VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

SKELBIMAI-2023/2024

2024.02.22.Skelbimai

 


Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo (toliau – AIEĮ) 49 str. 16 d. nuostatomis, šiuo skelbimu informuojame, kad yra planuojama vėjo elektrinių, kurių įrengtoji galia didesnė kaip 30 kW, statyba greta žemiau esančioje lentelėje nurodyto žemės sklypo. Toliau lentelėje pateikiami duomenys apie žemės sklypą, kurių savininkams nepavyko įteikti registruotų laiškų AIE įstatymo 49 str. 14 d. nustatyta tvarka arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas.

Žemiau esančioje lentelėje nurodytas žemės sklypas (jo dalis) patenka į planuojamos statyti vėjo elektrinės stiebo aukščio teritoriją arba teritoriją, kurioje nebus užtikrinta atitiktis visuomenės sveikatos saugos reikalavimams, ir jiems bus taikomi apribojimai dėl sodo namų, gyvenamosios, viešbučių, kultūros paskirties pastatų, bendrojo ugdymo, profesinių, aukštųjų mokyklų, vaikų darželių, lopšelių, mokslo paskirties pastatų, skirtų švietimo reikmėms, kitų mokslo paskirties pastatų, skirtų neformaliajam švietimui, poilsio, gydymo, sporto ir religinės paskirties pastatų, specialiosios paskirties pastatų, susijusių su apgyvendinimu (kareivinių pastatų, laisvės atėmimo vietų įstaigų) statybos, nurodytos paskirties patalpų kitos paskirties statiniuose įrengimo ir rekreacinių teritorijų planavimo.

Toliau nurodytame žemės sklype nebus ribojama objektų statyba naudojamų tik ūkininko ar įmonės, vykdančios kitą veiklą nei prieš tai nurodytos paskirties pastatuose (patalpose), ūkinės veiklos ir (ar) darbuotojų saugos ir sveikatos reikmėms.

Žemės sklypas (jo dalis), patenkantis į AIEĮ 49 str. 9 d. nurodytą atstumą nuo planuojamos vėjo elektrinės, kurių savininkams nepavyko įteikti registruotų laiškų arba kurių gyvenamosios vietos adresas nežinomas

Žemės sklypo unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė unikalus numeris

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė adresas

Žemės sklypo, kuriame planuojama vėjo elektrinė plotas

3365-0003-0170

3365-0003-0025

Alytaus r. sav., Krokialaukio sen., Barkūniškio k.

12,1800

3365-0003-0082

4400-0130-1322

Alytaus r. sav.,

Krokialaukio sen.,

Jackonių k.

2,4027

 

Numatoma vykdyti veikla: elektros energijos gamyba

Vėjo elektrinės įrengtoji galia: iki 7,5  MW

Šių sklypų savininkai turi teisę pateikti prieštaravimą raštu dėl vėjo elektrinės statybos per 20 darbo dienų nuo informacijos paskelbimo ir (arba) sudaryti susitarimą dėl veiklos žemės sklypuose sąlygų[1].

Dėl papildomos informacijos gavimo apie planuojamą vėjo elektrinę arba susitarimo sudarymo, prašome, kreiptis šiais kontaktais: UAB „Sunly Land“, įmonės kodas: 305420705, adresas: Vilniaus g. 28-201, LT-01402, Vilnius, el. pašto adresas: [email protected], tel. Nr. +37068629918 darbo dienomis 9 – 12 val. ir 13 – 16 val.

----------------------------

[1]Vadovaujantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 49 str. 17 d., negavus prieštaravimo raštu per nustatytą terminą, laikoma, kad žemės sklypų ir (ar) statinių, esančių Įstatymo 49 str. 9 d. nurodytu atstumu, savininkai planuojamai didesnės kaip 30 kW įrengtosios galios vėjo elektrinės statybai neprieštarauja.

 


Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija skelbia viešą aukcioną ir parduoda:

VOLKSWAGEN PASSAT, 2005 m., benzinas, pradinė pardavimo kaina - 820 Eur;

VOLKSWAGEN PASSAT, 2007 m., benzinas, pradinė pardavimo kaina - 1170 Eur;

Išsamesnė informacija pateikiama Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/aukcionai-/e-parduotuve

 


