VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Teisė ir teisingumo vykdymas

03.12. Seimo Europos reikalų komitetui pristatyti įstatymų projektų stebėsenos rezultatai

Seimo Europos reikalų komitetas kovo 8 d. posėdyje svarstė klausimą dėl įstatymų projektų, perkeliančių ir įgyvendinančių Europos Sąjungos (ES) teisės aktų nuostatas, stebėsenos rezultatų.

Posėdyje dalyvavęs Vyriausybės kanceliarijos atstovas Andrius Kalindra  atkreipė komiteto narių dėmesį į Seime tebesvarstomus, su pradėtomis ES teisės pažeidimo procedūromis susijusius  Žemės gelmių įstatymo (Nr. I-1034) pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-1787 ES) ir Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo (Nr. IX-705) pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-2002 ES), pažymėdamas šių įstatymų projektų priėmimo svarbą. A. Kalindra taip pat informavo apie pastangas kaip įmanoma greičiau pateikti Seimui svarstyti Vidaus vandenų transporto kodekso 4, 13, 16, 18, 19 ir 26 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 161 ir 241 straipsniais įstatymo projektą, taip pat susijusį su pradėta ES teisės pažeidimo procedūra.

Komitetas, susipažinęs su pateikta informacija, priėmė sprendimą, kuriame pažymėjo bendrąjį interesą siekti, kad Žemės gelmių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (Nr. XIIIP-1787 ES) būtų Seime priimtas kaip įmanoma greičiau bei paragino Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-2002 ES) pagal galimybes svarstyti prioriteto tvarka. Komitetas taip pat atkreipė dėmesį į įstatymų projektus, perkeliančius ir (arba) įgyvendinančius ES teisę, kuriuos būtina priimti Seimo VI (pavasario) sesijoje. Jeigu ES teisės aktui perkelti ir (ar) įgyvendinti nacionalinėje teisėje būtina parengti įstatymo projektą, komitetas akcentavo raginimą Vyriausybei, kad įstatymų projektai būtų rengiami ir Seimui pateikiami suplanuotais terminais arba anksčiau įvertinant Seimo sesijų trukmę bei Seimo posėdžių grafiką.

Komitetas išreiškė susirūpinimą, kad 2017 m. balandžio mėnesį grąžinto iniciatoriams tobulinti Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymo projekto (Nr. XIIP-4481 ES), parengto siekiant pasirengti taikyti 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo, pakartotinis pateikimas Seimui reikšmingai užtruko, nors įstatymo projektas yra svarbus artėjančių rinkimų į Europos Parlamentą kontekste. 

Europos reikalų komitetas, vadovaudamasis Seimo statuto 61 straipsnio 5 punktu, prižiūri, kad įstatymų leidybos procedūros metu būtų laiku ir tinkamai priimami įstatymai, įgyvendinantys ES teisės aktus.

Atgal