VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Ekonomika

02 22. Kasos aparatai: suskubsiantiems – didesnės kompensacijos

Dr. Antanas Petrauskas

Socialinių problemų analitikas

Elektroninis kasos aparatas – įrengimas, kuriuo registruojamos prekybinės operacijos ir supaprastinama gaunamų pajamų apskaita. Kasos aparato spausdinamas kvitas naudingas ir pirkėjui, ginant jo kaip vartotojo teises. Nuo šių metų gegužės 1 d. daliai individualia veikla besiverčiančių gyventojų kasos aparato turėjimas ir naudojimas tampa privalomas.

Kompensacijų gavėjai ir dydžiai

Šiuo metu naujas kasos aparatas kainuoja nuo 800 iki 1200 litų, įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Bet Kasos aparatų įsigijimo išlaidų kompensavimo gyventojams taisyklės teisę į naujo arba naudoto kasos aparato įsigijimo išlaidų kompensaciją suteikia individualia veikla besiverčiantiems gyventojams, prekiaujantiems maisto produktais (maistu) pastatuose, patalpose, kioskuose, vagonėliuose, kilnojamuosiuose nameliuose ir autoparduotuvėse, t. y. asmenims, prekybą vykdantiems ne lauko sąlygomis. Šiems gyventojams nuo nurodytos datos teks turėti ir naudoti kasos aparatą.

Beje, kasos aparato neprivalo naudoti gyventojai, prekiaujantys savo ūkyje, neviršijančiame 1 ekonominio dydžio vieneto, išaugintais žemės ūkio produktais ar iš jų pagamintais maisto produktais. Jiems prekybos vietoje pakaks turėti dokumentus, patvirtinančius žemės valdymą arba naudojimą, ir asmens tapatybės dokumentą.

Nereikės kasos aparatų naudoti ir lauko sąlygomis prekiaujantiems asmenims. O tiems gyventojams, kuriems individuali veikla be kasos aparato taps neleistina, bus kompensuojamos tik vieno kasos aparato įsigijimo išlaidos ir tik vieną kartą: naujam kasos aparatui – ne daugiau kaip 1 tūkst. litų, o naudotam kasos aparatui – ne daugiau kaip 500 litų. Beje, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojams kasos aparato įsigijimo išlaidos bus kompensuojamos be šio mokesčio.

Gyventojui išmokėtinos kompensacijos dydis priklausys nuo įsigyto kasos aparato įregistravimo apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – AVMI): 1) įregistravus šių metų vasario-kovo mėnesiais – 100 procentų kasos aparato įsigijimo išlaidų; 2) įregistravus šių metų balandžio mėnesį – 60 procentų; 3) įregistravus nuo šių metų gegužės 1 dienos iki šių metų gruodžio 10 dienos – 50 procentų kasos aparato įsigijimo išlaidų.

Kompensavimo tvarka

Tinkamų naudoti kasos aparatų sąrašą ir jais prekiaujančių įmonių pavadinimus galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje. Gyventojams, prekiaujantiems maisto produktais (maistu) ne lauko sąlygomis, kasos aparatų įsigijimo išlaidos ar jų dalis būtų kompensuojama tik po to, kai kasos aparatas įregistruojamas AVMI.

Kasos aparatą parengti darbui, įskaitant techninio paso užpildymą ir kasos aparato įregistravimą AVMI bei tinkamą jo užprogramavimą, ir jo naudotojus apmokyti dirbti su kasos aparatu privalo kasos aparatus aptarnaujanti įmonė. Šią paslaugą teikia dauguma kasos aparatus parduodančių įmonių.

Dėl kasos aparato įsigijimo išlaidų ar jų dalies kompensavimo kasos aparato naudotojas ar jo įgaliotas asmuo AVMI, kurioje įregistruotas kasos aparatas, turi pateikti šiuos dokumentus: 1) užpildytą pavyzdinę prašymo kompensuoti kasos aparato įsigijimo išlaidas formą (ją rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje arba šių metų „Valstybės žinių“ 19-ame numeryje); 2) kasos aparato įsigijimo ir apmokėjimo dokumentų originalus; 3) maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo originalą; 4) dokumentų, patvirtinančių, kad kasos aparato naudotojas vykdo individualią veiklą ir prekiauja maisto produktais (maistu) ne lauko sąlygomis (pvz., patalpų nuomos sutartis, autoparduotuvės įsigijimo dokumentai ir pan.), originalus.

Kai minėtą prašymą pateikia kasos aparato naudotojo įgaliotas asmuo, jis turi pateikti notaro įgaliojimo faktą patvirtinančio dokumento originalą.

Prašymas kartu su reikalingais dokumentais gali būti pateiktas paštu arba tiesiogiai atvykus į AVMI, kurioje įregistruotas kasos aparatas. Beje, jei prašymas pateikiamas paštu, tai turi būti pateiktos reikalingų dokumentų notaro patvirtintos kopijos, o ne šių dokumentų originalai.

Jeigu prašyme būtų nurodyti ne visi privalomi dokumentai, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo prašymo gavimo AVMI dienos apie tai būtų informuotas kasos aparato naudotojas, nurodant, kokius dokumentus jis turi papildomai pateikti ir (ar) kokius papildomus rekvizitus turi nurodyti užpildytoje pavyzdinėje prašymo formoje.

Nustačius, kad kasos aparato naudotojo pateiktas prašymas užpildytas teisingai ir yra pateikti visi reikalingi dokumentai, AVMI ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo šių dokumentų pateikimo dienos priima sprendimą dėl kasos aparato įsigijimo išlaidų kompensacijos dydžio šio aparato naudotojui skyrimo. Šis sprendimas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos paštu išsiunčiamas kasos aparato naudotojui ar jo įgaliotam asmeniui arba, jam pageidaujant, įteikiamas betarpiškai jam atvykus į AVMI. O šios institucijos apskaičiuota kasos aparato įsigijimo išlaidų kompensacija į kasos aparato naudotojo prašyme nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą būtų pervesta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo asignavimų iš Finansų ministerijos gavimo dienos. Beje, šiai ministerijai iš šių metų Privatizavimo fondo lėšų yra atseikėta 3 mln. litų kasos aparatų įsigijimo išlaidų gyventojams kompensavimui.

Administracinė atsakomybė

Kaip minėjau, kasos aparatą tie asmenys, kuriems jis tampa privalomas, turės naudoti nuo šių metų gegužės 1 d. Tai nedarantiems gyventojams bus taikomos Administracinių teisės pažeidimų kodekso dvylikto skirsnio „Administraciniai teisės pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje“ nuostatos.

Už prekybą be kasos aparato numatyta piniginė bauda nuo 500 iki 1000 litų, už kasos aparato kvito neišdavimą – įspėjimas arba bauda nuo 100 iki 200 litų, o už gautų pajamų neapskaitymą – nuo 200 iki 500 litų bauda. Už tokią veiką teisė surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus suteikta vidaus reikalų ir policijos pareigūnams.

Atgal