VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Švietimas ir mokslas

11.13. Patvirtina naujos sudėties Lietuvos mokslo tarybos valdyba

 Vyriausybė patvirtino naują Lietuvos mokslo tarybos valdybą. Pagal naujus Tarybos nuostatus valdyboje dirbs 9 mokslo ir politikos įgyvendinimu suinteresuotų institucijų atstovai. Vyriausybės nutarimas įsigaliojo lapkričio 11-ąją. Pirmasis valdybos posėdis numatomas šią savaitę.

Nauji Lietuvos mokslo tarybos nuostatai įsigaliojo spalio 1 d., jais Tarybai pavesta tęsti iki šiol eitas pareigas, suteikiant strateginius klausimus spręsti Tarybos valdybai ir praplečiant veiklą ekspertinėmis funkcijomis Seimui ar Vyriausybei svarstant šalies mokslo klausimus.
Tarybos valdybą Vyriausybė tvirtina, atsižvelgdama į Seimo Švietimo ir mokslo komiteto, Švietimo ir mokslo ministerijos, Finansų ministerijos, Ūkio ministerijos, Kultūros ministerijos ir Lietuvos mokslų akademijos siūlymus. 
Naujos valdybos nariais patvirtinti: UAB „Ekspla" generalinis direktorius Kęstutis Jasiūnas, Fizinių Technologinių mokslo centro mokslo darbuotoja dr. Rasuolė Lukošė, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro Mokslo politikos analizės skyriaus vadovė Kristina Masevičiūtė, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro mokslo darbuotoja dr. Urtė Neniškytė, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas prof. Rimvydas Petrauskas, Lietuvos mokslų akademijos prezidentas prof. Valdemaras Razumas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas prof. Rimantas Rudzkis, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Skaidra Trilupaitytė, švietimo ir mokslo viceministras dr. Giedrius Viliūnas. 
Valdybos darbui vadovaus valdybos pirmininkas, išrinktas valdybos narių balsų dauguma. Valdybos posėdžiai bus rengiami kartą per mėnesį. Valdybos sprendimai tvirtinami valdybos nutarimais. 
Valdyba yra kolegialus valdymo organas, teiksiantis siūlymus Tarybos pirmininkui dėl Nuostatų, Tarybos strateginio veiklos plano, darbo reglamento, konkrečių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) konkursinio finansavimo schemų strategijos, tarptautiškumo skatinimo priemonių, dalyvavimo tarptautinėse MTEP programose, nacionalinių mokslo programų ir kitų ilgalaikių MTEP programų tematikų, teisės aktų, reglamentuojančių mokslinių tyrimų institutų steigimą, jų vertinimą ir pertvarką, projektų ir kitų su MTEP strategija susijusius klausimus. 
Valdyba vertins einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatas, praėjusių metų pajamų ir išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas, nustatys Tarybos narių, Tarybos kviečiamų ekspertų apmokėjimo už atliktą darbą principus, Tarybos narių viešų ir privačių interesų konflikto vengimo principus, priims sprendimus dėl MTEP konkursinio finansavimo lėšų paskirstymo, nagrinės teisės aktų, reglamentuojančių minimalius kvalifikacinius reikalavimus mokslo darbuotojams, mokslo ir meno doktorantūrą, projektus.
Lietuvos mokslo taryba yra patariančioji institucija Seimui ir Vyriausybei mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais. Taryba organizuoja ir vykdo MTEP konkursinį finansavimą, nustato mokslo darbuotojų minimalius kvalifikacinius pareigybių reikalavimus, Lietuvoje vykdomos MTEP ir doktorantūrų vertinimą, nagrinėja ir teikia siūlymus dėl šios veiklos veiksmingumo ir atitikties valstybės reikmėms bei skatina Lietuvos mokslo išteklių plėtrą, mokslo ir studijų institucijų veiklą, kels mokslo prestižą, formuoja MTEP palankią aplinką.
Lietuvos mokslo tarybą 1991 m. įsteigė Seimas.

Atgal