VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Švietimas ir mokslas

10 26. Slėnių ateityje - dėmesys prioritetinėms kryptims bei jungtiniams mokslo ir verslo projektams

Agnė Trakimienė

Atnaujinta mokslo, studijų ir verslo slėnių koncepcija, kuriai trečiadienį pritarta Vyriausybės posėdyje, kelia naujus uždavinius, kaip skatinti Lietuvoje inovatyvų aukštųjų technologijų verslą ir sudaryti sąlygas konkurencingai ekonomikai.

Teigiama, kad patobulinta mokslo, studijų ir verslo slėnių koncepcija padės pagrindą efektyviam būsimojo 2014-2020 m. periodo ES struktūrinių fondų lėšų, skirtų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, naudojimui.

Atnaujintoje slėnių koncepcijoje numatyta tęsti pradėtus darbus, tačiau didesnis dėmesys jau kreipiamas į prioritetines mokslinių tyrimų ir inovacijų kryptis, kurias, atlikę potencialo analizę, išskirs ekspertai ir tvirtins Vyriausybė. Vyriausybei patvirtinus prioritetines kryptis, bus rengiama ir, suderinus su suinteresuotomis ministerijomis, švietimo ir mokslo bei ūkio ministrų tvirtinama prioritetinių mokslinių tyrimų ir inovacijų krypčių programa.

Prioritetinės kryptys bus plėtojamos slėniuose įgyvendinant stambius jungtinius mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektus, kuriuos realizuos kelių įmonių bei mokslo ir studijų institucijų, asocijuotų struktūrų ir kitų viešojo ir privataus sektoriaus subjektų susivienijimai. Jungtinių projektų įgyvendinimą prižiūrės Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, patvirtinus prioritetines kryptis ji skelbs kvietimą teikti jungtinių projektų paraiškas.

Jungtinius mokslo ir verslo projektus pagal veiklos sritis finansuos skirtingos ministerijos, jie bus stebimi ir vertinami visą įgyvendinimo laikotarpį. Tikimasi, kad jungtiniai projektai taps pagrindiniu šalies mokslinių tyrimų ir inovacijų vystymo varikliu.

Mokslo, studijų ir verslo slėniuose vystant jungtinius projektus bei kitas veiklas didžiausias dėmesys bus skiriamas iniciatyvoms, tiesiančioms tiltus tarp mokslo ir verslo: numatoma ugdyti specialistus, teiksiančius pagalbą technologijų perdavimo klausimais, plėtoti technologijų perdavimo centrus, įgyvendinti kitas priemones, padėsiančias mokslininkams bei jauniems tyrėjams taikyti mokslo žinias kuriant naujas technologijas, produktus ir paslaugas.

Mokslo, studijų ir verslo slėnių koncepcijos įgyvendinimą koordinuos Ministro Pirmininko tvirtinama Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strategijos taryba, sudaryta iš suinteresuotų valstybės institucijų, mokslo ir studijų institucijų, verslo asocijuotų struktūrų atstovų ir nepriklausomų ekspertų. Taryba atliks ekspertinį patariamąjį vaidmenį.

Naujoji slėnių plėtros koncepcija parengta pagal slėnių stebėsenos grupės ekspertų siūlomą mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos plėtros ir valdymo modelį, ekspertai intensyviai dalyvavo koncepcijos rengimo procese.

Lietuvoje kuriami penki integruoti mokslo, studijų ir verslo slėniai - "Santara" ir "Saulėtekis" Vilniuje, "Santaka" ir "Nemunas" Kaune bei "Jūrinis" Klaipėdoje. Iš Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų ES struktūrinių fondų 14 slėnių investicinių projektų skirta apie 1 mlrd. litų, tiek pat buvo numatyta skirti per Ūkio ministerijos administruojamas priemones.

Atgal