VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Gamta

2023.02.01. Patvirtinta Valstybinių miškų urėdijos strategija

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas patvirtino Valstybinių miškų urėdijos (VMU) veiklos strategiją, kuri nustato įmonės tikslus 2023-2027 m. Atnaujintoje strategijoje patvirtintos pagrindinės strateginės kryptys: didinti miško ekosistemų tvarumą, užtikrinti veiklos tvarumą bei plėtrą, šviesti visuomenę ir didinti pasitikėjimą, didinti veiklos efektyvumą ir skaitmenizaciją bei kurti aukštos darbo kultūros įstaigą.

„Atnaujintoje strategijoje detalizuoti svarbiausi valstybės lūkesčiai įmonei – dar šiais metais numatyta įdiegti vieningą miškų valdymo informacinę sistemą, taip pat parengti įmonės veiklos diversifikavimo planą, 2024 metais planuojama įdiegti visiškai naują automatizuotą miško gaisrų aptikimo sistemą“, – sakė aplinkos viceministras Danas Augutis.

Vienais svarbiausių uždavinių išlieka naujų miškų įveisimas, miško ekosistemų tvarumo, atsparumo klimato kaitai didinimas, biologinės įvairovės apsauga, valstybės turto efektyvumo didinimas, CO2 pėdsako mažinimas, Aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo programos pažangos priemonių įgyvendinimas.

VMU planuoja mažinti klimato kaitos poveikį ir didinti medynų produktyvumą bei atsparumą panaudodama perimtus žemės plotus, įsigydama naujus plotus miškams įveisti, užtikrindama genetiškai vertingų sėklų gamybos ir naudojimo apimtis. Prie klimato kaitos švelninimo urėdija prisidės didindama šiltnamio efektą sukeliančių dujų absorbciją įveisdama mišką naujuose žemės plotuose, tvarkydama pažeistas pelkes.

Saugant biologinę įvairovę bus atkuriama gera buveinių būklė ir sudaromos sąlygos buveinėms susiformuoti. VMU vadovaujasi aplinkos ministro įsakymais nustatytais Europos Bendrijos svarbos paukščių, natūralių buveinių ir rūšių apsaugos tikslais, o konkrečių gamtosaugos darbų planavimas, įgyvendinimas, išmanūs ir efektyvūs sprendimai patikimi Valstybinių miškų urėdijos kolektyvui.

Svarbi sritis – urėdijos veiklos efektyvumo didinimas ir skaitmenizacija. VMU ketina įgyvendinti nepertraukiamos miškotvarkos principus, didinti auginamų sodmenų produktyvumą, diegti pažangias miškų įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo ir miško dauginamosios medžiagos auginimo technologijas, gerinti miškuose esančių kelių valdymą ir priežiūrą.

Atgal