VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Vyr. redaktoriaus straipsniai

2012 03 09. Premjere, tebūnie su Jumis šviesa ir tiesa

Vyriausiasis redaktorius Algirdas Pilvelis

Valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas“ garbingai atstovauja Lietuvos Respublikai, jos aukščiausio lygmens politikai. TS-LKD tęsia dr. Jono Basanavičiaus, „Lietuvos Aido“ steigėjo ir Lietuvos Nepriklausomybės svarbiausio signataro, strategiją. Jis pirmasis pasirašė 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Aktą – šventą Lietuvos žemei ir pagrindų pagrindą jos žmonėms. Bėgs laikas, amžiai to neištrins.  Lietuvos istorijoje bus sudėliota pagal nuopelnus mūsų Tėvynei. Didžiuojuosi Vinco Kudirkos nuopelnais, jo „Tautiška giesme“. Nuostabūs Lietuvos himno autoriaus žodžiai skamba viso pasaulio milijardų žmonių ausyse - „ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi“. Jūs, Premjere, kasdien einate į darbą ir iš darbo bent du kartus per dieną pro V.Kudirkos paminklą ir, manau, su didele pagarba lenkiate galvą didžiam  lietuvių tautos vyrui, tokiam garbingam suvalkiečiui kaip ir dr. Jonas Basanavičius. Kudirkos Naumiestyje 1970 metais man teko garbė laikyti rankose V.Kudirkos smuiką. Tas prisilietimas neišdils iš atminties kaip ir mano malda prie jo kapo.

Iš ten nuvykau į dr. Jono Basanavičiaus tėviškę, kurioje teliko tik šulinys su svirtimi.

Jūs, Pone Andriau Kubiliau, privalėtumėte tęsti ne tik dr. Jono Basanavičiaus, Vinco Kudirkos, Antano Smetonos, lito kūrėjo Vlado Jurgučio, finansų stratego Jono Vailokaičio ir kitų darbus. Aš jaudinuosi dėl Lietuvos ateities. Aš nežinau, kodėl jau dvylika metų konservatoriai nusisukę nuo lietuvių tautos patriarchų nubrėžto kelio ir kodėl „Lietuvos Aidas“ jiems visiškai nerūpi.

Nejaugi tarp konservatorių trūksta tikrų lietuvių? Argi stinga drąsos pažvelgti tiesai į akis? Žmonėse dar rusena viltis ir nuomonė, kad Lietuva turinti tikrą Premjerą, teisingiausią iš buvusiųjų iki Jūsų. Tačiau pridurčiau: reikia drąsos ir ryžto valstybės ir žmonių labui.

Parama valstybės laikraščiui „Lietuvos Aidas“ 95-erių jo įsteigimo sukakties proga tiesiog būtina. Rimtas, informatyvus, intelektualus valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas“ garbingiausiai atstovauja dr. Jono Basanavičiaus dar 1905 metais išsakytai idėjai Lietuvių suvažiavimo (Didžiojo Vilniaus Seimo) metu – Lietuva turi skelbti Nepriklausomybę su sostine Vilniumi.

Dr. Jono Basanavičiaus valia, protas ir širdis nugalėjo. Aš visą gyvenimą mokausi iš „Lietuvos Aido“ steigėjo dr. Jono Basanavičiaus, iš pirmojo šio laikraščio redaktoriaus Antano Smetonos ir kitų tikrų Lietuvos valstybininkų.

Tikiu, kad drauge su Jumis išgelbėsime valstybės laikraštį „Lietuvos Aidą“, taip reikalingą Lietuvai.

Atgal