kauno m. Bačkonių g. 27, 440020422266 Kauno m. J. Skvirecko g. 19, 440018286250/199400046015 Kauno m. Briedžių tak. 15, 1999600690120075 Kauno m. Kuršių g. 9A-76, 440038810383 Kauno m. Šiauriečių aklg. 32,  199400048010/190100490035 Kauno m. Briedžių tak. 22,  1999600690120012 Kauno m. Kuršių g. 9A-18,  440016801014 Kauno m. Islandijos pl. 4, 1999600690340012 Kauno m. Kuršių g. 9C-10,  440021417842 Kauno m. Kulautuvos g. 67A, 440011457920 Kauno m. Medeinės g. 32, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima - LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-kauno-miesto-savivaldybeje/.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3-505patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kauno miesto  savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440011457806 Kauno m. Islandijos pl. 37, 440016801014 Kauno m. Islandijos pl. 4, 440041203650 Kauno m. A. Sabaliausko g. 42, 440041202497 Kauno m. A. Sabaliausko g. 32, 440041203672 Kauno m., 1999600690120104 Kauno m. Kuršių g. 9A-15, 1999600690450006 Kauno m. Kuršių g. 9D-8, 440012141749 Kauno m. Raudondvario pl. 155B, 440046787291 Kauno m. Palemono g. 177A, 440051622176 Kauno m. Islandijos pl. 61E, 440057018214 Kauno m. Kulautuvos g. 45H, 440051959321 Kauno m. Verslo g. 29, 440012141749 Kauno m. Raudondvario pl. 155B, 440048081009 Kauno m. Vakarinis aplinkl. 8, 440028808852 Kauno m. Čerpių g. 14, Kauno m. Bačkonių g. 6B; Kauno m. Raudondvario pl. 157D; Kauno m. Piliuonos g. 116;   Kauno m. Kuršių g. 9A; Kauno m. Technikumo g. 2; Kauno m. Technikumo g. 2A; Kauno m. Klovainių g. 4; Kauno m. Raudondvario pl. 352, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima - LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-kauno-miesto-savivaldybeje/.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3-505patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kauno miesto  savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. Kauno m. Briedžių tak. 13N; Kauno m. Kuršių g. 9C; Kauno m. Šeduvos g. 17; Kauno m. Kuršių g. 9A-42; Kauno m. Islandijos pl. 61B;  Kauno m. Bačkonių g. 6C; Kauno m. Kuršių g. 9D,  440008881420 Kauno m. Marvelės g. 205, 190100510008 Kauno m. Briedžių tak. 13D, 1999600690450014 Kauno m. Kuršių g. 9D-3, 1999600690450013 Kauno m. Kuršių g. 9D-5, 190100060024  Kauno m. Radviliškio g. 19, 440004022231 Kauno m. Piliuonos g. 120, 524700080004 Kauno m. Liuksemburgo aklg. 19, 440006287463  Kauno m. Palemono g. 177, 440021417842 Kauno m. Kulautuvos g. 67A, 4400413518221049 Kauno m. Kuršių g. 9C-7, 1999600690120068 Kauno m. Kuršių g. 9A-93, 440018564680 Kauno m. Šiauriečių aklg. 45, 190100100060  Kauno m. Kuršių g., 440031140599   Kauno m. Marvelės g. 219,  190100130112 Kauno m. Kuršių g. 43B, 440030254209 Kauno m. sav. teritorija, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima - LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-kauno-miesto-savivaldybeje/.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3-505patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kauno miesto  savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440030326075 Kauno m. sav. teritorija, 190100080005 Kauno m. Užnerio g., 440025257345 Kauno m., 440010897648 Kauno m., 440058511827 Kauno m., 440031641884 Kauno m. sav. teritorija, 440044956374 Kauno m. sav. teritorija, 440010897748 Kauno m., 440044956420 Kauno m., 440037997469 Kauno m., 440026941428 Kauno m., 440049150123 Kauno m. sav. teritorija, 440044957839  Kauno m. sav. teritorija, 440021583464 Kauno m. sav. teritorija, 440049152918  Kauno m. sav. teritorija, 440049157548 Kauno m. sav. teritorija, 440021583186 Kauno m. sav. teritorija, 440021583564  Kauno m. sav. teritorija, 440049151486 Kauno m. sav. teritorija, 440030414558  Kauno m. sav. teritorija, 440049157404 Kauno m. sav. teritorija, 440044951744 Kauno m. sav. teritorija, 440030321456 Kauno m., 440030416226  Kauno m. sav. teritorija, 440030414603 Kauno m. sav. teritorija, 440049153015 Kauno m. sav. teritorija, 440037999785 Kauno m. sav. teritorija, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima - LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-kauno-miesto-savivaldybeje/.