INFORMACIJA APIE PARENGTUS SKLYPO (KADASTRO NR. 0101/0165:50) DETALIOJO PLANO SPRENDINIUS IR PRIIMTĄ SPRENDIMĄ DĖL STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo nuostatomis buvo parengtas Sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:50) detaliojo planostrateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumentas. Planavimo organizatorius, išnagrinėjęs detaliojo plano sprendinių strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento vertinimo proceso dalyvių išvadas, 2024-01-26 priėmė galutinį sprendimą, kad Sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:50) detaliajam planui (TPD Nr. K-VT-13-23-375) strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) nebus rengiamas. Planuojama teritorija, plotas:2,5 ha ploto žemės sklypas, kadastro Nr. 0101/0165:50, Panerių seniūnijoje, Vilniuje. Detaliojoplano rengimo pagrindas:Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojo 2023-03-30 įsakymas Nr. A30-1251/23 „Dėl leidimo rengti sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:50) detalųjį planą inicijavimo sutarties pagrindu“, planavimo darbų programa, 2023-04-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-59/23. Planavimo uždaviniai:pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemės, nustatyti žemės naudojimo būdus ir privalomuosius bei papildomus teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą. Planavimo organizatorius:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, www.vilnius.lt, tel. 852112000, el. p. [email protected]. Planavimo iniciatorius: UAB „Landre“, į. k. 306126076, Smolensko g. 10-79, 03201 Vilnius, tel. 852199775. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel.: 852611115, el. p. [email protected]. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. [email protected], ir Violeta Miciūtė - Bružienė, el. p. [email protected]. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra. Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2024 m vasario 28 d. iki kovo 13 d. imtinai bei su planavimo organizatoriaussprendimu ir motyvais neatlikti Sklypo (kadastro Nr. 0101/0165:50) detaliojo planostrateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ir vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-375), planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt (skiltyse Savivaldybė – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas) ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjų kontaktais. Informacija teikiamatel. 852611115, el. p. [email protected], [email protected]. Viešas svarstymas vyks 2024 m. kovo 14 d., 16.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 829 7114 7888, slaptažodis: 743153):https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYkcOipqjwiEtwTlo7C_aXCfSrKOEDbBiB-. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-23-375) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos. 

 


Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2024 m. kovo 4 d. 13 val. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) nuotoliniame posėdyje bus svarstomi: Kalniškių kaimo senųjų kapinių (u. k. 4171), Akmenės r. sav., Papilės sen., Kalniškių k., Krioklių kaimo pirmųjų senųjų kapinių (u. k. 4174), Akmenės r. sav., Papilės sen., Krioklių k., Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapų (u. k. 40190), Kaišiadorių r. sav., Rumšiškių sen., Dovainonių k., Krioklių kaimo antrųjų senųjų kapinių (u. k. 4175), Akmenės r. sav., Papilės sen., Kalniškių k., Jonaičių I kaimo senųjų kapų (u. k. 11708), Akmenės r. sav., Papilės sen., Jonaičių I k., Viliošių kaimo senųjų kapinių (u. k. 4153), Akmenės r. sav., Akmenės sen., Viliošių k., Skapiškių kaimo senųjų kapinių (u. k. 47909), Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Skapiškių k., Jurjonų kaimo antrųjų senųjų kapinių (u. k. 24419) Klaipėdos r., sav., Vėžaičių sen., Jurjonų k., Šakinių kaimo senųjų kapinių (u. k. 24438), Klaipėdos r., sav., Vėžaičių sen., Šakinių k., Ariogalos žydų senųjų kapinių (u. k. 20737) Raseinių r. sav., Ariogalos sen., Padubysio k., Vanagų kaimo evangelikų liuteronų senųjų kapinių komplekso (45836), Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Vanagų k., Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių  palaidojimo vieta (u. k. 11237),Švenčionių r. sav., Cirkliškio sen., Cirkliškio k., Aukštaičių g., Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (u. k. 11007), Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Filicijanavo k., Pietų Lietuvos partizanų vadavietės (u. k. 29548), Druskininkų sav., Leipalingio sen., Liepiškių k., Liškiavio g. 11, 1863 m. sukilėlių kapų (u. k. 16925), Šilalės r. sav., Laukuvos sen., Rieškėtų k., Karklės kaimo pirmųjų senųjų kapinių komplekso (u. k. 35607), Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., Ambrovskių šeimos kapo rūsio (48598), Telšių r. sav., Tryškių sen., Stakminių k., Dovgialų šeimos kapo rūsio (48577), Telšių r. sav., Tryškių sen., Stakminių k., Garalių šeimos kapo rūsio (48578), Telšių r. sav., Tryškių sen., Stakminių k., Kapo rūsio (48579), Telšių r. sav., Tryškių sen., Stakminių k.,  Kunigo Ignaco Narkevičiaus kapo rūsio (48528) Telšių r. sav., Tryškių sen., Stakminių k.nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektai dėl apsaugos suteikimo ir apskaitos duomenų tikslinimo.

Su nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/A4gkzii2zjW6tfJ

 


Informuojame, kad parengtas Žemės sklypų (kadastro Nr. 0101/0101:1856 ir Nr. 0101/0101:1857) Didžiųjų Gulbinų kaime detalusis planas inicijavimo sutarties pagrindu. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Planavimo iniciatorius: MB „Ervus“, Diliaukiškio k. 3, Diliaukiškio k., Rokiškio r., atstovaujama direktoriaus Egidijaus Bertašiaus. Detaliojo plano rengėjas: UAB „Idea Urbana“, adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: [email protected]. Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė (A2006). Planavimo tikslas ir uždaviniai: nekeičiant žemės sklypų Narimanto g. 13 (kadastro Nr. 0101/0101:1856) ir sklypo (kadastro Nr. 0101/0101:1857) naudojimo paskirties ir būdo nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,4 ha. Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV neatliekamas. Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2024-03-04 iki 2024-03-18 imtinai Verkių seniūnijoje, adresu  Kalvarijų g. 156, LT-08207 Vilnius, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-13-23-280), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vilnius.lt) ir savivaldybės patalpose bei Sporto g. 10, Vilniuje, tel. (8-5) 211 3331.

