VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Religija

2012-12-25
Iš kalėdinių dovanų geriausia yra ta, kuri padeda save iš naujo atrasti ir pirmiausia sau, o paskui kitiems, per maldą, atradimą ir supratimą save atrastąjį padovanoti. Plačiau
2012-11-13
Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre baigtas restauruoti seniausias mūsų laikus pasiekęs molbertinės tapybos kūrinys Lietuvoje - Lukiškių Dievo Motinos ikona. Penkerius metus tirta ir restauruota XV a. pab. - XVI a. pradžios ikona antradienį oficialiai bus perduota broliams dominikonams. Prieš grįždama į Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią, esančią prie Lukiškių aikštės, ikona bus eksponuojama Bažnytinio paveldo muziejuje, informavo Eltą Lietuvos dailės muziejuje. Po tyrimų ir restauravimo darbų vėl galima pamatyti tikrąjį kūrinio vaizdą - atidengta pirminė, autentiška Lukiškių Dievo Motinos ikonos tapyba, nustatyta jos kilmė ir patikslintas ikonos sukūrimo laikas.   Plačiau
2012-11-12
Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre baigtas restauruoti seniausias mūsų laikus pasiekęs molbertinės tapybos kūrinys Lietuvoje - Lukiškių Dievo Motinos ikona. Plačiau
2012-11-12
Vilniuje prasideda tradiciniai Aušros Vartų Gailestingumo Motinos Globos atlaidai. Sekmadienį Aušros Vartų šventovėje atlaidų pradžios šv. Mišias aukos vyskupas Arūnas Poniškaitis. Plačiau
2012-11-01
Lapkričio pirmosiomis dienomis Lietuvoje vyrauja susikaupimo ir rimties nuotaikos. Pagerbiant mirusiųjų atminimą, už jų vėles meldžiamasi, lankomi kapai. Plačiau
2012-10-24
Ne vienus metus besitęsiantis Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios ir Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios-Unitas Lithuaniae-Sinodas ginčas nesibaigia ir įtraukia ne tik teismus, bet ir valstybines bei pasaulines institucijas. Plačiau
2012-10-01
Reaguodami į Vilniaus ir kitų gyvenviečių gatvėse pasirodžiusius katalikus trikdančius ir skaudinančius atvaizdus, Vilniaus arkivyskupijos hierarchai ragina tikinčiuosius naudotis visomis įstatymų nedraudžiamomis protesto, boikoto ar kitomis poveikio minėtų renginių rėmėjams formomis. Plačiau
2012-08-31
Pirmąjį rugsėjo mėnesio sekmadienį Rumšiškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje vyksta vieninteliai metuose Trakinės atlaidai. Net daugelis vietinių žmonių nežino, iš kur kilęs atlaidų pavadinimas ir su kuo jie susiję. Šiame straipsnyje visa tai sužinosite, kaip ir Rumšiškių miestelio istoriją. Kai kurie informacinėje literatūroje pasitaikantys netikslumai nesuteikia pasitikėjimo dabartine lokalinės istorijos būkle. Antai visa literatūra apie Rumšiškes nurodė netikrą šio miestelio paminėjimo datą – 1381 metus, paimtą iš T. Narbuto interpretacijų. Tikroji data – 1382 metų liepos 1 diena, skiriasi nedaug, bet siejama su visai kitu įvykiu. Dėl šio išaiškinimo turėtumėme būti dėkingi istorikui Tomui Baranauskui. Tai jis nustatė, kad 1382 metų birželyje Jogaila gavęs žinią, kad sostinė yra jo šalininkų rankose, atvyko su kariuomene į Vilnių ir netrukus apgulė Trakus. Kaip tik tada Vokiečių ordino kariuomenė įžengė į Lietuvą ir patraukė Trakų link – į pagalbą Jogailai. Šio žygio aprašyme Vygandas Marburgietis pirmą kartą paminėjo Rumšiškes. T. Baranausko teigimu, Torunės analai nurodo, kad Eigulių pilis buvo sudeginta „paskutinę birželio dieną“, taigi Rumšiškių („Runtziske“) valsčiaus lauke kryžiuočiai nakvojo liepos 1-os naktį į 2-ąją. Plačiau
