VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Švietimas ir mokslas

05.06. Mokslinė konferencija Skapiškio (Kupiškio r.) pagrindinėje mokykloje (1): įžanga, sveikinimai, padėkos

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Konferencijos „Scientia et historia“

Prof. Algimanto Juozo Krikštopaičio  iniciatyva nuo 1994 m. Vilniuje kasmet sukviečiama Lietuvos mokslo istorikų konferencija „Scientia et historia“.  Tai Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir LMA mokslininkų rūmų  organizuojami renginiai, vykę Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos mokslų akademijos salėse.   Konferencijos darbo apimtis – dvi  sesijos:  mokslo istorikų ir filosofų. Prieš keletą  metų į šias gretas įsijungė ir medikai, sudarydami savo sekciją.

Šįmet konferencija „Scientia et historia – 2018“,  vykusi kovo 29 – 30 dienomis, buvo skirta  250-osioms Andriaus Sniadeckio (1768–1838) gimimo metinėms paminėti.  Lietuvos mokslo istorijos sekcijos tema „Istoriniai tyrinėjimai“,  perskaityta 13 pranešimų. Medicinos istorijos sekcijoje – 8  ir iš filosofinio bei sociologinio pobūdžio tyrinėjimų srities  – 15 pranešimų.  Be to, Skapiškio (Kupiškio r.) pagrindinėje mokykloje balandžio 12 d. vyko edukacinė (išvažiuojamoji) sesija,  kurioje perskaityta 11 pranešimų.

Edukacinės konferencijos sesijos

2009 m., prof. A. Krikštopaičiui pritariant , pirmąsyk organizuota edukacinė  konferencijos sesija, vyko Anykščiuose, o 2010 m. – Kupiškyje. Po aštuonerių metų,  t. y. 2018 m. balandžio 12 d., edukacinė sesija surengta Skapiškyje.

Lietuvos mokslo istorikų konferencija „Scientia et historia – 2018“

 Vilniuje ir Skapiškyje  vykusios konferencijos visų sekcijų  programa buvo išspausdinta  Kupiškio rajono Švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų:  Laimos Kilkuvienės (laikinai einančios direktorės pareigas), metodininkių Aušros Vapšienės ir Ligitos Stapulionienės rūpesčiu ir pastangomis.

Edukacinę sesiją Skapiškyje rengė ir kuravo Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas,  Kupiškio rajono  savivaldybės kultūros, švietimo  ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė  ir  dr. Aldona Vasiliauskienė.

Šv. Mišios Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje

Mokslo renginys prasidėjo Šv. Mišiomis Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje, kurias aukojo lietuvių ir ukrainiečių kunigai:  Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos klebonas lic. kun. Albertas Kasperavičius, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos klebonas dr. kun. Gediminas Jankūnas, Kauno  Gerojo Ganytojo (Dainavos)  parapijos vikaras,  kun. teol. lic. Nerijus Pipiras, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius, pasakęs pamokslą. Šv. Mišias kartu aukojo atvykę  Šv. Juozapto Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno vienuoliai bazilijonai: igumenas (vyresnysis) t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas)OSBM, kunigas t. Dominikas (Marijanas Nalysnikas) OSBM, meldėsi ir brolis  Robertas (Ihoris Lenivas) OSBM.

Ukrainiečių kalba buvo perskaityta litanija ir sukalbėta malda „Tėve mūsų“. Šv. Mišiose buvo melstasi už konferencijos dalyvius ir Oną Žiogūnaitę -Pajedienę (dr. Aldonos Vasiliauskienės motiną), jos 100-ųjų gimimo metinių proga ir už visus Žiogūnų ir Pajedų giminės gyvuosius, prašant Dievo malonės ir Švč. Mergelės Marijos globos, o giminės mirusiesiems – malonės būti Dievo artumoje.

Po šv. Mišių buvo sukalbėta Palaimintojo Teofiliaus Matulionio litanija. Konferencijos dalyviams Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr.Algirdas Jurevičius padovanojo atverčiamus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio paveikslus su viduje įrašyta litanija.

Šv. Mišių metu giedojo Skapiškio parapijos choras (vargonininkė  Asta Davolienė).

Po šv. Mišių vienuoliams bazilijonams  papasakota apie malonėmis garsėjantį  Skapiškio miestelio Švč. Mergelės Marijos paveikslą ir apie ilgamečio (1925–1956) Skapiškio parapijos klebono kan. Nikodemo Kasperiūno (1872 01 02–1896 05 18–1956 02 13) maldą. Bombarduojant miestelį, kanauninkas meldėsi prie Švč. Mergelės Marijos paveikslo, prašydamas Dievo Motiną apsaugoti bažnyčią. Jo maldą Švč. Mergelė Marija išgirdo: iš lėktuvo ant bažnyčios numesta bomba pramušė lubose skylę ir įsmigo giliai į žemę ties Marijos altoriumi. Skylė grindyse tuoj pat buvo užkalta skarda ir taip būta  visą sovietmetį.  Parapijiečiai  žinojo apie tą bombą. Vaikams buvo prigrasyta – negalima atsistoti ant skardos, bomba sprogs. Ačiū Dievui, niekas nepaskundė sovietinei valdžiai – būtų buvęs puikus pretekstas uždaryti Lietuvoje dar vieną bažnyčią.

