VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

AKTUALIJOS

07.21. EK peržiūri kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisykles

Europos Komisija pateikė plataus užmojo pasiūlymų dėl teisės aktų rinkinį, kuriuo siekiama sugriežtinti ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisykles. Į dokumentų rinkinį taip pat įtrauktas pasiūlymas sukurti naują ES kovos su pinigų plovimu instituciją. Šis rinkinys yra Europos Komisijos įsipareigojimo apsaugoti ES piliečius ir ES finansų sistemą nuo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo dalis. Šio dokumentų rinkinio tikslas – padėti lengviau nustatyti įtartinus sandorius ir veiklą ir pašalinti spragas, kuriomis nusikaltėliai naudojasi neteisėtai gautoms pajamoms plauti arba teroristinei veiklai finansuoti per finansų sistemą.

Šiandienos priemonėmis gerokai sustiprinama esama ES sistema, atsižvelgiant į naujus ir kylančius iššūkius, susijusius su technologinėmis inovacijomis. Jie apima virtualiąsias valiutas, labiau integruotus finansinius srautus bendrojoje rinkoje ir pasaulinį teroristinių organizacijų pobūdį. Šie pasiūlymai padės sukurti daug nuoseklesnę sistemą, kad veiklos vykdytojams, kuriems taikomos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklės, ypač tiems, kurie veikia tarpvalstybiniu mastu, būtų lengviau laikytis reikalavimų.

Šiandienos dokumentų rinkinį sudaro keturi pasiūlymai dėl teisės aktų:

dėl reglamento, kuriuo įsteigiama nauja ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucija;

dėl reglamento dėl kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, kuriame nustatytos tiesiogiai taikytinos taisyklės, be kita ko, klientų išsamaus patikrinimo ir tikrosios nuosavybės srityje;

dėl šeštosios direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, kuria pakeičiama galiojanti Direktyva (ES) 2015/849;

dėl 2015 m. Reglamento dėl lėšų pervedimo (Reglamentas (ES) 2015/847) peržiūros siekiant atsekti kriptoturto pervedimus.

Už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Kiekvienas naujas pinigų plovimo skandalas yra vienu skandalu per daug ir jis įspėja, kad mūsų darbas siekiant panaikinti finansų sistemos spragas dar neužbaigtas. Pastaraisiais metais padarėme didžiulę pažangą ir ES kovos su pinigų plovimu taisyklės šiuo metu yra vienos griežčiausių pasaulyje. Tačiau dabar reikia jas nuosekliai taikyti ir atidžiai prižiūrėti, kaip tai daroma, kad būtų užtikrinta, jog jos tikrai yra veiksmingos. Todėl šiandien žengiame šiuos ryžtingus žingsnius, kad užkirstume kelią pinigų plovimui ir neleistume nusikaltėliams pasinaudoti neteisėtai gautomis pajamomis.“

Nauja ES kovos su pinigų plovimu institucija

Šiandieninio teisės aktų rinkinio pagrindas – naujos ES institucijos, kuri pakeis kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūrą ES ir sustiprins finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) bendradarbiavimą, sukūrimas. Naujoji ES lygmens Kovos su pinigų plovimu institucija bus pagrindinė institucija, koordinuojanti nacionalines institucijas siekiant užtikrinti, kad privatusis sektorius tinkamai ir nuosekliai taikytų ES taisykles. Kovos su pinigų plovimu institucija taip pat padės finansinės žvalgybos padaliniams (FŽP) gerinti jų analitinius gebėjimus, susijusius su neteisėtais srautais, ir užtikrinti, kad finansinės žvalgybos duomenys taptų svarbiu teisėsaugos institucijų informacijos šaltiniu.

Bendras ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklių sąvadas

Bendru ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklių sąvadu visoje ES bus suderintos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklės, įskaitant, pavyzdžiui, išsamesnes taisykles dėl klientų išsamaus patikrinimo, tikrosios nuosavybės ir priežiūros institucijų bei finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) įgaliojimų ir užduočių. Bus sujungti esami nacionaliniai banko sąskaitų registrai, todėl FŽP galės greičiau gauti informaciją apie banko sąskaitas ir banko seifus. Komisija teisėsaugos institucijoms taip pat suteiks prieigą prie šios sistemos, paspartindama finansinius tyrimus ir nusikalstamu būdu įgyto turto susigrąžinimą tarpvalstybinėse bylose. Prieigai prie finansinės informacijos bus taikomos griežtos apsaugos priemonės, nustatytos Direktyvoje (ES) 2019/1153 dėl keitimosi finansine informacija.

Visapusiškas ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklių taikymas kriptoturto sektoriui

Šiuo metu ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisyklės taikomos tik tam tikrų kategorijų su kriptoturtu susijusių paslaugų teikėjams. Siūloma reforma šios taisyklės bus taikomos visame kriptoturto sektoriuje, įpareigojant visus paslaugų teikėjus atlikti išsamų klientų patikrinimą. Šiandien priimtais pakeitimais bus užtikrintas visiškas kriptoturto, kaip antai bitkoino, pervedimų atsekamumas ir bus sudarytos sąlygos užkirsti kelią jo galimam panaudojimui pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo tikslais ir tokius atvejus nustatyti. Be to, visapusiškai taikant ES kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisykles kriptoturto sektoriui, bus draudžiama naudoti anonimines kriptoturto pinigines.

10 000 EUR riba mokėjimams grynaisiais pinigais visoje ES

Dideli mokėjimai grynaisiais pinigais yra lengvas būdas nusikaltėliams plauti pinigus, nes tokius sandorius labai sunku nustatyti. Todėl šiandien EK pasiūlė visoje ES nustatyti 10 000 EUR ribą dideliems mokėjimams grynaisiais pinigais. Ši visoje ES taikoma riba yra pakankamai didelė, kad nekiltų abejonių dėl euro kaip teisėtos mokėjimo priemonės ir būtų pripažintas svarbus grynųjų pinigų vaidmuo. Maždaug dviejuose trečdaliuose valstybių narių tokia apribojimai jau egzistuoja, tačiau sumos skiriasi. Mažesnės nei 10 000 EUR nacionalinės ribos gali ir toliau galioti. Apribojus didelius mokėjimus grynaisiais pinigais, nusikaltėliams sunkiau plauti nešvarius pinigus. Be to, bus draudžiama teikti anonimines kriptovaliutų pinigines, kaip pagal ES kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu taisykles jau yra draudžiamos anoniminės banko sąskaitos.

Tolesni veiksmai

Teisės aktų rinkinį dabar svarstys Europos Parlamentas ir ES Taryba. Europos Komisija tikisi, kad teisėkūros procesas bus greitas. Būsima kovos su pinigų plovimu institucija turėtų pradėti veikti 2024 m., o tiesioginės priežiūros darbą pradėti šiek tiek vėliau, kai direktyva bus perkelta į nacionalinę teisę ir bus pradėta taikyti nauja reguliavimo sistema.

 

 

Atgal