VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Tautos mokykla

06 04. Tėvynės pažinimo draugijos suvažiavimas

Birutė Silevičienė

Gegužės 28-ąją Marijos ir Jurgio Šlapelių muziejuje vyko TPD suvažiavimas.

Jau nuo pat 11 valandos rinkosi TPD valdyba,  nariai iš visos Lietuvos.

Po atidarymo vieningai priimta darbotvarkė ir reglamentas, buvo apžvelgta TPD valdybos 2012-2016 metų veikla, ją apžvelgė Vilniaus skyriui vadovavusi Birutė Mikulytė, dr. Kazys Račkauskas, Aurelijus  Noruševičius.

Savo informaciją pateikė TPD revizorė Brigyda Ona Budrikienė.

TPD vyriausiasis patarėjas Juozas Elekšis pateikė siūlymus dėl TPD įstatų papildymo. „Įstatų straipsnių pakeitimai ir papildymai nėra paprastas dalykas. Jeigu tokius papildymus priima suvažiavimas, tada būtina gauti notaro tų papildymų teisinį įvertinimą ir pakoreguotus įstatus vėl perregistruoti Registrų centre. Visos šios procedūros yra mokamos. Todėl įstatų koregavimo vertėtų imtis tik labai to prireikus“ – kalbėjo J.Elekšis, pateikdamas nemažai papildymų.

Suvažiavimo metu vyko įdomios delegatų diskusijos. Priimant suvažiavimo rezoliuciją, pranešimą skaitė TPD mokslinė konsultantė dr. Nastazija Kairiūkštytė.

TPD valdybai buvo rekomenduota Sigitą Šimkutę apdovanoti dr. Nastazijos Kairiūkštytės jaunojo tautotyrininko premija.

Daug gražių minčių apie TPD veiklą išsakė habil.socialinių mokslų dr., Lietuvos Moterų Lygos pirmininkė, Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos narė prof. Ona Voverienė.

B.Mikulytė pasidžiaugė nenuilstančio TPD garbės pirmininko, Lietuvos Kaimo rašytojų sąjungos nario, aukštos kultūros, šviesaus žmogaus, istoriko, žurnalisto, leidėjo, visuomenės veikėjo, knygų autoriaus dr. Kazio Račkausko veikla, dėkojo jam už pagalbą, patarimus nelengvame TPD darbe. Taip pat padėkos žodį Birutė tarė Vilniaus skyriaus narėms Irenai Šuminienei ir šio straipsnio autorei už pagalbą organizuojant TPD renginius.

Pasibaigus suvažiavimui, dar ilgai kalbėjomės apie vykdomus darbus, ieškojimus ir atradimus, knygų rašymą, medžiagos rinkimą 6-ajam „Tautotyros metraščiui“.

Noriu palinkėti visiems TPD nariams, valdybai, jos pirmininkui būti vieningiems, sveikiems, darbštiems. Nes mūsų darbai skirti Lietuvai, jos žmonėms ir ateinančioms kartoms.

Šviesių minčių, sąžinės balso spindesio TPD darbuose.

Iki naujų susitikimų!

Atgal