 


AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu LR susisiekimo ministro2023 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3-505patvirtintas Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo Planas Kauno miesto  savivaldybėje. Vadovaujantis Įstatymo 11, 13, 142 str. nuostatomis, žemės sklypų ir pastatų, kurių unikalūs Nr. 440027706610 Kauno m.,  440030320759 Kauno m., 440042473465 Kauno m. sav. teritorija, 440049139617 Kauno m. sav. teritorija, 440021114440 Kauno m. Gervių g. 7C, 1999600690120079 Kauno m. Kuršių g. 9A-68, 440007145760 Kauno m. Šaltupio g. 2, 440008487400 Kauno m. Islandijos pl. 163C, 440009043558 Kauno m. Islandijos pl. 163D, 190100550048  Šiauriečių aklg. 30, 440020422266 Kauno m. J. Skvirecko g. 19, 440053362353  Kauno m.,  440020423063  Kauno m. Bačkonių g. 27, 190100690046/199460059016  Kauno m. Karčiupio g. 11, 1999600690120037 Kauno m. Kuršių g. 9A-55,  1999600690120067 Kauno m. Kuršių g. 9A-92,  440020422266 Kauno m. J. Skvirecko g. 19, 440053362353 Kauno m., 190100690081 Kauno m. Karčiupio g. 4, 440019827880 Kauno m. Karčiupio g. 9, 440019887090  Kauno m. Karčiupio g. 3., 1999600690120045 Kauno m. Kuršių g. 9A-63, 1999600690120044 Kauno m. Kuršių g. 9A-62, ir kuriose Planu yra nustatytos kelių apsaugos zonų teritorijos, savininkai turi teisę kreiptis į Plano iniciatorių dėl Įstatymo 13, 142 str. dalyse nurodytos kompensacijos sumokėjimo.

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė  https://lakd.lt/.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir įsakymu galima - LR Susisiekimo ministerijos tinklapyjehttps://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybines-reiksmes-keliu-apsaugos-zonu-nustatymo-planas-kauno-miesto-savivaldybeje/.

 


Vadovaujantis 2023-01-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-63 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0700:4880 ir kad. Nr. 4110/0700:4881), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-23 įsakymu Nr. KADI-41, keitimo inicijavimo“ ir 2023-09-26 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-1404 parengtas detaliojo plano koregavimas. Planuojamos teritorijos plotas ir adresas: 0,3160 ha teritorija, Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Buivydiškių g. Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, www.vrsa.lt [email protected]  Detaliojo plano rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, Vilnius, PV G. Meidutė, tel.: 869947231, el.p.: [email protected] Planavimo uždaviniai: pakeisti detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4110/0700:627), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Buivydiškių g. 140 g., žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. SPAV: nerengiama. Koncepcija: nerengiama. Detaliojo plano koregavimas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-23-41. Parengto detaliojo plano koregavimo sprendiniai viešai eksponuojami nuo 2024-02-09 iki 2024-02-29 Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajono savivaldybės buveinėje, internetiniame puslapyje www.vrsa.lt , projekto rengėjo patalpose ir informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-23-41). Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2024-02-29 d. 12:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:

https://us02web.zoom.us/j/89773974696?pwd=dkE2VnIyTjRta2ZFbDZwVXJObkZhZz09

Susirinkimo indentifikacinis kodas: 897 7397 4696. Slaptažodis: 000000. Pasiūlymus dėl detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir (ar) informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, jei pasiūlymai buvo teikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 d.d. nuo atsakymo gavimo dienos gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.

