VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

12.14.Per 2018 m. KAM Generalinė inspekcija dėl galimų pažeidimų išnagrinėjo daugiau nei šimtą karių ir gyventojų pranešimų

Krašto apsaugos ministerijos Generalinė inspekcija per 2018 m. atliko daugiau nei 10 tarnybinių patikrinimų dėl galimai padarytų Lietuvos karių drausmės pažeidimų, išnagrinėjo 59 karių skundus dėl įvairių su tarnyba susijusių aplinkybių. Pasitikėjimo telefonu arba elektroniniu paštu „Karšta linija“ taip pat gauta ir išnagrinėta 113 pranešimų, kuriuose pateikta informacija apie krašto apsaugos sistemos karių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, galimai padarytus pažeidimus.

 

Siekdami užtikrinti karių teisių apsaugą, vykdyti prevencinę karių teisių pažeidimų veiklą ir patikrinti karinių vienetų pasirengimą, Generalinės inspekcijos specialistai tikrino Lietuvos kariuomenės dalinius, rengė susitikimus ir paskaitas kariams bei civiliams darbuotojams.

 

Vykdyti tarnybiniai patikrinimai ir nagrinėjami karių skundai

 

Vykdydama krašto apsaugos ministro pavedimus, Generalinė inspekcija per 2018 m. atliko daugiau nei 10 tarnybinių patikrinimų dėl galimai padarytų profesinės karo tarnybos karių drausmės pažeidimų pagal Lietuvos kariuomenės drausmės statutą. Tarnybinių patikrinimų metu įvertinus aplinkybes buvo paskirtos 2 drausminės nuobaudos ir 4 kartus pritaikytos kitos drausminio poveikio priemonės – įspėjimai.

 

Kariai Generalinei inspekcijai per šiuos metus pateikė 59 skundus ir prašymus dėl paskirtų drausminių nuobaudų, kelionės išlaidų nekompensavimo, aukštesnio kario laipsnio nesuteikimo, karių tarnybos vertinimo ir kt. Generalinė inspekcija patenkino apie trečdalį pareiškėjų skundų ir jų pažeistos teisės buvo apgintos.

 

Kontroliuodama, kaip krašto apsaugos sistemoje laikomasi drausmės pažeidimų tyrimų ir nuobaudų skyrimo tvarkos, Generalinė inspekcija papildomai atliko 152 krašto apsaugos sistemos padaliniuose organizuotų tarnybinių patikrinimų vertinimą.

 

Generalinės inspekcijos atstovai rengė susitikimus ir paskaitas Lietuvos kariuomenės daliniuose

 

Vykdydami Lietuvos karių teisių pažeidimų prevenciją, Generalinės inspekcijos darbuotojai surengė 7 tikslinius  susitikimus Lietuvos kariuomenės daliniuose, kuriuose susitiko su nuolatinės pradinės karo tarnybos kariais ir atskirai – su jų vadais.

 

Su šauktiniais kariais, nedalyvaujant jų vadams, buvo aptariami karo tarnybos klausimai, susiję su jų dienotvarkės organizavimu, poilsio užtikrinimu, aprūpinimu, maitinimu, socialinėmis garantijomis, santykiais su tiesioginiais ir aukštesniais vadais bei kitais tarnybą atliekančiais kariais. Per šiuos susitikimus apie 1500 šauktinių pasinaudojo galimybe užpildyti Generalinės inspekcijos parengtas anonimines apklausos anketas.

 

Per šiuos metus krašto apsaugos sistemos padaliniuose vyko paskaitos ir seminarai antikorupcinėmis temomis,  kuriuos organizavo Generalinė inspekcija bendradarbiaudama kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba. 

 

Patikrino 10 Lietuvos kariuomenės vienetų pasirengimą vykdyti priskirtas gynybos užduotis

 

Per 2018 m. Generalinės inspekcijos specialistai patikrino 10 Lietuvos kariuomenės vienetų ir įvertino šių karinių vienetų pasirengimą vykdyti valstybės ginkluotos gynybos užduotis, taip pat karinės vadovybės nustatytas priemones ir direktyvas.

 

Generalinės inspekcijos atstovai lankydamiesi Lietuvos kariuomenės karinių vienetuose taip pat atliko dalinių pratybų ir budrumo lygių patikrinimus. Jų metu įvertino Lietuvos kariuomenės vienetų vykdomą veiklą ir pasirengimą veikti, paskelbus aukštesnį budrumo lygį.

 

Informacijos apie pažeidimus teikimas

 

Į Krašto apsaugos ministeriją gali kreiptis kiekvienas asmuo, turintis informacijos apie karių, krašto apsaugos sistemos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, daromus ar ketinamus daryti teisės pažeidimus.

 

Informaciją apie pažeidimus galite pranešti pasitikėjimo telefonu (8 5) 261 2429 (visą parą) arba elektroniniu paštu [email protected]. Pranešimai priimami valstybine lietuvių kalba. Pateikdami Informaciją apie pažeidimus, nurodykite įvykio vietą, laiką ir kitas aplinkybes. Teikiant informaciją telefonu, skambutis apmokestinamas pagal ryšio tiekėjų nustatytus tarifus.

Atgal