VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Europos Sąjunga

12.20. „Brexit'as“: Europos Komisija ėmėsi įgyvendinti veiksmų planą, taikomą baigties be susitarimo atveju

Po 100 dienų Jungtinė Karalystė išstos iš Europos Sąjungos.

Susitarimo dėl išstojimo, dėl kurio ES ir Jungtinė Karalystė susitarė 2018 m. lapkričio 25 d., ratifikavimo padėtis Jungtinėje Karalystėje vis dar neaiški, o praėjusią savaitę Europos Vadovų Taryba (50 straipsnis) paragino suintensyvinti pasirengimą visais lygmenimis ir atsižvelgiant į visus galimus rezultatus, todėl Europos Komisija šiandien pradėjo įgyvendinti nenumatytų atvejų veiksmų planą, taikomą baigties be susitarimo atveju. Taip Komisija vykdo įsipareigojimą iki metų pabaigos priimti visus su baigtimi be susitarimo susijusius pasiūlymus, kaip nurodyta 2018 m. lapkričio 13 d. jos antrajame komunikate dėl pasirengimo.

Šiandienos dokumentų rinkinį sudaro 14 priemonių, susijusių su tam tikromis sritimis, kuriose baigtis be susitarimo 27 ES valstybių narių piliečiams ir įmonėms sukeltų didelių trikdžių. Tarp šių sričių – finansinės paslaugos, oro transportas, muitai ir klimato politika.

Komisija mano, jog, siekiant užtikrinti, kad būtinas nenumatytų atvejų priemones būtų galima pradėti taikyti 2019 m. kovo 30 d. ir apriboti didžiausią žalą, kurią šiose srityse sukeltų baigties be susitarimo scenarijus, šias priemones būtina skubiai priimti.

Šios priemonės nepadės sušvelninti bendro baigties be sutarties poveikio – jos to padaryti negali. Be to, jomis negalima niekaip kompensuoti nepakankamo suinteresuotųjų subjektų pasirengimo arba suteikti visapusiškos naudos, kuri prilygtų narystės Europos Sąjungoje teikiamai naudai, arba numatyti panašių pereinamojo laikotarpio sąlygų, kurios nustatytos Susitarime dėl išstojimo. Jos taikomos tik tose konkrečiose srityse, kuriose absoliučiai būtina apsaugoti gyvybinius ES interesus ir kuriose šiuo metu vien pasirengimo priemonių nepakanka. Iš esmės tokios priemonės bus laikinos, taikomos ribotai ir jas vienašališkai priims ES. Jos parengtos atsižvelgiant į diskusijų su valstybėmis narėmis rezultatus ir papildys ankstesniuose dviejuose komunikatuose dėl pasirengimo nurodytas pasirengimo priemones, kurių jau imtasi.

Artimiausiomis savaitėmis Komisija toliau įgyvendins nenumatytų atvejų veiksmų planą ir stebės, ar reikia imtis papildomų veiksmų, taip pat toliau padės valstybėms narėms vykdyti pasirengimo veiklą.

Pirmenybė piliečių teisėms. Teisė pasilikti šalyje ir socialinės apsaugos koordinavimas

Vesdama derybas ir vykdydama su pasirengimu baigčiai be sutarties bei nenumatytais atvejais susijusią veiklą, Komisija nuosekliai teikė pirmenybę piliečių interesams. Šiandienos komunikate valstybių narių prašoma dosniai traktuoti ES esančių Jungtinės Karalystės piliečių teises, jei tokios pat pozicijos laikysis ir Jungtinė Karalystė.

Visų pirma, valstybės narės turėtų imtis priemonių, kuriomis užtikrinama, kad Jungtinės Karalystės piliečiai, išstojimo dieną teisėtai gyvenantys ES, ir toliau būtų laikomi teisėtais gyventojais. Valstybės narės laikinojo gyventojo statusą turėtų suteikti remdamosi pragmatiniais motyvais. Primenama, kad Komisija jau yra priėmusi pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatoma, kad Jungtinės Karalystės piliečiams netaikomas reikalavimas turėti vizą, jei visiems ES piliečiams taip pat netaikomas reikalavimas turėti Jungtinės Karalystės vizą.

Komisija mano, jog socialinės apsaugos koordinavimo srityje yra svarbu, kad valstybės narės imtųsi visų įmanomų priemonių, kuriomis užtikrinamas teisinis tikrumas ir 27 ES valstybių narių bei Jungtinės Karalystės piliečių, kurie teise laisvai judėti naudojosi iki 2019 m. kovo 30 d., įgytų teisių apsauga.

Konkrečių sektorių reguliavimas

Finansinės paslaugos

Nuodugniai įvertinusi su baigtimi be susitarimo susijusią riziką finansų sektoriuje, Komisija nustatė, kad finansiniam stabilumui 27 ES valstybėse narėse užtikrinti būtinos tik kelios nenumatytų atvejų priemonės.