 


Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0123:0012), esančio Kmitos g. 26, Verkių sen., Vilniaus m.sav., savininką ar naudotoją A.B., kad UAB „Lorus construction“ matininkas Marius Kundelis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-953) 2024 02 14 14:00 vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0123:0014), esančio Kmitos g. 28, Verkių  sen., Vilniaus m. sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Lorus construction“ adresu J. Kazlausko g. 21, Vilnius, el. paštu marius@lorus.ltarba telefonu +37067632459.

 


PRANEŠIMAS APIE ESMINĮ ĮVYKĮ

Bendrovės Valdybos iniciatyva ir sprendimu 2024 m. kovo mėn. 07 d. 16 00 val. šaukiamas Akcinės bendrovės „Vilniaus Lytagra“ (įmonės kodas 121320015, buveinės adresas Dariaus ir Girėno g. 93, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre) visuotinio akcininkų susirinkimas, kuris vyks bendrovės buveinėje, Dariaus ir Girėno g. 93, Vilniuje. Akcininkai registruojami nuo 15.30 val. Turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. 2023 m. Bendrovės metinis pranešimas;
 2. Auditoriaus išvada apie bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą
 3. 2023 m. bendrovės finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
 4. 2023 m. pelno ( nuostolio) paskirstymas;

5.   Audito įmonės 2024 m. rinkimas ir apmokėjimo sąlygų tvirtinimas;

6.   Bendrovės ilgalaikio turto pirkimas, pardavimas, perleidimas, nuoma ar įkeitimas, taip      

      pat laidavimas juo kitų subjektų prievolėms vykdyti;

             7.   Dėl kreditų tretiesiems asmenims suteikimo.

             8.   Valdybos rinkimai

             9.   Einamieji klausimai

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra 2024 m. kovo 02 d.

Dalyvauti ir balsuoti susirinkime turi teisę tik asmenys, buvę bendrovės akcininkais visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais bei kita informacija akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Papildomą informaciją teikia vyr. finansininkė I.Kriaučiūnienė, tel. (8-5) 2306 573.

AB „Vilniaus Lytagra“  generalinis direktorius Pranas Paškevičius.

 


2024 metų kovo 12 dieną 14 val. UAB „Vilniaus hidroprojektas“ rengia visuotinį akcininkų susirinkimą, bendrovės patalpose, adresu Kalvarijų g. 129-402, Vilnius.

Susirinkimo darbotvarkėje:

 1. 2023 m. finansinių ataskaitų tvirtinimas.
 2. 2023 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
 3. Valdybos narių atšaukimas.
 4. Valdybos narių rinkimas.
 5. Einamieji klausimai.

UAB „Vilniaus hidroprojektas“ Direktorius    

 


Pakeitus detaliojo plano koregavimo sprendinius pakartotinai informuojame, kad yra parengtas teritorijų planavimo dokumentas - Pilaitės teritorijos šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių (statybos zonos ir statybos ribų) koregavimas sklype Ragainės g. 52 (kadastro Nr. 0101/0167:757). Pagrindai: Planavimo iniciatoriaus iniciatyva Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 p. pagrindu. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, www.vilnius.lt. Rengėjas: UAB Poliplan, A. Juozapavičiaus g. 11-301, Vilnius, tel. +37067543255, el. p.: [email protected]Su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima susipažinti nuo 2024-02-13 iki 2024-02-21(10 d.d. imtinai) Vieša ekspozicija Pilaitės seniūnijos skelbimų lentoje Vydūno g. 20, Vilnius; Planavimo organizatoriaus  interneto svetainėje www.vilnius.lt; LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.ltKlaida! Neleistina nuoroda į hipersaitą.

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 6730-0009-0113; 6730-0003-0007; 6730-0009-0109; 6730-0003-0072; 6730-0005-0007; 6730-0004-0019 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į atstumą aplink UAB „Windlita“ (toliau – Bendrovė), planuojamą statyti didesnę kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose ir (arba) teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams (toliau – Teritorija su statybos apribojimais). UAB „Windlita“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 170 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2168-1132, teritorijos plotas 11.8647 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Daukučių vs.

VE2 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0003-0090, teritorijos plotas 3.5378 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Daukučių vs.

VE3 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0004-0022, teritorijos plotas 28.6800 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pabuojų k.

VE5 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0009-0141, teritorijos plotas 10.0972 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k.

