VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

In memoriam

2024.04.02. In memoriam Nijolė Felicija Sadūnaitė (1938-07-22-2024-03-31)

Šv. Velykų rytą Amžinybėn Išėjo Nijolė Felicija Sadūnaitė  - sovietmečio disidentė, tikinčiųjų teisių gynėja, politinė kalinė, ,,Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos “ daugintoja ir platintoja, Švenčiausios Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolyno vienuolė, apdovanota Vyčio Kryžiaus  Komandoro didžiojo kryžiaus ordinu, Sausio 13-osios medaliu, Lietuvos nepriklausomybės medaliu. Įteikta Laisvės premija.

Nijolė Felicija Sadūnaitė gimė Kėdainių apskrityje, Dotnuvos miestelyje. 1955 m. baigė vidurinę mokyklą, 1956 m. įstojo į pogrindyje veikusį Švč. Nekaltai Pradėtosios mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos vienuolyną Panevėžyje. Dėl antitarybinės veiklos nukentėjo nuo KGB. Baigusi medicinos seserų kursus, dirbo Vilniaus kūdikių namuose… Dėl ,,Kronikos” spausdinimo ir platinimo 1974 m. buvo suimta, nuteista tremtimi -  3 metams griežto režimo lagerio Mordovijoje… Tai buvo nušviečiama Vakarų žiniasklaidoje. Lageryje aktyviai kovojo už kalinių teises, badaudama protestuodavo prieš žiaurų elgesį su politiniais kalniais.

Į Lietuvą Nijolė Felicija Sadūnaitė grįžo 1980 m. ir  tęsė anksčiau pradėtą veiklą:

rūpinosi, kad pogrindinė spauda pasiektų daugelį šalių, tarp jų  ir Jungtines Amerikos valstijas. Bėgdama nuo politinių persekiojimų, kelerius metus slapstėsi Lietuvoje, Maskvoje… Kiek pajėgdama globojo ligonius, senelius, buvusius politinius kalinius.

1983 m. savo prisiminimų užrašus perdavė Vakarams. 1987 m.,  bendradarbiaudama su Petru Cidziku, Vytautu Bogušiu ir Antanu Terlecku, Vilniuje surengė istorinį 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingą, skirtą Ribentropo-Molotovo paktui pasmerkti, dėl ko buvo suimta: iš Jos buvo tyčiojamasi,  grasinama ,,nušauti ir čia pat užkasti”…

Minios žmonių su bebaime ir drąsia, niekada nepalūžusia  moterimi  Nijole Felicija Sadūnaite,  paskutinį kartą galėjo atsisveikinti ,,Laidojimo paslaugų centre”, Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje. Palaidota Verkių (Jeruzalės) kapinėse.

Nijolės Felicijos  Sadūnaitės knyga „Skubėkime daryti gera” amžiams išliks dvasinio įkvėpimo versme dabarties ir ateities Lietuvai.

Parengė Romas A. Vorevičius

 

Atgal