Todėl šiandien Komisija priėmė šiuos aktus:

laikiną 12 mėnesių ribotos trukmės sąlyginį sprendimą dėl lygiavertiškumo, kuriuo užtikrinama, kad nekiltų staigių išvestinių finansinių priemonių centrinės tarpuskaitos trikdžių;
laikiną 24 mėnesių ribotos trukmės sąlyginį sprendimą dėl lygiavertiškumo, kuriuo užtikrinama, kad nekiltų ES veiklos vykdytojams, kurie šiuo metu naudojasi Jungtinės Karalystės veiklos vykdytojų paslaugomis, teikiamų centrinių depozitoriumų paslaugų trikdžių;
du deleguotuosius reglamentus, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos tam tikrų ne biržos išvestinių finansinių priemonių sandorių 12 mėnesių trukmės novacijai, kai sandoris iš Jungtinės Karalystės sandorio šalies pereina vienai iš 27 ES valstybių narių sandorio šalių.

Transportas

Šiandien Komisija priėmė dvi priemones, kurios baigties be susitarimo atveju padės išvengti visiško oro eismo tarp ES ir Jungtinės Karalystės sutrikimo. Šiomis priemonėmis bus užtikrinamas tik bazinis susisiekimas ir jos jokiu būdu nepakeičia didelių narystės Bendrame Europos danguje privalumų. Tai priklauso nuo to, ar Jungtinė Karalystė suteiks lygiavertes teises ES oro vežėjams ir ar bus laikomasi sąžiningos konkurencijos sąlygų. Šios priemonės – tai:

pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo užtikrinama, kad būtų laikinai (12 mėnesių) teikiamos tam tikros oro susisiekimo tarp ES ir Jungtinės Karalystės paslaugos;
pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo laikinai (9 mėnesiams) pratęsiamos tam tikros aviacijos saugos licencijos.

Komisija taip pat priėmė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo Jungtinės Karalystės veiklos vykdytojams laikinai (9 mėnesius) leidžiama įvežti prekes į ES, jei Jungtinė Karalystė lygiavertes teises suteiks ES krovinių vežimo keliais paslaugų teikėjams ir bus laikomasi sąžiningos konkurencijos sąlygų.

Muitai ir prekių eksportas

Baigties be susitarimo atveju prekėms, gabenamoms tarp ES ir Jungtinės Karalystės, bus taikomi visi atitinkami ES teisės aktai dėl prekių importo ir eksporto. Šiandien Komisija priėmė šias technines priemones:

deleguotąjį reglamentą, kuriuo nustatoma, kad nuostatos dėl terminų, per kuriuos įvežimo bendrosios deklaracijos ir išankstinės išvežimo deklaracijos turi būti pateiktos prieš išvykstant iš Sąjungos muitų teritorijos arba prieš atvykstant į ją, taikomos ir Jungtinės Karalystės teritoriją supančioms jūroms;
pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo Jungtinė Karalystė įtraukiama į šalių, kurioms bendrasis leidimas eksportuoti dvejopo naudojimo prekes galioja visoje ES, sąrašą.

Vis dėlto ypač svarbu, jog valstybės narės imtųsi visų būtinų priemonių, kad Jungtinei Karalystei būtų galima taikyti Sąjungos muitinės kodeksą ir atitinkamas taisykles, susijusias su netiesioginiu apmokestinimu.

ES klimato politika

Siekdama užtikrinti, kad baigtis be susitarimo nedarytų poveikio sklandžiam apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos veikimui ir aplinkosauginiam naudingumui, šiandien Komisija priėmė toliau nurodytus ES klimato srities teisės aktus:

Komisijos sprendimą, kuriuo nuo 2019 m. sausio 1 d. laikinai sustabdomas nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymas ir tarptautinių kreditų mainai Jungtinėje Karalystėje;
įgyvendinimo sprendimą, kuriuo numatoma galimybė paskirstyti atitinkamą metinę kvotą Jungtinės Karalystės įmonėms, patekusioms į 27 ES valstybių narių rinką (iki 2020 m. gruodžio 31 d.);
įgyvendinimo reglamentą, kuriuo užtikrinama, kad, siekiant ateityje tinkamai paskirstyti kvotas, įmonių teikiamose ataskaitose būtų atskirai nurodoma ES rinka ir Jungtinės Karalystės rinka.