VE6 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0005-0033, teritorijos plotas 6.2950 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kauklių k.

Apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Teritorijoje su statybos apribojimais, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 6730-0009-0113; 6730-0003-0007; 6730-0009-0109; 6730-0003-0072; 6730-0005-0007; 6730-0004-0019, bus negalimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirtį į aukščiau nurodytą paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektų statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai, naudojami tik ūkininko ar įmonės, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.)

Informuojame, kad Žemės sklypo savininkas turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo šiame informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose, patenkančiuose į aukščiau nurodytą veiklos vykdymo teritoriją, sąlygų su Bendrove. Rašytinisprieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Windlita“, juridinio asmens kodas 302409301, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO, PAGAL LR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO 49 STR. 16 D.

Ši informacija skelbiama vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 16 d. ir atsižvelgiant į tai, kad šių žemės sklypų savininkams nepavyko įteikti informacinių pranešimų arba šių žemės sklypų savininkų gyvenamosios vietos adresas nėra žinomas:

Unikalus Nr. 6730-0009-0113; 6730-0003-0007; 6730-0009-0109; 6730-0003-0072; 6730-0005-0007; 6730-0004-0019; 6730-0004-0041; 4400-1072-1318; 6730-0009-0051; 4400-1573-5252; 4400-0594-6332; 4400-0217-4903; 6730-0009-0088; 4400-0542-5821; 6730-0008-0135; 6730-0009-0112; 4400-2303-9989; 6730-0003-0076; 4400-3793-3588; 4400-3793-2648; 6730-0003-0009; 6730-0004-0024; 4400-2896-1475; 4400-1211-7865; 4400-1211-7665; 4400-1211-6446; 4400-0155-5628; 6730-0008-0155; 4400-0420-0468; 4400-0155-2925; 4400-0581-1294; 6730-0004-0017; 6730-0009-0001; 4400-0307-7781; 4400-2199-0629; 6730-0005-0009; 4400-0178-2938; 4400-0178-2560; 6730-0005-0112; 4400-2128-9850; 4400-0096-8136 (toliau kartu – Žemės sklypas).

Žemės sklypas patenka į teritoriją, esančią tarp teritorijos su statybos apribojimais[1] ir atstumo, kurį sudaro UAB „Windlita“ (toliau – Bendrovė)planuojamos statyti didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės stiebo aukštis metrais, padaugintas iš 4 (toliau – Galimų ribojimų teritorija). UAB „Windlita“, kaip Bendrovė suinteresuota energijos gamybos šioje didesnėje kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje vykdymu, skelbia šią informaciją apie planuojamą vėjo elektrinės statybą ir elektros energijos gamybos joje veiklą:

Numatoma vykdyti veikla

Iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės ir jai reikalingų inžinierinių tinklų statyba ir elektros energijos gamyba iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje

Vėjo elektrinės įrengtoji galia

Iki 8000 kW, stiebo aukštis iki 170 m

Veiklos vykdymo teritorija ir jos plotas, adresas

VE1 žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2168-1132, teritorijos plotas 11.8647 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Daukučių vs.

VE2 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0003-0090, teritorijos plotas 3.5378 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Daukučių vs.

VE3 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0004-0022, teritorijos plotas 28.6800 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Pabuojų k.

VE4 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0008-0025, teritorijos plotas 9.5500 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Buojaragio k.

VE5 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0009-0141, teritorijos plotas 10.0972 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kidžionių k.

VE6 žemės sklypo unikalus Nr. 6730-0005-0033, teritorijos plotas 6.2950 ha, adresas Pasvalio r. sav., Pušaloto sen., Kauklių k.

