VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Religija

2011-07-19
Konferencijos Romoje metu, 2011 m. birželio 23 - 25 dienomis, įvyko simpoziumas „Universitetai ir mokslo iššūkiai. Kokia ateitis?“ Tai jau buvo VIII - asis tarptautinis dėstytojų simpoziumas, kurį suorganizavo Romos Kurijos Vikariatas, bendradarbiaujant su Italijos švietimo ir užsienio reikalų ministerijomis bei Nacionaline tyrimų taryba. Romos vikariato pagrindiniai organizatoriai yra jos darbuotojai - monsinjorai Lorenco Leuzi ir Emilio Bettini, nepailstančios dvasios, nuostabūs kunigai. Iš viso pasaulio: Europos, Kinijos, Indijos, Tanzanijos, Pakistano, Nigerijos, Kongo, Jungtinių Amerikos Valstijų, Peru, Argentinos ir Brazilijos atvyko 400 dėstytojų, iš kurių 150 skaitė pranešimus įvairiomis temomis. Plačiau
2011-06-10
Šiaulių katalikių moterų Šv. Elzbietos draugija 2011 m. birželio 7 d. suorganizavo renginį, skirtą pagerbti kunigų, 1941 m. nukankintų Šiaulių vyskupijoje, atminimą. Renginį globojo JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje, kurias vyskupo vadovaujami aukojo kunigai Tadas Rudys, Saulius Paliūnas, Eduardas Semaška, Evaldas Alūza, Gintas Sakavičius ir Remigijus Čekavičius. Giedojo Sandoros katalikų mokyklos mokiniai, vadovaujami Rolandos Kalakauskienės. Plačiau
2011-05-27
Viena bėda kitai ranką paduoda: 1934 m. birželio 18 d. siaučiant perkūnijai, kamuolinis žaibas Senajame Peterhofe, Sankt Peterburgo kapinėse įsibrovė į koplyčios vidų ir sprogo. Kaip tyčia tuo metu koplyčioje nuo lietaus slėpėsi daug žmonių. Trys žmonės žuvo vietoje, daugelis apdegė, o minioje buvę vyrai ir moterys buvo sužeisti. Vilhelmas Švėbelis pastebėjo: „Skubu pasišaipyti iš visko, nes kitaip man tektų pravirkti”. Uteniškiai juokaudavo apie aplenkėjusį, bohemiškai girtėjantį bei uliavojantį, retai prasiblaivantį Žečpospolitos Vilnių: Plačiau
2011-05-26
Bažnyčia yra Kristaus įsteigtoji regima institucija, kurios tikslas išmokyti žmones prasmingai gyventi, o po mirties laimėti palaimintąją amžinybę. Dieviškasis Mokytojas Jėzus suteikė Bažnyčiai teisinę galią: mokyti, pašvęsti ir valdyti. Bažnyčios yra dvasinė paskirtis nešti pasauliui evangelines vertybes, formuoti teisingą sąžinę, puoselėti dorybes, ugdyti žmogaus kilnumą, jo solidarumą visuomenėje arba kaip Popiežius Jonas Paulius II mokė, kad žmonija gyventų „meilės civilizacijoje“. Kristaus neturėjo laiko rašyti kanonų, formuoti apibrėžimų, jo tikslas buvo išmokyti žmones „apsčiai gyvenimo“, kad jo atneštoji tikėjimo ugnis liepsnotų ir būtų perduota iš kartos į kartą. Kristaus bendravimo pavyzdys yra mūsų krikščioniškosios etikos pagrindai, kaip mes turime elgtis tarp savęs kiekvienoje situacijoje ir koks turi būti požiūris į materialines gėrybes. Nors Kristus, siųsdamas mokinius skelbti Dievo karalystės, jiems pabrėžtinai nurodė nesiimti su savimi aukso, sidabro ir išvis atsisakyti piniginės, tačiau Bažnyčiai atliekant misiją reikalingos ir materialinės priemonės (plg Mt 10,9; Lk 9,2; Lk 10,4)  Plačiau
2011-05-13
Perkūno griaunamoji dvasia nepasirodo gėrio ir tiesos salelėse, savo griaunamąją jėgą, kiek galima, nukreipia už daiktų, kurie nuteikia kaip iš tiesų pasireiškiantys. Įdomi istorija nutiko straipsnio autoriui, režisavusiam spektaklį „Lietuvos Vilkė - Didžioji kunigaikštienė“, kuriame buvo atkurtos autentiškos Perkūnui aukojamos apeigos Šv. Mišios prie aukuro. Visų vasaros ir rudens karščio persisunkusioje atmosferoje spektaklių metu nugriaudėdavęs galingas Perkūno griausmas tarsi subalansavo įkaitusią dienos tėkmę, po perkūnijos atsigavo ir žmonės, ir gamta. Plačiau
2011-04-27
Jau dvidešimt Nepriklausomybės metų Lietuvos mokyklose, mokymo įstaigose istorijos ir kitų mokslo disciplinų mokoma pagal naujausias mokslines programas apie istorinę pasaulio raidą, apie gyvybės ir žmogaus vystymąsi. Plačiau
2011-04-24
Prisikėlusysis iš tiesų yra su mumis ir tikėjimu, viltimi bei meile dalyvauja mūsų gyvenime. Kristaus Prisikėlimo šventė mums atskleidžia tikrovę, kurioje dangus susitinka su žeme, Dievas su žmogumi, Šv. Velykų homilijoje sakė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis.   Plačiau
2011-04-22
