VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Teisė ir teisingumo vykdymas

Kokia smurto kaina?

Prof. dr. Antanas Petrauskas

Socialinių problemų analitikas

Ne vienas nuo smurtautojo nukentėjęs asmuo turėjo galimybę įsitikinti, jog smurtinius nusikaltimus įvykdę asmenys ypač retai nuo jų nukentėjusiems asmenims atlygina padarytą turtinę ir (ar) neturtinę žalą. O tokiais nusikaltimais laikoma veika, kuria tyčia atimta žmogaus gyvybė arba sunkai ar nesunkiai sutrikdyta jo sveikata, arba apysunkio, sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo žmogaus laisvei, seksualinio apsisprendimo laisvei ar neliečiamumui požymių turinti veika. Nuo tokių nusikaltimų nukentėjusių asmenų gelbėjimosi ratas – Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas.

Asmenys ir kompensavimo sąlygos

Minėtas įstatymas teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensavimą suteikia asmenims, kuriems teismas priteisė smurtiniu nusikaltimu padarytą turtinę ir (ar) neturtinę žalą arba patvirtino sutartį dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo.

Tuo atveju, kai asmuo, pateikęs prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, miršta, teisę į kompensaciją paveldi jo išlaikytiniai – nepilnamečiai vaikai, įvaikiai, sutuoktinis, nedarbingi ar iš dalies darbingi tėvai arba kiti faktiniai nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys, kurie buvo jo išlaikomi arba turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą jo mirties dieną, taip pat po nukentėjusiojo asmens mirties gimę jo vaikai. Beje, šiuo atveju pati teisė kreiptis dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo nėra paveldima.

Tam, kad smurtiniais nusikaltimais padaryta žala asmenims būtų kompensuojama, turi būti įvykdytos visos šios sąlygos: smurtinis nusikaltimas padarytas Lietuvoje arba laive ar orlaivyje su šios valstybės vėliava; teismo priteista žala neatlyginta; prašymas kompensuoti žalą pateiktas ne vėliau kaip per 10 metų nuo teismo sprendimo įsiteisinimo.

Prašymų nagrinėjimas

Prašymus kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą nagrinėja ir sprendimus dėl padarytos žalos kompensavimo priima Teisingumo ministerija. Šiai institucijai pateikus užpildytą nustatytos formos prašymą su sprendimui priimti reikiamais dokumentais – teismo sprendimo nuorašu ir antstolio surašytu aktu – motyvuotas sprendimas dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo su visais reikiamais dokumentais gavimo dienos.

Jeigu prašyme kompensuoti padarytą žalą nurodyti ne visi duomenys arba pateikti ne visi sprendimui priimti reikiami dokumentai, asmeniui nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jam to nepadarius, prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą paliekamas nenagrinėtu.

Priimtas sprendimas dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išsiunčiamas prašymą kompensuoti padarytą žalą pateikusiam asmeniui. Sprendime nurodoma padarytos žalos kompensavimo arba atsisakymo kompensuoti šią žalą pagrindai, konkretus kompensuojamos žalos dydis, priimto sprendimo apskundimo tvarka ir terminai bei kt.

Kompensacijų dydžiai

Asmenims, turintiems teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą, yra kompensuojama padaryta turtinė ir neturtinė žala.

Turtinė žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę smurtinio nusikaltimo. O tokio nusikaltimo metu asmens patirtas fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais, sudaro neturtinę žalą.

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatyme nurodytiems asmenims, taip pat nukentėjusių asmenų, kurių gyvybė buvo atimta, išlaikytiniams kompensuojamos turtinės žalos dydis negali viršyti: 100 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI, ji šiuo metu lygi 130 Lt), jeigu smurtiniu nusikaltimu atimta žmogaus gyvybė; 80 BSI, jeigu smurtiniu nusikaltimu sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata; 60 BSI, jeigu padarytas kitas smurtinis nusikaltimas.

Tuo tarpu kompensuojamos neturtinės žalos dydis negali viršyti: 120 BSI, jeigu smurtiniu nusikaltimu atimta žmogaus gyvybė; 100 BSI, jeigu smurtiniu nusikaltimu sunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata; 80 BSI, jeigu padarytas kitas smurtinis nusikaltimas.

