VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2011-05-13
Perkūno griaunamoji dvasia nepasirodo gėrio ir tiesos salelėse, savo griaunamąją jėgą, kiek galima, nukreipia už daiktų, kurie nuteikia kaip iš tiesų pasireiškiantys. Įdomi istorija nutiko straipsnio autoriui, režisavusiam spektaklį „Lietuvos Vilkė - Didžioji kunigaikštienė“, kuriame buvo atkurtos autentiškos Perkūnui aukojamos apeigos Šv. Mišios prie aukuro. Visų vasaros ir rudens karščio persisunkusioje atmosferoje spektaklių metu nugriaudėdavęs galingas Perkūno griausmas tarsi subalansavo įkaitusią dienos tėkmę, po perkūnijos atsigavo ir žmonės, ir gamta. Plačiau
2011-04-27
Jau dvidešimt Nepriklausomybės metų Lietuvos mokyklose, mokymo įstaigose istorijos ir kitų mokslo disciplinų mokoma pagal naujausias mokslines programas apie istorinę pasaulio raidą, apie gyvybės ir žmogaus vystymąsi. Plačiau
2011-04-24
Prisikėlusysis iš tiesų yra su mumis ir tikėjimu, viltimi bei meile dalyvauja mūsų gyvenime. Kristaus Prisikėlimo šventė mums atskleidžia tikrovę, kurioje dangus susitinka su žeme, Dievas su žmogumi, Šv. Velykų homilijoje sakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.   Plačiau
2011-04-22
Tarp garsiausių žmonijos istorijos asmenybių ypač dėmesį patraukia Jėzus iš Nazareto. Giliai tikintis žydas, išauklėtas pagal savo tautos religinę tradiciją, Jis norėjo atnaujinti tikėjimą. Jo mokymas pasirodė pavojingas, todėl buvo pasmerktas mirčiai. Tačiau jo mokiniai skelbė, kad Jis nugalėjo mirtį, kad Dievas grąžino Jį Gyvenimui. Jis gyveno pasitikėdamas tuo, kurį vadino „Tėvu“, tuo, kurio mylimu sūnumi Jis žinojo esąs, kurį stipriai ir ištikimai mylėjo. Plačiau
2011-04-22
Prisimenu keliolikos metų senumo įvykį. Prieš Šv. Velykas pajutau nenumaldomą troškimą eiti į Bažnyčią. Tuomet nesupratau nei kodėl, nei kaip tas poreikis kilo. Po sunkių darbo dienų būdavau taip išsekęs, nes nemokėjau skirti poilsiui deramos vietos savo gyvenime, kad nebebuvo jėgų nueiti į bažnytėlę. Kurioje paskutinį kartą buvau gal vaikystėje ir galbūt taip pat ta pačia proga. Nenuėjus po Šv. Velykų kažkodėl dėlto pajutau didelę tuštumą. Nors nesupratau, nei iš kur ta tuštuma, nei ką su ja daryti. Manau, kad ši iš kažkur atsiradusi nykuma turėjo reikšmės ir tolimesnei mano gyvenimo eigai. Plačiau
2011-04-18
 Istoriniuose šaltiniuose yra užuominų, kad Lucke nuo 1240 m. buvo nedidelis Šv. Jono Pamokslininko (Ivana Bogoslova) vienuolynas, nuo 1720 m. priklausęs vienuoliams bazilijonams. Plačiau
2011-04-01
Nejučiomis akys sustoja ties balandžio 2-ąja. Ir mintys, kaip nesuvaldomi paukščiai, nuskrenda į tas dienas prieš šešerius metus, kai visas pasaulis, sulaikęs kvėpavimą, skausmingai skaičiavo paskutines popiežiaus Jono Pauliaus II gyvenimo minutes. Žmogaus, tapusio savu ir pažįstamu kiekvienam iš mūsų. Ramybės ir taikos etalonu, stiprybės ir tylios kančios pavyzdžiu. Plačiau
2011-03-10
"Yra miela pažinti mūsų Lietuvos diplomatinį veidą, kuris dabar ypač plėtojasi tarptautinėje erdvėje ir yra vertinamas, nes mes kartu su jumis giname tradicines vertybes, žmogaus teises. Dabar esame susirūpinę ir dėl religijos laisvės, kad žūva tiek daug krikščionių ir kunigų", - sakė A.J.Bačkis. Plačiau
2011-03-10
Iš Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus fondo numatyta skirti 150 tūkst. litų popiežiaus Jono Pauliaus II vardu pavadinto kalnelio sutvarkymui. Tam trečiadienį pritarė miesto tarybos kolegija. Plačiau
2011-03-09
Trečiadienį, Pelenų dieną, prasideda gavėnia - septynių savaičių didžiojo pasninko, susikaupimo ir tylos metas kelyje į pagrindinę krikščionių šventę - Velykas. Plačiau
2011-03-08
