VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2012 02 17. Ištikimybė Tėvynei

Vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis

1935 metų vasario 16-ąją švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 17-ąją sukaktį, Nepriklausomybės šventės proga valstybės Prezidentas, pasirėmęs Lietuvos valstybės organų, medalių ir kitų pasižymėjimo ženklų už nuopelnus Lietuvai įstatymu, apdovanojo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu šiuos asmenis: krašto apsaugos ministerio teikimu: 3-iojo laipsnio  štabo pulkininką leitenantą Bronių Gertų, pulk. ltn. Genriką Visbarą-Paškevičių, plk. ltn. Bronių Vincą Aleksandravičių ir dar daugiau kaip dešimtį kariškių. Finansų ministerio teikimu 5-ojo laipsnio - Balį Vasiliauską ir Juozą Vencių, susisiekimo ministerio teikimu: 3-iojo laipsnio - inžinierių Aleksandrą Stankevičių, 4-ojo laipsnio - inžinierių Alfonsą Barauską ir kitus. Švietimo ministerio teikimu: 3-iojo laipsnio - prof. Vincą Mykolaitį-Putiną, dr. Klemensą Ruginį ir kitus. Užsienio reikalų ministerio teikimu: 4-ojo laipsnio - Algirdą Vanagą; 5-ojo laipsnio - Stasį Remencių, Zofiją Mažonienę ir Oną Petrašiūnaitę ir dar kelis šimtus asmenų, nusipelniusių Lietuvai. Toks Prezidento Antano Smetonos požiūris yra  meilė Lietuvai, meilė žmogui, išreikšta per Vasario 16-osios minėjimą. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, tada dar nebuvo televizijos, kitų informacijos priemonių.

Šio minėjimo metu ministeris Rusteika savo kalboje  priminė, kad reikia budėti, nes dažnai pasigirsta balsų, nukreiptų prieš Baltijos tautas. Baltijos tautos turi stovėti savo nepriklausomybės sargyboje ir tai geriausiai gali atlikti jų vienybė. Lietuva, kaip ir kitos atsikūrusios Baltijos valstybės, įrodė, kad jos  turi teisę nepriklausomai gyvuoti. Muzikinę dalį radijo stotis „Radiofonas“ pradėjo Prezidento Antano Smetonos maršu. Būdingas reiškinys, kad užsienio šalys -  Šveicarija, Prancūzija ir kitos Kauną įvardijo kaip laikinąją sostinę. Apie tai „Lietuvos Aidas“ rašė 1935 m. vasario 18 d. numerio straipsnyje „Ar įvyko stebuklas?“

2005 m., prabėgus 70 metų, minint Vasario 16-ąją, valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas“ išspausdino Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus kalbą, pasakytą Vasario 16-osios minėjimo metu. Jis, kreipdamasis į Lietuvos žmones, pasakė: „Lietuva nepaprastai atkakliai kūrėsi kaip valstybė. Todėl net tris kartus minime savo valstybingumo šventes. Taip lėmė istorija. Vasario 16-oji buvo kaip stebuklas. Po 123 metus trukusios svetimųjų priespaudos, kai jau pasaulis buvo spėjęs pamiršti mūsų šalies vardą, kai seniai nebuvo nė menkiausių valstybingumo pamatų, kai net lietuvių kalba buvo išstumta iš viešojo gyvenimo, sugebėjome atkurti Lietuvos valstybę. Iki 1918-ųjų Vasario 16-sios buvo likęs tik valstybės, sukurtos dar Mindaugo laikais, prisiminimas. Tačiau tvirtas buvo svarbiausias dalykas: Tėvynės meilė ir nenugalima moralinė jėga bei tikėjimas, grąžinęs mums laisvę ir valstybingumą. Moralinė jėga stipresnė už ginklus, stipresnė už bet kokią priespaudą.“

Būdamas valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ vyriausiasis redaktorius, 2005 m. tituliniame šio laikraščio puslapyje išspausdinau Prezidento kalbą, skirtą Vasario 16-ąjai. Jau beveik dvylika metų, kai tik savo jėgomis leidžiu „Lietuvos Aidą“, kuris 2012 m. vasario 28 d. minės savo 95-ąsias  įkūrimo metines.

1917 m. vasario 28 d. dr. Jonas Basanavičius įsteigė „Lietuvos Aidą“ – mūsų laisvės ir nepriklausomybės dienraštį.

Brangūs skaitytojai! Lietuvos patriotai, iš visos širdies  sveikinu  su šia garbinga sukaktimi. Tikiu, kad jeigu Jūs padėsite man ne tik morališkai, bet ir paremsite finansiškai, prisidėsite prie „Lietuvos Aido“ tolesnio kūrimo, tai nesiliaus tas be galo svarbus darbas, prisidedantis prie kilnaus tarnavimo tautos laisvei.  Mes turime deramai vertinti ir branginti tai, ką gavome Vasario 16-ąją. O gavome visų didžiausią istorinę gyvybinę vertybę – Laisvę, kurią išlaikyti yra mūsų švenčiausioji pareiga. Privalome kuo galėdami prisidėti prie nepriklausomos valstybės kūrimo ir tobulinimo, priversti valdžią, kad ji, vadovaudama valstybei, tarnautų Tautai, visuomenei, piliečiams,  gerbtų ir saugotų visų laisvę.  Jokios asmeninės laisvės negali pakeisti pilietinės laisvės, bet kokia laisvės egzotika iš tikrųjų tėra jos politinė fikcija. Laisvė turi gyvuoti mūsų dvasioje, o ne politiškai kaitaliojamoje formoje.  Puoselėkime tikrąją Laisvę, kuri atėjo drauge su mūsų Nepriklausomybe. Tai - Vasario 16-oji.

Kreipiausi Valstybės laikraštyje raštu ir kviečiau paremti švenčiant 95-ąsias įsteigimo metines.  Iškilmingas minėjimas įvyks 2012 metų vasario 28 d. 15 val. kavinėje „Pas Erlicką“. Iš anksto dėkoju. Paramos valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ tolesniam leidimui laukiame  į at. sąsk. LT48 4010042402801262 DNB. Banko kodas 40100.

Atgal