2012-08-28
Atleisti ar priimti, kovoti ar nusileisti, siekti asmeninės ar bendros naudos. Su tokiomis ar panašiomis mintimis mes keliamės ir gulamės, gyvename ir mirštame, džiaugiamės ir liūdime; ir viską apibendrinus- Gyvename. Nes Dievas sukūrė pasaulį gerą (Pradžios knyga). Atleidimas leidžia to gėrio pamatyti ir paskanauti daugiau, daug daugiau jau čia žemėje. Tiesa, atleidimas tai jokiu būdu nereiškia susitaikymą su blogiu, o jo nugalėjimo pradžią. Atsakydamas blogiu į blogį tampi šios pasekmės įrankiu. O žmogus sukurtas tapti Aukščiausiojo Gėrio bendrakūrėju. Tokio gyvenimo tikrovišką pavyzdį yra mums palikęs Palaimintasis Jurgis Matulaitis, pataręs, kad save tobulindamas tobulini ir pasaulį. Lietuvių tautai tai būdinga- tobulinti save, tobuliau gyventi, tobuliau kurti. Gal Atleidimas-yra šio tobulumo pradžia? Plačiau
2012-08-21
Žinia, neseniai pasirodė mano parašytas straipsnis apie „Vyrų krikščioniško gyvenimo brolijos“, kurios dalimi ir pats esu, piligriminį-patriotinį žygį „Tikėjimo ir tėvynės meilės apjungti“. Šis žygis vyko Tauro apygardos, Geležinio vilko partizanų rinktinės veikimo ribose. Tuomet vykusio žygio esmę nusakiau tokiais žodžiais: „paties patriotinio – piligriminio žygio tikslas bei prasmė išsisemia vienu žodžiu – susitaikymas. Susitaikymas tarp okupavusių ir okupuotųjų, tarp išdavikų ir didvyrių, tarp skriaudusių ir buvusių skriaudžiamų. Teksto autoriaus asmenine nuomone, šis susitaikymas yra esminis dalykas, kurio reikia, kai eina kalba apie Lietuvos laisvės kovas. Krikščioniškas atleidimas yra tokia realybė, kuri yra labiausiai reikalinga, kai kalbame apie ypatingai sunkų mūsų tautai laisvės kovų metą.“ Plačiau
2012-08-16
Visuomenė suglumusi - šiemet, Lietuvai minint iškilaus dvasininko ir poeto, moralinės teologijos profesoriaus Jono Mačiulio-Maironio gimimo 150-ąsias ir mirties 80-ąsias metines, tautos šviesulio poezijai neliko vietos Palangos bažnyčioje. Plačiau
2012-08-16
Maskvos ir visos Rusios patriarchas Kirilas, kuris ketvirtadienį atvyks į Lenkiją su pirmuoju istorijoje oficialiu vizitu ir pasirašys su Lenkijos vyskupų konferencijos vadovu metropolitu Juzefu Michaliku (Jozef Michalik) bendrą kreipimąsi dėl tautų susitaikymo, paragino rusus ir lenkus atleisti vieni kitiems ir pakeisti "santykių tonalumą”. Plačiau
2012-08-06
Po pasaulį keliaujanti stebuklingoji Čenstakavos Dievo Motinos ikona pradeda kelionę po Lietuvos vyskupijas. Plačiau
2012-08-03
Tik mažuma pasaulio gyventojų, daugiausiai gyvenančių Kinijoje ir Vakarų Europoje, deklaruoja esantys ateistai. Pasaulinis savo religingumo suvokimo pasiskirstymas: religingi: 59 proc., nereligingi: 23 proc., ateistai: 13 proc. Tik nedidelė pasaulio dalis XXI amžiuje laiko save ateistais. 13 proc. pasaulio gyventojų teigia esą ateistai, daugiausiai jų susikoncentravę Rytų Azijoje, kur 47 proc. Kinijos ir 31 proc. Japonijos gyventojų laiko save ateistais. Taip pat Vakarų Europoje, kur 14 proc. gyventojų apibūdina save ateistais. Tačiau didesnė dalis žmonių mano esantys religingi, taip teigia 59 proc. įvairių šalių gyventojų. Kita dalis gyventojų apibūdina save „nereligingais“, tokių pasaulyje yra 23 proc. Plačiau