Galimi apribojimai dėl naujų pastatų statybos ir (ar) patalpų įrengimo, teritorijų rekreacijai planavimo

Dėl nurodytos Bendrovės numatomos vykdyti veiklos, t. y. iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybos ir elektros energijos gamybos iki 8000 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje, Galimų ribojimų teritorijoje, į kurią patenka Žemės sklypas, kurio unikalus Nr. 6730-0009-0113; 6730-0003-0007; 6730-0009-0109; 6730-0003-0072; 6730-0005-0007; 6730-0004-0019; 6730-0004-0041; 4400-1072-1318; 6730-0009-0051; 4400-1573-5252; 4400-0594-6332; 4400-0217-4903; 6730-0009-0088; 4400-0542-5821; 6730-0008-0135; 6730-0009-0112; 4400-2303-9989; 6730-0003-0076; 4400-3793-3588; 4400-3793-2648; 6730-0003-0009; 6730-0004-0024; 4400-2896-1475; 4400-1211-7865; 4400-1211-7665; 4400-1211-6446; 4400-0155-5628; 6730-0008-0155; 4400-0420-0468; 4400-0155-2925; 4400-0581-1294; 6730-0004-0017; 6730-0009-0001; 4400-0307-7781; 4400-2199-0629; 6730-0005-0009; 4400-0178-2938; 4400-0178-2560; 6730-0005-0112; 4400-2128-9850; 4400-0096-8136; nebus galimos šios veiklos: naujų sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) pastatų statyba, taip pat aukščiau nurodytos paskirties patalpų įrengimas kitos paskirties statiniuose ir (ar) rekonstruojant arba remontuojant statinius, keičiant statinių ir (ar) patalpų paskirti į aukščiau nurodyta paskirtį, teritorijų planavimas rekreacijai ir aukščiau nurodytos paskirties objektai statybai, išskyrus atvejus, kai šie objektai naudojami tik ūkininko ar įmones, vykdančios veiklą kitos nei aukščiau nurodytos paskirties pastatuose (patalpose): ūkinės veiktos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 9 ir 10 d.).

Aukščiau nurodytų veiklų apribojimas Galimų ribojimų teritorijoje netaikomas ir šios veiklos bus galimos šiais atvejais (LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 12 d. ir 13 d.):

 1. Jei atlikus planuojamos elektros energijos gamybos didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinėje poveikio aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai vertinimo procedūras, bus nustatyta, kad kai kuriuose žemės sklypuose, patenkančiuose į Galimų ribojimų teritoriją, atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams yra užtikrinama;
 2. Bendrovei raštu įsipareigojus naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų statytojui ar asmeniui, planuojančiam tokios paskirties patalpų įrengimą ar teritorijas rekreacijai, užtikrinti atitiktį visuomenės sveikatos saugos reikalavimams.

Vadovaujantis LR atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 15 d., prieštaravimą dėl planuojamos vėjo elektrinės statybos gali pateikti tik aukščiau nurodytos paskirties pastatų, jeigu tokių yra, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkai, taip pat asmenys, kurie pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu.

Jei esate aukščiau nurodytos paskirties pastatų, patenkančių į teritorijas, esančias Galimų ribojimų teritorijoje, savininkas, ar asmuo, kuris pradėjo vykdyti procedūras, susijusias su naujų nurodytos paskirties pastatų statyba patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu prieštaravimą dėl vėjo elektrinės statybos turite teisę pateikti raštu per 20 darbo dienų nuo šiame Informaciniame pranešime nurodytos informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą su Bendrove dėl atitikties visuomenės sveikatos saugos reikalavimams užtikrinimo arba, kai pradėtos vykdyti procedūros, susijusios su šiame Informaciniame pranešime nurodytų naujų nurodytos paskirties pastatų, patalpų įrengimu ar teritorijų rekreacijai planavimu, sudaryti susitarimą su Bendrove dėl faktiškai patirtų išlaidų, susijusių pradėtomis vykdyti procedūromis, atlyginimo tuo atveju, kai nėra galimybės užtikrinti atitikties sveikatos saugos reikalavimams. Rašytinis prieštaravimas dėl vėjo elektrinės statybos teikiamas Bendrovei šiais kontaktais: adresu Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, ir (arba) elektroninio pašto adresu [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Windlita“, juridinio asmens kodas 302409301, adresas Konstitucijos pr. 9-41, 09308 Vilnius, tel. Nr. +370 657 42 818, el. pašto adresas [email protected].

-------------------------

[1]Teritorija su statybos apribojimais – tai teritorija aplink planuojamą vėjo elektrinę jos stiebo aukščio ribose arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, jeigu tokia teritorija yra didesnė, negu vienas vėjo elektrinės stiebo aukštis aplink planuojamą elektrinę (LR Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 14 d.).

 


Atgal