Visais atvejais turtinės ir neturtinės žalos kompensavimas pagal minėtą įstatymą neatleidžia už žalą atsakingo asmens nuo pareigos atlyginti likusią teismo nustatytą smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą.

Žalos kompensavimas avansu

Tuo atveju, jeigu: baudžiamasis procesas dėl smurtinio nusikaltimo vyksta ilgiau kaip 3 metus ir asmuo yra pripažintas civiliniu ieškovu; įsigaliojusiu teismo sprendimu nustatyta, kad buvo padarytas smurtinis nusikaltimas, tačiau nebuvo pareikštas ieškinys dėl padarytos žalos atlyginimo arba ieškinys paliktas nenagrinėtas; dėl už žalą atsakingo asmens mirties ar kitų priežasčių iš jo negali būti priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta žala, smurtiniu nusikaltimu padaryta turtinė ir (ar) neturtinė žala gali būti kompensuojama avansu. Dėl šios savo teisės realizavimo analogiška aprašytai tvarka su prašymu tektų kreiptis irgi į Teisingumo ministeriją.

Avansu kompensuojama tik ši smurtiniais nusikaltimais padaryta turtinė žala: su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos; negautos pajamos, kurias nukentėjęs asmuo būtų gavęs, jeigu jo sveikata nebūtų sutrikdyta; 12 BSI neviršijančios laidojimo išlaidos, jeigu smurtiniu nusikaltimu buvo atimta žmogaus gyvybė; negautos pajamos, kurias gavo ar turėjo teisę gauti išlaikytiniai mirusiajam esant gyvam, jeigu smurtiniu nusikaltimu buvo atimta žmogaus gyvybė.

Konkretus turtinės žalos dydis nustatomas pagal turtinės žalos dydį pagrindžiančius dokumentus, bet avansu mokama kompensacija negali viršyti pusės maksimalios kompensuojamos turtinės žalos dydžio – 50, 40 arba 30 BSI, priklausomai nuo padaryto smurtinio nusikaltimo. Analogiška nuostata vadovaujamasi ir apskaičiuojant avansu dėl neturtinės žalos padarymo mokamos kompensacijos dydį – 60, 50 arba 40 BSI.

Tuo atveju, kai teisę į smurtiniu nusikaltimu padarytos turtinės žalos kompensavimą turi keli asmenys, kiekvienam asmeniui yra išmokama kompensacijos dalis proporcinga jam priteistai ar teismo patvirtintoje sutartyje nurodytai žalos sumai. Tuo tarpu kompensacija dėl neturtinės žalos padarymo yra dalijama lygiomis dalimis visiems asmenims, turintiems teisę į šios žalos kompensavimą.

Sprendimų vykdymas

Priimtus sprendimus kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą vykdo Teisingumo ministerija iš Specialiosios nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos lėšų. Šiemet šiam tikslui atseikėta 858 tūkst. litų.

Vykdant sprendimus kompensuoti padarytą žalą, lėšos pervedamos į asmens, nurodyto sprendime, sąskaitą banke arba išmokamos grynaisiais pinigais. Tai atliekama ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos. Bet ypatingais atvejais motyvuotu teisingumo ministro sprendimu, atsižvelgiant į minėtos programos lėšas, smurtiniu nusikaltimu padaryta žala gali būti kompensuojama ir dalimis, bet ne vėliau kaip per metus nuo sprendimo kompensuoti padarytą žalą priėmimo dienos.

Kompensavus smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, valstybė įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę iš už žalą atsakingo asmens, jeigu šis yra nustatytas, teismo tvarka išieškoti tokio dydžio sumas, kiek yra sumokėta nukentėjusiems asmenims.

Žinotina, kad asmuo, kuris teisėtai nuolat gyvena Lietuvoje ir kuriam žala smurtiniu nusikaltimu buvo padaryta kitos Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje, turi teisę pateikti prašymą kompensuoti padarytą žalą tiesiogiai tos Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai arba per siunčiančią instituciją – Teisingumo ministeriją. O ši institucija taip pat įgaliota spręsti ir dėl kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai nuolat gyvenančių asmenų prašymų kompensuoti smurtiniais nusikaltimais, padarytais Lietuvos teritorijoje, padarytą žalą.

Atgal