Apie tą sprogstamąjį užtaisą  atitinkamoms institucijoms pranešta tik atėjus Nepriklausomybei. Išminuotojai,  išvežę  bombą į poligoną, kažkam sakė, kad labai laiku  jie informuoti –  tas karo laikų sviedinys galėjo savaime sprogti.

Pagerbdami kanauninką N. Kasperiūną, lietuviai ir ukrainiečiai kunigai  pasimeldė prie  Jo kapo bažnyčios šventoriuje (kanauninkas palaidotas prie savo kadaise pastatyto Lurdo), uždegė žvakeles.

Sveikinimai

Edukacinės sesijos konferencijos dalyviai rinkosi į Skapiškio pagrindinės mokyklos salę, kur jų jau laukė šventiškai pasipuošę mokiniai, tautiniais drabužiais apsitaisiusios mokinukės, pasiruošusios palydėti kiekvieną svečią.

 Įžanginį žodį tarė Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė, pasidžiaugdama miesteliui neįprasta konferencija, garbiais pranešėjais ir klausytojų gausa.  Direktorė B. Zaborskienė akcentavo, kad šia konferencija kartu minimas  ir nepriklausomos Lietuvos šimtmetis.

Keletą meninių kūrinių atliko Skapiškio pagrindinės mokyklos mokiniai. Solo dainavo mokytoja  Sandra Gugienienė, o duetą –  kartu su penktoke Evelina Žiaugrytė.

Šv. Mišias  Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje aukoja (iš kairės): parapijos klebonas lic. kun. Albertas Kasperavičius, Šv. Juozapto Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolyno vienuoliai bazilijonai: kunigas t. Dominikas (Marijanas Nalysnikas) OSBM ir igumenas (vyresnysis) t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius, Kauno  Gerojo Ganytojo (Dainavos)  parapijos vikaras,  kun. teol. lic. Nerijus Pipiras ir Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos klebonas dr. kun. Gediminas Jankūnas

Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje prie malonėmis garsėjančio Švč. Mergelės Marijos paveikslo. Iš kairės: parapijos klebonas lic. kun. Albertas Kasperavičius, kun. t. Dominikas (Marijanas Nalysnikas) OSBM, kun. t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius,  dr. Aldona Vasiliauskienė, Kauno  Gerojo Ganytojo (Dainavos)  parapijos vikaras,  kun. teol. lic. Nerijus Pipiras ir Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos klebonas dr. kun. Gediminas Jankūnas.yle='mso-spacerun:yes'>  parapijos vikaras,  kun. teol. lic. Nerijus Pipiras ir Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos klebonas dr. kun. Gediminas Jankūnas

Skapiškio bažnyčios šventoriuje prie Lurdo. Iš kairės: ukrainietis brolis  Robertas (Ihoris Lenivas) OSBM, parapijos klebonas lic. kun. Albertas Kasperavičius, vienuoliai Bazilijonai –  igumenas (vyresnysis) t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM ir kunigas t. Dominikas (Marijanas Nalysnikas) OSBM, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius, Kauno  Gerojo Ganytojo (Dainavos)  parapijos vikaras,  kun. teol. lic. Nerijus Pipiras ir Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos klebonas dr. kun. Gediminas Jankūnas.

Konferenciją  „Scientia et historia“ pradeda Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Zaborskienėn>Robertas (Ihoris Lenivas) OSBM, parapijos klebonas lic. kun. Albertas Kasperavičius, vienuoliai Bazilijonai –  igumenas (vyresnysis) t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM ir kunigas t. Dominikas (Marijanas Nalysnikas) OSBM, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius, Kauno  Gerojo Ganytojo (Dainavos)  parapijos vikaras,  kun. teol. lic. Nerijus Pipiras ir Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos klebonas dr. kun. Gediminas Jankūnas.

Konferenciją sveikina Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas. Dešinėje – dr. Aldona Vasiliauskienė. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Lietuvių kalbos vyr. mokytojos Nijolės Bagdonavičienės parengti 8 kl. berniukai (Irmantas Baltrūnas, Ignas Broneika, Linas Giedrys, Džiugas Meilus,

Rokas Puciata, Vygantas Rulis, Karolis Velk) įspūdingai atrodė sumaniai pasipuošę skirtingų spalvų (raudonos, žalios ir geltonos) juostelėmis – vaikinukams sustojus prieš žiūrovus, aiškiai matėsi Lietuvos trispalvė. Jie atliko literatūrinę kompoziciją, skirtą Lietuvai –  Sigito Gedos „Pažinimo medį“.

Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, sveikindamas konferencijos dalyvius, akcentavo, kad tokia konferencija – didžiulė garbė ne tik Skapiškiui, bet ir visam rajonui. Ji svarbi ir Lietuvai. Džiaugėsi, kad yra piliečių – patriotų, keliančių idėjas, ir ne mažiau siekėjų jas įgyvendinti, linkėjo ir toliau prasmingai tęsti  pradėtus darbus.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros, švietimo  ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė priminė, kad dvasiniais klausimais Kupiškyje – vieninteliam rajone Lietuvoje – jau vyko dvi svarbios, aktualios laikmečiui konferencijos, kurių dalyviai galėjo pasisemti žinių, pertraukėlių metu pabendrauti su pranešėjais. Šios konferencijos prelegentams palinkėjo sėkmingo darbo, o klausytojams – gilaus  prasmingų minčių apmąstymo.

Mokyklos direktorė prie specialiai paruošto stalelio pakvietė konferencijos moderatorius:dr. kun. Gediminą Jankūną, dr. Aldoną Vasiliauskienę ir Jurgitą Trifeldienę.

Konferencijoje nagrinėtos temos

Dr. Aldona Vasiliauskienė pristatė konferencijos programą, supažindino su būsimų pranešimų tematika,  išskyrė ir detalizavo keturias  temų grupes.

Pirmosios grupės pranešimai skirti Švč. Mergele Marijai, Garbingajai Dievo tarnaitei motinai Marijai Kaupaitei ir  palaimintajam Teofiliui Matulioniui. Pranešimą  „Korbiko Madona“ – dovana Lietuvos šimtmečiui“ skaitė dr. A. Vasiliauskienė, o dr. kun. Gediminas Jankūnas – „Lietuviškumo ir istorinio naratyvo atskleidimas Motinos Marijos Kaupaitės laiškuose“,  pranešimą „Teofilius Matulionis – laisvas kalinys – Lietuvos šimtmečio žmogus“  pristatė  dr. mons. Algirdas Jurevičius.

Kitos grupės pranešimai buvo skirti Dievo Tarnui arkivyskupui Mečislovui Reiniui. Tai „Arkivyskupo Mečislovo Reinio dvasinis ir kultūrinis palikimas Lietuvos šimtmečio šviesoje“ (akademikas Algirdas Gaižutis), „Arkivyskupas Mečislovas Reinys ir Pranas Dovydaitis: arkivyskupo straipsniai žurnale „Logos“  (lic.  kun. Nerijus Pipiras) ir  „Darbai Antalieptėje Lietuvos šimtmečiui: Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys“  (Olga Raugienė).

Trečiąją teminę mokslinių pranešimų grupę sudarė lokalinių tyrimų apibendrinimai: „Pilietinio sąmoningumo ir vertybinių nuostatų ugdymas Skapiškio pagrindinėje mokykloje“ (Birutė Zaborskienė), „Istorinės ir literatūrinės atminties išsaugojimas Skapiškio mėgėjų teatre“ (Vita Vadoklytė), „Lokaliniai istorijos tyrinėjimai – šaltiniai ir sklaida monografijose „Kupiškis“ ir „Skapiškis“ (Aušra Jonušytė).

Ketvirtoji konferencijos darbo kryptis –  mokslinių straipsnių rinkinio „Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas:iš liaudies –  liaudžiai“ pristatymas. Šio leidinio turinį  labai dalykiškai analizavo ir komentavo Skapiškio pagrindinės mokyklos mokytoja metodininkė  Auksė Jankevičienė.  Tėvų bazilijonų vardu kalbėjo t. Vinkentijus (Vasylis Pelychas) OSBM. Vienuoliams bazilijonams pagrindines pranešimų mintis į ukrainiečių kalbą vertė dr. A. Vasiliauskienė.

Padėkos

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros, švietimo  ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas Vytautas Knizikevičius  ir Skapiškio mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė konferencijos pranešėjams įteikė Kupiškio rajono savivaldybės kultūros, švietimo  ir sporto skyriaus vedėjos Jurgitos Trifeldienės pasirašytas padėkas. Be padėkų, buvo įteikti sumaniai padaryti specialūs aplankai, kurių turinį sudarė  bukletai, straipsniai ir kita medžiaga.  Kiekvienas pranešėjas dar gavo ir mokyklos dovaną – lizde tupintį paukščiuką.

Maloniai nustebino Skapiškio mokyklos direktorės B. Zaborskienės pasirašytos padėkos, įteiktos Kupiškio rajono merui D. Bardauskui, Kupiškio rajono savivaldybės kultūros, švietimo  ir sporto skyriaus vedėjai J. Trifeldienei irdr. A. Vasiliauskienei.

Konferenciją aptarė akademikas A. Gaižutis, dr. mons. A. Jurevičius, dr. kun. G. Jankūnas, dr. A. Vasiliauskienė. Visi kalbėjusieji pažymėjo konferencijos svarbą, akcentavo, kad pranešėjai plačiai ir išsamiai gvildeno užsibrėžtus klausimus. Diskusijų dalyviai džiaugėsi prasmingu renginiu.

Viešosios įstaigos Kupiškio televizijos ir informacijos centro regioninės televizijos studijos „Kupiškėnų studija" vadovas Povilas Vireliūnas filmavo konferencijos pradžią – sveikinimus, keletą pranešimų, tad apie renginį galės sužinoti ir pamatyti ne tik Kupiškio regiono, bet ir tolimesnių vietų „Kupiškėnų studijos“ žiūrovai.

 

Atgal