Tarp garsiausių žmonijos istorijos asmenybių ypač dėmesį patraukia Jėzus iš Nazareto. Giliai tikintis žydas, išauklėtas pagal savo tautos religinę tradiciją, Jis norėjo atnaujinti tikėjimą. Jo mokymas pasirodė pavojingas, todėl buvo pasmerktas mirčiai. Tačiau jo mokiniai skelbė, kad Jis nugalėjo mirtį, kad Dievas grąžino Jį Gyvenimui. Jis gyveno pasitikėdamas tuo, kurį vadino „Tėvu“, tuo, kurio mylimu sūnumi Jis žinojo esąs, kurį stipriai ir ištikimai mylėjo. Plačiau
2011-04-22
Prisimenu keliolikos metų senumo įvykį. Prieš Šv. Velykas pajutau nenumaldomą troškimą eiti į Bažnyčią. Tuomet nesupratau nei kodėl, nei kaip tas poreikis kilo. Po sunkių darbo dienų būdavau taip išsekęs, nes nemokėjau skirti poilsiui deramos vietos savo gyvenime, kad nebebuvo jėgų nueiti į bažnytėlę. Kurioje paskutinį kartą buvau gal vaikystėje ir galbūt taip pat ta pačia proga. Nenuėjus po Šv. Velykų kažkodėl dėlto pajutau didelę tuštumą. Nors nesupratau, nei iš kur ta tuštuma, nei ką su ja daryti. Manau, kad ši iš kažkur atsiradusi nykuma turėjo reikšmės ir tolimesnei mano gyvenimo eigai. Plačiau
2011-04-18
 Istoriniuose šaltiniuose yra užuominų, kad Lucke nuo 1240 m. buvo nedidelis Šv. Jono Pamokslininko (Ivana Bogoslova) vienuolynas, nuo 1720 m. priklausęs vienuoliams bazilijonams. Plačiau
2011-04-01
Nejučiomis akys sustoja ties balandžio 2-ąja. Ir mintys, kaip nesuvaldomi paukščiai, nuskrenda į tas dienas prieš šešerius metus, kai visas pasaulis, sulaikęs kvėpavimą, skausmingai skaičiavo paskutines popiežiaus Jono Pauliaus II gyvenimo minutes. Žmogaus, tapusio savu ir pažįstamu kiekvienam iš mūsų. Ramybės ir taikos etalonu, stiprybės ir tylios kančios pavyzdžiu. Plačiau
2011-03-10
"Yra miela pažinti mūsų Lietuvos diplomatinį veidą, kuris dabar ypač plėtojasi tarptautinėje erdvėje ir yra vertinamas, nes mes kartu su jumis giname tradicines vertybes, žmogaus teises. Dabar esame susirūpinę ir dėl religijos laisvės, kad žūva tiek daug krikščionių ir kunigų", - sakė A.J.Bačkis. Plačiau
2011-03-10
Iš Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus fondo numatyta skirti 150 tūkst. litų popiežiaus Jono Pauliaus II vardu pavadinto kalnelio sutvarkymui. Tam trečiadienį pritarė miesto tarybos kolegija. Plačiau
2011-03-09
Trečiadienį, Pelenų dieną, prasideda gavėnia - septynių savaičių didžiojo pasninko, susikaupimo ir tylos metas kelyje į pagrindinę krikščionių šventę - Velykas. Plačiau
2011-03-08
Prieš keletą dienų viešoje erdvėje vienas politikas tvirtino, kad „Opus Dei“ prelatūra yra sekta ir kad jos nariai bando skverbtis į valdžios struktūras. Šia proga dar kartą primename, kad bet kokių pažiūrų politikams, siekiantiems savo tikslų, nedera apie oficialias Katalikų Bažnyčios struktūras sakyti netiesą, nes tai nepasitarnauja visuomenės konsolidavimui. Juo labiau tai netinka daryti politikams, kurie save laiko katalikais. Plačiau
2011-02-16
93-iąjį kartą minima Vasario 16-oji vis labiau tampa istorijos vadovėlių minima šventė, tačiau be šios istorinės datos neturėtume šiandienos Laisvės - istorija yra kaip medžio šaknys, kurios maitina lapų vainiką, lygino Vasario 16-osios mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Plačiau
2011-02-04
„Lietuvos Aidas“ nemažai dėmesio skiria ukrainistikos tematikai, ypač vienuoliams bazilijonams. 2011 m. sausio 8 d. rašyta apie lapkričio 13 d. Švč. Trejybės bažnyčioje iškilmingą Šv. Juozapato (1580-1623) šventę; sausio 15 d. - apie vienuolių bazilijonų: Metropolito Josefo Veljamino Rutskio Filosofijos - Teolofijos studijų bazilijonų instituto Briuchovičiuose vicerektoriaus t. Anastazijaus Kabalo (Anastasij Kabal) OSBM ir Vilniaus Švč. Trejybės bažnyčios kunigo t. Augustinas Zapotočnyj OSBM dalyvavimą renginyje Utenoje, pagerbiant šio krašto liaudies meno kūrėjus. Ukrainiečiai dėkingi Daugailių mokyklos bičiulių pirmininkui Antanui Vilūnui, nuvežusiam juos į Daugailius bei į Uteną. Vienuoliai bazilijonai, vykdami į Utenos kraštą, apsilankė „Lietuvos Aido“ redakcijoje. Svečiai norėjo susipažinti su redaktoriumi Algirdu Pilveliu: ukrainiečiai jam dėkingi už visas publikacijas, skirtas Ukrainai ir ypač vienuoliams bazilijonams. Plačiau
2011-02-01
„...aklieji regi, luošieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargšams skelbiama Geroji naujiena. Ir palaimintas kas nepasipiktins manimi.“ Jėzus Kristus (Ev. Luko 7.22,23; 6.43-45; Ev.Jono 3.16-21) Plačiau