Prieš keletą dienų viešoje erdvėje vienas politikas tvirtino, kad „Opus Dei“ prelatūra yra sekta ir kad jos nariai bando skverbtis į valdžios struktūras. Šia proga dar kartą primename, kad bet kokių pažiūrų politikams, siekiantiems savo tikslų, nedera apie oficialias Katalikų Bažnyčios struktūras sakyti netiesą, nes tai nepasitarnauja visuomenės konsolidavimui. Juo labiau tai netinka daryti politikams, kurie save laiko katalikais. Plačiau
2011-02-16
93-iąjį kartą minima Vasario 16-oji vis labiau tampa istorijos vadovėlių minima šventė, tačiau be šios istorinės datos neturėtume šiandienos Laisvės - istorija yra kaip medžio šaknys, kurios maitina lapų vainiką, lygino Vasario 16-osios mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Plačiau
2011-02-04
„Lietuvos Aidas“ nemažai dėmesio skiria ukrainistikos tematikai, ypač vienuoliams bazilijonams. 2011 m. sausio 8 d. rašyta apie lapkričio 13 d. Švč. Trejybės bažnyčioje iškilmingą Šv. Juozapato (1580-1623) šventę; sausio 15 d. - apie vienuolių bazilijonų: Metropolito Josefo Veljamino Rutskio Filosofijos - Teolofijos studijų bazilijonų instituto Briuchovičiuose vicerektoriaus t. Anastazijaus Kabalo (Anastasij Kabal) OSBM ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios kunigo t. Augustinas Zapotočnyj OSBM dalyvavimą renginyje Utenoje, pagerbiant šio krašto liaudies meno kūrėjus. Ukrainiečiai dėkingi Daugailių mokyklos bičiulių pirmininkui Antanui Vilūnui, nuvežusiam juos į Daugailius bei į Uteną. Vienuoliai bazilijonai, vykdami į Utenos kraštą, apsilankė „Lietuvos Aido“ redakcijoje. Svečiai norėjo susipažinti su redaktoriumi Algirdu Pilveliu: ukrainiečiai jam dėkingi už visas publikacijas, skirtas Ukrainai ir ypač vienuoliams bazilijonams. Plačiau
2011-02-01
„...aklieji regi, luošieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargšams skelbiama Geroji naujiena. Ir palaimintas kas nepasipiktins manimi.“ Jėzus Kristus (Ev. Luko 7.22,23; 6.43-45; Ev.Jono 3.16-21) Plačiau
2011-01-18
Viltis budina Tikėjimą dėl geresnės ateities, taip pat didesnės žmogaus, visuomenės ar verslo, valstybės gerovės. Dažnai sakoma, kad Viltis miršta paskutinė- iš tiesų gi Ji niekad nemiršta, kaip ir žmogaus siela yra nemirtinga. Mistikai pripažįsta - juk protas yra sielos, o ne kūno dalis. Todėl labai svarbu, kad žmogaus siela būtų tokia skaisti ir tyra, kaip Šv. Kalėdų Viltis- tuomet ji skatina dėkoti ir džiaugtis, tikėti ir mylėti, veikti net ir sunkiausiose situacijose. Benediktas XVI yra parašęs, kad Viltis teikia jėgos gyventi ir veikti (Enciklika Meilė tiesoje). Plačiau
2011-01-04
Ar gali ateitininkas būti įžvalgiu asmeniu? Tokiu įžvalgiu, kad jo mintys, žodžiai galėtų būti reikšmingi ne tik duotajam laikui, bet ir ateinantiems dešimtmečiams ar daugiau ir ne tik Lietuvai, bet ir daugelio šalių žmonėms, visuomenėms, valstybėms ar net Bažnyčiai. Nors ir sunku patikėti, bet atrodo, kad taip, gali. Ir ne tik ateitininkas yra įžvalgus. Skaitydamas ir lygindamas straipsnius, dienoraščius, publikacijas ir kita prieinu prie išvados, kad Lietuvos dvasios galiūnų sukauptas potencialas, jų straipsniai, mintys, įsipareigojimai yra ne tik aktualūs šio laikmečio Lietuvai, bet ir Bažnyčiai bei visam pasauliui. Galime tuo akivaizdžiai įsitikinti. Plačiau
2010-12-28
Mylimi Broliai ir Sesės, tikėjimo kelionė per Advento dykumą atvedė mus prie Dievo Kūdikio lopšio. Sunku žmogui atpažinti visagalį Dievą, gulintį tvarto ėdžiose. Todėl apaštalas Paulius sako: Pasirodė mūsų Gelbėtojo Dievo gerumas ir meilė žmonėms [...] ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo (Tit 3, 4–5). Dievo gailestingumas suspindo tvarto ėdžiose, idant kiekvienam žmogui parodytų jo tikrąjį orumą, kuris spindi net ir po sunkiausių nuodėmių, klaidų, nusivylimų, nesėkmių šukėmis. Šiuos metus Lietuvos vyskupai paskelbė Dievo gailestingumo metais, kad padėtų jums suvokti esminę krikščionybės Žinią: Dievas besąlygiškai myli žmogų ir, trokšdamas jam gero, ragina atsižadėti blogio, priimti Jo meilę ir dalytis ja su kitais. Plačiau