VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Teisė ir teisingumo vykdymas

Atsisveikinimo pinigai - kuklesni

Dr. Antanas Petrauskas

Socialinių problemų analitikas

Artimo žmogaus mirties atveju neišvengsime papildomų išlaidų. Kokios materialinės paramos galime tikėtis iš savivaldybės, „Sodros” ir darbdavio?

Savivaldybės parama

Paramos mirties atveju įstatymo nustatyta, kad mirties atveju savivaldybių mokamos pašalpos visiems yra vienodos – aštuonių bazinių socialinių išmokų dydžio. Šiuo metu tai sudarytų 1040 (8х130) litų. Tokia pašalpa mokama mirus mūsų šalies piliečiams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, taip pat mirus užsieniečiams ar asmenims be pilietybės, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, bei pabėgėlio statusą turintiems asmenims.

Nurodyto dydžio pašalpa mokama mirusių asmenų šeimos nariui ar kitam juos laidojančiam asmeniui. Dėl laidojimo pašalpos gavimo reikia kreiptis į savivaldybę pagal mirusiojo gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo asmens mirties datos. Pateikus prašymą, mirties liudijimą ar pažymėjimą laidojimo pašalpai gauti pašalpa išmokama ne vėliau kaip per 24 valandas nuo kreipimosi.

Laidojimo pašalpos dydis apskaičiuojamas pagal tą mėnesį, kurį atsirado teisė į tokią pašalpą, galiojusį bazinės socialinės pašalpos dydį. Bet tokia pašalpa neapskaičiuojama ir nemokama, kai mirusysis laidojamas valstybės ar savivaldybės lėšomis.

„Sodros” ir kitų institucijų parama

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo ir šių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų nustatyta, kad mirus pensininkui pensija išmokama jį palaidojusiems asmenims už mirties mėnesį, jeigu ji dar nebuvo išmokėta, ir dar paskirtos pensijos už vieną mėnesį dydžio suma. Taigi „Sodros” išmokos galima tikėtis tik tuo atveju, jeigu miręs asmuo gaudavo valstybinę socialinio draudimo pensiją.

Norint gauti mirusiojo pensiją „Sodros” teritoriniam skyriui teks pateikti prašymą ir mirties liudijimo originalą, kuris, išmokėjus nurodyto dydžio išmoką, bus grąžintas mirusįjį laidojusiam asmeniui. Beje, šiam asmeniui teks pateikti ir savo tapatybę įrodantį dokumentą.

Kitos pensijų sumos, kurios buvo apskaičiuojamos pensininkui ir kurių dėl mirties jis negavo, gali būti išmokėtos tik mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo tvarka pereina mirusiojo asmens turtas. Tokiu atveju „Sodros” teritoriniam skyriui paveldėjimo teisės liudijimą pateikusiam asmeniui arba mirusį pensininką pergyvenusiam sutuoktiniui, pateikusiam nuosavybės teisės į sutuoktinių bendro turto dalį liudijimą, būtų išmokėtos nurodytos pensijų sumos.

Čia išdėstytos nuostatos taikomos ir laidojant kitų pensijų – mokslininkų, pareigūnų ir karių, valstybinių, šalpos, teisėjų ir pan. – gavėjus. Šiuo atveju savo teisę į priklausomą gauti pensinę išmoką tektų pagrįsti tokią pensiją mokėjusiai institucijai.

Parama palaikams parvežti

Pagal Valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teikimo taisykles valstybė padengia iki 54 bazinių socialinių išmokų dydžio – 7020 (54х130) Lt – užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidas, jeigu miręs (žuvęs) asmuo nebuvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudiminis įvykis ir jo šeimos arba artimojo giminaičio šeimos pajamos neviršija trijų valstybės remiamų pajamų dydžių – 1050 (3х350) Lt.

Valstybės finansinę paramą užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikams parvežti į Lietuvą mirusiojo artimiesiems teikia jų gyvenamosios vietos savivaldybės iš savo biudžeto lėšų. Paskui Finansų ministerija, gavusi savivaldybės sprendimą dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusio (žuvusio) piliečio palaikams parvežti į Lietuvą suteikimo mirusiojo (žuvusio) artimiesiems, kartą per ketvirtį kompensuoja vietos savivaldybėms jų išmokėtas sumas iš valstybės biudžete šiam tikslui skirtų lėšų.

Pagal minėtas taisykles nedengiamos užsienyje mirusių (žuvusių) valstybės tarnautojų palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidos. Šių asmenų parvežimo į Lietuvą išlaidos padengiamos laikantis Užsienyje mirusių valstybės tarnautojų palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos.

Darbdavio parama

Darbuotojui materialinės padėties pablogėjimo dėl šeimos narių mirties atveju išmokama ir kolektyvinėje sutartyje nustatyta išmoka. Be to, Valstybės tarnybos įstatymo ir Vidaus tarnybos statuso nustatyta, kad tokiu atveju valstybės tarnautojui ar vidaus tarnybos sistemos pareigūnui gali būti skiriama iki penkių minimalių mėnesinių algų dydžio (4000 (5х800) Lt) pašalpa.

Neatsižvelgiant į kitų įstatymų nustatytas ir išmokėtas išmokas ir pašalpas, mirusio valstybės tarnautojo šeimos nariams išmokama vieno mėnesio jo gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio pašalpa.

Sunkmečio pasekmė

Tenka pastebėti, kad nuo šių metų mirus bet kokios pensijos gavėjui jį laidosiančiam asmeniui išmokama išmoka bus vienu gautos pensijos dydžiu mažesnė. Taigi su Anapilin iškeliausiančiais pensijų gavėjais teks atsisveikinti kukliau.

Atgal