Programa PEACE

Šiandien Komisija pakartojo įsipareigojimą užtikrinti, kad bet kokiu atveju galėtų būti tęsiamos besiribojančioms Airijos ir Šiaurės Airijos grafystėms skirtos dabartinės programos. Atsižvelgdama į programos PEACE svarbą, šiandien Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo nustatoma, kad baigties be susitarimo atveju ši programa Šiaurės Airijoje tęsiama iki 2020 m. pabaigos. Komisija jau yra pasiūliusi po 2020 m. tęsti ir sustiprinti tarpvalstybinę paramą taikai ir susitaikymui Airijos ir Šiaurės Airijos pasienio grafystėse – tai numatyta jos pasiūlymuose dėl ateinančios daugiametės finansinės programos.

Kita

Komisija taip pat priėmė deleguotąjį reglamentą dėl Jungtinės Karalystės įtraukimo į mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų statistiką.

Tolesni veiksmai

Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą užtikrinti, kad siūlomi teisės aktų pasiūlymai būtų priimti ir įsigaliotų iki 2019 m. kovo 29 d. Be to, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pabrėžia, kad yra svarbu, jog deleguotieji aktai įsigaliotų kuo greičiau. Įprastas Europos Parlamento ir Tarybos atliekamo deleguotųjų aktų tikrinimo laikotarpis yra du trys mėnesiai (du mėnesiai deleguotųjų reglamentų dėl bendrųjų deklaracijų ir išankstinių deklaracijų, trys mėnesiai deleguotojo reglamento Jungtinės Karalystės įtraukimo į ES statistiką ir ne ilgiau kaip trys mėnesiai deleguotųjų reglamentų dėl tam tikrų sandorių, įskaitant ne biržos išvestines finansines priemones, atveju). Daugiau informacijos apie minimalią tokių teisės aktų priėmimo trukmę galima rasti čia (5 priedas). Deleguotieji aktais gali įsigalioti anksčiau, jei iki tikrinimo laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba informuoja Komisiją, kad jie prieštaravimų dėl akto nereikš.

Pagrindiniai faktai

2018 m. lapkričio 14 d. Komisijos ir Jungtinės Karalystės derybininkai susitarė dėl Susitarimo dėl išstojimo sąlygų. 2018 m. lapkričio 22 d. Komisija patvirtino galutinį Susitarimo dėl išstojimo tekstą. 2018 m. lapkričio 25 d. Europos Vadovų Taryba (50 straipsnis) patvirtino Susitarimą dėl išstojimo ir paprašė Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos imtis reikalingų veiksmų, kad būtų užtikrinta, jog susitarimas galėtų įsigalioti 2019 m. kovo 30 d. ir išstojimas būtų tvarkingas.

2018 m. gruodžio 5 d. Komisija priėmė du pasiūlymus dėl Tarybos sprendimų dėl Susitarimo dėl išstojimo pasirašymo ir sudarymo. Kad Susitarimas dėl išstojimo įsigaliotų, Taryba turi suteikti įgaliojimus Sąjungos vardu pasirašyti jo tekstą, o Europos Parlamentas turi jam pritarti iki Tarybai sudarant susitarimą. Susitarimą dėl išstojimo turės ratifikuoti Jungtinė Karalystė laikydamasi savo konstitucinių reikalavimų.

Susitarimo dėl išstojimo ratifikavimas išlieka Komisijos tikslas ir prioritetas. Kaip pabrėžiama 2018 m. liepos 19 d. Komisijos paskelbtame pirmajame komunikate dėl pasirengimo „Brexit'ui“, nepriklausomai nuo numatyto scenarijaus, Jungtinės Karalystės pasirinkimas išstoti iš Europos Sąjungos sukels didelių trikdžių.

Todėl suinteresuotieji subjektai ir nacionalinės bei ES institucijos turi pasirengti dviem galimiems pagrindiniams scenarijams:

jei susitarimas dėl išstojimo bus ratifikuotas iki 2019 m. kovo 30 d., Jungtinei Karalystei ES teisė nebebus taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d., t. y. pasibaigus 21 mėnesio pereinamajam laikotarpiui;
jei susitarimas dėl išstojimo iki 2019 m. kovo 30 d. nebus ratifikuotas, pereinamojo laikotarpio nebus ir Jungtinei Karalystei ES teisė nebebus taikoma nuo 2019 m. kovo 30 d. Šis scenarijus vadinamas baigties be susitarimo arba „staigaus lūžio“ scenarijumi.

Per pastaruosius metus Komisija taip pat paskelbė 78 konkretiems sektoriams skirtus pranešimus dėl pasirengimo ir taip informavo visuomenę apie Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES padarinius, jei Susitarimas dėl išstojimo nebus sudarytas. Visi šie dokumentai išversti į visas oficialiąsias ES kalbas. Komisija taip pat surengė technines diskusijas su 27 ES valstybėmis narėmis ir aptarė ne tik bendruosius pasirengimo klausimus, bet ir konkretiems sektoriams aktualius, taip pat teisinius ir administracinius pasirengimo aspektus.

Atgal