VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Švietimas ir mokslas

03 07. Studentų praktikos organizavimo modelis arba „Pats sau bosas“

Nagrinėjant užsienio patirtį paaiškėjo, kad praktikų organizavime dalyvauja trys pagrindiniai dalyviai: studentai, mokymo įstaiga ir praktikos vietos teikėjas. Mokymo įstaigos atstovas tiesiogiai komunikuoja su praktikos vietos teikėju ir pasirūpina, kad būtų suteiktos visos praktikai reikalingos sąlygos. Tačiau tuo atveju, kai praktikos atliekamos mažose įmonėse, galinčiose vienu metu priimti tik vieną ar kelis praktikantus, organizavime dažnai dalyvauja panašia veikla užsiimančių įmonių asociacijos.

Lietuvoje nėra sukurtos vieningos sistemos nustatančios praktikų organizavimo tvarką, dalyvaujančių pusių teises ir atsakomybes, be to, praktikų įgyvendinimas vyksta neorganizuotai, todėl tam išnaudojami papildomi materialiniai ir žmogiškieji resursai, o norimas rezultatas studento pasiruošimui gaunamas retai. Studentai dažnai patys susiranda praktikos vietą pasinaudodami savo pažinčių ratu. Nėra sukurtos praktikų vietų paieškos ir pasiūlos sistemos, todėl iki šiol praktikos vietos paieška arba tinkamo studento, turinčio atlikti praktiką, paieška reikalauja daug žmogiškųjų resursų.

Projektai, skirti studentų praktikų įmonėse sistemai kurti, vykdomi pagal priemonės VP1-2.2-ŠMM-07-K-01 veiklą „I studijų pakopos ir vientisųjų studijų studentų praktikų organizavimo modelių (sistemų) kūrimas įmonėse ir (arba) ne pelno organizacijose, įskaitant studentų praktikų vadovų (tutorių) parengimą, jų kompetencijų tobulinimą, praktikų vietų informacinių sistemų kūrimą ir diegimą, bandomąjį studentų praktikų atlikimą pagal sukurtą praktikų organizavimo modelį (sistemą).“

Nacionalinė draudimo brokerių įmonių asociacija, koordinuojanti Vilniaus universiteto ir Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakultetų studentų praktiką aštuoniose draudimo brokerių bendrovėse, pravedė tutorių mokymus, sukūrė informacinę sistemą, kurioje pateikiamas užimtų ir laisvų praktikos vietų sąrašas, informacija apie tutorius, studentus, jų atliekamas užduotis, tokias kaip draudimo įmokos apskaičiavimas ar pasiūlymo pristatymas klientui, ir studento gautas įvertinimas. Informacinėje sistemoje pateiktos apklausos anketos, kurių duomenys bus susisteminti ir pateikti vertinant projekto rezultatyvumą.

Ar pasiekti bendrieji projekto tikslai?  Projekto tikslas – sukurti draudimo vadybos studijų programos studentams efektyvią ir inovatyvią praktikų organizavimo programą, panaudojant aktyvaus mokymosi metodus, studentų verslumo ugdymą. Yra sukurtas ir įdiegtas studentų inovatyvus praktikos organizavimo modelis, kuris gerina  studentų  praktinių įgūdžių formavimą. Remiantis ES šalių patirtimi ir novatoriškomis technologijomis sukurtos studentams praktikos vietos draudimo brokerių įmonėse ruošiant aukštos kvalifikacijos specialistus.

Projektui įgyvendinti sukurta puiki techninė bazė bei informacinė sistema, studentų praktika vyksta remiantis išsamia metodika, studentai daug dirba savarankiškai, kas stiprina studentų verslumo gebėjimus (darbo su klientais, derybų, efektyvaus darbo organizavimo ir kt.), formuojami jų praktiniai įgūdžiai. Studentams suteiktos pamatinės realaus draudimo vadybininko darbo žinios, jie apmokytidirbti su kasdieniame darbe naudojamomis įvairiomis draudikų ir brokerių IT programomis.

2012 m. vasario 2,3,4 d. d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyko tarptautinė paroda „Mokymasis, studijos, karjera“, kur buvo pristatytas projekto stendas viliojančiu pavadinimu „Pats sau bosas”.

NDBĮA (nacionalinės draudimo brokerių įmonių asociacijos) pasiekti tikslai. Projekto įgyvendinimas turi neginčijamai teigiamą poveikį praktikos dalyvių bendradarbiavimui: aukštosios mokyklos ir brokerių įmonių asociacija turės pakankamai informacijos, kurios asociacijos įmonės norėtų priimti praktikantus. Patirtis ES projektų srityje, kuri ateityje gali būti panaudota rengiant kitus projektus (pvz. asociacijos narių įmonių darbuotojų mokymų projektuose ir pan.).

Draudimo brokerių įmonių pasiekti tikslai. Praktikų teikiama nauda praktikos vietos teikėjui yra ta, kad studentai, atliekantys praktiką, gali būti potencialūs įmonės darbuotojai. Praktikos metu nereikia studentams mokėti atlyginimų ir tuo pačiu galima įvertinti, ar jie galėtų ateityje būti įmonės darbuotojais. Be to, draudimo brokerių įmonėse liks įrengtos praktikų atlikimo vietos ir dalis esamų įmonės darbuotojų įgys tutoriaus kompetencijų. Svarbu yra ir viešinimas, nes tai yra brokerių įmonių ir brokerių reklama.

Pasiekus projekto numatytus tikslus ir rezultatus, projekto naudą gaus visos projekte dalyvaujančios šalys. Planuojama, kad per 2011-2012 metus  pagal asociacijų parengtus modelius Lietuvoje praktiką bus atlikę 932 šalies aukštųjų mokyklų studentai.

Atgal