VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Gamta

2023.03.29. Į orą išmetama vis dar daug teršalų

Aplinkos apsaugos agentūros 1990-2021 m. duomenys rodo, kad į aplinką išmetama per daug teršalų. Tam, kad į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis mažėtų, turi būti siekiama mažinti išmetimus iš probleminiais išliekančių kelių transporto, kuro deginimo, naftos pramonės ir žemės ūkio sektorių.

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros Europos Komisijai, Europos aplinkos agentūrai ir Jungtinių Tautų Tolimųjų Tarpvalstybinių Oro Teršalų Pernašų Konvencijos (TTOTPK) sekretoriatui pateiktus 1990–2021 m. į aplinkos orą išmetamų teršalų apskaitos rezultatus, Lietuvai nustatyti sumažinimo tikslai (palyginti su 2005 m. išmestu kiekiu) 2021 m. buvo pasiekti sumažinant sieros dioksido SO2 ir kietųjų dalelių KD2,5 išmetimus. Azoto oksidų (NOX), ne metaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) ir amoniako (NH3) numatyti išmetimų sumažinimų tikslai nebuvo pasiekti.

Didžiausi aplinkos oro teršėjai

 Daugiausia SO2 išmesta naftos gaminių gamybos ir sandėliavimo sektoriuje – 53 proc., stacionaraus kuro deginimo pramonėje ir statyboje – 12 proc. ir kuro deginimo naftos perdirbimo pramonėje – 9 proc. (skaičiuojant nuo viso šalyje išmesto teršalo kiekio).

Daugiausia NOX išmetė kelių transportas – 55 proc. (didžiąją dalį išmesto teršalo kiekio kelių transporte sugeneravo sunkusis krovininis transportas ir autobusai bei lengvasis transportas), viešoji elektros ir šilumos gamyba – 15 proc., taip pat ne kelių transportas – 10 proc. (skaičiuojant nuo viso šalyje išmesto teršalo kiekio).

2021 m. daugiausia KD2,5 susidarė dėl kuro deginimo namų ūkiuose – 37 proc., statybos, gatvių, kelių tiesimas – 17 proc., viešoji elektros ir šilumos gamybos – 9 proc. (skaičiuojant nuo viso šalyje išmesto teršalo kiekio).

Daugiausia NMLOJ 2021 m. išmetė tirpiklių naudojimas pramonėje ir namų ūkiuose – 32 proc., naftos gaminių gamyba ir sandėliavimas – 26 proc., stacionarus kuro deginimas namų ūkiuose – 22 proc. (skaičiuojant nuo viso šalyje išmesto teršalo kiekio).

Didžiausi amoniako išmetimai buvo iš dirvų tręšimo mėšlu – 35 proc., neorganinių trąšų naudojimo – 31 proc., mėšlo tvarkymo tvartuose – 29 proc. (skaičiuojant nuo viso šalyje išmesto teršalo kiekio).

Tam, kad į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis mažėtų, turi būti siekiama mažinti išmetimus iš probleminiais išliekančių kelių transporto, stacionaraus kuro deginimo, naftos pramonės ir žemės ūkio sektorių.

 

 

Atgal