VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Švietimas ir mokslas

07.14. Inicijuojama visos dienos mokyklos plėtra

Praėjusiais mokslo metais 38 Lietuvos mokyklose sėkmingai išbandytas visos dienos mokyklos modelis. Tėvų darbo metu pradinukais iki 17 ar net iki 19 val. rūpinosi pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai. Vaikai mokykloje ne tik buvo prižiūrimi ir galėjo paruošti pamokas, bet ir lankyti įvairius būrelius, sportuoti, pažaisti ir ramiai pailsėti. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) inicijuoja visos dienos mokyklos plėtrą.

„Džiugu konstatuoti, kad visos dienos mokyklos modelis sėkmingai veikia – praeitais mokslo metais 38 Lietuvos mokyklose pradinukų tėvai galėjo ramiai dirbti žinodami, kad jų vaikai visą darbo dieną bus užimti ir saugūs, galės pasiruošti rytdienos pamokoms, atskleisti savo pomėgius ir smagiai praleisti laiką su bendraamžiais. Siekiame, kad tokios galimybės atsirastų ir kitose Lietuvos mokyklose“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Šiais mokslo metais pagal ministerijos parengtas rekomendacijas išbandytas visos dienos mokyklos modelis patvirtino, kad tai yra veiksmingas būdas plėtoti koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams ir šeimoms pasiūlą, spręsti vaikų ugdymo, socializacijos, taip pat tėvų darbo ir šeimos pareigų derinimo klausimus.

Mokyklos, dirbusios pagal visos dienos mokyklos modelį, pasiekė reikšmingų rezultatų: pagerėjo mokinių pasiekimai, ypač mokinių individuali pažanga. Mokiniams sudarytos sąlygos rinktis įvairesnius ugdymosi metodus, organizuojant ugdymą labiau atsižvelgta į mokinių individualius poreikius, padidėjo mokymosi ir švietimo pagalbos prieinamumas, daugiau laiko skirta mokinių fiziniam aktyvumui ir sveikatos įgūdžiams ugdyti.

Taip pat pagerėjo mokyklos bendruomenės – tėvų ir mokytojų – bendradarbiavimas ugdymo procese, kokybiškiau ugdomos mokinių socialinės ir emocinės kompetencijos, pagerėjo mokinių savijauta ir mokyklos mikroklimatas. Visos dienos mokykla padėjo jautriausioms mokinių grupėms – socialinę riziką patiriantiems, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems, sugrįžtantiems iš užsienio vaikams: dauguma mokyklų įtraukė šių grupių vaikus į visos dienos mokyklos veiklas.

Modelio išbandymas parodė, kad visos dienos mokykla gali sėkmingai veikti taikydama skirtingus organizavimo ir socialinės partnerystės būdus – mokykloje kartu su vaikų dienos centru, mokykloje-daugiafunkciame centre, mokyklai bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos priežiūros biurais, socialinėmis, kultūros, neformaliojo vaikų švietimo įstaigomis veikiančiomis šalia mokyklos – panaudojant kultūros pasą ar kitus resursus.

Mokykloms didžiausius iššūkius kėlė maitinimo organizavimas, transporto tvarkaraščių suderinimas, patalpų pritaikymas ugdymui visą dieną. Sėkmingai spręsti visos dienos bandomųjų mokyklų problemas padėjo savivaldybės: dalis savivaldybių finansavo pavakarius visiems visos dienos mokyklą lankantiems mokiniams, padėjo suderinti mokinių vežiojimo grafikus, skyrė lėšų patalpoms pritaikyti. Visos dienos mokyklos veiklos planavimo, organizavimo, patalpų pritaikymo klausimais mokyklas konsultavo ekspertų grupė: edukologai, mokyklų veiklos tobulinimo, švietimo vadybos ekspertai, visuomenės sveikatos specialistas, architektas. ŠMSM finansavo 34 mokytojų padėjėjų etatus.

Įvertinę visos dienos mokyklos modelio bandyme dalyvavusių mokyklų patirtį ir rezultatus Švietimo, mokslo ir sporto, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Kultūros ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, tėvų organizacijų atstovai bendrame ŠMSM organizuotame susitikime sutarė, kad visos dienos mokykla yra puiki priemonė sudaryti lygias galimybes visiems vaikams naudotis švietimo, socialinėmis, sveikatos priežiūros ir kultūros paslaugomis ir turi būti plečiama telkiant ir koordinuojant savivaldybėse skirtingų sričių paslaugas ir išteklius.

Susitikime aptartas ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus savivaldybėse vaidmuo kuriant visos dienos mokyklą. Jis atlieka paslaugų vaikams ir jų tėvams, globėjams poreikio ir esamos pasiūlos savivaldybėje analizę ir ja remdamasis gali inicijuoti visos dienos mokyklos kūrimą, taip užtikrinti koordinuotai teikiamų paslaugų poreikio patenkinimą sprendžiant vaikų ugdymo, socializacijos ir jų tėvų problemas.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skatina savivaldybes glaudžiai bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis ministerijomis ieškant būdų pritraukti reikalingus išteklius, sutelktai ir veiksmingai juos naudoti kuriant visos dienos mokyklas, į paslaugų teikimą įtraukiant ir nevalstybinio sektoriaus atstovus.

Į pagalbą savivaldybėms ir mokykloms ŠMSM užsakymu yra sukurtos „Metodinės rekomendacijos visos dienos mokyklai kurti“, kuriose apibendrinta visos dienos mokyklos bandomajame projekte dalyvavusių mokyklų geroji patirtis, pateikti pasiūlymai, kaip kurti visos dienos mokyklą. Šias rekomendacijas galima rasti interneto svetainėje https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/vdm/med=154/892.

Visos dienos mokykla kuriama įgyvendinant Geros mokyklos koncepciją bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemonę „Visos dienos mokyklos koncepcijos, veiklos organizavimo ir finansavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas“.

Daugiau informacijos apie visos dienos mokyklos bandomuosius rezultatus ir kitą su visos dienos mokykla susijusią informaciją galima rasti interneto svetainėje https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/vdm.

Atgal