VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Gamta

2024.05.20. Daugiau vertingų gamtos kampelių bus saugomi rezervatų režimu

Vyriausybė patvirtino Sartų regioninio parko  planavimo schemą (ribų ir tvarkymo planų), kurioje numatyta šioje saugomoje teritorijoje įsteigti du naujus gamtinius rezervatus – Dusetų girios ir Ilgašilio.

Šiuose gamtiniuose rezervatuose bus saugomos šešių rūšių Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės: Vakarų taiga, Plačialapių ir mišrūs miškai, Žolių turtingi eglynai, Pelkėti lapuočių miškai, Aliuviniai miškai, Pelkiniai miškai ir šioms buveinėms  būdingos rūšys.

Rezervatai bus steigiami Dusetų girioje ir Ilgašilio botaniniame-zoologiniame draustinyje esančiuose biologiniu požiūriu ypač vertinguose miško kvartaluose, kuriuose aptinkamos saugomos paukščių, augalų, grybų ir kerpių rūšys, išskirtos kertinės miško buveinės, EB svarbos miško buveinės, dalis buveinių apsaugai svarbių teritorijų (BAST) bei paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST).

Siūlomo Dusetų girios gamtinio rezervato plotas – 106,3 ha, o Ilgašilio gamtinio rezervato – 126,0 ha.

Kas yra rezervatai ir kas ten saugoma?

Rezervatai yra ypatingos gamtinės vertės saugomos teritorijos, kuriose siekiama išsaugoti natūralią gamtą ir jos procesus minimaliai juos trikdant.

Šios griežtos apsaugos saugomos teritorijos steigiamos norint išsaugoti bei tirti moksliniu požiūriu ypač vertingus kompleksus, užtikrinti natūralią gamtinių procesų eigą. Klimato kaitos padėtyje labai svarbu išlaikyti kuo daugiau natūralios gamtos vietų.

Rezervatuose ribojama arba visiškai draudžiama ūkinė veikla, medžioklė, žvejyba, miško kirtimas. Lankymasis rezervatuose taip pat yra ribojamas. Leidžiama lankytis tik tam tikrais tikslais, pavyzdžiui, moksliniams tyrimams, gamtos monitoringui, kartais mokomaisiais tikslais.

Vyriausybei patvirtinus Sartų regioninio parko planavimo schemą ir suformavus naujus rezervatus šiame parke, net 28 procentai jame esančių draustinių miškų taps rezervatiniais miškais, o 233,9 ha apsauginių zonų miškų bus priskirti draustinių miškų grupei.

Be to, Sartų regioniniame parke neliks ūkinių miškų – jie bus priskirti apsauginių zonų miškų grupei.

Taip pat bus išplėstas jau esantis Sartų regioniniame parke Vosynos gamtinis rezervatas, jo plotas padidės 42,4 ha.

Daugiau vertingų gamtos kampelių bus saugomi rezervatų režimu

Rezervatai yra ypatingos gamtinės vertės saugomos teritorijos . vstt.lt nuotr.

Vyriausybės programoje numatytas tikslas, kad ketvirtadalyje šalies saugomų teritorijų būtų taikomas griežtos apsaugos režimas, tai yra, gali būti vykdoma tik gyvosios gamtos išsaugojimui reikalinga veikla, naudojamos gamtai palankios tvarkymo priemonės.

Šiuo metu griežtos apsaugos režimas taikomas apie 16 proc. bendro šalies saugomų teritorijų ploto. Minėtoms teritorijoms priskiriami: gamtiniai rezervatai, rezervatinės apyrubės, dalies draustinių vandens telkiniai, kertinės miško buveinės valstybiniuose miškuose, dalis natūralių ganyklų ir pelkių plotų, kuriems taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir kt.

Lietuvoje iš viso yra 41 gamtinis rezervatas, jų plotas siekia 41 154 ha.

Parengta pagal Aplinkos ministerijos pranešimą

 

 

Atgal