Detaliojo plano projektas 2024-03-19, 16 val. ir 16.30 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Video konferencijų internetinės prisijungimo nuorodos: https://us04web.zoom.us/j/71718728329?pwd=D7uXabO0CTT4TBipfwzv8A5mBKbUIP.1

Meeting ID: 717 1872 8329. Passcode: 9Y6ngP

https://us04web.zoom.us/j/72084316395?pwd=fOA9RuKLwu1dXinaripjxPPW3XXebX.1

Meeting ID: 720 8431 6395. Passcode: 8ifSs2

Pasiūlymų teikimo tvarka:pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento organizatoriui teikiami raštu arba informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki projekto eksponavimo pabaigos ir iki viešo susirinkimo, ir jo metu. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas.


 

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos informuoja, kad 2024 m. kovo 18 d. 13 val. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (V) nuotoliniame posėdyje bus svarstomi: Balninkų senųjų kapinių (47372), Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Pryšmančių kaimo pirmųjų senųjų kapinių (u. k. 24478), Kretingos r. sav., Kretingos sen., Pryšmančių k., Šilkalnio kaimo pirmųjų senųjų kapinių (u. k. 4635), Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Šilkalnio k., Katiliškių kaimo senųjų kapinių (u. k. 4610), Šiaulių r. sav., Kuršėnų kaimiškoji sen., Katiliškių k., Vencavų dvaro ir kaimo senjų kapinių (u. k. 24443), Zarasų r. sav., Dusetų sen., Vencavų k., Čivylių kaimo senųjų kapinių (u. k. 26859), Molėtų r. sav., Suginčių sen., Čivylių k., Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos (46682), Birštono sav., Birštono sen., Žvirgždėnų k., Lietuvos partizanų Antano Bakšinsko – Aro ir Romo Treščinsko – Lazdyno kautynių ir žūties vietos (46785), Jonavos r. sav., Bukonių sen., Karaliūnų k., Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vietos (47086), Kretingos r. sav., Kartenos sen., Anužių k., Lietuvos šaulių kapų (46717), Marijampolės sav., Igliaukos sen., Kumečių k., Lietuvos partizano Vinco Pesliako – Griausmo kautynių ir žūties vietos (46665), Anykščių r. sav., Troškūnų sen., Rakutėnų k., Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vado Juozo Jasulaičio – Kazoko ir kitų partizanų kautynių ir žūties vietos (46997), Prienų r. sav., Veiverių sen., Kampinių k., Lietuvos partizanų kapo (46254), Panevėžio r. sav., Naujamiesčio sen., Naujamiesčio mstl., Lietuvos partizano Jurgio Kučinsko – Apuoko kapo (47307), Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Rudaminos mstl., Aulelių kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos partizanų komplekso (44675, 44682, 44685), Anykščių r. sav., Svėdasų sen., Aulelių k., Lietuvos partizano Vladislovo Gliožičio Ramučio ir tremtinių Gliožaičių kapo (47306), Klaipėdos r. sav., Endriejavo sen., Endriejavo mstl.nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektai dėl apsaugos suteikimo ir apskaitos duomenų tiklslinimo.

Su nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktų projektais galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/xwWbRSL4CPRejTf

 


UAB „Inžinerija LT“ matininkė G. Kaveckienė (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-2728) vykdo žemės sklypo esančio, Kauno r. sav., Vandžiogalos sen. Stankūnų k. (Proj. Nr. 1248-1) (koordinatė X-6103683; Y-496106), kadastrinius matavimus ir kviečia gretimo žemės sklypo, kad. Nr.5217/0001:186 (M.S.) ir Kauno r. sav., Vilkijos apylinkių sen. Jaučakių k. (Proj. Nr. 35-2) (koordinatė X-6099768; Y-473693), kadastrinius matavimus ir pastatų savininką, unikalus. Nr. 5294-5000-3019 ir 4400-1614-5970 (K.V.) savininkus / įgaliotus asmenis / paveldėtojus 2024-03-04 į (Proj. Nr. 35-2) 11:15 val. atvykti į ribų ženklinimą. Neatvykus ar neinformavus, darbai bus tęsiami. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Inžinerija LT“ matininkę Greta Kaveckienę adresu Perspektyvos g. 10-222, Kaunas, el. paštu [email protected] arba telefonu +370 670 65156.

Atgal