2012-07-30
Tik nedidelė pasaulio dalis laiko save ateistais. 13 proc. pasaulio gyventojų teigia esą ateistai, daugiausiai jų susikoncentravę Rytų Azijoje, kur 47 proc. Kinijos ir 31 proc. Japonijos gyventojų laiko save ateistais. Taip pat Vakarų Europoje - čia 14 proc. gyventojų apibūdina save ateistais. Tačiau didesnė dalis žmonių mano esą religingi, taip teigia 59 proc. įvairių šalių gyventojų. Kita dalis gyventojų apibūdina save "nereligingais", tokių pasaulyje yra 23 proc. Plačiau
2012-07-27
  Perskaičius paskutiniąją Benedikto XVI enciklikos „ Dievas yra meilė“ pratarmės eilutę tarsi savaime susiformulavo straipsnio pavadinimas. Pirmas gi sakinys primena: „Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve“ (1 Jn 4, 16). Šiuolaikiniam žmogui pagrįstai gali kilti egzistenciniai klausimai: ką reiškia pasilikti meilėje? Kaip tai gali būti, kad kai myli, taip pasilieki Dieve? Ką reiškia pasilikti? Gal nuo pastarojo klausimo ir geriausia būtų pradėti. Pasilikti tai reiškia, kad jau esi, bet gali atitolti, išeiti, palikti. Esu girdėjęs, kad iki krikšto blogio jėgos tarsi veikia iš vidaus, o po krikšto- jau tik iš išorės. Iš to matyti, kaip svarbus žmogui krikštas. Šiomis dienomis vienoje Vilniaus bažnyčioje pavadintoje Švč. Marijos Nekalto Prasidėjimo garbei dirbanti moteris priminė, kad sovietmečiu vienais metais IX- ame dešimtmetyje lapkričio 17d. bažnyčioje buvo pakrikštyta net 30 vaikų. Dabar per dieną bažnyčioje pakrikštijami du- trys vaikai. Ar tai reiškia, kad mažiau mylime Dievą? O gal savo vaikus? Plačiau
2012-07-03
Lietuvos žinaisklaidoje jau buvo skelbta apie Vokietijos Kelno miesto apygardos teismo sprendimą, numatantį baudžamąją atsakomybę už berniukų apipjaustymą dėl religinių priežasčių. Šį sprendimą lėmė komplikacijos, kilusios po vieno musulmonų berniuko apipjaustymo. Vokietijos spaudoje kilo diskusijų audra. Diskutuojant dėl laisvės išpažinti religiją ir kūno fizinio integralumo, daugiausia kalbama apie apipjaustymo naudą, žalą, tradicijas. Remiantis apklausa, 56 proc. gyventojų pritarė teismo sprendimui, 35 buvo prieš. Gydytojų organizacijos ir urologai reikalauja uždrausti ritualinį apipjaustymą arba operacijas bent riboti. Federalinių gydytojų rūmų prezidentas Frankas Ulrichas Montgomety pasakė, jog ateityje privalės atkreipti kolegų dėmesį į rizikas, susijusias su apipjaustymo operacija. Vokietijos vaikų chirurgijos sąjungos prezidento pavaduotojas Berndas Tilligas rekomendavo tėvams palaukti, kol vaikai patys galės apsispręsti. Voklietijos žydų centro tarybos pirmininkas Dieteris Graumannas kategoriškai pasipriešino šiam pasiūlymui: “Tada jau reikėtų vesti derybas su ponu Dievu”. Jis pasakė negalįs įsivaizduoti, kad Vokietijoje “žydiškumas beširdiškai būtų priverstas pasitraukti į pogrindį”. Plačiau