VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Skelbimai

2022.06.04. Skelbimai

Brangiausiai Lietuvoje perka miškus (brandžius, jaunus, malkinius, iškirstus), žemės sodybas tel.: 8 651 39039.

 


UAB ,,OMTA" parduoda įmonės akcijas. Informacija telefonu: 865056537.

 


SKELBIAMI KONKURSAI EITI MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGAS

NACIONALINIO VĖŽIO INSTITUTO PADALINIUOSE:

 

1. Klinikinės onkologijos laboratorijoje– vyresniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 5-ių metų mokslo tiriamojo darbo patirtis virškinamojo trakto navikų srityje]

Pareiginės algos koeficientas–2,91

 

2. Genetinės diagnostikos laboratorijoje– jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:ne trumpesnė kaip 3-jų metų darbo patirtis genetinės vėžio diagnostikos srityje, taikant visuminius genų raiškos, naujos kartos sekoskaitos ir kiekybinio PGR metodus].

Pareiginės algos koeficientas–9,30

 

3. Vėžio epidemiologijos laboratorijoje– jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:mokslo tiriamojo darbo planavimo, organizavimo ir duomenų analizės metodų žinios, darbo patirtis vykdant mokslinius tyrimus

Pareiginės algos koeficientas–2,33

 

4. Molekulinės onkologijos laboratorijojemokslo darbuotojo (1,0 et.).

 [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:turėti vėžio molekulinių biožymenų identifikavimo, visuminių tyrimų, sekoskaitos, naudojant pirosekoskaitos metodą, ląstelių kultivavimo in vitro 2D/3D kultūrose,  pirminių in vitro kultūrų iš navikų ląstelių kultivavimo, sisteminių apžvalgų rengimo patirties; gebėti gryninti nukleorūgštis iš įvairių šaltinių (biologiniai tyrimuose dalyvaujančių asmenų ėminiai, bandomųjų gyvūnų ėminiai, in vitro ląstelių 2D/3D kultūros) ir vertinti išgrynintos DNR, RNR kokybę (grynumą, integralumą, koncentraciją)]

Pareiginės algos koeficientas–9,91

 

5. Molekulinės onkologijos laboratorijoje– jaunesniojo mokslo darbuotojo (1,0 et.).

 [*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai:turėti vėžio molekulinių biožymenų identifikavimo, visuminių tyrimų bibliotekų ruošimo visuminei sekoskaitai, ląstelių kultivavimo in vitro 2D/3D kultūrose patirties; gebėti gryninti nukleorūgštis iš įvairių šaltinių (biologiniai tyrimuose dalyvaujančių asmenų ėminiai, bandomųjų gyvūnų ėminiai, in vitro ląstelių 2D/3D kultūros) ir vertinti išgrynintos DNR, RNR kokybę (grynumą, integralumą, koncentraciją); turėti dokumentą, patvirtinantį kompetenciją atlikti eksperimentines procedūras su bandomaisiais gyvūnais, turėti eksperimentinių procedūrų su bandomaisiais gyvūnais patirties]

Pareiginės algos koeficientas–9,30

 

6. Imunologijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (0,5 et.).

[*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai: patirtis dirbant su tėkmės citometru, ląstelių kultūromis, atliekant imunokompetentinių ir navikinių ląstelių žymenų analizę bei vertinimą; turi išmanyti žmogaus imuninės sistemos dėsningumus, mokėti planuoti rengti, ir vykdyti mokslo tiriamąjį darbą bei dirbti su studentais]

Pareiginės algos koeficientas–5,82

 

 

Reikalavimai pretendentams:

1. Atitikti minimalius kvalifikacinius mokslo   pareigybės reikalavimus (Nacionalinio vėžio instituto Mokslo tarybos (2014-12-15 protokolas Nr. A7-7) patvirtintas mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas)

2. Būti kompetentingam eksperimentinės onkologijos srityje (*papildomi kvalifikaciniai reikalavimai įvardinti prie pareigybės)

 

Dokumentai dalyvauti konkurse:

1. prašymas dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
2. asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija;
3. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai (aukštojo mokslo diplomas, mokslinio laipsnio diplomas, licencijos ir sertifikatai ir kt.) ir jų kopijos;
4. gyvenimo aprašymas, kuriame laisva forma nurodoma mokslinė ir praktinė veikla, įgūdžiai ir dalykinės savybės (pvz., mokėjimas naudotis kompiuteriu, užsienio kalbų mokėjimas, atitinkamos srities kvalifikacijos kėlimas ir pan.);
5. išsamus mokslinių straipsnių, monografijų ir kitų mokslinių darbų sąrašas ir šių darbų – tik titulinio (1-ojo) lapo  kopijos;
6. ataskaita apie kvalifikacijos kėlimą (už pastaruosius 5 metus).

