VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Skelbimai

2022.05.21.Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


Informuojame apie rengiamą Teritorijos tarp Lvovo g., Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimą inicijavimo sutarties pagrindu. Planuojama teritorija, plotas: 1,0530 ha ploto žemės sklypas Lvovo g. 25, kadastro Nr. 0101/0032:765, Šnipiškių sen., Vilniuje. Planavimo pagrindas: Vilniaus m. sav. administracijos direktoriaus pavaduotojos 2020-10-02 įsakymas Nr. A30-2460/20 „Dėl teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano keitimo inicijavimo pagrindu“, planavimo darbų programa, 2020-11-09 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. A615-67/20. Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 1-452 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ir teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano sprendinių tvirtinimo“ patvirtinto teritorijos tarp Lvovo, Giedraičių ir Krokuvos gatvių detaliojo plano (registro Nr. T00054759, senas Nr. 1440) sprendinius inicijavimo pagrindu, keičiant žemės naudojimo būdus bei kitus teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendruoju planu (registro Nr. T00056038, senas Nr. 1881). Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatyti pėsčiųjų susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, išnagrinėti planuojamų pastatų poveikį miesto panoramai nuo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nurodytų apžvalgos taškų ir nuo lokalių apžvalgos taškų, nagrinėti pastatų aukštį vertinant jų įtaką urbanistinės kalvos formavimui dešiniajame Neries krante.

Papildomi reglamentai: teritorijos tūrinės ir erdvinės kompozicijos reikalavimai, susisiekimo komunikacijų išdėstymas, automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymas. Planavimo organizatorius: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel.: (85) 211 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. 852112000, el. p. savivaldybe@vilnius.lt, www.vilnius.lt. Planavimo iniciatorius: 3 BURĖS UAB, Lvovo g. 25 - 701, Vilnius. Projekto rengėjas: UAB „Senojo miesto architektai“, Maironio g. 11, Vilnius, tel. 852611115, el. p. smartas@smartas.lt. Informaciją teikia projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, el. p. diana@smartas.lt, Violeta Miciūtė - Bružienė, el. p. violeta@smartas.lt. Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendra. Su parengtu detaliojo plano sprendinių projektu (vieša ekspozicija) nuo 2022-05-31 iki 2022-06-13 imtinai galima susipažinti TPDRIS, www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-587, planavimo organizatoriaus interneto svetainėje www.vilnius.lt ir projekto rengėjo biure, iš anksto susitarus. Viešas svarstymas vyks 2022-06-14, 17.00 val. nuotoliniu būdu. Nuoroda į viešo susirinkimo vaizdo transliaciją (ID: 884 9931 1961, slaptažodis: 493008): https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpfuCrrzojHNWosb-yoYPX0DkjdU_HN5EN. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-20-587) per visą detaliojo plano sprendinių keitimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.

 


UAB ,,OMTA" parduoda įmonės akcijas. Informacija telefonu: 865056537.


Informacija apie pradedamą žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą.

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Klaipėdos miesto ir Neringos skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 46 straipsnio 5 dalimi, informuoja, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2022 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 1P-14-(1.17 E.) ,, Dėl valstybinės žemės prie pastatų Klaipėdoje, Nemuno g. 113 ir Nemuno g. 133, paėmimo visuomenės poreikiams (Nemuno gatvės rekonstrukcijai ir eksploatacijai vykdyti) procedūros pradžios“ pradėta valstybinės žemės ploto, esančio prie pastatų Nemuno g. 113, Klaipėdoje (įskaitant: pastatą – gyvenamąjį namą, (unikalus Nr. 2193-0008-7013), pastatą – sandėlį, (unikalus Nr. 2193-0008-7024)), ir prie pastatų Nemuno g. 133, Klaipėdoje (įskaitant: pastatą – gyvenamąjį namą, (unikalus Nr. 2193-0008-8010), pastatą – sandėlį (unikalus Nr. 2193-0008-8021)), paėmimo visuomenės poreikiams (Nemuno gatvės rekonstrukcijai ir eksploatacijai vykdyti) procedūra.


1. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (įstaigos kodas 300147455), adresas: Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, vykdo valstybės ilgalaikio materialiojo turto – Tverečiaus pasienio kontrolės punkte (toliau – PKP) dalies negyvenamosios patalpos viešąjį nuomos konkursą, siekiant parinkti ūkio subjektą, turėsiantį teisę pastatyti bei eksploatuoti kavos, užkandžių – šaltų gėrimų aparatus šiame PKP.

2. Kontaktinis asmuo – Ingrida Papaurėlienė, Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė, Gedimino pr. 26, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 262 0061, el. paštas ingrida.papaureliene@pkpd.lt.

3. Konkreti informacija apie vykdomą viešą nuomos konkursą skelbiama Direkcijos interneto svetainėje adresu:  http://pkpd.lrv.lt/lt/turto-nuoma.

 


INFORMACIJA apie UAB „Supportive Electronic Service“ nebenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos ir jos komponentų paruošimo pakartotiniam naudojimui veiklos, Galinės g. 8, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius:UAB „Supportive Electronic Service“, Galinės g. 1, Galinė, Vilniaus r. sav., tel. 8 605 99033, el. p. info@rsmtrading.eu

Ataskaitos rengėjas:UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, tel. 8 5 2045139, 8 650 58894, el. p.: info@aplinkosvadyba.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:UAB „Supportive Electronic Service“ nebenaudojamos EEĮ ir jos komponentų paruošimo pakartotiniam naudojimui veikla, Galinės g. 8, Galinės k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav.

Trumpas ūkinės veiklos aprašymas: Iš atliekų surinkėjų bus priimama nebenaudojama EEĮ ir atskiri jos komponentai, paruošiami ir grąžinami atgal į rinką pakartotiniam naudojimui

Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2022 m. gegužės 23 d. iki 2022 m. birželio 6 d., Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. sav., darbo dienomis pirmadienį-ketvirtadienį nuo 8:00 iki 17:00 val., penktadienį nuo 8:00 iki 15:45 val. (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45 val.) ir ataskaitos rengėjo UAB „Aplinkos vadyba“ patalpose, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val., tel. Nr. pasiteiravimui 8 5 2045139. Taip pat parengta Ataskaita paskelbta interneto svetainėje: http://www.aplinkosvadyba.lt/poveikio-visuomenes-sveikatai-vertinimas/pvsv-ataskaitos

Viešas visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas vyks: Avižienių seniūnijos salėje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. sav., 2022 m. birželio 6 d., 17:00 val.

Pasiūlymus dėl Ataskaitos, iki viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimo, galima teikti raštu:PVSV dokumentų rengėjui - UAB „Aplinkos vadyba“, Manufaktūrų g. 20-212, Vilnius, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių priimanti institucija:  Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas, Kalvarijų


Dėl prašymų pateikimo rengiant Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Rukainių seniūnijos Rukainių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2022 m. liepos 12 d. bus pradėtas rengti 335,31 ha teritorijos Vilniaus apskrities Vilniaus rajono (savivaldybės) Rukainių seniūnijos Rukainių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2022 m. birželio 14 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo Danuta Milevič (VĮ „Valstybės žemės fondas“ Konstitucijos pr. 23A, Vilnius, tel. 868896470). Su laisvos žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt.

 


UAB „Verkių būstas” kviečia teikti pasiūlymą daugiabučio namo Marcinkevičiaus g. 31, Vilnius, stogo  karnizo pakalimo remonto darbams atlikti konkurso būdu.

Išsamiau: www.verkiubustas.com/veikla/konkursai

 

 

 

 

 

 

Atgal