VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Apie mus

Gilią istoriją turintis laikraštis  “Lietuvos aidas” įsteigtas 1917 m. rugsėjo 6 d.  Nepaprastai daug prisidėjęs prie mūsų šalies valstybingumo atkūrimo, 2019 m. rugsėjo 6-ąją, pažymi garbingą 102 metų sukaktį!  Jo steigėjas ir redaktorius buvo pirmasis (būsimasis) Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. Ėjo iki pat sovietų okupacijos, jame savo straipsnius skelbė žymiausi Lietuvos publicistai. “Lietuvos aidas” - tai ištisa lietuvių ikikarinės žurnalistikos epocha. Pirmasis numeris išleistas Vilniuje. Laikraštis nustojo ėjęs 1918 m. gruodžio 31 d., kai dėl įvykusio bolševikų perversmo visos įstaigos turėjo keltis į Kauną. “Lietuvos aide” dirbo ar bendradarbiavo M. Biržiška, P. Bugailiškis, P. Klimas, kun. J. Stankevičius, agr. J. Stulginskis (vėliau taip pat Lietuvos prezidentas), dr. J. Šaulys, A. Žmuidzinavičius. “Lietuvos aidą” redagavo ir P. Klimas, vėliau L. Noreika, padedamas kan. J. Tumo ir kun. dr. V. Zajančkausko. Valstybės laikraštis spausdino svarbiausius vyriausybinius dokumentus, aktualius straipsnius, žinias iš viso pasaulio. Numerį su Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktu konfiskavo vokiečių okupacinė valdžia. Iš pradžių laikraštis ėjo du kartus per savaitę, po to tapo dienraščiu. Iš viso išleista 214 numerių. Laikraštis įkurtas ir ėjo Lietuvos Tarybos iniciatyva.

1928 m. vasario 1 d. pasirodė “Lietuvos aido” 215-tasis numeris. Su oficialaus Valstybės laikraščio atgimimu prasidėjo dar viena lietuvių demokratinės žurnalistikos epocha. Redaktoriumi tapo legendinis V. Gustainis, po jo - žinomas rašytojas I. Šeinius, paskutinieji redaktoriai buvo V. Alantas, A. Merkelis ir B. Dirmeikis. Įvairiu metu redakcijoje dirbo F. Kirša, Br. Raila, A. Gricius, kiti žinomi publicistai. Nuo 1935 m. pabaigos ėjo dvi laidos - rytinė ir vakarinė. 1940 m. liepos 15 d. pasirodė paskutinysis (5544-tasis) valstybės laikraščio numeris. Šį kartą jį ilgam sustabdė bolševikų okupacija. (Plg. “Lietuvių enciklopedijos” duomenis.)

Bandyta jį leisti kaip komunistinę “Darbo Lietuvą”, bet numarinus “aidietiškas” tradicijas šis sovietizuotas variantas jokio pasisekimo neturėjo.

„Lietuvos aido“ pirmasis numeris

Su Nepriklausomybės paskelbimu “Lietuvos aidas” atgimė kaip Feniksas iš pelenų. Jis išgyveno tas pačias ekonominių blokadų negandas su visa lietuvių tauta, bet tęsia geriausias lietuvių žurnalistikos tradicijas. Pirmasis atgimusio “Lietuvos aido” numeris išėjo 1990 m. gegužės 8 d. Pavadintas “blokadiniu”, jis primena tas sunkias mūsų tautos kovos už Nepriklausomybę dienas. Atsiliepdamas į senąsias tradicijas, jis pirmąjį puslapį pradeda “Parlamento kronika”. Išspausdintas ir istorinės reikšmės gegužės 2-osios prof. Vytauto Landsbergio pranešimas “Apie politinę padėtį”, prasidedantis žodžiais: “Lietuva yra tarptautinių įvykių sūkuryje”. Jis buvo vienas iš pagrindinių “Lietuvos aido” atgaivinimo iniciatorių. Tuo metu atkurtas kaip Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos ir Ministrų Tarybos laikraštis. Pirmuoju atgimusio “Lietuvos aido” redaktoriumi dirbo S. Stoma. Vėliau - S. Šaltenis, R. Grinbergienė, J. Vailionis, R. Varnauskas, A. Drižius.

Šiandien suburta labai stipri žurnalistų ir politikos analitikų komanda, laikraštis įgavęs naują kvėpavimą. Atsinaujinęs, spalvotas, informatyvus, leidžiamas šeštadieniais, laukiamas skaitytojų. Po daugybės sunkumų, kurie lydėjo ir kiekvieną mūsų Nepriklausomybės žingsnį, gilias žurnalistines tradicijas išsaugojęs laikraštis vis stiprėja. Jis patikimai įsitvirtinęs spaudos rinkoje, bet kartu nesivaiko smulkių vienadienių sensacijų. Ryžtingai pasisako prieš smurto ir pornografijos propagavimą žiniasklaidoje. “Lietuvos aidas” tiesiogiai ir objektyviai atspindi tai, kas vyksta Lietuvoje ir pasaulyje. Jei Lietuvoje jau beveik išnykusi analitinė publicistika, pasitenkinama vien atskirų faktų pateikimu ir statišku įvykiu aprašymu, tai mūsų laikraštis tuo ir išsiskiria, kad palaiko geriausias žurnalistines tradicijas, stengiasi pateisinti istorinį laikraščio vardą, yra visų piliečių laikraštis.

2017 m. rugsėjo 6 d. “Lietuvos aidas” šventė savo garbingą šimto metų sukaktį.