 

Dokumentus pateikti iki 2022 m. rugpjūčio 26 d.

į Personalo ir teisės skyriaus Dokumentų valdymo poskyrį (kab. Nr. A20),

adresu Nacionalinis vėžio institutas, Santariškių g. 1.

 

Pasiteiravimui: tel.: (8 5) 2190 911; el. paštas: [email protected]

 


Rengiamas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilkų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) inicijavimo sutarties pagrindu

Informuojame Jus, kad yra rengiamas Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilkų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) inicijavimo sutarties pagrindu

(TPDRIS sistemoje teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-782).

Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių koregavimas sklype Vilkų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) inicijavimo sutarties pagrindu

Planuojamos teritorijos plotas: apie 0,2114  ha

Planuojamos teritorijos adresasVilkų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) Vilniaus m.

Teritorijos planavimo dokumento rengimo pagrindas: Vilniaus m. savivaldybės administracijos  direktoriaus 2021 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. A30-3164/21su darbų programa.    Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis; 2021-11-22 Nr. A615-108/21 

Institucijų išduotos teritorijų planavimo sąlygos.

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

koreguoti Vilniaus miesto valdybos 1998 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. 246V „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano tvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (registro Nr. T00054357) sprendinius, koreguotus Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2019 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. A30-371/19 „Dėl Žvėryno šiaurinės dalies detaliojo plano sprendinių sklypuose Lokių g. 22 (dabartinis Vilkų g. 9), Lokių g. 24 (dabartinis Vilkų g. 7) ir Lokių g. 26 (dabartinis Vilkų g. 5) koregavimo tvirtinimo“, sklype Vilkų g. 5 (kadastro Nr. 0101/0031:475) inicijavimo sutarties pagrindu: pakeisti sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijų į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijų, nustatyti užstatymo intensyvumą, užstatymo tankį, statinių aukštį ir kitus teritorijos naudojimo reglamentus neviršijant Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrajame plane nustatytų reglamentų.

Papildomi planavimo uždaviniai: numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, pastatų pirmuose aukštuose numatyti komercinės paskirties patalpų paskirtis.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): nebus atliekamas

Detaliojo plano koncepcija:nerengiama

Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-782

Planavimo organizatorius:Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius, tinklalapis www.vilnius.lt,tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected], interneto svetainė:  www.vilnius.lt.

Planavimo iniciatorius:UAB „Žvėryno investicijos“; Įmonės kodas 304324586

Projekto rengėjas:UAB „Geri projektai“, įmonės kodas 125308583, buveinės adresas Pamėnkalnio g. 25-12, Vilnius,  informacija teikiama  tel.: 868672572  arba el. paštu: [email protected] bei raštu adresu: Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius  projekto vadovė S. Kazlauskienė, T. Bernatavičius 

 

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka:bendroji.

Su parengtu detaliojo plano dokumentu  bus galima susipažinti nuo 2022-06-04 iki 2022-06-21 imtinai (10 darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, kurios internetinės svetainės adresas http://www.tpdris.lt, teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-13-21-782), Vilniaus miesto savivaldybės tinklalapyje (www.vilnius.lt), skiltyje Miesto plėtra- Teritorijų planavimo viešumas.

Žvėryno seniūnijos patalpose, skelbimų lentoje  Sėlių g. 39, LT-08109, Vilnius (su pagrindiniu brėžiniu)  ir UAB “Geri projektai” patalpose (Pamėnkalnio  g. 25-12, Vilnius) darbo dienomis 9-17 val. iš anksto susitarus nurodytais projekto rengėjo kontaktais. Informacija teikiamatel.+37068672572 arba el. p.  [email protected]

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių galima teikti planavimo organizatoriui  ir rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-13-21-782 per visą detaliojo plano sprendinių koregavimo laikotarpį ikiviešo svarstymo su visuomene susirinkimo pabaigos.Viešo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.

