VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2016-10-28
Po baudžiavos panaikinimo Dusetų valsčiuje, Drageliškių kaime, dešiniajame Indrajos upės krante, apsigyveno laisvieji valstiečiai – keturi broliai Svilai.  Plačiau
2016-09-02
Ar bandė kas skaičiuoti kiek yra kilometrų nuo Pasvalio miesto Lietuvoje iki Saratovo stepėse, už Volgos esančio Čiornaja Padinos kaimo? Be abejo, kad ne.  Plačiau
2016-08-22
Centrinėje Molėtų Vilniaus gatvėje žydi gėlės, praeivį palydi skaidriomis spalvomis spindintis vaikų darželio rūmas. Prie šventojo Jono Nepomuko skulptūros tiltas irgi gėlėmis apipintas.  Plačiau
2016-07-29
Prancūzų tyrinėtojas J. Andriveau paliudija Gardino Imperijos valdomos Varumonių Rikio (karaliaus) buvimą praeityje: „Dar prieš Periklio amžių (500 metų prieš Kristų) pietų Rusijos ir Ukrainos teritorijose buvo tikra, organizuota valstybė, kuri laikėsi 7 – 8 šimtmečius iki hunų užpuolimo.“  Plačiau
2016-07-10
Kareiviškas šaukštas Kareiviui reikia ne tik šautuvo ir šovinių. Jo daiktamaišyje yra daug svarbių daiktų, būtinų kareiviškai buičiai.  Plačiau
2016-07-04
Išlikusiame Mindaugo antspaude galime įskaityti runomis įrašytą pilną Mindaugo titulą: „Karalių Karalius.  Plačiau
2016-06-11
Kas abejoja, kad Gardinas buvo Imperijos sostinė, tegu pasižiūri mūsų enciklopedijon, kurioje yra senasis Gardino herbas. Tai ne paprasto miesto ar tvirtovės ženklas, tai imperijos herbas, sukurtas pagal griežtas heraldikos taisykles, kuriame ratu aplink centrą išdėstyti visi, leno teisėmis Gardinui paklususių karalysčių ir kunigaikštysčių herbai.  Plačiau
2016-06-06
Mes didžiuojamės senovės lietuvių palikimu, kai mūsų tautai siekiant išlaikyti savo demokratinį valstybingumą, lietuviai žūdavo kovoje ar būdavo išžudomi kitatikių, pasikėsinusių į lietuvių valstybingumą ir lietuviškos valstybės teises ir laisves. Plačiau
2016-05-27
Nežinau ar profesoriai buvo teisūs... Nėra nė vieno milijonieriaus.  Bet gal tai nelabai svarbu...  Plačiau
2016-05-19
Vilniečiai gražiai paminėjo kunigo, poeto Kazimiero Svajako 90 –ąsiąs mirties metines.  Plačiau
2016-05-15
Mama, baigusi ruošą, arčiau šviesos prisitraukdavo ratelį, imdavo verpti. Kitame kambarėlyje stovėjo staklės. Dieną ausdavo. Tėvas, grįžęs iš darbų dvare, vakarais vis ką nors meistravo: kurpes darė, batus taisė arba iš vytelių žuvims neštuvus pindavo. Prie sienos priglaustas varstotas buvo skirtas medžio darbams. Plačiau
2016-05-03
Kauno įgulos karininkų ramovės menėje įvyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tauro apygardos  ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.  Jame dalyvavo  buvę  partizanai, jų ryšininkai, statutiniai Laisvės kovų dalyviai. Plačiau
2016-04-30
Pamenu, kai buvau vaikas, susitikau žmogų, kuris pasakojo, kaip partizanai, traukdamiesi nuo apsupties, slėpėsi ežere ir kvėpavo nendrių stiebų vamzdeliais Plačiau
2016-04-25
Ketvirtosios (archeologinės) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdyje teisinė apsauga suteikta Medsėdžių piliakalniui su priešpiliu, esančiam Platelių kaime, Plungės rajone Plačiau
2016-04-25
Švedijoje, Mojebro vietovėje rastas 2-3 šimtmečio po Kristaus mūsų vytingų, gyvenusių Eistovijoje prie Aistmarių, Vyties ekspedicijos vado antkapis su akmenyje iškaltu raiteliu Plačiau
2016-04-18
Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos salėje įvyko Lietuvos kudirkaičių organizacijos regionų atstovų spiečius, skirtas prisiminti knygnešystės laikotarpį ir bebaimius knygnešius, nešusius į mūsų namus Šviesos židinį. Plačiau
2016-04-04
Prisiminimų banga pagavo mane ir nunešė į tolimuosius rytmečius, rasotas pievas, miško ošimą, paukščių čiulbėjimą, ir namelį, esantį tarpumiškyje Užžalpių kaime, kuriame aš gimiau 1941 m. kovo 28 d. Plačiau
2016-04-04
Šakių rajone, Sintautuose, „Paminklo poetui Pranui Vaičaičiui fondo“ (pirmininkas Vidmantas Staniulius) pastangomis 2013 m. rugsėjo 21 d. atidengtas paminklas vienam žymiausių Zanavykų krašto poetui Pranui Vaičaičiui (skulpt. Juozas Šlivinskas). Plačiau
2016-04-04
Pirmosios Lietuvos kariuomenės karininkų vaikų ir artimųjų pažintys prasidėjo ekspedicijų 1990 metais į Lamą ir 1991 metais į Norilską metu, nes iki mūsų Nepriklausomybės, kad esi karininko sūnus ar dukra, buvo lyg kaltė Plačiau
2016-04-01
Dabar, moraliniams standartams visame pasaulyje skandalingai smunkant, prisitaikančiai Romai nutarus atmesti kilnumo, altruizmo, didvyriškumo, garbės idealus, pasauliui stovint kryžkelėje, pats laikas kalbėti apie Arijų tikybos ir kultūros vertybes. Plačiau