VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Teisė ir teisingumo vykdymas

05 08. Konstitucinio Teismo pirmininkas D. Žalimas Varšuvoje dalyvauja minint Gegužės 3-iosios Konstitucijos 225-ąsias metines

Minint Gegužės 3-iosios Konstitucijos 225-ąsias metines Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas Varšuvoje dalyvauja Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo surengtame tradiciniame šio istorinio įvykio minėjime.
Sveikinimo kalboje Konstitucinio Teismo pirmininkas pažymėjo, kad Gegužės 3-iosios Konstitucija, būdama antrąja rašytine konstitucija pasaulyje ir pirmąja Europoje, gali būti vertinama kaip teisės viršenybės revoliucija. "Įtvirtinus valdžių padalijimo principą, panaikinus liberum veto teisę kaip nesuderinamą su Konstitucijos dvasia ir nustačius, kad visi Seimo „išleisiami įstatymai visa kame turi atitikti Konstituciją", joje buvo įtvirtintos idėjos, šiandien sudarančios teisės viršenybės principo turinį. „Svarbiausia, šioje Konstitucijoje buvo įkūnyta idėja, kad Tautos atstovai turi vadovautis Konstitucijos, kaip aukščiausios teisės, dvasia ir raide", - pasakė D. Žalimas.
Konstitucinio Teismo pirmininkas pabrėžė, kad Gegužės 3-iosios Konstitucijos kūrėjai suprato, kad valdžia turi tapti priemone siekti bendrojo gėrio ir tarnauti ne grupiniams interesams, o visos Tautos gerovei: „Todėl valdžios apribojimas nėra savitikslis, tai būtina priemonė siekiant apsaugoti pagrindines vertybes. Šiose idėjose galime įžvelgti glūdint pliuralistinės demokratijos sampratos ištakas. Demokratijos, kuri, pagal šiandien visuotinai pripažintą demokratijos sampratą, neturi tapti daugumos diktatūra, bet privalo užtikrinti teisingą ir tinkamą elgesį su daugumai nepriklausančiais asmenimis ir užkirsti kelią bet kokiam piktnaudžiavimui dominuojančia padėtimi."
D. Žalimas pažymėjo, kad nors Konstitucijos ir teisės viršenybės idėjas atmetusių ir kelią išorės agresijai nutiesusių grupuočių pastangomis šios Konstitucijos tikslai tuo metu liko neįgyvendinti, šiandien gerbiame šią tik kiek daugiau nei metus galiojusią Konstituciją už tai, ką ji simbolizuoja: „Ji visam pasauliui tapo pažangaus teisės vystymosi simboliu, šiuolaikinės teisės viršenybės sampratą sudarančių idėjų pergalės simboliu. Ši Konstitucija įkūnija suvokimą, kad tikrasis asmeninės laisvės ir valstybės nepriklausomybės pagrindas yra asmeninė atsakomybė. Pagal Konstituciją pati Tauta ir kiekvienas pilietis turi ginti ne tik valstybės suverenitetą, bet ir laisves, teisingumą bei kitas teisės viršenybės esmę sudarančias vertybes."
Pasak D. Žalimo, Gegužės 3-iosios Konstitucijoje įtvirtinta asmeninės atsakomybės už asmens laisvę ir valstybės nepriklausomybę idėja išliko gyva ir panaikinus Abiejų Tautų Respubliką, ir totalitarinio komunistinio režimo metais. „O kaip liudija pastarojo meto vidiniai ir išoriniai iššūkiai, asmeninės atsakomybės suvokimas ir asmeninis apsisprendimas už demokratines vertybes - žmogaus teises, teismų nepriklausomumą ir teisės viršenybę - išlieka itin svarbus ir šiandien", - savo kalboje pabrėžė Konstitucinio Teismo pirmininkas ir palinkėjo visiems, ypač Lenkijos Respublikos Konstituciniam Tribunolui, šiuo metu susiduriančiam su grėsme jo veiklos nepriklausomumui, drąsiai atlaikyti visus sunkumus ir apsaugoti vertybes, kurios yra mūsų bendras paveldas.

 

Atgal