 

Detaliojo plano koregavimo projektas bus pristatomas viešame susirinkime, kuris įvyks nuotoliniu būdu 2022 m. birželio 21 d. ir taip pat UAB “Geri projektai” patalpose (Pamėnkalnio  g. 25-12, Vilnius) nuo 17.00 val. nuotolinės vaizdo transliacijos būdu teams platformoje.

Vaizdo transliacijos nuoroda : 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2JhYTNkOTEtMjFiMy00ZWY0LWEyMWMtZjMzMmM3MWE2NmQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2264ba0a2a-ee06-48a2-b7c0-3037ad791cdd%22%2c%22Oid%22%3a%2217fd4d45-419e-4cba-83e0-8507a020583e%22%7d

 

Pasiūlymai teikiami nurodant vardą, pavardę, adresą ir pasiūlymo motyvus

Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

 


2022-06-15 d., 8.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Michail Gaidarovič, mirusio 2022-04-11, testamentas.

 


2022-06-13 d., 9.00 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiami Pelagėjos Fokinos, mirusios 2022-04-19, testamentai.

 


2022-06-13 d., 9.30 val. Vilniaus m. 40-me notaro biure (Linkmenų g. 5, Vilnius) bus skelbiamas Marijos Tomaševič, mirusios 2022-03-24, testamentas.

 


Informacija apie numatomą žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 544.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastro4110/0400:153), esančio Platiniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., savininkus apie numatomą šio žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą, įrašant formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomo žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypo savininkai gali pateikti Skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė   Marina Kamyšanskaja, tel. 8 706 86 193, el. paštas [email protected]).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkas apie numatomą aukščiau minėto žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.

 


 

Dėl parengto Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Kenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2022-06-10 ‒ 2022-06-23, darbo dienomis Skyriuje, Kalvarijų g. 147, Vilniuje, 9 aukšte, bus eksponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Vilniaus apskrities Vilniaus rajono Kalvelių seniūnijos Kenos kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas (toliau ‒ Projektas).

Projekto autorius 2022 m. birželio 14 d. ir 2022 m. birželio 21 d. nuo 9 iki 11 val. bus Skyriuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.

Suinteresuoti asmenys iki 2022 m. birželio 23 d. savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl Projekto Skyriui gali pateikti raštu.

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2022 m. liepos 7 d. 10 val., Skyriuje, 1 aukšte.

 


Informacij apie numatomą žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrius (toliau – Skyrius), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“, 544.2 papunkčiu informuoja žemės sklypo (kadastro4110/0400:153), esančio Platiniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., savininkus apie numatomą šio žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą, įrašant formavimo momentu taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Pastabas dėl numatomo žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimo žemės sklypo savininkai gali pateikti Skyriui raštu ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šio pranešimo paskelbimo dienos.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus rajono skyrių, Kalvarijų g. 147, Vilnius (atsakingas asmuo – Vilniaus rajono skyriaus vyriausioji specialistė   Marina Kamyšanskaja, tel. 8 706 86 193, el. paštas [email protected]).

Informuojame, kad nuo šios informacijos paskelbimo dienos bus laikoma, kad žemės sklypo savininkas apie numatomą aukščiau minėto žemės sklypo kadastro duomenų pakeitimą pranešta tinkamai.

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamo daugiabučių gyvenamųjų namų Laisvės pr. 53A, 55, 55A, Vilnius fasadų mūro plytų remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti [email protected].

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Čiobiškio g. 41, Laisvės pr. 47 (1 ir 2 laiptinės), Musninkų g. 18 (1 laiptinė), Musninkų g. 12 (2 laiptinė), Ukmergės g. 230 (2 laiptinė), Vilniuje laiptinių remonto darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti [email protected].

 


UAB „Šilėja“ kviečia bendroves teikti pasiūlymus UAB" Šilėja" administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų Vilniuje laiptinių, rūsio langų ir tambūro durų keitimo darbams atlikti. Smulkesnę informaciją galite gauti [email protected].

 

  

 

 

Atgal